Match zoekt vrijwilligers Veilig 2011 in 1550 euro voor Serious Request Nieuwjaarsconcert Moed en IJver Blitterswijck Onrust onder notarissen in vredelievend Venray? Mogelijk geen Peter Winnen Classic K BESTE MN&HVCCR 2011! HAIRSTUDIO Gunhoek "Haar" dat af is ook voor üw tuin De Hoveniers 0478-571800 PEEL EN MAAS PEEL EN MAAS Donderdag 30 december 2010 - Pagina 5 Het Steunpunt Vrijwilligers werk Venray Match is voor het Gehandicaptenplatform Ven ray op zoek naar vrijwilligers voor de werkgroep Bereikb aarheid,Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. Mensen met een beperking kunnen volledig meedoen aan het maatschappelijk leven in Venray. Het GPV maakt zich sterk voor het verwezenlijken van dit ideaal en is op zoek naar versterking van de werkgroep Bereikbaar heid, Toegankelijkheid en Bruik baarheid (BTB). De werkgroep verricht onderzoek op locatie, inventariseert knelpunten, geeft adviezen en behartigt de belan gen van mensen met een beper king. De werkgroep BTB is vooral praktisch actief op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen, openbare ruimten en woningen. Tevens wordt er gezocht naar versterking van het bestuur. Het bestuur houdt zich bezig met collectieve belangen behartiging en beleidsadvisering. Het heeft inspraak met betrek king tot de Wet maatschappelijke ondersteuning, minimabeleid en toegankelijkheid van openbare voorzieningen. OVERLEG Het bestuur heeft structureel overleg met de ambtenaren van de afdeling Maatschappelijke Diensten en de wethouder Wel zijn van de gemeente Venray. Eisen: er wordt gezocht naar men- sen voor de werkgroep die: erva ringsdeskundig zijn en uitvoerend werk willen verrichten, ervaring hebben met mensen met een beperking, zich praktisch willen inzetten, kunnen opkomen voor de collectieve belangen van de doelgroep. Er wordt gezocht naar mensen voor het bestuur die in staat zijn om de belangen van de doelgroep te behartigen, beleids stukken kunnen lezen en kunnen vertalen naar de doelgroep en adviezen kunnen formuleren. Voor meer informatie: Steun punt Vrijwilligerswerk Venray Match, Marktstraat 8, 5801 BM in Venray, telefoon (0478)516995, e-mail info@vrijwilligerswerkven- ray.nl. Zie ook www.vrijwilligers- werkvenray.nl. In de nacht van 31 december op 1 januari knallen we graag het nieuwe jaar in. Vuurwerk afsteken is een groot feest. Als het veilig gebeurt. De laatste drie dagen van het jaar mag u vuurwerk kopen. Het afsteken is toegestaan op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. In die uren gebeuren er elk jaar veel ongeluk ken. Zo behandelden de afdelin gen spoedeisende hulp afgelopen jaarwisseling 770 vuurwerkslacht offers. Opvallend daarbij is dat de helft van alle slachtoffers is getrof fen door vuurwerk van een ander. Tips bij het afsteken van vuurwerk Een goede voorbereiding is belangrijk bij het afsteken van vuurwerk. Lees daarom de gebruiksaanwijzing goed. Maak nooit zelf vuurwerk. Meest al explodeert dit niet verwacht en op het verkeerde moment. Gebruik een speciaal aansteek- lont. Vuurwerk is het snelst aan te steken met iets wat smeult. Steek ieder stuk vuurwerk apart aan, vuurwerk bundelen is levens gevaarlijk. Steek 'missers' niet opnieuw aan. Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand of water. Zorg ervoor dat u bij het afsteken ver genoeg van omstanders staat. Let op de windrichting. Koud vuur bestaat niet. Dus ook 'sterretjes' zijn gevaarlijk. Het brandende deel heeft een tempe ratuur van 1500°C. Vergeet niet de overgebleven resten vuurwerk van de straat te halen, want beschadigd zwerf- vuurwerk opnieuw aansteken is heel gevaarlijk. Voor alle soorten vuurwerk geldt: nooit in de hand houden, buiten afsteken en neem afstand van omstanders (mens en dier). Met deze eenvoudige tips wordt vuurwerk afsteken een stuk veiliger. U kunt ook kijken op www.consument-en-veiligheid.nl. Het Eindhovens/Venrayse inter netbedrijf Websdesign heeft tij dens Serious Request 1550 euro gedoneerd aan deze actie.Websde- sign, dat dit jaar de hoofdvestiging verhuisde van Venray naar Eindho- ven, verstuurde dit jaar geen kerst kaarten naar zijn klanten. In plaats daarvan doneerde het bedrijf, ook namens zijn klanten, dit mooie bedrag. Dorus van Keulen van Websdesign mocht afgelopen week de cheque in de brievenbus van het glazen huis stoppen, waarna Giel Beelen deze trots hooghield. Muziekvereniging Moed en IJver houdt op 8 januari 2011 haar jaarlijkse nieuwjaarcon cert. Dit concert vindt plaats in het gemeenschaphuis aan het plein in Blitterswijck en begint om 19.30. Het concert wordt begonnen met de presentatie van de nieuwe uniformen. Na twintig jaar waren ze aan vervanging toe. Daarna treedt gemengde zangvereniging Erato onder leiding van Lars Nelis- sen voor het voetlicht. Dit gezel schap brengt een afwisselend programma bestaande uit muziek van bekende musicals en enkele populaire Engelstalige en Neder landstalige nummers. Erato maakt vervolgens plaats voor het koper kwintet Koperpoets. Koperpoets onderscheidt zich van gewone koperensembles door de com- binatie van beeld en geluid. De leden van dit ensemble kijken het publiek aan en vertellen een ver haal. Het is een vorm van muziek theater. Koperpoets gebruikt het gehele podium en beweegt van rechts naar links, terwijl het kwintet gewoon doorspeelt. Koperpoets speel alle muziek uit het hoofd en acteert daarbij. Van Oostenrijkse blaasmuziek tot bekende kinderliedjes, van solo voor bastuba tot signaalmuziek uit de tijd van de ridders; Koperpoets maakt muzikale grappen en enter taint het publiek. Na dit optreden vindt de trekking van de grote jubileumloterij plaats. De prijzen zijn gesponsord door bedrijven in en om Blitterswijck. Onder lei ding van interim-dirigent Chris Derikx brengt muziekvereniging Moed en IJver na deze trekking een licht klassiek programma met onder meer de bekende Florenti- ner Mars, de Tritsch Tratsch Polka en de onvermijdelijke Radetzky -mars. Verder voeren Herman Ver- mazeren en Geert Giesbertz, bei den op euphonium, het bekende duet uit de parelvissers van Geor ge Bizet uit. Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis. ADVERTORIAL De komst van een nieuwe notaris in Venray met een nieuw kantoor, een moderne opzet, nieuwe aanbiedingen en diensten: "Uiteindelijk moet de Venrayse burger er wel bij varen." Dat zijn de woorden van mr. Robert Simons, die deze zomer met zijn colleganotaris mr. Evert Wendelaar Bonga uit Gennep afspraken heeft gemaakt over opvolging van het Venrayse nota riaat Paantjens. Notaris Rinus Paantjens voerde zijn notariaat 15 jaar lang vanuit zijn kantoor aan de Julianasingel in Venray. In 2011 gaat hij met welverdiend pensioen. Hij zocht naar opvol gers en vond ze in de personen van Simons en Wendelaar Bonga. "Mijn collega en ik waren toe aan verandering", zegt mr. Simons. "In onze voormalige werkomgeving kwamen wij niet verder en als nog relatief jonge notaris heb je natuurlijk nog idealen die je wilt verwezenlijken. Daar zijn wij nu volop mee bezig." En dat is duide lijk te zien. De opvolgers van nota ris Rinus Paantjens gebruiken hun jarenlange ervaring en ideeën om meteen een (ver)nieuw(end) con cept in Venray neer te zetten. Dit bestaat uit een opvallend moder ne huisstijl, een nieuw, beschei den maar trendy kantoor aan het Keizerveld in Venray, inclusief milieubewuste voertuigen, auto's die niet alleen als efficiënte ver voermiddelen voor de notarissen en hun medewerkers dienen, maar gezien de opvallende reclame ook best als uithangbord mogen fun geren. Het wordt meteen duide lijk: het notariaat Paantjens heet per direct Paantjens Partners. "Maar wij investeren niet alleen in uiterlijkheden", zegt Wende- laar Bonga, die ook zijn kantoor in Gennep heeft toegevoegd aan het Paantjens Partners-con cept. "Ook op het gebied van de notariële werkzaamheden wordt er het een en ander veranderd. Door onze gloednieuwe automa tisering zal het werk nog vlotter verlopen. Ook gaan wij diensten bieden die bij veel collega's nog niet tot het dagelijkse aanbod behoren. Wij introduceren begin 2011 onder meer een zogeheten internetnotariaat, waar de com municatie met cliënten enkel nog via email of sms-verkeer verloopt, cliënten hun dossiers online kun nen inzien en het verloop daarvan kunnen volgen. Natuurlijk gebeurt het kennismakingsgesprek nog op de 'ouderwetse' en zeer persoon lijke manier." Een bijzondere service aan de consument is er ook voor cliën ten die een huis willen verkopen. Vanaf januari 2011 kan dit op de 'vrijwillige veiling' van Paantjens en Partners die tot de grootste van Limburg hoort. "Wij hebben hiertoe een nieuw en uiterst effi- ciënt veilingconcept voor het pri vate vastgoed ontwikkeld, waarbij de verkoper meelift op hetzelfde Limburgse netwerk dat ook deur waarders en banken voor de gedwongen veiling gebruiken. Dit betekent dat een huis binnen enkele uren verkocht kan zijn." Het één en ander zou voor een zekere onrust kunnen zorgen. De veranderingen in Venray en Gen nep betreffen de nieuwe weg en de marktgerichte aanpak van de opvolgers van Rinus Paantjens. Het is voor een notaris niet een voudig om met een bestaand con cept te breken. Paantjens-opvol- gers Simons en Wendelaar Bonga willen van een zogenaamde 'onrust onder notarissen' echter niets horen. "Onzin!", zegt Simons resoluut, "er is geen sprake van een 'onrust', er is wél sprake van een onverwachte vernieuwing op de markt." Mr. Wendelaar Bonga uit Gennep ziet dat er steeds meer cliënten uit de regio aanvragen doen en afspraken maken. "Het is niet meer uitsluitend de burger uit eigen stad die naar ons nota riaat komt, de cliënten komen inmiddels uit het gehele omland", bevestigt mr. Wendelaar Bonga. "En waarom ook niet?", meent mr. Simons, "wanneer iemand een privé of zakelijk advies nodig heeft: of het nu om de vormen van samenleven gaat, een vermo gensplanning, testament en erven, of om het oprichten van een vereniging, stichting, of onderne ming? Een ervaren notaris geeft deskundig advies en behoedt de burger niet zelden voor onver wachte kosten en problemen en de gevolgen daarvan." Vanaf 1 december bevindt zich het kan toor van Paantjens Partners op Keizersveld 41a te Venray. De officiële opening vindt in 2011 plaats, waarbij Venray meteen afscheid kan nemen van oud-nota ris Rinus Paantjens die dan met pensioen gaat. Tourclub Ysselsteyn stopt samenwerking Het is nog maar de vraag of in 2011 een Peter Winnen Clas sic (PWC) wordt gehouden. Tourclub Ysselsteyn heeft de samenwerking met Bike4All opgezegd. "Bike4All kwam steeds vaker haar afspraken niet na. Uiteindelijk was er voor ons geen basis meer om door te gaan", meldt voorzitter Mart de Wit van de tourclub. Terugkijkend was er volgens De Wit vanaf het begin al geen goede klik tussen beide organisa ties. De tocht zou het goede doel, Bike4All, moeten ondersteunen. Bike4All kwam in het tweede en derde jaar steeds meer afspraken niet na. "Dat leidde tot irritatie bij de leden van onze vereniging, die er alles aan deden om de tocht te doen slagen. Daarvoor hebben we uiteindelijk ook twee sterren van de NTFU ontvangen." Na de derde Cursus ontspanning en meditatie Op woensdagavond 12 janu ari 2011 start weer een nieuwe cyclus van de cursus Ontspan ning en Meditatie. In de cursus wordt gewerkt met losmaak- oefeningen, ademoefeningen, meditatieve bewegingsoefe ningen en mantra's afkomstig uit Tibetaanse (yoga en medi tatie) en Westerse (biorelease) scholen. De oefeningen helen lichaam en geest en brengen hun energieën samen zodat ze kalm en soepel kunnen func tioneren. Het accent in de cursus ligt op stilte en meditatie. Het doel van de oefeningen is het ontwikkelen van gewaarzijn door middel van ontspanning. Je leert gevoelens tijd, ruimte en aandacht te geven. De oefeningen brengen een inner lijke massage op gang. Lichaam, adem en geest ontspannen zich en de energie kan weer vrij stromen. Nieuwe keuzemogelijkheden ont staan en geleidelijk komt er meer plaats voor vreugde en lichtheid in het dagelijkse leven. De groep is een mix van beginnende en al langer oefenende deelnemers. Wanneer je nieuw bent, is het oefenen meer gericht op ontspan nen en nieuwsgierig worden naar wat er precies in je gebeurt. Je ont wikkelt vertrouwen in je lichaam en in je natuurlijkheid. Wanneer je langer oefent, raak je diepere lagen van energie en gevoelens aan. Je leert te luisteren naar de subtiele boodschappen van het lichaam zodat je blokkades kunt ontdekken en loslaten. De cursus wordt gegeven op Koningskaars 24 in Venray. Van 12-1 t/m 30-3 zijn er 11 woensdagavonden van 19.30 tot 21.15. Benodigdheden: gemakkelijk zittende kleding en een deken. Inlichtingen aanmel ding: Jan Houwen, telefoon 0478 587364, Praktijk Lichaamsgerichte Psychotherapie, www.dorje.nl Inzamelen kerstbomen De EWL is gestopt met het inzamelen en het verbranden van de kerstbomen. De Stichting Dorpsraad Leunen heeft nog wel enkele verenigingen benaderd, maar deze hadden geen interesse om de kerstbomen in te zamelen. De dorpsraad heeft in overleg met de gemeente afgesproken dat er op het plein, van 3 tot en met 7 januari, een gedeelte wordt afge zet voor het verzamelen van de kerstbomen. H editie, afgelopen zomer, hebben partijen opnieuw aan tafel geze ten. "We hebben toen onze eisen op tafel gelegd. Eerst leek het er op dat we verder zouden gaan maar toen Bike4All hier op terug kwam was er geen basis meer." De Wit betreurt de gang van zaken en vindt het vooral jammer voor Peter Winnen en de naam die aan de tocht verbonden was Bike4All meldt in haar nieuws brief dat partijen niet op hetzelf de spoor zitten. Op de website wordt zelfs gesproken van "moe ten beëindigen". Wel onderzoekt Bike4All diverse nieuwe mogelijk heden. Overwogen wordt om de samenwerking met een bestaande club of tocht aan te gaan. Ook een virtuele tourtocht via de website wordt bekeken. Om organisato rische redenen is het niet uitge sloten dat het jaar 2011 wordt overgeslagen en dat er alleen een Bijen houden In Horst aan de Maas start in februari een basiscursus voor beginnende imkers. De theorie- en praktijklessen vinden plaats in het praktijkcentrum voor bijenteelt 't Zoemhukske. De cursus bestaat uit vijf theorieavonden en twaalf praktijklessen. De praktische les sen lopen gelijk met de natuurlijke ontwikkeling van het bijenvolk, van maart tot in oktober. In de cur sus komen aan bod: het maken van kunstzwermen, het slingeren van honing en de honingverwerking, het herkennen van de belangrijk ste drachtplanten, die nectar en stuifmeel leveren, het bestrijden van ziekten, het hygienisch wer ken om te komen tot vitale bijen volken. Ook is er aandacht voor solitaire bijen, hommels en vlin ders. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jacques Bielen, secre taris van imkervereniging Horst en omstreken, telefoon (077)4672940 of e-mail zoemhukske_horst@het- net.nl of bij cursusleider Joep Ver- haegh, telefoon (077)3983424 of e-mail jjp.verhaegh@hetnet.nl. Zie ook www.zoemhukske.nl. Cursus Met Lef! In Venray start op dinsdag 1 februari de cursus Met Lef!, zelf verzekerd in contact met anderen. Met Lef! is een cursus die effectief gebleken is voor mensen die snel onzeker zijn, negatief over zichzelf denken en zich veel zorgen maken over wat anderen van ze vinden. Thema's die aan bod komen zijn 'de rol van gedachten', 'vergroten van zelfvertrouwen', 'sociale vaar digheden' en 'omgaan met moeilij ke situaties'. Naast het verstrekken van informatie, tips en handvatten staan concrete oefeningen cen traal. De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten van twee uur. Voor meer informatie en aanmelding: Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid, telefoon (0478)527 066, e-mail igg@vvgi.nl. Venrays lezen en schrijven Veldeke Venray start binnenkort met de beginnerscursus Venrays lezen en schrijven, onder de des kundige leiding van Frits Linssen. De cursus wordt gehouden in De Kiosk in Brukske in Venray op de dinsdag- of woensdagavond, afhankelijk van het aantal deel nemers. Opgeven voor maandag 10 januari bij het secretariaat via e-mail hcraghs@versatel.nl of via telefoon (0478)582791. tocht in Ethiopië wordt verreden. Winnen, sinds dit jaar voorzitter van Bike4All, was woensdag niet voor commentaar bereikbaar. TC Ysselsteyn zal op 21 augus tus 2011 wel een toertocht orga niseren, de Boerenlandtocht. Naast 70 en 140 kilometer is er nu ook een tocht van 105 kilometer. Het parcours is nage noeg gelijk aan de route van de Peter Winnen Classic. bezoek onze site: www.gunhoek.nl Venray Training jachthonden In maart begint de jachthonden training in Overloon. Jachthonden hebben veel beweging nodig. De training wordt niet alleen gedaan door jagers, ook mensen die een jachthond als huishond hebben en waar dus niet mee gejaagd wordt, kunnen aan jachthondenproeven en wedstrijden deelnemen en een diploma te halen. Ze zijn van harte welkom op de cursus. Van juli tot eind oktober worden tal van jachthondenproeve gehouden. Het wordt steeds gebruikelijker om een gehoorzaamheidscursus te volgen met de hond. Tijdens de cursus wordt de algemene gehoorzaamheid behandeld zoals het zitten, het volgen aan de lijn en het afliggen uit zicht. Ook het socialiseren blijft een belang rijk onderwerp om bijvoorbeeld gedragsproblemen te voorkomen. Voor informatie: Wim Hendriks, Derpshei 13, 5825CJ in Overloon, telefoon (0478)640161. Nieuws uit Venray en omgeving leest U in Geslaagd Chantal Emonts is aan de uni versiteit van Maastricht afgestu deerd in Health service innovation (Richting van gezondheidsweten schappen). Merseloseweg 76a, Venray Tel. 0478 - 51 07 00 www.essenziale.nl

Peel en Maas | 2010 | | pagina 5