"Het gaat hartstikke mis met megabedrijven" Wie wordt de Venraynaar van het jaar 2010? Science centraal op Raayland College Tinus Ewals overleden Eerste vruchtbomen geplant in India JGZ naar één locatie HAIRSTUDIO Gunhoek "Haar" uitspatting ook voor üw tuin De Hoveniers 0478-571800 PEEL EN MAAS Burgerinitiatief SP in Horst voor nieuw regionaal landbouwbeleid Jan Douwe van der Ploeg, professor aan de universi teit in Wageningen, schetste een uiterst somber beeld van schaalvergroting in de land bouw. "Het gaat hartstikke mis met de grote megabedrij ven", voorspelde Van der Ploeg vorige week tijdens een bijeen komst van de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord Limburg. Van der Ploeg vond tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis van Horst mede standers in hoogleraar Eric Smaling en bodemdeskundige Geert-Jan van der Burgt van het Louis Bolk Instituut. Negentig belangstellenden, onder wie veel veehouders en tuinders uit de regio, kregen tij dens de bijeenkomst een spiegel voorgehouden. De landbouw moet terug naar een kleinscha lige en regionale aanpak, luidde de stelling. Paul Geurts, voormalig SP-raadslid, startte in Horst aan de Maas een burgerinitiatief. De eerste handtekeningen zijn die avond al gezet. "We willen dat de gemeente meewerkt aan een land bouwbeleid dat meer op de regio is gericht", aldus Geurts. De Nederlandse land- en tuin bouw overschrijdt op veel fronten (nitraat, ammoniak, fijnstof, lucht kwaliteit en kaderrichtlijn water) de Europese normen. De EU-norm voor nitraat is 50 milligram per liter grondwater. In het proefbe drijf in Vredepeel is er vier jaar onderzoek naar gedaan. "De Euro pese nitraatnorm verdraagt geen intensieve landbouw", is de con clusie van Van der Burgt. Volgens de bodemwetenschapper zijn er twee oplossingen. Overschakelen op biologische tuinbouw of stop pen met de vollegrondsteelt. "We zouden prei ook in bakken kun nen telen. Met de werkwijze van een regulier tuindersbedrijf haal je de nitraatnorm niet", zei Van der Burgt. Hij is voorstander van een biologische aanpak. "Er moet meer rotatie komen door de teelt van afwisselende gewassen na elkaar. De gewassen moeten met zorg worden gekozen, met min der aanspraak op stikstof. En de inzet van groenbemesters of vang- gewas is nodig. Zij nemen stikstof op, houden het vast in de winter en brengen het daarna terug in de bodem." De invloed van 'Brussel' op de landbouw neemt af. De Europese Commissie heeft de libemlise- ring van de zuivelmarkt ingezet. Het gevolg zijn schommelende melkprijzen, met als dieptepunt begin 2008. "Schaalvergroting was daarop een logisch antwoord", legde Jan Douwe van der Ploeg uit. "Want de kosten waren hoger dan de opbrengst." In de afgelopen anderhalf jaar is de melkprijs weer flink gestegen. Volgens Van der Ploeg verkeren de grote hightech- bedrijven, met hun supermoderne melkinstallaties, nog steeds in de problemen. "Een klein familiebe drijf met lage kosten redt het wel. Maar de grote bedrijven hebben vanwege de hoge investeringen veel bij moeten financieren. Ze zijn daardoor kwetsbaar en raken hun voorsprong kwijt. Nu de melk prijs hoger is, slagen zij er ook niet in geld opzij te zetten voor slech tere tijden. Die komen ongetwij feld door de wereldmarkt en spe culatie. Het is een hard gelag, de financieringslasten zijn gewoon te hoog. De grote melkveehouderijen zien hun inkomsten dalen en heb ben geen buffers meer, ze zitten in een fuik." Van der Ploeg is voor een radi cale omslag. "Schaalvergroting is niet de remedie voor de proble men van vandaag. De grote bedrij ven moeten omschakelen. Dat ligt heel moeilijk. We ontkomen niet aan lokale oplossingen met kleinere bedrijven, die meer bin ding hebben met het landschap en de natuur." Tevens wees hij in het gemeentehuis van Horst aan de Maas op de groeiende maat schappelijke weerstand tegen de megabedrijven. "Het loopt spaak. Dit gaat hartstikke mis", luidde zijn doemscenario. Eric Smaling is hoogleraar duurzame landbouw. Hij is tevens Eerste Kamerlid van de SP. Smaling haalde het verzet in Grubbenvorst aan tegen de komst van een megastal. "Het is de basis voor veranderingen in het lande- lijk gebied." Volgens hem lopen de megabedrijven tegen allerlei gren zen aan. Wellicht in 2015 worden de melkquota en het systeem van dierenrechten afgeschaft. "Door de kleine marges zal het aantal dieren stijgen", verwacht Smaling. "Maar het botst met milieu en natuur. Nederland voldoet nu al niet aan de richtlijnen van Europa. Daar naast zitten we in Noord-Limburg op een klein gebied, waar ook ruimte moet zijn voor de natuur. Je kunt niet alles op een paar vier kante kilometer. Het is ook niet logisch dat landbouwproducten de hele wereld overgaan. Soja voor diervoeders hoeft niet uit Brazilië te komen. Dat kunnen we lokaal verbouwen. We moeten toe naar regionale zelfvoorziening." Van der Burgt meldde dat een groot deel van de soja en maïs uit Brazilië en de rest van Amerika genetisch gemanipuleerd is. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn nog ongewis. Steeds meer regels en wetten plus toenemende risico's op dier ziektes zijn andere bedreigingen voor de agrarische sector. "Dier ziektes overvallen ons telkens weer. Het betekent hogere kosten en forse investeringen voor bedrij ven die vluchten in vergroting", stelde Van der Ploeg. "Een pijnlijke en onmogelijke situatie. En het wordt alleen maar erger. Megabe- drijven leven op voet van oorlog met hun sociale omgeving. Dit is niet de juiste weg. Het is de hoog ste tijd de bakens te verzetten." Van der Ploeg deelde tevens een verwijt uit aan standsorganisaties, zoals de LLTB. "Ze hebben het laten afweten, ze durven niet te kiezen. Het gevolg van intensieve landbouw in een dichtbevolkt land is dat de overheid alles vastlegt tot in absurde details. De sector moet nu zelf orde op zaken stellen en op zoek gaan naar nieuwe mark ten." Smaling ziet kansen elders in Europa, waardoor de Nederlandse export kan afnemen. "In Polen is veel kleinschalige landbouw en Roemenië bezit fantastische bodems. Hier valt nog heel veel in te halen. Deze landen kunnen straks onze productie overnemen." "Ik wil best honderd varkens houden", reageerde veehouder Edwin Michiels. "Maar daarvan kan ik niet leven. Nederland behoort tot de beste van Europa. Geef ons de kans die positie uit te bouwen." Melkveehouder Toon Loonen uit Heide wees op de 'heel veel goede kanten van schaalvergro ting'. "Ik heb vanavond veel nega tiefs gehoord. Maar de landbouw is veel schoner geworden, er is meer natuur bij gekomen, terwijl de productie is toegenomen. We zijn op de goede weg." Hij kon Van der Ploeg echter niet over tuigen. "Schaalvergroting betekent stress en het is niet de toekomst. Zowel op sociaal, economisch als ecologisch gebied." Donderdag 23 december 2010 - Pagina 5 Uitzending op kerst- en oudejaarsavond De verkiezing van de Venray naar van het jaar staat op het punt van beginnen. Op kerst avond vrijdag 24 december worden de drie genomineer den aan de hand van een por tret aan het publiek gepresen teerd. Die uitzending op het kanaal van Kabelkrant Venray begint om 19.00 uur en wordt om het uur herhaald duurt tot en met zaterdagavond 25 december 23.00 uur. Na afloop van deze uitzending kunnen de kijkers per sms of op de website www.peelenmaastv.nl hun stem uitbrengen op een van de drie kandidaten. Via sms kan dat door VENRAY (spatie) A B of C te sms'en naar 4411. Ook de drie juryleden buigen zich over de drie nominaties en brengen, ieder afzonderlijk van elkaar, hun stem uit. De stem van de jury telt voor 50 procent, de stem van de kijker voor de andere 50 procent. Bij een gelijke stand, geeft de stem van de kijker de doorslag. OUDEJAARSAVOND In de uitzending op oudejaars avond 31 december wordt de Venraynaar van het jaar bekendge maakt. De prijzen worden tijdens deze uitzending uitgereikt door burgemeester Hans Gilissen. De uitzending op oudejaarsavond start om 19.00 uur op het kanaal van Kabelkrant Venray en wordt om het uur herhaald tot zater dagavond 1 januari 23.00 uur. De winnaar ontvangt onder meer het kunstwerk De Evenwichtige van Liesbeth Rutten. Bedrijven en par ticulieren worden door Peel en Maas TV in de gelegenheid gesteld om na deze uitzending een nieuw- jaarsgroet te brengen. Wilt u uw geliefde een gelukkig 2011 toe wensen, of uw medewerkers of klanten, dan kunt u dat op deze speciale manier doen. De nieuw jaarsboodschap mag maximaal 20 seconden duren en kost slechts 85 euro. Voor meer informatie: Christ van den Munckhof, e-mail: info@vandenmunckhof.nl. bezoek onze site: www.gunhoek.nl Venray Vrijdag 7 januari wordt het vijfde Science Symposium georganiseerd op het Raay land College in Venray. Spe ciale gast is prof. dr. Robbert Dijkgraaf, een (inter)nationaal bekende wis- en natuurkun dige. In 2003 won Dijkgraaf de spinozapremie (Nederlandse Nobelprijs) en sinds 2008 is hij president van Koninklijke Neder landse Academie van Wetenschap pen (KNAW). Robert Dijkgraaf is regelmatig te zien op tv (onder andere bij De Wereld Draait Door) en heeft diverse boeken geschre ven. Hij is medeauteur van het boek de Bètacanon, waarover hij tijdens dit symposium een lezing verzorgt met hoogtepunten, schoonheden en ontwikkelingen van de natuurwetenschap die (grote) inzichten hebben opge leverd, waardoor het leven van de mensheid sterk is veranderd in velerlei opzichten (technisch, (bio)medisch, economisch). Het boek is na afloop, met handteke ning van de auteur, te verkrijgen voor een speciale symposiumprijs. De tweede hoogleraar die spreekt op het symposium is prof. dr. Paul Groot met een lezing over flitsen de sterrenkunde. Of je de Big Bang een flits kan noemen is nog maar de vraag. Zeker is dat er tegen woordig regelmatig gammaflitsen worden waargenomen, die net als supernova's sensationele flitsende verschijnselen zijn in het Uni versum. Het onderzoek hiernaar, maar ook in zaken als buitenaards leven, donkere materie en zwarte gaten is de laatste decennia enorm uitgebreid, doordat onder andere met satellieten buiten onze damp kring kan worden waargenomen in infrarood, UV röntgen en gam mastraling. Dit maakt de astrono mie tot een vak met grote en boei ende ontwikkelingen. Drie andere bijdragen bestaan uit een spectaculaire chemie- show, waarin verschillende aspec ten van de scheikunde worden belicht, een lezing over wiskunde (letterlijk vertaald: de kunst van het zeker weten) en een lezing van vwo 6-leerlingen over zonne cellen, waaraan ze geëxperimen teerd hebben op de Technische Universiteit Eindhoven. Aan het eind van het symposium sluit de Venrayse school zich ook aan bij JET-NET (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) en gaat een verbinding aan met zes bedrijven uit de regio (Aviko Rixona, Cords- trap, Inther, Manders Automation, Nijsen/granico en Ton Peeters Industriële Automatisering). Om uit te blinken als kennis economie is een uitgebalanceerde beroepsbevolking met voldoende kenniswerkers nodig. Daarom ste ken technologische bedrijven de handen uit de mouwen en wer ken zij intensief. Tijdens het sym posium zijn in de hal van het A- gebouw van het Raayland College artikelen verkrijgbaar, ontworpen door kunstenaars en ontwerpers die zich hebben laten inspireren door natuurkunde, wiskunde en logica. De resultaten zijn zeer verrassende puzzels, spellen en objecten, soms ingewikkeld, soms eenvoudig, maar altijd intrigerend en mooi in hun verschijnings vorm. Ook betaalbaar voor leerlin gen. Tot slot worden er kunstzin nige (reuze)bellen geblazen door de Dutch bubble man: Edward Spunda van het Bouwens van Boijecollege uit Panningen. Voorzitter Tinus Ewals van SV Merselo is afgelopen week end op 48-jarige leeftijd over leden. Ewals werd eind 2005 voorzitter van de sportvereni ging in Merselo, die bestaat uit een voetbal- en korfbalafde ling. Zijn markante manier van wer ken schepte sterke banden tussen de jeugd- en seniorenafdeling van de afdeling voetbal. Hij toonde interesse voor de korfbalafdeling en voor de afdeling veteranen. Naast zijn taak als voorzitter stak hij ook zijn handen uit in het clubhuis door kantinediensten te draaien en daar te helpen waar men hem nodig had. Ewals, een man met ongekende humor en hartelijkheid tegenover iedereen, wist zo de lijnen kort te houden en stond midden in zijn vereni ging SV Merselo. PRREEK Kenmerkend voor zijn band met iedereen binnen de vereni ging was de manier waarop hij ieder jaar op 1 januari de recep tie organiseerde met het bestuur, met de 'preek van Tinus' als hoogtepunt. Met zijn overlijden, verliest SV Merselo de leider van het bestuur, maar bovenal een warme persoonlijkheid binnen de club. Mondiale boomfeestdag Wereldpaviljoen van start De eerste bomen van het wereldwijde project Wereld Bomen van de Stichting Wereldpaviljoen zijn geplant. Begin december gebeurde dat op het terrein van de hulp organisatie Udavum Karan- gal (Helpende Handen) in Chennai. Onder leiding van de oprichter en leider van deze organisatie, Pap pa Steven Vidyaakar, hebben wees kinderen de vruchtbomen in een cirkel geplant. Pappa Steven ver telde de kinderen over het belang van bomen en de vele vruchten die bomen voortbrengen. Het Indiase project heeft in Noord Limburg twee partnerorganisatie: Helpende handen uit Venray en SOS Meerlo-Wanssum. In totaal worden de komende maanden op twaalf plaatsen in de wereld vruchtbomen in cirkels geplant op initiatief van de Stich ting Wereldpaviljoen en COS Lim burg. Naar aanleiding van de Nati onale Boomfeestdag, die volgend jaar in maart in Noord-Limburg wordt gehouden, lanceerde het wereldpaviljoen de idee om op het Floriadeterrein bij het pavil joen een bomencirkel van twaalf smaakvolle te planten. Dat gaat gebeuren een week voor de offi ciële boomfeestdag in 2011, waar- voor onder andere de burgemees ters van de Regio Venlo worden uitgenodigd, enkele schoolkinde ren en gasten uit de hele wereld. De Venrayse studente Malou Buddiger van de Universiteit Wageningen stelt speciaal voor dit wereldwijde bomenproject een lesbrief op. Zij doet dat in samenwerking met onder ande re het centrum voor natuur- en Milieueducatie (CNME), IVN Limburg en het Citaverde Col lege in Horst. Scholieren hier en elders in de wereld die mee doen aan dit project krijgen deze lesbrieven. Volgens Malou Buddiger was de interesse van Noord-Limburgse mondiale groepen groot om mee te doen aan dit mondiaal bomen- project. "Het is natuurlijk een leuke uitdaging om kinderen over al ter wereld tegelijk bezig te laten zijn met bomen en ze via deze weg misschien zelfs in contact te brengen met elkaar", aldus de stu dente. Het is de bedoeling dat van alle boom plantacties video-opna mes worden gemaakt, waarvan de Swolgense filmmaker Marijn Poels een compilatie maakt. De docu mentaire Wereld Bomen krijgt zijn première tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 23 maart en wordt dan wereldwijd verspreid via onder andere You- Tube en straks in het Wereldpa viljoen. Het is de bedoeling dat de kinderen van de bomencirkels de ontwikkeling van de bomen volgen en deze wereldwijd delen met leeftijdsgenootjes. WEBSITE Vanaf 2011 zal het Wereldpavil joen de scholen in Limburg uitda gen om zelf met adoptieprojecten te komen. Deze projecten zullen dan op de website van het Wereld paviljoen en in het Wereldpavil- Het college van B en W van Horst aan de Maas heeft beslo ten het dienstenaanbod van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op een locatie in Horst te con centreren. Binnen de gemeen te bevinden zich nu nog vier locaties waar de JGZ consul taties voor kinderen van 0 tot 4 jaar uitvoert. Deze locaties liggen in Horst(centrum), Sevenum, Grubbenvorst en Tienray. Door diverse ontwikkelingen (ontwikkelingen op het gebied van financiering, de komst van de Centra voor Jeugd Gezin, joen zelf gepresenteerd worden. Zo kunnen de scholen zich tijdens de Floriade en in de verdere toe komst blijven presenteren. Een overzicht van andere landen en projecten die aan de Wereldbo men plantactie meedoen: India via de Stichting Kans Venlo, Indo nesië via de stichting Bintang Roermond, de stichting Navitas Horst en het Citaverde College Horst, Ghana via de Vrienden van Christopher (Sevenum), Uganda via de Stichting Kumi Hospital uit de brede school en de eventuele overdracht van provinciale taken op het gebied van jeugdzorg naar de gemeente) is het volgens het college van B en W nodig om kri tisch naar de huisvesting van de JGZ te kijken. Het aanbieden van JGZ-con- sulten op een centrale locatie biedt volgens het gemeentebe stuur vn Horst aan de Maas een verhoging van de kwaliteit van adviezen en begeleiding. Deze kwaliteitsverbetering uit zich onder meer in een efficiëntere planning omdat op alle dagde len consultatiebureau gehouden kan worden. Daarnaast bieden Kinderen planten onder lei ding van pappa Steven Vidyaa kar de eerste palmboom van de bomencirkel in Chennai (India) Reuver, Malawi, via de Stichting Trinity Malawi uit Venlo, Ethiopië via de Stichting Lalibele uit Hel den, Guatemala via de Werkgroep San Mateo uit Venray, China via de Munckhof Groep Horst, Nicaraqua via GESP uit Gennep en de Filip pijnen via de Dana Foundation uit Maasbree. ruimere openingstijden meer keuze voor burgers ('s avonds of op zaterdagochtend) en worden huisvestingskosten bespaard. Het college is van mening dat er in de kleine kernen voldoende voorzie ningen voor kinderen over blijven (basisonderwijs, speelvoorzienin- gen en kindcentra) waardoor het persoonlijk contact voor kinderen en ouders gewaarborgd is. Nu het collegebesluit genomen is, wordt gezocht naar een geschikte nieu we locatie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Zorggroep JGZ en de GGD. Tot een nieuwe locatie gevonden is, blijft de huidige situatie bestaan. Merseloseweg 76a, Venray Tel. 0478 - 51 07 00 www.essenziale.nl

Peel en Maas | 2010 | | pagina 5