Kerkelijke mededelingen Oude foto Weekend diensten m www.younghairshop.nl fcW:.: 'vE.^-0 PEEL EN MAAS Donderdag 23 augustus 2007 - Pagina 22 Koor Chrisko Confetti Kamerkoor Contrast 't Jonge Garde Koor Euterpe Venray's Mannenkoor MMSK St. Petrus'Banden Zangers van St. Frans Het Zonnelied Computerclub EHBO Vereniging Filmmiddag KBO 0478 Gamers Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray De Hakkespits Den Hoender Kinderkledingbeurs Hobbymarkt Koersbal in Landweert De Locht Match Ons Genot Oud papier Ons Genot zoekt leden Inschrijven peuterspeelzalen Rommelmarkt Grote Kerk Paterskerk Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochie Castenray Parochie Meerlo Parochie Tienray Parochies Smakt en Holthees GGZ Bijbelgemeente Doxa Protestantse kerk HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKEN VERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda, Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld: maan dag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag en zondag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur.StationswegóOd, tel. 584877. Buiten deze tijden kunt u, uitslui tend voor spoedgevallen, bij Apo theek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY- Y SSELSTE Y N Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: van vrij. 24 aug. t/m zo. 26 aug. P.P. VAN DER WERF TEL. 583478 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar. tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, WH. de Vocht, R.C. Goedegebuure, R. Eelderink en M.Theunissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19 30 uur waargenomen door: RITA VAN REIS EN LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN LIMBURG Stationsweg 46,5803 AC Venray Tel. Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo, Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www. slachtofferhulpnl THUISZORG NOORD-LIMBURG Rayon Peel Maas, Kennedyplein 18,5801VH Venray. Tel. 0478-538222. Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman -Tel. 516636 J.Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 /Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.0478-517317 Fax.0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.45 uur en van 13.15 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-514687 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 15.00-17.30 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 Elke maandag repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Vrijdag 24 augustus 19.00 uur feestavond. Zaterdag 25 augustus 18.00 uur heilige mis in Paterskerk. Dinsdag 4 september data plannen najaar 2007. Voor vragen of afmeldin gen kan men terecht bij Marly Dries- sen via tel. (0478)588176 of Norma Ansinger via tel. (0478)585234. Confetti is een gemengd koor dat close-harmony zingt in zo'n beetje alle muziekgenres. De repetities zijn elke woensdag van 20.15 tot 22.15 uur in het gebouw van omroep Ven ray aan de Langeweg. Woensdag 29 augustus instuderen a capella num mers voor cd. Optreden 16 september vanaf 14.00 uur. Op dit moment is er in het koor nog plaats voor een tenor. Kijk voor meer informatie op www. confetti-venray.nl. of neem contact op met Ralf Jansen via tel. 06-23989059. De eerste repetities zijn afgewerkt en het koor is volop bezig met de musical. De uitvoering staat gepland voor begin 2008. Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in het paro chiezaaltje van de Grote Kerk. Men kan ook contact opnemen met diri gent Ad Voesten via tel. (077)3662479. Het repeteren en het zingen van missen is weer begonnen. Ook gaat het koor aan de slag met het kerst repertoire. In september zijn er een tweetal open repetities. Belangstellen den zijn van harte welkom op woens dagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk in Oirlo.Voor meer informatie kan men contact opnemen met diri gent Ad Voesten via tel. (077)3662479. Het harmonieorkest houdt op de donderdagen 23 en 30 augustus vanaf 20.00 uur repetities. Afmelden via tel. (0478)589363. Het opleidingsorkest repeteert op de donderdagen 23 en 30 augustus vanaf 18.45 uur.Afmelden voor 17.00 uur via e-mail anleijssen@ home.nl. Zaterdag 8 september vanaf 17.30 uur serenade bruiloft Martine, Heumensebaan 2 in Molenhoek. Ver zamelen om 16.45 uur bij De Perdstal. In partycentrum De Witte Hoeve worden op de donderdagen 23 en 30 augustus en 6 september vanaf 19.30 uur normale repetities gehouden. Alle mannen tot veertig jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend, een van de hierboven genoemde repetities bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de website. Programma: Zaterdag 15 september optreden in Braunsrath, avondconcert. Zondag 16 september optreden in de schouwburg van Venray, middagpro gramma Uit de Kunst. Afmelden kan per e-mail afmeldenvmk@venray.net. of tel. (0478)513019. Oud papier kan wor den afgeleverd bij deVMK-container aan de Molenhofweg. Zie ook www. venraysmannenkoor.nl. De tamboers repeteren op maan dagavond. De junioren repeteren van 19.00 tot 21.00 uur, vanaf 20.00 uur doen ook de senioren aan de repeti tie mee. Het muziekkorps repeteert op woensdag van 19 30 tot 21.30 uur. Op zondag is er een gezamen lijke oefening en wel van 10.30 tot 12.00 uur. De leerling tamboers heb ben les op zondagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur. Het jeugdorkest repe teert op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur in Merselo. Afmelden kan bij Piet Alaerds via tel. (0478)580418. Leden van het tamboerkorps dienen zich af te melden bij Bart Ewals, tel. (0478)588624. Het repetitielokaal is bereikbaar via tel. (0478)512006. Belangstellenden kunnen contact opnemen via tel. (0478)581784 of komen kijken tijdens de repetities. Repetitie op vrijdag 24 augustus vanaf 19.30 uur voor de alten en sopranen. Om 20.15 uur repetitie voor het hele koor tot 21.30 uur en daarna gaan de mannen nog even door. Zondag 26 augustus 10.30 uur aan wezig zijn bij de Paterskerk om in te zingen, om 11.00 uur. Hoogmis in uniform. Dinsdag 28 augustus 19.00 uur repetitie voor alten en sopranen. Vrijdag 7 september in verband met huwelijksmis allemaal aanwezig zijn in Paterskerk.Afmelden bij de heer Buys, tot een half uur voor aanvang van de repetitie, via tel. (0478)581091. De repetities zijn 's maandags vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk in Venray. Zondag 2 september zin gen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, inzingen vanaf 10.30 uur. Bij verhindering afmelden bij Lies Geuyen via tel. (0478)582985. Belangstellenden zijn welkom tijdens een repetitieavond voor een ken nismaking. Voor meer informatie en aanmelding kan men contact opne men met Toos van den Heuvel via tel. (0478)583884 of met Roos Ubaghs via tel. (0478)584531. Computerclub Regio Venray houdt vrijdag 24 augustus van 19.00 tot 23.00 uur in Wijkcentrum Veltum haar wekelijkse bijeenkomst. Ook niet-leden zijn van harte welkom om met vragen of problemen over de computer te komen. Men kan zijn pc- systeem, zonder accessoire (monitor enzovoort) meenemen. Voor meer informatie kan men kijken op www. ccvenray.nl. of via tel. 06-30648349. De EHBO Vereniging Venray start op dinsdag 4 september het nieuwe seizoen met een openingsavond vanaf 20.00 uur in De Witte Hoeve in Venray. De openingsavond wordt verzorgd door docent W. v.d. Berg. Hij houdt een lezing en geeft praktijkoefeningen inzake sportletsels. Dit thema is ook opgenomen in het reguliere lespro gramma. Na het volgen van deze avon den kan men in aanmerking komen voor de moduleaantekening sport letsels. Verder kan men deze avond kennismaken met de nieuwe voorzit ter. Wanneer de leden akkoord gaan met de keuze van het bestuur wordt deze op de jaarvergadering in februari 2008 beëdigd. Bij voldoende aanmel dingen zijn er verder plannen om in september of oktober te starten met een nieuwe EHBO cursus. Deze cur sus bestaat uit acht lessen van 2,5 uur en een examen. Aanmelden kan via tel. (0478)589365 of (0478)583050. KBO Venray houdt op donderdag 13 september vanaf 14.00 uur een film middag in De Kemphaan. De vertoon de film is De Tweeling naar het boek van Tessa de Loo. Het boek gaat over twee vrouwen die apart opgroeien na een innig verstrengelde kindertijd. Anna groeit in liefdeloze armoede op in Duitsland waar ze trouwt met een SS'er die aan het einde van de oorlog sneuvelt. Lotte groeit in welvaart op in Nederland. Haar joodse verloofde wordt vermoord in Auschwitz. Bij toeval ontmoeten de zussen elkaar op hoge leeftijd en komen gevoelens van verlies, schuld en vergiffenis naar boven. De filmmakers en acteurs hebben de twee levensgeschiedenis sen én de drie tijdsperiodes kundig verbeeld, maar ze zijn er niet echt in geslaagd de emotionele spanning tus sen de contrasterende levenslopen te verbeelden. Desondanks een indrin gende en boeiende film. Aanmelden voor maandag 10 september schrif telijk via de KBO brievenbus in De Kemphaan. 0478 Gamers speelt op zaterdag 25 augustus mee aan het Axis Allies toernooi in Arnhem. Voor deelname in het 0478 Gamers team kan con tact worden opgenomen met David Bouten via tel. 06-51009751 of e-mail dbouten@ho tmailcom Vanavond wordt er wederom geoe fend op de schuttersweide vanaf 19.30 uur en eenieder is van harte welkom. Overigens is dit de laatste oefenavond op de donderdag. Zondag 26 augustus is het persoonlijk kampioenschap van de schutterij op de eigen schutters weide. Bijeenkomst om 10.00 uur en aanvang om 10.30 uur. Wie moet wer ken dient dit van te voren te melden bij de schietcommissie. Zondag 2 sep tember wordt deelgenomen aan het districtstoernooi van de muziekbond bij de muziekvereniging Ons Genoe gen uit Oirlo. Dit concours vindt plaats in gemeenschapshuis De Linde. Het programma duurt van 10.00 uur tot circa 16.30 uur. In totaal zijn er negen optredens gepland van korp sen uit de regio, waaronder schutterij 't Zandakker. 't Zandakker komt uit in de tweede divisie, sectie Al en brengt de volgende nummers ten gehore: Kennedy-Mars (Wiel Peeters), To the Roots (jan Schipper), Three Percus sion Dances (J.G. Schroën), Percussi- onata (Charles van Zanten) en Moray Firth(J.G. Schroën). Iedereen is van harte welkom om de drumband aan te moedigen. Zij treden op vanaf 13.15 uur. Om 16. i 5 uur staat de prijsuit reiking gepland. Maandag 10 septem ber is er een bestuursvergadering in schuttersgebouw Het Schutskempke. Aanvang 20.00 uur. Maandag 17 sep tember is er de algemene ledenverga dering van de schutterij in gildehuis café Den Old Timer. Aanvang 20.00 uur. Folkloristische dansgroep De Hak kespits houdt op de maandagen 27 augustus en 10 september vanaf 20.30 uur oefenavonden in kiosk 't Brukske. Komend jaar wordt zeer speciaal voor De Hakkespits, want in 2008 viert de dansgroep het 25-jarige bestaan. Door het jaar heen worden activiteiten gehouden. Doel van De Hakkespits is de klederdracht, de dan sen, de gewoonten en gebruiken van rond het jaar 1900 te laten herleven en bewaren. Dat is de laatste 25 jaar goed gelukt, met veel optredens in binnen- en buitenland. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Maandag 3 september 13 30 uur algemene bestuursvergadering Ouderenver eniging WO Noord-West, 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 4 september 20.00 uur repe titie Muziekmakereej Blaos Um Op. Woensdag 5 september van 10.00 tot 11.30 uur internationale dans, 13.00 uur Werelddans/Synthese, 14.00 uur handwerken handwerkgroep Den Hoender, 18.00 uur Country-line dance groep 1/Synthese, 19.15 uur country-line dance groep 2/Synthese, 20.30 uur Dansmix/Ans. Peuterspeelzaal Robbedoes in Oirlo houdt op zondag 16 september een tweedehands kinderkledingbeurs (maat 74 tot en met 164). De beurs wordt gehouden in gemeenschaps huis De Linde in Oirlo en duurt van 10.30 tot 12.00 uur. Wie winterkle- ding/carnavalskleding of baby/kinder artikelen (met uitzondering van speel goed) te koop wil aanbieden met een maximum van 50 stuks, kan contact opnemen via tel. (0478)571780, (0478)571334 of (0478)571030. Informatie over het aanleveren staat op http// oirlodorpenvenray. nl/ rob bedoes. De verdeelsleutel is zeventig procent voor de aanbieder en dertig procent voor de peuterspeelzaal. Reumavereniging Venray e.o. houdt op 18 november een hobbymarkt in hotel Asteria in Venray. In wijkcentrum 't Stekske in Land weert zijn twee koersbalclubs actief, te weten koersbalclub De Ronde bal en koersbalclub De Groene Mat. Belangstellenden kunnen kiezen uit een van beide. De Ronde Bal speelt op donderdagmorgen en De Groene Mat speelt op donderdagmiddag. Door het wegvallen van enkele leden zijn enke le plaatsen vrijgekomen. Men kan zich op de speeldagen opgeven in 't Stek ske bij Harrie Rutten of Harrie Bosch. Het koersballen start op de eerste donderdag van september. Bij streekmuseum De Locht in Melderslo is elke laatste zondag van de maand volop bedrijvigheid in de smederij en het bakhuisje. Het smeed werk is van uitstekende kwaliteit. Kinderen mogen zondagmiddag hun eigen broodje kneden en bakken. De draaiorgelclub uit Horst verzorgt een demonstratie met diverse soorten draaiorgels en elders in het museum is de expositie Klokken en Klokken makers te bezichtigen. Het museum is alle dagen open van 11.00 tot 17.00 uur. De bijzondere activiteiten op zon dag beginnen om 14.00 uur Groepen kunnen, na afspraak, ook op andere tijden terecht. Zie ook www.delocht. nl. Steunpunt Vrijwilligerswerk Ven- ray-Match is voor speeltuin Vlakwater, die 1 september wordt geopend, op zoek naar vrijwilligers voor de functie van toezichthouder. Gezocht worden enthousiaste en handige vrijwilligers die dagelijks de speeltuin controle ren, indien nodig toestellen repareren, zwerfvuil verwijderen en tevens mee helpen met jaarlijks onderhoud van de toestellen. Voor meer informatie: Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray- Match, Marktstraat 8, 5801 BM Venray, tel. (0478)516995, e-mail info@vrijwil- ligerswerkvenray. nlwww. vrijwilli- gerswerkvenray.nl. Ouderenvereniging Ons Genot brengt op 11 september een bezoek aan museum De Peelstreek in Yssel- steyn. In dit museum is te zien hoe enorm het platteland sinds de jaren zestig is veranderd. Ook is er een verzameling aangelegd van machi nes en gebruiksvoorwerpen en huis houdelijke artikelen en kleding uit grootmoederstijd, waardoor men zich mede door verhalen en enthousiaste gidsen in De Peel van omstreeks de jaren vijftig waant! Aanvang bezoek museum 14.00 uur en bijeenkomst in 't Stekske is om 13.30 uur. Vervoer is per auto. Aanmelden kan tot en met dinsdag 4 september. AVVenray-Regio haalt op woensdag 29 augustus oud papier op. Bewoners van de straten Zandakker, Schutsboom, Vendel, Groenewoltsepad, Kruisstraat, St Franciscuslaan, St. Antoniusstraat, Paterslaan e.o. en de straten in Molen- klef, Vlakwater, omgeving Wercken- slaan.Aan den Dril e.o. Merseloseweg, worden verzocht uiterlijk 18.30 uur het papier in dozen of gebundeld aan de straat te zetten. Ook bestaat iedere zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur de gelegenheid om oud papier, gebun deld of in dozen, te deponeren in de papiercontainer, die geplaatst is aan de Weg in den Berg, hoek Veltumse Kleffen/Kulutweg. Ouderenvereniging Ons Genot in de wijk Landweert is op zoek naar nieuwe leden. De vereniging telt thans 309 leden. Voor meer informatie kan men contact opnemen met secre taris Gerard van Stappershoef via tel. (0478)586229. De Stichting Peuterspeelzalen Ven ray biedt donderdag 30 augustus van 8.30 tot 16.30 uur de gelegenheid om peuters aan te melden op het kantoor van de Stichting, Bergweg 4 (gebouw Clockert). De inschrijving is voor de peuterspeelzalen Blokkendoos (Krui denlaan 161), Hummeltjeshoek (Bach- straat 14a), Mierenhoop (Hubenhof 67), Paddestoel (Wilgenlaan 10), Het Speelhuis (bij basisschool De Fliere- fluit), De Speeldoos (bij basisschool De Foekepot) en De Kleurdoos (bij basisschool De Toverbal). Men kan ook telefonisch of per e-mail een inschrijf formulier aanvragen op donderdag 30 augustus via tel. (0478)586498 of via peuterspeelzalenvenray@ hetnet.nl. Het inschrijfformulier is eveneens te vinden op www.peuter- speelzalenvenray.nl. Men kan een peu ter inschrijven vanaf de leeftijd van twintig maanden. Vanaf de leeftijd van twee jaar worden de peuters, mits er plaats is, geplaatst op de peuterspeel zaal en de groep van keuze. Voor som mige groepen bestaat een wachtlijst. De volgende datum van inschrijven is op donderdag 27 september. Buurtvereniging Rond de Heide uit Overloon houdt op zondag 26 augustus de jaarlijkse grote rommel markt. De rommelmarkt vindt plaats in de grote tent bij café hotel Bos en Berg in Overloon. De opbrengst komt deels ten goede komen aan de plaat selijke afdeling van De Zonnebloem. De poorten openen vanaf 10.00 uur. Vanaf 11.30 uur worden de topstuk ken bij opbod verkocht. Goede bruik bare spullen kan men het hele jaar door brengen. Hiervoor kan men een afspraak maken via tel. (0478)641608. Of op zaterdag 25 augustus van 13 .00 tot 16.00 uur inleveren aan de achter zijde van de grote tent (Vlassertstraat). Voor deze markt wordt geen groot meubilair ingenomen. Deken H. Smeets Eindstraat 6, tel. (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, tel. (0478)545055. Priester in ern stig noodgeval via ziekenhuis, tel. (0478)522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Zaterdag 25 augustus 19.15 uur heilige mis: Pierre Vermeulen (coll), ouders Janssen-Wijnhoven, zoon Antoon, dochter Nora en schoonzoon Pierre, jaardienst overleden ouders Michels-Direks, jaardienst Jan van den Heuvel, jaardienst Harrie Theunissen. De kerkdeurcollecte is voor de zie- kenmiddag die op dinsdag 11 septem ber wordt gehouden. Zondag 26 augustus 9.30 uur plech tige hoogmis: Harrie Messemaeckers, Pierre Pouwels, Cor Akerboom en Truce Akerboom-Goumans, jaardienst Martinus Janssen, jaardienst Theodo ras Pouwels-Maessen, overleden kin deren en familie, Nellie van den Berg- Munninghof, Mia van Meijel-Tacken (coll), overleden familie Heetkamp- Hekking. De kerkdeurcollecte is voor de ziekenmiddag die op dinsdag 11 september wordt gehouden. Maandag 27 augustus 9.00 uur hei lige mis: voor alle zieken uit de paro chie. Dinsdag 28 augustus 9.00 uur hei lige mis: voor een speciale intentie. Woensdag 29 augustus 9.00 uur heilige mis: voor Louis Smeets. Donderdag 30 augustus 9.00 uur heilige mis: voor vrede in de wereld. Vrijdag 31 augustus 9.00 uur hei lige mis: uit dankbaarheid: 13.00 uur huwelijksmis voor Ivo Geerits en Suzanne Ewalds: 15.00 uur huwelijks mis voor Paul van Nisselroij en Marij Camps. Lectoren: zaterdag M. Goumans en zondag A. Peeters. Geestelijken: Aalmoezenier A. de Graaf Woutering, Leunseweg 5, tel. (0478)580202. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 ij Ysselsteyn, tel. (0478)545055; Noodgevallen/bedie ningen ziekenhuis tel. (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478- 580202). Zaterdag 25 augustus 16.30 uur spreekuur parochiepriester: 17.00 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur hei lige mis (Chrisko): Harry Coopmans. Zondag 26 augustus 11.00 uur hoogmis-kinderwoorddienst (Zangers van St. Frans): Mina Emonts, Mia Pee- ters-in 't Hulst: 12.30 uur doopsel Sep de Bruijn. Maandag 27 augustus 18.30 uur heilige mis: tot zekere intentie. Dinsdag 28 augustus 10.00-12.00 uur: openstelling kerk voor verering H. Antonius: 18.30 uur heilige mis: Noud Janssen. Woensdag 29 augustus 18.30 uur heilige mis: uit dankbaarheid. Donderdag 30 augustus 18.30 uur heilige mis: Antoon Wijnhoven. Vrijdag 31 augustus 17.30 uur aan bidding van het allerheiligste: 18.30 uur heilige mis voor parochie Venray- Zuid. Zondag 26 augustus 9.30 uur hoog mis (Gemengd Koor): zeswekendienst pastoor P. Hoedemaeckers, jaardienst Huub van de Venne, jaardienst Karin Hendrickx, Bert van den Hoogen- hof en overleden familie, overleden ouders van Oijen-van Berlo, overleden ouders Haans-Stoef, overleden ouders Achten-Verdijk en kinderen, Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Venne- kens-Verschuren en wederzijdse fami lie. Misdienaars Jack, Serena en Ted. Zaterdag 1 september 13.30 uur: huwelijksmis voor het bruidspaar Bas Künen en Inge Gommans. Vrijdag 24 augustus 8.30 uur mis: voor alle parochianen. Zaterdag 25 augustus 19.00 uur gezongen heilige mis (Dameskoor): St. overleden ouders Zanders- Keijsers, overledenen van de familie Steeghs-Versteegen, Henrica Kusters- Vogelsangs, Grad en Annie Claessens- Nabuurs (vanwege verjaardagen), Mia Wij nhoven-v. d. Munckhof (jaardienst) Zondag 26 augustus 10.00 uur gezongen hoogmis (Herenkoor): St. overleden ouders van de Ven-Peters en hun overleden kinderen Johanna, Martinus en Petronella. Woensdag 29 augustus 8.30 uur mis: voor vrede in de wereld. Collectanten zaterdag J. Joosten, zondagA. Pouwels. Misdienaars zaterdag Guido en Niels Kusters en zondag Demi en Danique Willemssen. De opbrengst van de collectes in het weekend is bestemd voor de Miva (Missievervoersactie). Voor opgave misintenties (formulie ren liggen achter in de kerk) en ande re parochiezaken kan men terecht op het kantoor van de pastorie op maan dagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur, tel.(0478)581575. Zondag 26 augustus 9.30 uur heili ge mis: jaardienst Annie Beckers-Aben en Piet Beckers, Albert Loonen, Piet en Beth de Louw-Thijssen, jaardienst Anna Janssen-Achten, Jan Janssen en overleden familie, Jan Reintjes, Mien- tje Croijmans en overleden familie, P v.d. Sterren, overleden leden KBO en speciaal voor Annie Beckers-Aben, Cor Westerhout, Jeanette Heidens-Smits, Diena Litjens-Claessens, Jan van Berlo en Stien Jacobs-Thijssen, jaardienst Wiel Willems en Jo Willems-Loonen, tevens voor de levenden en overleden leden van de familie Willems, jaar dienst Harry Geurts. Collecte Miva. Woensdag 29 augustus 19.00 uur heilige mis: voor de parochie. Misdienaars Lisa en Anouk. Lector Goen Reintjes. Koor Herenkoor. Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk of bij N. van Staveren via tel. (0478)585134. Con tactpersoon parochie M. Geurts-Slan- gen.Lorbaan 9, tel. (0478)588215. Zaterdag 25 augustus 18.00 uur heilige mis: jaardienst Johan Geurts en Wilhelmina Geurts-Ambrosius, Dien Burgers-Driessen (vanwege verjaar dag), Miva kerkdeurcollecte. Misdienaars Stan, Evi,Teun en Melle en lector Maria Philipsen. Misintenties opgeven middels formulier achter in de kerk of bij D. Drabbels via tel. (0478)510316. Contactpersoon parochie L. Pou wels, Heidseschoolweg 1, tel. (0478)582421. Zaterdag 25 augustus 19.15 uur hei lige mis: Marie Maas-Janssen. Misdienaars Ruud M. en Stan en lec tor Diny Drabbels. Zaterdag 25 augustus 19.15 uur mis (ouderenkoor): overleden familie Mulders-Maessen, overleden familie v.d.Weijer en de overleden familie Martens, overleden ouders van Soest- Swinkels en overleden familieleden. Dinsdag 28 augustus 19.00 uur mis: Gerardus v.d. Munckhof en echtgeno tes. Wilhelmus Bollen en echtgenotes, Piet Arts (namens bewoners v.d. Vij verhof). Misdienaars: zaterdag Niels Claes- sens en Luc Peters en dinsdag Stef Lemmens en Marijn Claessens. Zondag 26 augustus worden er om I3.3O uur in onze kerk gedoopt: Iris en Tim Lemmens van de Timmer- mannsweg 54, Jelle Lemmens van de Puttenweg 16 en Natalie Meulendijks van de Meerselsepeel 1 Zaterdag 25 augustus 18.00 uur mis: jaardienst pastoor Vercoulen, jaar dienst Grad Ewals en Bertha Willems, Regina Arts Aben. Woensdag 29 augustus 19.00 uur mis: ter ere van St. Jan. Misdienaars: zaterdag Myrthe en Danielle. Zondag 26 augustus 9.30 uur mis: familie Van Vegchel Vereijken. Donderdag 30 augustus 8.30 uur mis: voor de parochie. Zondag: misdienaars Rianne en Lia en lezer Vincent. Zaterdag 25 augustus 19.15 uur mis: Piet Reijnders, Pierre Mennen en Netty Mennen-Muskens, Nella Clas- sens-Janssen en Geert Classens, over leden familie Seijkens-Collin en Ewals- van de Loo, jaardienst Sef Duijkers, jaardienst Toon Classens en Annie Classens-Valckx, jaardienst Martien Maes en overleden ouders Maes-Bae- ten, jaardienst overleden ouders Mar- cellis-van Tilburg en zoon Frans, jaar dienst overleden ouders Jan Swinkels en Jacoba van Gerven. Misdienaars Inge, Jessie, Suzan en Luc. Pastoor te Boekhorst is bereikbaar via tel. (0478)531270. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, tel. (0478) 691217. Misinten ties opgeven bij Arnold Jacobs, tel. (0478)692526, b.g.g.Annie Peelen, tel. (0478) 691457. Zondag 26 augustus 9.00 uur hei lige mis: Lies Theulen-Mooren, Mart Smits, Riet Angenendt, Harrie Hanraets, Johannes Hanraets, Bernard Reijnders, Piet Thiesen, Truus Thiesen Poels en Kitty Thiesen-Barents, jaardienst Ben Hendrix en voor Piet Versteegen en Johanna Versteegen-Hendrix. Misdienaars Koen in 't Zandt en Nick Vullings. Lector Ank Stoffels. Opluistering koperensemble. Donderdag 30 augustus 9.00 uur heilige mis. Koster tot en met zondag 26 augus tus Carel Soethout en van maandag 27 augustus tot en met zondag 2 septem ber Wiel Coenders. Spreekuur kerkbestuur in de sacris tie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde Heer R. Verheggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, tel. (0478) 691217, www. kleinlourdes.nl. e-mail kleinlourdes@ zonnet.nl. Zaterdag 25 augustus 18.00 uur hoogmis: jaardienst Mia Dietz, uit dankbaarheid, voor alle intenties die staan geschreven in het intentieboek. Zondag 26 augustus 9.30 uur hoog mis: Processie Wanssum. Woensdag 29 augustus 19.00 uur heilige mis: uit dankbaarheid, ter ere van Onze LieveVrouw, voor alle leven den en overledenen van de parochie. Vrijdag 31 augustus 14.00 uur huwelijksmis Marcel IJzendoorn en Petra Hagens. Lector zaterdag J.Wijnands. Collectanten zaterdag J. Koppes, zondag Sr. Reijnders en vrijdag J. Kop pes. Misintenties: familie Wijenberg tel. (0478)636390 of Leo van Dijck tel. (0478)636779. Voor doop-, rouw- of trouwdiensten of jubilea recht streeks bij pastoor Müller via tel. (0478)581575. Vrijdag 24 augustus 15.00 uur huwelijk van Joyce Verhoeven en Koen Pubben in de Sint Jozefkapel. Zondag 26 augustus 11.00 uur eucharistieviering met volkszang. De collecte is voor de MIVA: Arnold Reijnders en Thea van Triel-Reijnders, ouders van de Winkel-Geurts, over leden ouders Ermers-Verstegen en Henk Ermers. Dienbeurt Nick Janssen en Dennis Versleijen. Lectrice Riek van Kempen. Woensdag 29 augustus in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef, 9 30 uur heilige mis voor de weldoe ners van de kapel. Zaterdag 25 augustus 18.30 uur liturgieviering Servatiuskapel, voor ganger G. van Loenen, lector G. Olis- lagers. Zondag 26 augustus 10.00 uur litur gieviering Annakapel, voorganger G. van Loenen, lector A. van Eijk, 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voorganger G. van Loenen. Dinsdag 28 augustus 10.30 uur liturgieviering LBV Servaashof, voor ganger W den Hartog. Woensdag 29 augustus 11.30 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger W den Hartog, 18.30 uur ves perdienst Vincentiuskapel, voorganger M. Lindeman. Donderdag 30 augustus 18.00 uur liturgieviering Heuvel, voorganger W den Hartog. Stilteruimte Maandag 27 augustus van 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P Zand vliet. Donderdag 30 augustus van 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P Zandvliet. De Bijbelgemeente Venray houdt op zondag 26 augustus geen dienst in De Kemphaan Er is wel een speciale dienst in Liessel samen met een aan tal andere gemeentes uit de regio. Na afloop van deze dienst is er een pick nick en 's middags is er sport en spel. Secretariaat Bijbelgemeente: C. van Gestel, Melisse 8, 5803 in LC Venray, tel. (0478)510337, e-mail connyvange- stel@kpnplanet.nl. De Volle Evangelie Gemeente Doxa houdt elke zaterdagavond vanaf 17.30 uur een samenkomst in verpleeghuis Elzenhorst De Tamboerijn in Horst. Stichting Doxa, Hertog Arnoldlaan 4, 5961 TA in Horst, tel. (077)3983430 of (040)2518951. Predikant: ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, tel. (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woensdag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba: de heer J.H. Timmer, tel. (0478)531837, e-mail joop.tim- mer@home.nl. Protestantse kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www. zonnelied.nl. Zondag 26 augustus worden er in Venray en Blitterswijck diensten gehouden. De dienst in Venray begint om 9 30 uur. Tijdens deze dienst is er voor de allerkleinsten kinderopvang. Er wordt ook een kinderneven- dienst gehouden. De dienst in het Protestantse kerkje in Blitterswijck begint om 11.00 uur. Voorganger tij dens beide diensten is mevrouw ds.T. Braam uit Venray. Op 30 maart 1914 waren Doras Verheijen en Hendrina Verheijen- van Dijck 20 jaren met elkaar getrouwd en ter ere van dit feit werden ze samen met hun kinderen vereeuwigd middels van deze prachtige foto. Het gezin Verheijen- van Dijck was woonachtig te Oostrum.Achteraan v.l.n.r. Herman, Drika, Marie, Nella, Bets en Anna. Vooraan v.l.n.r. Mina, vader Dorus, moeder Hendrien, Netje en Antoon. Voor aanvullingen of andere opmerkingen schrijft u naar onderstaand adres. Frans Vermeulen, St. Ceciliapad 14. 5801 GV Venray

Peel en Maas | 2007 | | pagina 22