kollege: geen uitstel ivesteringen gemeentehuis 'n Oesterham gaat op Franse toer Toekomst Odapark onzeker korting 1 Venray prikkelt jongeren Gemeentelijk sportbeleid loopt achter Bezuiniging BCO van de baan 'Rotonde Brukske mogelijk nog dit jaar aangelegd' buitenplanten Julicher Meijer Niets! Dreigbrief Waals PagEL ENMAAS Donderdag 30 juni 2005 - Pagina 3 !t college is niet van plan 'Investeringen voor het Jentehuis voorlopig in de tót te zetten. De politiek is [liverig voor dat de ver- ngen in het voormalige •gebouw de pan uit zul- rijzen. Samenwerking ]ray stelt daarom voor alle jven voor één jaar te iezen. Zodat er eerst een Spleet overzicht is van alle rgenomen verbouwingen jt gemeentehuis, jaar geleden stond het gemeentehuis ook al hoog oj3 de politieke agenda. Burgemeester Waals zei toen dat het gebouw eigenlijk ongeschikt is als kan toorpand. Samenwerking en WD zagen de bui al hangen en deden het voorstel uit te zien naar een ander onderkomen. De andere partijen gaven er toch de voor keur aan in het huidige gebouw te blijven. Het meest nijpend was de komst van een nieuwe publieks- balie. Met enige vertraging is de afdeling publieksdiensten vanaf april 2005 in de nieuwe hal gehuisvest. Eind 2002 is het besluit geno men de publiekshal voor 1,4 mil joen euro te bouwen. Met het doen van deze investering werd tevens de knoop doorgehakt. Het gemeentehuis zou op de huidige plek blijven, maar de overige investeringen werden tevens op de lange baan geschoven. Er lag een compleet projectplan voor herhuisvesting van de gemeente lijke organisatie dat in een bureau lade verdween. Drie jaar later constateert het college dat investeringen in het gemeentehuis nog altijd dringend nodig zijn. Sterker nog, de situatie is sindsdien steeds nijpender geworden. De oppositiepartijen WD en Samenwerking vrezen voor een bodemloze put. Toch wil het college een onderzoek starten naar noodzakelijke ver bouwingen, zodat het gebouw beter is toegerust voor de ambte lijke organisatie in de toekomst. De arbeidsinspectie heeft bovendien problemen met de kli maatbeheersing en er moet drin gend een arborisico-inventarista- tie worden uitgevoerd. Het colle ge zegt dat het daarom onmoge lijk is alle investeringen acuut te bevriezen. Wel geven B en W aan dat alleen uitgaven worden gedaan die noodzakelijk zijn voor de arbo-regelgeving, veiligheid of bedrijfsvoering. De verbouwin gen die al in gang zijn gezet wor den ook afgerond. Het gaat om ruimtes voor de politieke fracties, het kantoor voor de griffie en aan passing van het kantoor voor de bodes en de reproruimte. Imeenschapshuis viert 50-jarig jubileum met open dag Us maanden van renoveren a zondag 3 juli de deuren i gemeenschapshuis D'n èrham in Oostrum offi- I weer open. Dit grote iiovatieproject werd moge- 1 gemaakt door financiële jillp van diverse steunfond fin, zoals het Oranjefonds en Nationaal Fonds lerenhulp. Op deze dag tardt stilgestaan bij het feit pt vijftig jaar geleden de eer- e steen van het 'parochie- 's' werd gelegd. aftrap van de open dag op 3 vindt om 11.00 uur plaats met themaconcert van harmonie Matris Tutela. Na de officiële ïtplegingen om 12.00 uur ver- :rt het dorpsplein vanaf 13-00 een Frans dorpje. Ichillende muzieksoorten, ise wijnen en hapjes geven de dag extra cachet, lartin Kusters, secretaris van bestuur van D'n Oesterham, :t uit naar de officiële herope- 'Met gepaste trots willen j, het bestuur, het compleet loveerde gemeenschapshuis jn zien. Tevens kunnen de :n dan kennismaken met de ilijkheden die wij bieden op [gebied van feesten en partijen, [willen dan ook graag iedereen ligen voor de open dag. Het meenschapshuis geeft z'n eigen st en dat is in al die vijftig jaar niet eerder gebeurd." Na de muzikale opening om i00 uur zal het bestuur de aan- czigen toespreken. De focus zal et alleen liggen op de geschiede- maar ook op de toekomst van gemeenschapshuis. "Het is langrijk om te weten dat de heerders samen met diverse sturen en bestuursleden het dorpshui^hebhéli.'êé|naakt tot*, hetrJe^Upgenorkest, de drum wat het nu is, namelijk hét tref- ,k punt voor allé Öóstriimse mensen j en verenigingen." Om 13.00 uur zullen de bezoe kers zich in Franse sferen wanen op het dorpsplein. De middag wordt gevuld met Frans getinte activiteiten, zoals een Franse oldti mershow, Franse muziek met de harmonie met medewerking van £n de Aostrumse zangEörctpeneej, en natuurlijk Franse wijnen en Franse hapjes. EERSTE STEEN Tijdens de open dag zal worden stilgestaan bij het feit dat een halve eeuw geleden de eerste steen van het parochiehuis - het latere gemeenschapshuis - werd gelegd. De datum 17 juli 1955 is als gedenkteken met één van de eerste stenen ingemetseld in het gebouw. Het gemeenschapshuis werd 25 jaar later, in 1980, al eens flink uitgebreid met een foyer, keuken en een vergaderzaal. In de afgelopen vijftig jaar hebben veel Oostrumse en buitendorpse ver enigingen, instellingen en particu lieren de weg naar D'n Oesterham gevonden voor diverse activitei ten. Een aantal jaar geleden heeft het bestuur een prijsvraag uitge schreven voor een nieuwe naam voor het 'gemeenschapshuis'. "Het hoofd van de school destijds heeft de creatieve ingeving D'n Oesterham ingestuurd. Dat is de oude naam Voor de plaats Oostrum in de zestiende of zeven tiende eeuw." Geen gemeentelijke subsidie De toekomst van het Odapark is zeer onzeker. Dit jaar is het Odapark door de provincie Limburg voorgedra gen voor de status van Cultuurplaninstelling. Die sta tus betekent continuïteit voor een langere termijn. Een sta tus die echter alleen geconti nueerd kan worden indien ook de gemeente Venray een substantiële financiële bijdra ge levert aan het Odapark. In de meerjarenbegroting en de voorjaarsnota is hierover ech ter niets terug te vinden. De voordracht van Cultuurplaninstelling houdt in dat het Odapark vier jaar lang de tijd krijgt om de provincie van haar bestaansrecht te overtuigen en een professionele organisatie op te zetten. Wanneer uiteindelijk die status krijgt toegewezen, dan komt het Odapark ook in aanmer king voor structurele landelijke overheidssubsidie. Het Odapark heeft in het verleden hoofdzake lijk gedraaid op bijdragen van bedrijven en particulieren. Daarnaast wordt het park nage noeg geheel gerund door ruim tachtig vrijwilligers. Subsidies zijn voor het Odapark van essentieel belang. De gemeente Venray heeft jaarlijks wel 16.000 euro beschikbaar voor het onderhoud van het park. Het Odapark krijgt nu van de provincie Limburg 60.000 euro op jaarbasis. De gemeente Venray, als grootste belangheb bende, wordt dan geacht een bij drage van 24.000 euro per jaar te leveren. "Wanneer de gemeente Venray niet meedoet, trekt de provincie haar voordracht in." vertelt Erik Peters, bestuurslid van de Stichting Odapark. "Het Odapark wordt dan geen Cultuurplaninstelling en dan zal het zeer moeilijk worden om het hoofd boven water te houden." Peters is vooral verbaasd over de wijze waarop het stichtingsbe stuur ter ore kwam dat de gemeente niets doet. "De gemeen te Venray is bekend met het standpunt van de gemeente en kent de gevolgen. We hebben regelmatig contact met de gemeente en dan moet je via-via te horen krijgen dat de gemeente niets doet", aldus Peters. "Waar het ons om gaat is dat we eindelijk zekerheid willen. Alleen met een goede organisatie zullen we ook in de toekomst in staat zijn om goede exposities en mani festaties te blijven organiseren. Voor de duidelijkheid: het gaat nu niet om subsidies voor die exposi ties en manifestaties, maar om een structurele bijdrage in een professionele organisatie. En die is essentieel voor het voortbe staan van het Odapark." mrntm O vO 30% I I maximaal 1 plant per klant tegen inlevering van deze w advertentie, ki|k voor de voorwaarden in onze tuincentra o Het college van B en W heeft de nota jeugdbeleid Venray prikkelt jongeren goedge keurd. De nota bevat een beleid dat onder de praktijk van alle dag geschoven kan worden en past bij de lokale situatie. Mathieu Emonts, wethouder Maatschappelijke Diensten: "Het jeugdbeleid bevestigt, dat jonge ren belangrijk zijn in onze samen leving. Het legt het fundament voor een eigen plek voor alle jeugd en jongeren in Venray." Het jeugdbeleid in Venray wordt van uit een positieve en prikkelende insteek vormgegeven. De vraag naar jeugdbeleid werd de laatste tijd groter zowel bij de eigen (politieke) gelederen van de gemeente, bij organisaties die beroepsmatig met jongeren bezig zijn, burgers, ouderen en ouders en de jeugd zélf. Het gaat uit van de waarde van onze jeugd en wil een bijdrage leveren aan het scheppen van die voorwaarden die nodig zijn om jeugd op te laten groeien tot zelfstandige, par ticiperende en evenwichtige vol wassenen. Voor alles staat dat de jeugd gezond en veilig kan opgroeien. De nota is een logisch gevolg van eerder gezette stap pen; integraliteit is meer dan ooit van belang en daarom is gekozen het jeugdbeleid langs de lijnen van de Strategische Visie Venray 2015 vorm te geven. Voor het opstellen van dit inte graal jeugdbeleid is een brede input van groot belang geweest. In twee bijeenkomsten en een individuele terugkoppeling is de nota besproken. Communicatie met en tussen jongeren is een van de belangrijkste thema's. Het onlangs gestarte pilotproject 'Praten als Brug' legt volgens de gemeente deze verbindingen en brengt interactie en participatie Nieuws uit Venray en omgeving leest U in PEEL EN MAAS op gang. De communicatie met het maatschappelijk veld is een ander belangrijk thema. In de toe komst en voor de evaluatie en bij stelling van het jeugdbeleid wor den zowel het veld als de jongeren regelmatig geraad pleegd, zodat de opgebouwde betrokkenheid blijft bestaan en kan groeien. De gemeente inves teert extra in jeugd en jongeren. Daadkracht en consistentie staan hierbij voorop. De nota besteedt aandacht aan alle jongeren (0 tot 24 jaar) van de gemeente. Voor de jongeren moet een slui tende keten voorliggen die bereik baar en effectief is, stelt de gemeente. 'Het jeugdbeleid is erop gericht de jeugd in Venray op diverse terreinen perspectief te bieden. Hierbij is extra aan dacht nodig voor jeugdigen en gezinnen met problemen. Ouders, het maatschappelijk veld, scholen, de Venrayse gemeen schap en de gemeente hebben allen hun verantwoordelijkheden in de keten om jongeren naar die zelfstandige volwassenheid te begeleiden'. Vragen over Arbeidsrecht? Tel.: 0478-52 10 70 Julianasingel 33a, Venray De rotonde op de kruising Zuidsingel-Brukske wordt mogelijk nog dit jaar aange legd. Volgens wethouder Driessen (CDA) zijn alle belemmeringen zo goed als opgelost. De knelpunten waren een financieel tekort en extra maatre gelen vanwege geluidsoverlast. De rotonde op deze gevaarlijke kruising is al jarenlang een vurige wens van de bewoners van Brukske en het wijkplatform. Aanvankelijk koos het college voor een goedkopere oplossing. Er zou alleen een fïetsoversteek komen dwars over de Zuidsingel als verbinding tussen de Lindenstraat en Brukske. Nadat de provincie een finan ciële bijdrage toezegde - omdat deze kniising voorkomt op de Limburgse blackspotlijst - kwam de rotonde weer een stap dichter bij. Door te schuiven binnen de kredieten voor infrastructurele werken kan het laatste financiële gat gedicht worden. Er wordt momenteel gewerkt aan een civieltechnisch ontwerp. In sep tember zal het college een defini tief besluit nemen. Het gemeentelijk sportbeleid moet dringend herzien wor den. Zoals op het gebied van Maatschappelijke Diensten op meerdere fronten het beleid flink achterloopt. Zo wacht het cultuurbeleidsplan ook al enige tijd op een herziening. Wethouder Emonts (PvdA) erkent het probleem maar vanwe ge een tekort aan ambtenaren, en enkele langdurige ziektegevallen, slaagt de afdeling er niet in op korte termijn nieuwe beleidsplan nen te schrijven. En dat leidt tot ongewenste situaties omdat de gemeente geen weloverwogen besluiten kan nemen. Samenwerking Venray wil in de voorjaarsnota 140.000 euro uit trekken voor vier nieuwe kleedlo kalen op sportpark De Vlies in Ysselsteyn. Het CDA wil eveneens een budget beschikbaar stellen voor sportclubs die nu vaak met veel zelfwerkzaamheid hun te klei ne accommodaties uitbreiden. Het college erkent het nijpend tekort aan kleedruimtes op meer dere sportparken. Maar er is geen actueel sportbeleid inclusief een financiële dekking voor de uitbrei ding voorhanden. Het gevolg is dat de verenigingen ondanks her haaldelijke verzoeken nul op het rekest krijgen. Ook SV Ysselsteyn hoeft niet op een bijdrage te reke nen. Zoals een eerder verzoek van SVOC'01 voor twee extra kleedlo kalen werd afgewezen. "Vanwege het ontbreken van een beleidska der, precedentwerking en de zeer beperkte financiële ruimte", aldus wethouder Emonts in een reactie op de politieke wensen. Uitbreiding van de accommodatie blijft een primaire verantwoorde lijkheid van de betreffende vereni gingen, vindt het college. In 2006 moet er een nieuwe beleidskader komen. "Want we willen de prioritering niet laten afhangen van min of meer toeval lig in de praktijk opduikende vra gen", zegt Emonts. Uitbreiding dagopvang ouderen De voorgenomen bezuini ging van 100.000 euro op de onderwijsbegeleidingsdienst BCO is van de baan. Het colle ge heeft na felle kritiek van het onderwijsveld en de poli tiek besloten de subsidie aan het BCO in stand te houden. Het college heeft ingezien dat deze bezuiniging onhaalbaar is en dat het de kwaliteit van het basis onderwijs teveel aantast. Een groot politiek bezwaar is dat er geen alternatief is voor leerlingen zorg buiten het BCO. Wethouder Emonts (PvdA) gaat wel met het schoolbestuur SPOV en het Begeleidings Centrum Onderwijs bekijken of onderwijsbegeleiding efficiënter kan plaatsvinden. Voor de behandeling van de begroting 2007 zal de uitkomst bekend zijn. Onder politieke druk wordt de dagopvang voor ouderen uitge breid met een vierde groep. Wethouder Emonts zegde toe de kosten te zullen meenemen in de begroting voor 2006. Veel politie ke partijen wezen op het belang van dagopvang voor zelfstandig wonende ouderen waarvoor al enige tijd een wachtlijst geldt. Emonts geeft aan dat de wachtlijst inmiddels al verkort is. Negen ouderen maken al deels gebruik van de dagopvang maar wachten nog op uitbreiding van meerdere dagdelen. Drie ouderen kunnen nog niet geplaatst worden. Ze staan op de wachtlijst voor de combinatie dagopvang/verzor ging waarvoor extra begeleiding nodig is. Wat gebeurt er als U niet adverteert PEEL EN MAAS Ontwerp - Sloop Verbouwing - Tegelwerk Installatie Alles in één hand k Voor doe-het-zelvers deskundige begeleiding 2 jaar garantie op installatie Bezoek onze showroom met: Ruime keuze in sanitair en tegels Bubbelbaden - Stoom cabines - Sauna's Sauna's (maatwerk) en infraroodcabines Badkamermeubels Grote collectie accessoires Bijzonder voordeel badkamer Een complete badkamer, wastafel, toilet, douche, accessoires en tegels Uneto-Vni o Steenstraat 6, 5831 JE Boxmeer ndA5-57R1 (nabil rotonde SamBeek) UTUv W fW I U I www.baderieboxmeer.nl Vervolg voorpagina JUSTITIE De politie bevestigt desge vraagd de schriftelijke bedreiging van Waals en dat er een 68-jarige Venraynaar als verdachte is aange houden. "Deze persoon wordt verdacht van bedreiging. Hij is verhoord en daarna in vrijheid gesteld. Het onderzoek ligt nu bij justitie. Tot de uitslag van het onderzoek bekend is blijft deze persoon verdacht. Justitie beoor deelt of er een proces-verbaal wordt opgemaakt of dat hij voor de rechter moet komen", zegt persvoorlichtster Angela van Mersbergen. De politie wil niet zeggen of er meerdere verdach ten zijn en of Waals Nellissen als verdachte heeft aangewezen. "In het belang van het onderzoek kunnen we daar geen mededelin gen over doen. Deze persoon is rechtmatig aangehouden omdat de feiten en omstandigheden daartoe aanleiding gaven", is het enige wat Van Mersbergen kwijt wil. Over de behandeling van Nellissen op het politiebureau zegt de persvoorlichtster dat 'de standaardprocedure is gevolgd'. "We kunnen niet tegen een ver dachte zeggen 'ga maar even zit ten en wacht maar tot we je komen verhoren'". De gemeente wil alleen bevesti gen dat er woensdag een dreig brief bezorgd is en dat Waals daar van aangifte heeft gedaan. Of de burgemeester Nellissen als ver dachte naar voren heeft gescho ven, wordt niet bevestigd. "Daar doen we geen uitspraken over", zegt woordvoerster Lianne van Klaveren. Cor Nellissen wacht de uit komst van het onderzoek af. Hij weet zeker dat hij onschuldig is. "Ik heb mijn advocaat al gebeld. Want we laten het hier niet bijzit ten. Zodra ik geen verdachte meer ben ga ik Waals aanpakken." Het is overigens niet de eerste keer dat Nellissen in de politiecel belandt. De voormalige loonwer ker ligt al jarenlang in de clinch met de gemeente en projectont wikkelaar BBOM over zijn grond die hij moest afstaan voor de uit breiding van de wijk Landweert. "In 1992 is precies hetzelfde gebeurd. Toen heb ik ook drie dagen onschuldig in een politie cel gezeten. En de politie heeft mij ook al eens uit het gemeente huis gesleurd." Vervolg voorpagina Verantwoording Roefs: "We willen ook niet perse een nieuwe partij oprich ten. De eisen die wij hebben, zijn niet links of rechts georiënteerd, maar praktisch. Dat staat los van linkse of rechtse politieke ideolo gieën. Er zijn al genoeg politieke partijen. Het enige wat wij willen, is dat iedere euro verantwoord wordt naar de inwoners van Venray. Als alle reacties die we hierover ontvangen, zijn geïnven tariseerd, bekijken we welke ver volgstappen en acties we gaan nemen. Op dit moment krijgen we alleen maar positieve reacties en merken we dat veel inwoners van Venray het niet eens zijn met het financiële beleid van de gemeente. Alle reacties zijn daar om van harte welkom. Op dezé manier hopen wij een luisterend oor te krijgen bij de wethouders, burgemeester en politieke partij en in Venray." Voor reactie en informatie kunt u mailen naar l.roefs@home.nl of een brief sturen naar Leo Roefs, Jerusalem 112, 5801 ML Venray. PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fhx 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Thrieven op aanvraag e-mail: advertentie@vandenmxmckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Periodiek. - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17-00 uur Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen 18,95 (postcode 58..) 33,50 (overige binnenland)

Peel en Maas | 2005 | | pagina 3