Jan, Jans, Di Gojim, Ramses en Stef Adventsconcert Venray's Mannenkoor Kunst Cultuui Adventsconcert in Mariakapel Archeologie- manifestatie in gemeentehuis Expositie in galerie Irok Doe mee met Literair Café Het liefdesorakel - 2 ver fiefd&ofakt 1 PEEL EN MAAS Donderdag 24 november 2005 - Pagini Programma Schouwburg Venray Jan, Jans en de kinderen, Di Gojim, de Zing-Vecht-Huil-Bid- Lach-Werk-Bewonder show, de Boogie Woogie Blues Night en Stef Bos. Schouwburg Venray presenteert komende week een vol programma met voor ieder wat wils. Van een familievoorstelling tot klez- mermuziek, een ode aan Ram ses Shaffy, boogie woogie en Stef Bos. Na 35 jaar wachten was onlangs zover en stonden de figuren van de strip Jan, Jans en de kinderen tijdens de première eindelijk met hun eigen musical op de planken. Op vrijdag 25 november vanaf 20.00 uur kan men deze voorstel ling ook bewonderen in Schouw burg Venary. De rode kater bijt de spits af. Een groot oranjeachtig kostuum met komische oren en staart symboliseert de cynische kater van het gezin. Een 'jeweet- wel' kater. Daar is hij blijkbaar na 35 jaar nog steeds niet overheen want in deze musical wijdt hij zelfs een lied aan De wraak van de kater. Dan verschijnt het gezin Tromp op het toneel. Exact zoals ze jaren getekend zijn door Jan Kruis, tot op de laatste schoen. Dan barst het los in een lied over hun familiesituatie. Heerlijk her kenbaar en hectisch. Zodra het gezin eindelijk de deur uit is, kan Jans beginnen aan haar dag. Samen met de Jeweetwel Kater, wanen ze zich in de wereld van soapsterren en charmeurs. Op zaterdag 26 november vanaf 20.00 uur is het de beurt aan Di Gojim. Vuur, passie, adrenaline, muzikaal spektakel, allemaal woorden die de show van Di Gojim Vijftien jaar Klezmer omschrijven. Wie denkt zo'n beet je alles gezien te hebben wat betreft grappige muziekstukken, meeveren op de muziek en zo hier en daar kleine grappige acts tussendoor, komt bedrogen uit na het zien van deze voorstelling. Di Gojim pakt uit! Di Gojim heeft in de afgelopen vijftien jaar ervoor gezorgd dat Klezmermuziek op de kaart kwam te staan. Hun nieuwe show 15 jaar Klezmer is voor de mensen in de zaal een avondje uit van de bovenste plank. Hun muzi kale en grappige fratsen, het visu eel spektakel op toneel, al deze ingrediënten zorgen ervoor dat een show van Di Gojim haast niet te evenaren is. Met grote stappen banen ze zich door de laatste twintig eeuwen om aan te geven hoe de Klezmer ontstaan is. Film beelden die getoond worden benadrukken de sfeer in de muziek en zorgen voor een helder maar bovenal overweldigend geheel. De combinatie tussen filmische werkelijkheid en de uit eindelijke werkelijkheid hebben een verrassend en positief effect op het publiek. Er zijn behoorlijk wat trucs die aangeven dat Di Gojim op het gebied van vormge ving het nodige geleerd heeft. Je komt ogen en oren te kort. De zaal heeft ongelooflijk veel plezier in de verrassende vondsten. Niet in de laatste plaat? de vreemde vogel, die tevoorschijn komt en die ze na de pauze ook op verras sende wijze weer laten verdwij nen. Dat is letterlijk een running gag- SINTERKLAASACTIE Verder houdt de schouwburg een Sinterklaasactie. De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land en druk bezig met de voorberei dingen van pakjesavond. De schouwburg werkt ook mee aan deze voorbereidingen. Om men sen in de gelegenheid te stellen een leuke voorstelling cadeau te doen op pakjesavond, staan de deuren op koopzondag 27 november tussen 12.00 en 17.00 uur open. Enkel deze dag krijgt men tien procent korting op alle kaartjes. De kleintjes die met papa en mama meekomen, mogen grabbelen in de speciale Sinter klaasgrabbelton. De Zing-Vecht-Huil-Bid-Lach- Werk-Bewonder show is een ode aan Ramses en is op dinsdag 29 november vanaf 20.00 uur te bezoeken. Deze productie is van Songs 4 Ever. Singer-songwriter, acteur, schilder en levensgenieter Ramses Shaffy schreef meer dan 200 meeslepende meesterwerk jes. Iedereen kent Sammy, We zul len doorgaan, 't Is stil in Amster dam en natuurlijk de titelsong van dit theaterconcert Zing-Vecht- Huil-Bid-Lach-Werk-Bewonder. Vera Mann, Mylène d'Anjou en Frans van Deursen brengen, met een orkest van vijf topmuzikan- ten, een door Cor Franc samenge stelde muzikale ode aan de flam boyante Shaffy'. Dat Ramses zijn eigen liedjes schrijft is veelal onderbelicht gebleven, en dat ter wijl hij één van de belangrijkste songwriters is van het Nederlands erfgoed. Zijn liedjes beschrijven zijn dagelijkse, onberekenbare leven, waarop menigeen stiekem jaloers was. Wie was er in de zestiger en zeventiger jaren niet verliefd op Ramses Shaffy? Leef den we niet allemaal met hem mee toen de drank hem te pakken had, zijn woonboot zonk, hij fail liet werd verklaard? Wie was niet verbaasd en nieuwsgierig toen Ramses toetrad tot de Bagwhan? Wie smulde niet mee als hij de krant weer eens had gehaald met een van zijn uitzinnige feesten? Zijn liedjes getuigen van een grote behoefte aan liefde, maar ook van zijn hang naar eenzaam heid. Ze doen ons feestvieren, pijn hebben, eenzaam voelen, ver liefd zijn; kortom, het echte leven voelen. Op woensdag 30 november vanaf 20.00 uur wordt de Boogie Woogie Blues Night gehouden Dit is en wervelende rhythm blues revue met zowel topmusici uit eigen land als het land waar de blues vandaan komt: Amerika. Deze zes musici zijn niet alleen meesters op hun eigen instrument maar hebben tevens een fantas tisch gevoel voor show waardoor deze voorstelling klopt aan alle kanten en één groot feest is. Behalve véél eigen repertoire brengt het zestal ook oude klassie kers ten gehore van legendes als Sam Cooke, Ray Charles, Wilson Picket, Etta James, Dr. John en Fats Domino. Dit twee uur duren de spektakel laat u genieten van spetterende piano battles, hartver- De Zing- Vecbt-Huil-Bid-Lach- Werk-Bewonder show is een ode aan Ramses Shaffy. scheurende duetten maar ook hilarische blues songs met als klap op de vuurpijl, een overwel digende en onvergetelijke finale met de zes muzikanten. Op donderdag 1 december om 20.00 uur staat Stef Bos in de schouwburg met zijn voorstelling Licht. Stef Bos, ondermeer bekend van het liedje Papa is een zeer veelzijdige artiest. Na zijn lerarenopleiding speelt hij in het toneelgezelschap Oud Huis Ste- kelbees in Gent. Voor dit gezel schap schrijft hij de muziek en de teksten. Voordat hij zelf liedjes op gaat nemen, maken diverse artie sten gebruik van het literair en muzikaal talent dat hij bezit. Onder andere Clouseau en Sams on en Gert gebruiken zijn liede ren. Alleen al het verschil tussen deze twee toont aan dat hij voor elk wat wils schrijven kan. In 1991 betekent de singel Papa ein delijk de grote doorbraak voor hem in Nederland en België. In datzelfde jaar wordt hij onder scheiden met de Gouden Harp en de Edison Award. Absoluut geren ommeerde oeuvre-prijzen. Vanaf het begin gaat Stef Bos met een theaterconcert de theaters langs. Aanvankelijk eerst België maar later loopt ook Nederland warm voor zijn concerten. Het Venray's Mannenkoor ver-^ zorgt samen met het Harmonie Orkest Noord-Limburg (HONL) komend weekend op twee plaat sen een adventsconcert. Op zater dag 26 november is er een con cert in de St. Jozefkerk in Venlo, aanvang 19 00 uur, en op zondag een concert in de Norbertuskerk in Horst, aanvang 15.00 uur. Het Venray's Mannenkoor is opgericht op 20 december 1909 Inmiddels vormt hei een onlosma kelijk deel van het rijk gescha keerde culturele en maatschappe lijke leven van Venray. Het mannenkoor neemt een promi nente plaats in als het gaat om het organiseren van festiviteiten voor de Venrayse gemeenschap. Zo is er in 2001 een gratis koorscho lingscursus opgestart met als doel om jonge mannen tussen de 25 en 50 jaar kennis te laten maken met mannenkoorzang Het was, en is nog steeds, een belangrijke pijler gebleken om het koor te verjon gen. Intussen hebben namelijk maar liefst 28 jongemannen in de leeftijd tussen de 22 en 40 jaar zich via de koorscholing aange meld en zijn daarna actief koorlid géworden. Het aantal actieve koorleden is nu aangegroeid tot 120. Een van de muzikale hoog- punten in bijna 95 jaar Venray's Mannenkoor was de deelname aan het KNZV concours. Het con cours dat in oktober 2002 begon en eindigde in september 2003, werd voor het koor iets om nooit meer te vergeten. Het koor mag zich namelijk sinds september 2003 vicekampioen van Neder land noemen. Het repertoire bestrijkt een breed scala aan wer ken uit de gehele muziekgeschie denis, op profaan en op religieus gebied, van klassiek tot modem in een veelvoud van talen. Elke twee jaar maakt het Venray's Mannen koor, soms op uitnodiging, een concertreis door Europa. Met als doel het behalen van een zo hoog mogelijk muzikaal peil, en het bevorderen van het saamhorig heidsgevoel. Sinds februari 2003 staat het koor o.l.v. dhr Anton Kropivcek. Enkele hoogtepunten zijn in 1992 het Limburgs reserve kampioenschap, in 1994 een con cert voor het Europees Parlement, in 1995 een optreden in het Nationaal Museum in Praag, in 1997 opnieuw reservekampioen va Limburg, een optreden in de kathedraal in Barcelona en een optreden in het wereldberoemde klooster van Montserrat in 2000 en in 2003 het vice-kampioen- schap van Nederland tijdens het KNZV-concours. Het HONL (Harmonie-Orkest Noord-Limburg) is een regionaal muziekgezelschap dat zich ten doel stelt het uitvoeren van een muziekrepertoire dat voldoet aan de smaak en belangstelling van een zo breed mogelijk publiek. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan romanti sche blaasmuziek uit het recente verleden. Na vijfjaar mogen ze stellen dat het genoemde doel bereikt is. Het orkest is samenge steld uit circa zestig geschoolde amateur-musici uit de regio Noord-Limburg, Artistiek leider, tevens initiatiefnemer van het orkest is Sjef Klinkers. Een belang rijk motief voor de oprichting van het orkest was het verschaffen van een podium aan muziekbeoe fenaren die deel wilden uitmaken van een ensemble zonder con coursverplichtingen. In deze opzet is het orkest tot dusver uniek in Limburg. De belangen van het orkest worden vertegen woordigd door de in 1991 opge richte Stichting Harmonie-Orkest Noord-Limburg. De financiële middelen worden verkregen uit bijdragen van sponsors, fondsen, donaties en inkomsten uit concer tuitvoeringen. Het Harmonie- Orkest Noord-Limburg heeft een eigen plaats verworven in de rijke Limburgse muziekcultuur. Dat blijkt niet alleen uit de sterke groei van het ledental sinds de oprichting, maar vooral ook uit de grote belangstelling voor concer tuitvoeringen. De concerten trek ken steeds volle zalen. Een en ander bewijst dat de evergreens uit een bijna vergeten periode nog altijd op prijs worden gesteld door muziekliefhebbers op het podium en in de zaal. In de Mariakapel in Holthees wordt op zondag 4 december vanaf 15.30 uur het tweede con cert gehouden in de serie advent- en kerstconcerten, die op alle vier zondagen van de advent gehou den worden. Het tweede concert wordt verzorgd door het saxo foonkwartet Castafiore, dat vorig jaar met veel succes het concert verzorgd heeft in november, waar in jaarlijks ook de Mariakapel de mogelijkheid biedt aan jong talent om zijn muzikale kwaliteit aan het publiek te tonen. Het saxofoon kwartet Castafiore heeft zoveel indruk gemaakt, dat de Mariakapel het gezelschap graag een plaats wilde geven in de serie december- concerten van dit jaar. Het kwar tet is in het jaar 2000 opgericht door vier studenten van het Bra bants Conservatorium uit Tilburg. Inmiddels zijn alle studenten afge studeerd en professioneel aan de slag als saxofonist, niet alleen in dit kwartet maar ook in andere ensembles, en deels als docent aan de muziekschool- Uiteraard zijn de leden van het kwartet nog vol op bezig in vervolgopleidin gen, en juist daardoor hebben ze al veel ervaring opgedaan. Dat betekent dat de bezoeker van dit concert kan rekenen op een uit voering van muziekstukken op een "hoog kwalitatief niveau. Het saxofoonkwartet Castafiore heeft inmiddels optredens op haar naam staan in het Concertgebouw van Amsterdam, in de Frits Philips Concertzaal in Eindhoven en in de Concertzaal in Tilburg. Het kwar tet wordt gevormd door Lucas Schellens op de sopraansaxofoon, Jules van de Loo op de altsaxo foon, Thom Kooijmans op de tenorsaxofoon en Matthias van Nispen tot Pannerden op de bari tonsaxofoon. Het programma van dit concert bestaat uit ondermeer een prelude en fuga van J.S. Bach, een strijkkwartet van J. Haydn, voor saxofoon bewerkt, een com positie van S. Barber en van A. Dvorak. Verder worden er muziekstukken ten gehore gebracht van meer eigentijdse componisten als D. Schnyder, C. Jenkins, P. Woods en een eigen compositie van Matthias van Nis pen tot Pannerden. Kaarten zijn te reserveren bij de familie Ermers via tel. (0478)636480, en bij de familie Wijenberg via tel. (0478)636390. Kaarten kunnen ook besteld worden via dé websi te van de Mariakapel, www.maria- kapel.nl. en op de dag van het concert zelf zijn vanaf een half uur voor aanvang van het concert nog kaarten te verkrijgen bij de ingang van de kapel. Dit voor zover er dan nog kaarten beschikbaar zijn. In het informatiecentrum in het gemeentehuis van Venray wordt tot en met 14 december een archeologiemanifestatie gehou den. Deze tentoonstelling laat een aantal bijzondere voorwerpen zien die in Venray en omgeving zijn opgegraven en afkomstig zijn uit de collectie van het Limburgs Museum en de provincie Limburg. Ook de Archeologische Werk groep Venray presenteert in het gemeentehuis informatie en foto's over archeologische onderzoeken en exposeert een aantal vondsten. Het gaat om foto's en materiaal van het, op verzoek van de gemeente Venray, uitgevoerde onderzoek door de Archeologi sche Werkgroep Venray in de bin nentuin van het gemeentehuis, waar nu de nieuwe publiekshal is verrezen. Verder is er informatie en vondstmateriaal over het archeologisch onderzoek op De Hulst II in 2002 in samenwerking met het Archeologisch Diensten centrum en eigen onderzoek aldaar van 2003 t/m 2005. Lim burg is de rijkste archeologische provincie van Nederland: een pro vincie vol archeologische superla tieven. Ook Venray deelt in die rijkdom. Vooral in de afgelopen vijftien jaar is men door vondsten veel over het oudste verleden van Venray aan de weet gekomen. Bij opgravingen op het Hoogriebroek kwamen de restanten van een Romeins landhuis aan het licht, in het Brukske een Romeins graf met 17-delig vaatwerk en op het Sint- Antoniusveld het graf van een voorname dame uit de Merovingi- sche tijd met een zeldzaam mooie gouden schijffibula. Bijzonder zijn ook de vele vondsten uit Merselo die lopen van duizenden jaren voor Christus tot de vroege mid deleeuwen. Vlak bij uw huis is ook archeologie. Iedere vondst vertelt iets over het verleden. Een oude gulden, een verroeste schaar of misschien een verloren gouden ring uit de eigen tuin, brengt het recente verleden terug. Er zijn ook vondsten die verder teruggaan in de tijd: een scherf van een middel eeuwse pot, een stuk verroest ijzer dat een middeleeuwse gesp blijkt te zijn, een fragment van een Romeins beeld of misschien wel een vuurstenen vuistbijl. Allemaal zaken die u misschien rond uw huis kunt vinden, langs de kant van de weg of op een akker. Soms is die vondst zelfs aanleiding voor een echte opgraving. In Galerie Irok in Horst wordt op zondag 27 november een expositie van de kunstenaars Jos van Beek (schilderijen), Arthur Bernard, (schilderijen) en Wim Geefshuysen (bronzen sculpturen en buitenbeelden) geopend. Velen kennen Jos van Beek van het Raayland College in Venray. In 1978 ging hij aan de slag als docent handvaardigheid en kunst geschiedenis op scholengemeen schap Jerusalem. Van Beek houdt ervan om jonge mensen dingen te zien ontdekken, waarvoor hij zelf zoveel enthousiasme voelt. Iets daarvan schemert door in zijn schilderijen, die de talloze moge lijkheden van het schilderen met een genereus gebaar laten zien. Het bereiken van de 60-jarige leef tijd dit jaar, heeft geleid tot een boek over zijn schilderkunst. Momenteel houdt Van Beek een expositietour ter gelegenheid van zijn 30-jarige kunstenaarschap. Arthur Bernard heeft Vlaams bloed, liefde voor Frankrijk en woont aan het Zuid-Hollandse water. Bernard schildert met hart en ziel. Omhuld door klassieke muziek zet hij de eerste lijnen op het witte doek. Geconcentreerd zet hij kleuren op. Vlot. Soms dun, soms dekkend. Afstand nemen en kijken. Het schilderij groeit. Lagen worden over elkaar heen gezet. Het is te zien dat hij af en toe 'opnieuw' begint, terwijl de voor gaande fase onderdeel wordt van het nieuwe beeld. Niet alleen de tekening is bepalend, maar mis schien de kleur nog meer. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Wim Geefshuysen stu deerde dit jaar af aan de academie voor plastische kunst in Genk (B). In 2003 studeerde hij af in de hoogste graad beeldhouwen, en in 2005 sloot hij af met de specialisa tie graad beeldhouwkunst. Hij probeert in elk materiaal de eigen schappen zodanig te gebruiken dat er een strak en boeiend kunst werk uit ontstaat, Met zijn achter grond als metaal bewerker is de keuze voor ijzer het meest voor de hand liggend. Verder vervaardigt hij beelden in elk denkbaar materi aal zoals polyester, brons, steen, gebakken klei. Thema's en vor men vindt hij in zijn directe omge ving, de natuur en in mijn interes se voor mythologie. In zijn werk probeert hij herhaling te voorko men en zijn techniek steeds ver der uit te diepen, in welk materi aal dan ook. De expositie is te bezichtigen tot en met 31 decem ber. Meer informatie staat op www.irok.nl. Limburgers Jagers In Legerplaats Ermelo wordt op woensdag 12 april 2006 door de Stichting Vrienden van de Lim burgse Jagers een reünie gehou den voor oud leden, beroeps en dienstplichtig, van de Demonstra tiecompagnie die van 1951-1975 in het Kazcplx Kranenburg-Zuid in Harderwijk was gelegerd. Opgave bij voorkeur via www.limburgsejagers.nl of per brief /kaart RLJ Vrijthof 25, 6211 LE Maastricht met DEMCie naam, voorletters, adres en Liplg/periode. Nadere informatie zie www.limburgsejagers.nl. Deze novemberopgave is de laatste van het jaar. Hij ziet er als vi Een tijdlang heb ik zelfs gedacht dat het zo hoorde, dat je elkander mist om bij elkaar te zijn; na jaren, in de herfst, weer in dezelfde trein, denk ik alleen maar dat we niet zo erg goed spoorden. Wie is de auteur van bovenstaande versregels en uit welk gedichi ze afkomstig? Antwoorden op deze twee vragen kan men insturen naar het seen: aat van het Literair Café Venray-regio, Rochusstraat 1, 5801 RR Ven, tot donderdag 22 december 2005. Elke laatste donderdag van de maand verschijnt er een nieuwe opg en wordt het gedicht van de afgelopen maand bekend gemaakt.&i steeds tien punten te verdienen: vijf voor de juiste naam van deci ter en vijf voor de goede titel van het gedicht. Laatste kans voor jaar: Iedereen die de oplossing weet, spoort het Literair Café aanj zenden. Immers behalve voor de jaarwedstrijd, wordt er voor mcoj die wel eens een of twee keer een fragment herkennen, aan heteii van het jaar een prijs verloot! Mevr. L. Colsen, 70 punten gaat aan de leiding, gevolgd door ram van Daal met 50 punten. De heer A. Kroft heeft 40 punten a heren A. Leijssen. J. Craghs f, J. Bekenes en P. Weerts hebben 30 punten. De dames Tr. Cuijpers en L. Geurts staan op een toiai 20 punten. Tien punten scoorden mevr. M. Kateman-van Opbeq mevr. A. van Velzen en de heren J. Cruysberg, R. Quast, A. Verbat \]Q[ enj.janse. Het vorige maand gezochte gedicht was Spelende meisjes van Wilmink. Het is een voor zichzelf sprekend gedicht met een onto nende visie op discriminatie. Autochtoon of allochtoon: kindercs kinderen. De vrolijk met elkaar spelende meisjes zullen als vohj nen de moeders worden van weer volgende generaties. Geen soi gevoelens dus over integratieproblemen! Een in zijn eenvoud gedicht! Spelende meisjes Vol sombere doemgedachten geraakte ik in een straat waar meisjes aan 't spelen waren en we kwamen aan de praat. Turkse en Surinaamse en sommige autochtoon en ze hadden er nauwelijks weet van, ze speelden daar gewoon. Mijn sombere visioenen van een wereld die verging, vervaagden in 't licht van die kinderen tot een herinnering. Want die meisjes met aardige ogen en met hun prachtige haar zullen de kinderen baren voor de komende duizend jaar. Willem Wilmink lePrt meent advies Stater Jch o| bester aan d< bogen GS hie advies grote ■Ve plan. delen Indei gemei p lanh ige lo lis en V Mallemoer sluit op zondag 18 december het literaire jaar af kerstoptreden. Het Literaire Café en Mallemoer treffen el' 11.30 uur in de Witte Hoeve. Muziek, proza en poëzie staan teken van 25 december. Het nieuwe jaar 2006 opent met de van de Raadselige rozen voor proza en poëzie op 22 januari, reeds de dertiende keer dat deze Venrayse literaire prijzen worde leien gereikt! Wie ook donateur wil worden van het Literair Café Vts regio kan contact opnemen met het secretariaat. Daarmee steum de activiteiten van het Venrayse Literair Café. Informatie ova 0/0 bovengenoemde of over het werk van het Literair Café kan met e de krijgen bij het secretariaat: Rochusstraat 1, 5801 RR in Venrav (0478)582948 maar ook op www.literair-cafe-venray.nl. irgui let o Herfstconcert In het Odapark in Venray wordt op zondag 27 november vanaf 15.00 uur een herfstconcert gehouden door het Collegium Vocale Venray. Het Collegium speelt werken van componisten van Nederlandse bodem. Deze componisten hebben allen een uiteenlopende stijl van compone ren. Zo kan men genieten van een adembenemende avondschilde ring in het Avondlicht van Ber nard Zweers, een uitgebeelde herfstsfeer in het Chanson D'au- tomne van Alphons Diepenbrock en het verstilde Wandrers Nacht lied van dezelfde componist. Ook de Ballade van den Bruiloft van Hans P. Keuning ontbreekt niet. Natuurvrienden Merselo De Natuurvrienden Ma ^er houden op zondag 27 nov« hun jaarlijkse Sinterklaas^ lan ling voor de 30e maal. Tijden 'oofd tocht lopen de Sint en zijn ft tie. Te mee. Zij starten om 1330 jeve vijf kilometer. Inschrijven deze tocht is verplicht als ren na afloop in aanmerkinj len komen voor een specub op. Afstanden; 20-15 kiloa l! tussen 9.00 en 12.00 uur, kilometer tussen 9.00 en uur. Startplaats is zaal 't Anke ontwl Merselo. Het inschrijfbureau om 17.00 uur. InlichtingenL verkrijgbaar via tel. (0478)546 9 pomp öllec Boekrecensie in Peel en Maas Ar vo Het liefdesorakel kent de antwoorden op al uw bran dende vragen over liefde en relaties. Voor iedereen die wil weten of een huwelijk kans van slagen heeft, of het afspraakje met de droomman of -vrouw goed zal verlopen, het liefdesorakel weet raad. Werp de harten en zoek het patroon op in het boek, dat de betekenis van meer dan 500 patronen bevat. 'De hele wereld draait om de liefde.' Een simpele waarheid die Franz Léhar op muziek zette in zijn operette Cloclo (1924), waar voor Hans Rameau het libretto schreef. Een simpele waarheid die 1.600.000 keer tot uiting komt zodra je het woord 'Liefde' intikt in een internetzoekmachine. Lief de, liefhebben en geliefd zijn ligt ons allen zeer aan het hart. Als je het woord 'liefdesorakel' op een zoekmachine loslaat, krijg je met rond de 300 hits een weliswaar overzienbare, maar nog altijd ver bluffend grote keuze. Maar het aantal verschillende orakels dat je kunt raadplegen over de ernst van MATTHIASJ^AI^,,, je relatie of je toekomstige g< de, is in feite veel groter. V(X lh< de traditionele volksorakels' int den en worden inzake de li' et, van oudsher grif geraadpk' Het liefdesorakel van schfljf Matthias Mala geeft het antv op al uw liefdesproblemeD boek is te koop bij boekln Van den Munckhof in Venj Prijs: 12.50 euro.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 20