Kalenders voor inwoners Kunstwerk voor spuitgasten Koester uw Monument Lien Cox erelid Gouden Knol - -J Honderdeenendertigste jaargang - week 52 - donderdag 30 december 2010 Brukske Mooi Anders De kalenders Brukske Mooi Anders zijn in de wijk Brukske in Venray uitgedeeld.De eerste exem plaren werden persoonlijk afgege ven door enkele deelnemers uit de wijk aan het fotografieproject, twee fotografen van de Fotoclub Venray en projectleider Karlijn Conejo-Versteegen van Synthese. De wijkbewoners kregen de kalen der aangeboden omdat Brukske Mooi Anders de grote inzet van de bewoners Brukske voor hun wijk in het afgelopen jaar erg waardeert. In de zomer van afgelo pen jaar startte een fotografiepro- ject in Brukske. Onder het motto Breng jij Brukske in beeld? zijn dertien enthousiaste bewoners en vier fotografen van de Fotoclub Venray door de wijk getrokken. Ze hebben het dagelijks leven in Brukske op fraaie wijze vastge legd. Het uitgangspunt van het project was, dat zowel de oudere als de jongere wijkbewoners met elkaar in gesprek zouden gaan en samen zouden bepalen wat zij belangrijk vinden in hun wijk. Tij dens de wandelingen door de wijk ontstonden er leuke gesprekken, waardoor de bewoners op meer- dere manieren leerden kijken naar hun wijk. Uit het totaal van meer dan tweehonderd foto's zijn twin tig foto's geselecteerd voor op de kalender. Dit fotografieproject is één van de vele activiteiten die plaatsvinden in het kader van het masterplan Brukske. Overdracht brandweerkorps Meerlo aan Horst aan de Maas Het brandweerkorps van Meerlo is vorige week over gedragen aan Horst aan de Maas. Daarbij nam het korps een voorschot op de officiële overdracht op 1 januari 2011. Bij die gelegenheid kreeg het korps een kunstwerk aange boden, gemaakt door kunste nares Mieke van Uden. Tijdens de overdracht verza melden zich alle Meerlose spuit gasten in hun kazerne. Daarbij waren ook veel oud-brandweerlie den aanwezig die hun korps nog steeds een warm hart toedragen. Burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Horst aan de Maas verwelkomde het korps. Zijn col lega Hans Gilissen van Venray had na overleg met Van Rooij afgezegd vanwege de zeer slechte weers omstandigheden. Gillissen liet weten in gedachten wel aanwezig te zijn, maar thuis, gehuld in een brandweertrui, te zullen genieten van een glas wijn. Dat de brand weer één familie is, bleek uit de toespraken van burgemeester van Rooij, de Venrayse brandweercom mandant Frans Peijnenborgh en de Meerlose postcommandant Johan Peelen. Het trio sprak over het feit dat het Meerlose korps wel uit Venray vertrekt, maar dat het één familie is en toch bij elkaar blijft horen. Peijnenborg: "De ontwik kelingen in brandweerland gaan snel. Nu gaat Meerlo over naar Horst aan de Maas, maar wellicht dat we straks weer samen zijn door de vorming van één brand weerregio." Postcommandant Johan Peelen was vooral blij om de duidelijkheid. "Er is veel aan de hand vanwege de gemeentelijke herindelingen. We zijn nu blij dat men hier weet waar men aan toe is. Er is nu duidelijkheid. Maar wie weet hoe het er over enkele jaren uit zal zien, de ontwikkelingen gaan zeer snel." De Venrayse brandweercom mandant Peijnenborgh had ove rigens een verrassing voor het scheidende Meerlose korps. Hij had Mieke van Uden, kunstenares uit Geijsteren, een kunstwerk laten vervaardigen. Van Uden, die als kunstenares eigenlijk weinig weet van het brandweerkorps, bezocht onlangs de Venrayse brandweerka zerne om zich daar eens te verdie pen in het echte brandweerwerk. Mieke: "Dat was heel leuk. Aan de hand van een aantal steekwoorden heb ik het kunstwerk vervaardigd. Het zijn robuuste mensen die dit brandweerwerk doen, sterke per sonen die dit werk willen doen. Tijdens mijn bezoek aan de kazer ne heb ik ook een kijkje in het magazijn genomen en daar heb ik wat onderdelen van mee mogen nemen. Venray, Meerlo naar Horst. De brandweer is één familie, kijkt straks twee kanten uit, maar blijft samen één. Alles past precies in elkaar. De samenwerking blijft", zo lichtte ze haar kunstwerk toe. Het kunstwerk toont twee spuitstuk- ken, een voor Meerlo en een voor Venray, twee werelden die samen toch één zijn. Boven op het werk bevinden zich twee brandweer helmen die staan voor de brand- weermensen. Mieke van Uden is bekend van haar werk met brons en keramiek. Zo maakte zij ook de publieksprijs van de onderne mersprijs van de Rabobank, die in januari uitgereikt gaat worden. Iedere twee jaar is zij de motor achter de grote kunstmanifestatie in Geijsteren. Het kunstwerk viel bij de aanwezigen in ieder geval goed in de smaak en krijgt een mooie plaats in de kazerne. Na de officiële toespraken was er voor de aanwezigen een heerlijk buffet en barbecue. Het vat bier was volgens de Horster burgemeester Van Rooij traditioneel voor rekening van de gemeente. Of die reke ning ditmaal naar Venray gaat of naar Horst aan de Maas, was nog niet duidelijk. POsHKP-" sflj i - Het verpleeghuis Beukenrode (gemeentelijk monument) aan de Beukenlaan bij de zuidelijke entree van Venray-centrum is het voormalige Patersklooster,ook wel Minderbroedersklooster genoemd. Het is gebouwd in de jaren 1925 1927 naar een ontwerp van archi tect ir. Jules Kayser (1879-1963) uit Venlo ter vervanging van het oorspronkelijke klooster dat in 1925 door brand werd verwoest. Die brand verwoestte overigens het gehele kloostercomplex van de Minderbroeders Franciscanen dat in 1647 was gesticht, ook de aan het klooster aanliggende oorspronkelijke Paterskerk. De huidige Paterskerk (rijksmonu ment) aan de Leunseweg werd als onderdeel van het nieuwe complex eveneens in 1925-1927 herbouwd, ook naar een ontwerp van Jules Kayser. Het kloosterge bouw kon niet meer als klooster worden gehandhaafd en in 1967 werd het Patersklooster, zonder de Paterskerk, verkocht aan een stichting met als doel er een ver pleeghuis voor bejaarden in te vestigen. Jules Kayser ontwierp een fraai kloostergebouw en de bewaard gebleven gedeelten oude kloostermuur (rijksmonument) uit 1650 zullen aan die functie blijven herinneren (1). De stijl van Kayser is beïnvloed door het expressio nisme en is ook sterk geïnspireerd op de Amsterdamse School en de Nieuwe Zakelijkheid. Zijn meest gebruikte bouwmateriaal was bak steen, waarmee hij in combinatie met hoge zadeldaken minder tradi tionalistisch werkte. Het klooster is een zeer krachtig, karakteristiek gebouw, drie bouwlagen hoog, gemetseld in roodpaarse steen en voorzien van zeer steile kappen (onder meer op foto 2) gedekt met rode pannen. Het omsluit aan drie zijden een binnenhof, waar van de vierde zijde wordt afgeslo ten door de Paterskerk (op 2 oude ingang klooster, zijde Leunseweg, met rechts ingang Paterskerk). Rondom de binnenhof vindt men een stijlvolle koorgang. De meest zuidelijke gevel (op 4 zijde Paters kerk is verlengd naar het oosten (5) en vormt samen met een een- laagse bebouwing aan de Oude Oostrumseweg een 'diensthof' (op 6, ingang diensthof gezien vanaf Julianasingel). Karakteris tiek zijn de aansluitingen van het klooster aan de Paterskerk alsook de diverse bouwmassa's op elkaar ter plaatse van hoeken, hoekver- draaïngen en verschuivingen (op 3, aansluitingen aan Paterskerk zui delijke kant); de detaillering van de gootrand; de grote uitbouw van de tweede etage aan de 'diensthof' (6). Verder zijn de gevelindelin gen karakteristiek op de eerste en tweede verdieping regelmatig geordende vierkante kruisramen, zwaar kozijnhout. Op de begane grond een grote variatie in raam- vormen, mogelijke gemaakt door de grote verdiepingshoogte. Het fraaie Patersklooster past als voorbeeld van een geslaagde functieverandering prima in het thema van de Open Monumen tendag 2011: Nieuw gebruik, Oud gebouw. Foto en tekst Frans de Roos. Bronnen: Monumentenre- gister, SVM archief, Peel en Maas archief, Stichting Venray Monu mentaal (SVM): secretariaat: Vlie- zenweg 1, 5801 JC in Venray, e-mail venraymonumentaal@live.nl. Tijdens de jaarlijkse Ambrosi- usviering van Imkervereniging Horst en omstreken werden aan vijf deelnemers van de basiscur sus imkeren diploma's uitgereikt door cursusleider Jan Caris. Ook de achttien deelnemers aan de gevorderdencursus bijen houden verkregen hun behaalde bewijs van bekwaamheid. Jo van Grim- bergen uit Grashoek ontving de zilveren speld voor zijn 25-jarig lidmaatschap van de Nederlandse bijenhoudersvereniging en Lien Cox verkreeg het erelidmaat schap van imkervereniging Horst en omstreken voor haar enorme inzet, al 23 jaar, ten behoeve van het bekendmaken van het bijen leven aan velen die deelnamen Ger en Lien Cox met voorzitter Joep Verhaegh. aan excursies in en om het prak tijkcentrum voor bijenteelt 't Zoemhuske. Het bestuur en de leden gaven Lien een daverend applaus en haar man Ger ontving een flinke bos bloemen voor zijn ondersteuning. Carnavalsvereniging 't Knöl- leke uit Leunen reikt de Gou den Knol, de hoogste onder scheiding die zij kent, uit aan Toon Jenniskens. Dit vanwege zijn grote verdiensten binnen de Leunse gemeenschap. Jenniskens, geboren in 1952, is getrouwd met Thea en samen heb ben ze twee zonen: Frank en Rick. In het dagelijks leven werkt Toon Jenniskens bij Keijsers-Manders in Ysselsteyn. Ook was hij lang voor zitter van de spaarkas bij Jepke. Verder is Jenniskens regelmatig op het voetbalveld. Hij was acht tien jaar leider bij SV Leunen en vanaf 1972 zit hij in de activitei tencommissie. Ook zat hij tien jaar in het bestuur van SV Leunen. Op zondag was hij omroeper bij SV Leunen en verder is hij actief als vrijwilliger in het onderhoud van de accommodaties. Hij organiseert al 26 jaar het stratentoernooi in Leunen en fungeerde hierbij tien jaar als voorzitter. Ook zorgt hij al circa 25 jaar dat de optochten die door Leunen trekken voorzien zijn van muziek. Daarnaast regelt hij ook het geluid bij de intocht van Sinterklaas. In 1975 werd hij lid van de carnavalsvereniging en na 27 jaar, in 2002, is hij benoemd tot erelid van de vereniging. Toon Jenniskens is al 35 jaar fanatiek bouwer van de prinsenwagen. In 1982 was hij prins en ook zit hij bij het boerengezelschap. Bovendien is hij al elf jaar lid van de organisatie van de Commissie Uitkomen Prins. Tegenwoordig filmt Toon Jenniskens tevens voor de vereniging. De uitreiking van de Gouden Knol vindt plaats op zondag 9 januari om 14.30 uur tijdens de liedjesmiddag. Direct na de uitreiking krijgt iedereen de gelegenheid om Toon Jenniskens te feliciteren. i£EL EN MAAS

Peel en Maas | 2010 | | pagina 13