20% KORTING coecvew Oude foto OP ALLES* Weekend diensten OPHEFFINGSUITVERKOOP C Venray's Mannenkoor Ars Musica Bandelieren Confetti Euterpe Sub Matris Tutela Tomorrow People Venrode Zangers van Sint Frans Gemengd koor het Zonnelied Gamers Kienen Wijk Zuid Verwendag Computer club Den Hoender De Huisvriend Jeugdnatuur wacht ZijActief Oostrum Match Oud papier Leerlingen vervoer Kinderwoord dienst Rode Kruis MTI OU PEEL EN MAAS Donderdag 23 juni 2005 - Pag L EK HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse Huis- ArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel! 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda, Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag en zon dag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Apotheek Veltum dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en van 13-30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bij Apotheek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: G. VALLEN TEL. 586605 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DffiRENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en M. Theu- nissen DIERENAMBULANCE NOORDLIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19-30 tot maandag 07.30 uur KARIN OIRBANS TeL 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskun dige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19-30 uur waargenomen door: HENNY VAN EERTEN en KARIN OTBBilftTfi TeL 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tus sen 18.00 en 19-00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Stationsweg 46, 5803 AC Venray, tel. 0478-527066. E-mail: igg@wgi.nl Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09-00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en don derdag van 13-30 tot 16.30 uur. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09-00 tot 12.00 uur en van 13-30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulpvragen van de Algemene Hulpdienst en het Gehandicaptenplatform OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09-00 tot 17.00 uur: tel. 0900- 0101. www.slachtofferhulp.nl BUREAU VOOR RECHTSHULP Z.O.N. De Clockert, Bergweg 4, 5801 EG Venray. Juridisch (gratis) spreek uur op afspraak: tel. 077- 3209191. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, uitkeringsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en consumentenrecht, met name voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving. THUISZORG NOORD-LIMBURG Rayon Peel Maas, Kennedy- plein 18, 5801 VH Venray. Tel. 0478-538222, Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl Donderdag 23 juni 19-30 uur repe titie gehele koor. Donderdag 30 juni 19-30 uur repetitie gehele koor. Zaterdag 25 juni extra repetitie vanaf 10.00 uur, alleen voor de mannen die tijdens de komende concerten in klein koorverband zingen. Afmelden per e-mail afmeldenvmk@venray.net of tel. (0478)513019- Oud papier afle veren bij de VMK-container aan de Molenhofweg (de weg tegenover de voormalige zuivelfabriek), Niet na 22.00 uur! Repetitielokaal Partycen trum De Witte Hoeve in Venray. www.venray.net/vmk De repetities van Ars Musica wor den iedere dinsdagavond van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in de Opmaat, hoek Oostsingel/Henry Dunantstraat. Wanneer zingen een hobby is is men welkom bij Ars Musi ca. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wiske Koster, tel. (0478)583399- Afmelding repeti tie Fried Huet, tel. (0478)583130 of Harrie Hulsmans. tel. (0478)583619. Iedere donderdag repetitie van 18.30 tot 19-30 uur. Kinderen die graag een kijkje willen nemen kun nen vrijblijvend binnen lopen in repe titieruimte De vrolijke noot in de toren van de grote kerk. Donderdag 23 juni repetitie. Zondag 3 juli gezins viering en KIM 10.15 uur aanwezig in de toren. Voor meer informatie en afmelden, Carla via tel. (0478)584501 of kijk op www.mykoorvenray.tk Gemengd koor Confetti zingt close- harmony in alle muziekgenres. Momenteel is het koor op zoek naar nieuwe mannenstemmen Belangstel lenden kunnen kijken op www.conf- etti.tk of contact opnemen met Ralf Jansen via tel. (0478)569558. Op vrij dag 1 juli is Confetti te beluisteren en te zien op Muzikaal Totaal. Het jubi leumconcert wordt gegeven op zater dag 29 oktober. Harmonieorkest donderdag 23 juni van 18.30 tot 19 30 uur serenade voor schouwburg St. Anna in straatuni form, aansluitend repetitie, afmelden tel. 550161.'Donderdag 30 juni repe titie, afmelden tel. 550161. Jeugdorkest 23 juni van 18.30 tot 19-30 uur serenade voor schouwburg St. Anna, afmelden 588545. Donder dag 30 juni repetitie, afmelden 588545. Drumband dinsdag 21 juni repeti tie, donderdag 23 juni 18.30 tot 19-30 uur serenade voor schouwburg St. Anna in straatuniform. Dinsdag 28 juni repetitie. Maandag 27 juni 18.15 uur samen- spelgroep, 18.45 uur leerlingenor kest, 20.00 uur orkest. Woensdag 29 juni 19-30 uur sei zoensafsluiting tamboerkorps. Zater dag 2 juli 19-00 uur repetitie orkest en zondag 3 juli themaconcert. Meer informatie www.aostrum.nl onder verenigingen. '■■iedere donderdag» repetitie van* 19-45 tot 21.00 uur. Jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom een nootje mee te komen zingen. Loop gerust eens binnen in repetitieruimte De vrolijke noot in de toren van de grote kerk. Donderdag 23 juni repeti tie. Vrijdag 1 juli muziek totaal 19-00 uur aanwezig in de toren Zondag 3 juli gezinsviering en KIM 10.15 urn- aanwezig in de toren. Voor meer informatie en aanmelden, Hannie Ghielen via tel. (0478)587142 of kijk op www.mykoorvenray.tk Eerstvolgende repetitie woensdag 29 juni vanaf 20.00 uur in zaal Thie- len, Kennedyplein in Venray. Afmel dingen bij Annemie Vousten, telefoon 513135. Agenda: laatste repetitie 6 juli, ledenactiviteit 13 juli Wie meer wil weten over het pop koor kan kijken op www.venrode.nl voor adressen en verdere bijzonder heden. Vrijdag 24 juni 19.30 uur aanvang repetitie sopranen en alten, 20.15 urn- aanvang repetitie tenoren en bassen. Zondag 26 juni geen hoogmis in Paterskerk. Dinsdag 28 juni 19-00 uur repetitie sopranen en alten. Vrijdag 1 juli barbecue. Zondag 3 juli geen hoogmis in Paterskerk. Dinsdag 5 juli geen repetitie in verband met zomer vakantie. Afmelden bij de heer Buys via tel. (0478)581091- www.zangers- vansintfrans.com Repetitie 's maandags vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk in Venray Zondag 3 en 10 juü zingen vanaf 10.30 uur in de Paterskerk. Zomervakantie van 11 juli tot en met 21 augustus. Afmelden bij Iny Kuy- pers via (0478)585226. Informatie over het koor is verkrijgbaar bij José Bakkum via tel. (0478)582767 of bij Toos van den Heuvel via tel. (0478)583884. 0478 Gamers houdt op zaterdag 25 juni wederom een C&C Generals Zero Hour LAN Party op een geheime locatie. Aanmeldingen bij D. Bouten, dbouten@hotmail.com tel. 06- 51009751 of tel. (0478)587164. In het wijkgebouw aan de Beuken laan wordt op vrijdag 24 juni vanaf 20.00 uur gekiend. Er zijn leuke prij zen te winnen en er is een superkien. Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Limburg organiseert jaarlijks een verwendag voor mantelzorgers van dementerenden. Deze verwendag - een gezellige boottocht op de Maas met o.a. een uitgebreide lunch - is op zaterdag 1 oktober. Vertrek vanuit Arcen. Neemt u liever uw demente rende partner (kan ook zus, broer, vriend, vriendin zijn indien u daar mantelzorger van bent) mee, dan is dat mogelijk. Tijdens de boottocht nemen vrijwilligers zo veel mogelijk de zorg over, zodat u lekker kunt genieten. Voor het vervoer naar Arcen en weer terug naar huis moet echter zelf gezorgd worden. Informa tie en opgave tot uiterlijk 22 juli bij mevr. A. Engels tel. 077-4678003 of mevr. L. Nieukerke tel. 077-3981238. Begin september krijgt u bericht of u definitief kunt deelnemen. Dan krijgt u ook nadere bijzonderheden over de reis. De Computerclub Regio Venray houdt op vrijdag 24 juni een bijeen komst voor al haar leden. De avond vindt plaats in wijkcentrum Veltum aan de Veltumse Kleffen. Ook wan neer men geen lid is van de compu terclub en met vragen of problemen zit omtrent de pc, kan men de cluba vond bezoeken. Meer informatie is verkrijgbaar via tel. 06-23873178 of kijk op homepagina http://crv.isonze- club.nl Wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray. Donderdag 23 juni 14.00 uur koersbal WO Noord- West. Maandag 27 juni 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender, 20.00 uur vergadering van visclub De Roerdomp. Dinsdag 28 juni 10.00 uur teken- en schilderclub, informatie tel. (0478)588228, 20.00 uur repetitie Muziekmakereej Blaos Um Op. Woensdag 29 juni van 10.00 uur tot 11.30 uur volksdansen Nelly Rongen, van 13-00 tot 14.00 uur volksdansen Synthese/Ans., 14.00 uur handwer ken handwerkgroep Den Hoender. EW De Huisvriend houdt op maan dag 27 juni een ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in café In den Engel in Venray. Bij verhindering afmelden bij secretaris Sjaak Verkoeijen via tel. (0478)581742. In het Loobeekdal is door 29 Jeugd natuurwachters en 60 niet-leden de puzzeltocht gelopen. De prijswin naars zijn; Elil Hovens De Hommel groep 7, Jop Tangelder Oostrum groep 8, Pim Thomassen De Keg groep 7. De prijsboeken worden op school bezorgd. Dit was de laatste puzzeltocht voor de vakantie. Op zondag 17 juli is er een gezins fietstocht van de kring Weert. Het vertrek is om 10.00 uur vanuit Baex- heimerhof in Baexem. Deelname is gratis. Ter gelegenheid van het 75- jarig jubileum van ZijActief Limburg organiseert kring Weert een gezins fietstocht langs verschillende afdelin gen van kring Weert met verrassende educatieve en ontspannende stoppau zes, inclusief een loterij met als hoofdprijs een prachtige damesfiets. Voor meer informatie kunt u terecht bij Toos Verkooijen (0495-632175) of mail naar verko@tref.nl Steunpunt vrijwilligerswerk Ven ray, Match, heeft een vacature voor basketvereniging Jumpers'76. Het gaat om de volgende werkzaamhe den: - beheerder van de materialen van de basketbal vereniging. Je bent verantwoordelijk voor de uitleen van basketballen, de sleutels, de spelmate rialen, enz. - zaalwacht bij de thuis wedstrijden. Je bent verantwoordelijk voor het ordelijk gebruik van de zaal, je brengt het speelveld in orde, je zorgt voor de materialen, enz. AJs vrij williger heb je affiniteit met sport, je bent telefonisch bereikbaar en ben je in de weekenden tijdens de speeluren beschikbaar. Voor meer informatie: Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray, Marktstraat 8 in Venray, telefoon 0478-516995, e-mail: match.ven- ray@planet.nl In de wijk Veltum (het gedeelte dat omsloten wordt door Langstraat, Weg in den Berg, Kempweg en Westsin gel) wordt op vrijdag 24 juni oud papier opgehaald door leden van DOS Venray. Papier goed gebundeld of in dozen verpakt uiterlijk om 13.00 uur aan de straatkant gereed zetten. Leden van AV Venray-Regio halen woensdag 29 juni oud papier op. De bewoners van de straten Zandakker,Schutsboom, Vendel, Groene woltsepad, Kruisstraat, St Franciscuslaan, St. Antoniusstraat, Paterslaan e.o. en de straten in Molenklef, Vlakwater, omgeving Werckenslaan, Aan den Dril e.o. Mer- seloseweg, worden verzocht uiterlijk 18.30 uur, oud papier in dozen of gebundeld aan de straat te zetten. Ook bestaat iedere zaterdag van 09.00 - 13.00 uur de gelegenheid om oud papier, gebundeld of in dozen, te deponeren in de papiercontainer, die geplaatst is aan de Weg in den Berg, hoek Veltumse Kleffen/ Kulutweg. Nadere informatie: tel. 58 35 29 of 58 28 42. St. Petrus'Banden Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. (0478)550740, kapelaan I. Crasbom, Dr. Poelsstraat 4, tel. (0478)550790. Priester in geval van ernstig noodge val. via ziekenhuis tel. (0478)522222. Opgeven misintenties Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 9-30 tot 10.30 uur (niet op donder dag). Zaterdag 25 juni 19-15 uur mis; jaardienst Pieter de Kort, jaardienst Giel Jacobs, overleden ouders Antoi nette en Wim Jakobs-Hanen, Harrie Vullings, Piet van de Goor, jaardienst Leo Verstegen, jaardienst ouders Johan en Mien Rongers-van Cuijck en zoon Wim, zeswekendienst Jan Crafhs, jaardienst Leo Hellegers, zes wekendienst Broer van Bergen, ouders Grad en Nel Goumans-Goe- mans, Lei Kusters. Zondag 26 juni 9-30 uur mis (schutterij 't Zandakker-St. Jan); voor levende en overleden leden van schutterij 't Zandakker, Sjef Giesbers, dochter Emmy en kleindochter Auke, Albert Huijbers, Piet Weijs; 11.00 uur mis (kinderwoorddienst); Henk Pas, jaardienst Johannes Wilmsen en Geertuda Litjens, Cor en Truce Aker- boom-Goumans, overleden ouders Olvers-de Vries, familie Nollen-Huij- bregts; 16.00 uur vespers Petrus en Paulus. Maandag 27 juni 9-00 uur mis uit dankbaarheid. Dinsdag 28 juni 9.00 uur mis ter ere van de heilige Antonius. Woensdag 29 juni 9 00 uur mis ter ere van Sint Jozef. Donderdag 30 juni 9.00 uur mis ter ere van de heilige Rita. Vrijdag 1 juli 9.00 uur mis voor Cor Keur. Dienbeurten: zaterdag Suzanne, Yannick, Renske, Stef en Gabriëlle; zondag 9-30 uur Martijn, Ties, Niek, Elianne en Mare; zondag 11.00 uur Andrea, Laura, Milou, Marloes, Harm en Floor; lectoren zaterdag J. Thie- sen; zondag 9 30 uur L. Truijen. Paterskerk Geestelijken aalmoezenier A. de Graaf Woutering, Leunseweg 5, tel. (0478)580202; kapelaan I. Crasbom, Dr. Poelsstraat 4, tel. (0478)550790; kapelaan W. van Dijck, Albionstraat 30, tel. (0478)581575. Noodgeval len/bedieningen ziekenhuis, tel. (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 30 tot 10.30 uur (Leun seweg 5, (0478)580202). Dan kan men misintenties opgeven. Zaterdag 25 juni 16.30 uur spreek uur parochiepriester; 17.00 uur biechtgelegenheid; 18.00 uur mis (volkszang) kinderwoord dienst door Bert Sanders en zoon Martipn, overjeden fam.Janssen- Krijns. Zondag 26 juni 8.30 uur mis voor parochie Venray-Zuid; van 10.30 tot 12.00 uur mis (Volkszang) voor mevrouw Huynh Chi My Chu, zeswe kendienst Anny Delsing, doopsel Naomi Carty en Indy Jans. Maandag 27 juni 18.30 uur mis; Antonius Aben en overleden familie. Dinsdag 28 juni 10.00 tot 12.00 uur openstelling kerk; 18.30 uur mis: Piet Spee-van Osch en overleden kin deren. Woensdag 29 juni 18.30 uur mis: familie Madou-Klaassen en kleinzoon Cretien. Donderdag 30 juni 18.30 uur mis: uit dankbaarheid. Vrijdag 1 juli 18.30 uur mis: voor alle armen en zieken. Vincent van Gogh Dinsdag 28 juni 10.30 uur liturgie viering Heuvel voorganger: W.den Hartog Woensdag 29 juni 11.30 uur litur gieviering Vincentiuskapel voorgan ger: B.Faas Zaterdag 2 juli 18.30 uur Liturgie viering Servatiuskapel voorganger: W.den Hartog, lector: G.Olislagers Zondag 3 juli 10.00 uur Liturgie viering Annakapel voorganger: W.den Hartog lector: zr.Jacinta 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel voorganger: B.Faas Stilteruimte: maandag 27 en don derdag 30 juni 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zandvliet. Parochie Oostrum Zondag 26 juni 9-30 uur mis (Gemengd Koor); Stiena Fleurkens- Kleuskens, Jac van Bracht, Koos Hel legers-Jeuken, overleden familie Pluk- Kleuskens, overleden familie Thielen-Steeghs, overleden ouders Camps-Driessen, overleden ouders en familie Sikes-Rutten, jaardienst Sef van de Brandt en Louisa Weijs, zes wekendienst Frank Martens; 10.30 uur doopsel Puck Holtackers. Misdienaars Cheryl Cremers en Hilde Verhoeven Dinsdag 28 juni 9-00 uur mis; fami lie Vennekens-Verschuren en weder zijdse familie, voor de vrede. Donderdag 30 juni 9.00 uur mis; familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie, voor priesterroe pingen. Parochie Oirlo Zaterdag 25 juni 19 00 uur mis (Dameskoor); St.Theodoras Peters,Petronella Kemmelings en overleden kinderen, overleden fami lie Steeghs-Linders, uit dankbaarheid 40-jarig huwelijksfeest echtpaar Steeghs-Linders, overleden ouders Hellegers-Marcellis. Zondag 10.00 uur mis (Heren- koor), jaardienst Frans Michels, Antoon Dijkmans, jaardienst Henk Bonekamp. Woensdag 9.00 uur mis voor de parochie. Vrijdag 9-00 mis; ter ere van H. Hart van Jezus en voor priesterroe pingen, overleden familie Janssen- Jenniskens. Zaterdag 19.00 mis (Jonge Garde Koor); Grad en Maria Smits-Jeurissen en zoon Frans. Collectanten: zaterdag P van Dijck, zondag G. Peters; misdienaars zater dag familie Nelissen, zondag N Janssen en D, Willemssen. Parochie Castenray Zaterdag 25 juni 19-00 uur overle den ouders Gerard Vullings en Gert- ruda Vuljings-Dinghs, jaardienst Gert- rada Tielen, Nella Classens-Janssen en Geert Classens, jaardienst Helm van Kuyck. Jan Geerets en overleden fam. Geerets-Loenen, overleden ouders Künen-Hermans, jaardienst Annie Classens-Valckx en Toon Clas sens. Misdienaars: Zaterdag 19.00 uur: Fons-Karlijn-Lisanne, kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. Parochie Leunen Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk, telefonisch of op maandag tussen 10.00 en 11.00 uur op de pastorie. Contactpersoon van de parochie A. Reintjes tel. 582221 Zaterdag 25 juni 18.00 uur gezins viering, thema Afscheid is een nieuw begin; Michel Loonen, Maria Loonen- van Rens en Elly Loonen en Elly van Berlo, Teng Manders en Tonie Man- ders, jaardienst Harry van Dijck, Antoon van Kempen. De Adviesraad Leerlingenvervoer Venray bestaat uit ouders van kinde ren die gebruik maken van het leerlin genvervoer en is aangesloten bij het GPV (Gehandicapten Platform Ven ray). De Adviesraad heeft als doelstel ling om de belangen te behartigen van gebruikers (leerlingen en hun ouders) en geeft advies aan de gemeente Venray over beleid en uit voering. Er wordt twee keer per jaar een bijeenkomst gehouden voor de achterban. De Adviesraad Leerlingen vervoer Venray nodigt alle ouders (waarvan kinderen gebruik maken van het leerlingenvervoer) uit voor haar jaarlijkse bijeenkomst Deze wordt gehouden op woensdag 29 juni vanaf 20.00 uur in De Kempaan in Venray. Aanmelden kan bij José Hellegers via tel. (0478)571237 of bij Paulien Peeters via tel. (0478)571982. De Werkgroep Kinderwoorddienst houdt haar laatste kinderwoorddienst van dit schooljaar op zondag 26 juni vanaf 11.00 uur in de Petras Banden- kerk. Het Rode Kruis Jeugd en Jongeren werk gaat er zaterdag 25 juni een nachtje op uit. Iedereen wordt om 13.00 uur bij de blokhut van Jong Nederland aan de kempweg in Ven ray verwacht. Denk aan slaapspullen. Op maandag 27 juni is er de jaarlijkse collecteavond, om 17.00 uur verza melen bij de Clockert met fiets en uni form De avond duurt tot 20.30 uur. Ouders die willen helpen zijn van harte welkom. Bij vragen contact opnemen met Maria via tel. 06- 44682101. "zie voorwaarden in de winkel Hofstraat 5, Venray, Tel. 0478-582828 KOOPAVOND OP VRIJDAG Misdienaars Yvette, Pim, Aram. Zondag 26 juni 10.45 uur mis voor: Peter Johannes van Rens en Gertruda van Rens-Litjens, uit dank baarheid en voor de overleden fami lieleden van Dijck-Geurts, Toon Hel legers en overleden familie. Misdienaars Nathalie,Cane,Iris en Timo; lector Marian Litjens. Woensdag 29 juni 19.00 uur mis voor: Jan Reintjes. Misdienaars Sten H, Luuk en Anke. Rectoraat Veulen Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk of telefo nisch N. van Staveren (0478)585134. Contactpersoon parochie M. Geurts- Slangen, Lorbaan 9, (0478)588215. Zaterdag 25 juni 19.30 mis voor: overleden familie van Staveren-van Son, Wim van Meijel, Harrie van Meijel. Misdienaars Amke, Nikki, Sef, Evi, lector Martien Classens. Rectoraat Heide Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk of telefo nisch: D. Drabbels, (0478)510316, contactpersoon parocliie L. Pouwels, Heidseschoolweg 1, (0478)582421. Zondag 26 juni 9-15 mis Gezinsvie ring met als thema: Afscheid, is een nieuw begin voor Johan Loonen. Misdienaars Lotte, Rien en Sef J., lector Ria Derikx. Parochie Ysselsteyn Zaterdag 25 juni 19-00 uur (oude- renkoor) To en Jan Janssen-Thielen; overleden leden en donateurs van de Vriendenkring Fanfare de Peelklank; jrd. Petras van Well en overleden, familie; Jep en Riek Arts-Fleurkens; Raymond van Asten. Dinsdag 28 juni 19 00 uur Frans van de Weijer (KBO); Luke Aarts. Misdienaars: zaterdag 19.00 uur Jelle en Stef; dinsdag 19.00 uur Erwin en Niels. Maandag 27 juni 19.00 uur familie Huys-van Enckevort. Zondag: misdienaars Lisa en Rian- ne, lezer Cor. Rectoraat Smakt Zondag 26 juni 10.00 uur eucharis tieviering met volkszang: Arnold Reijnders. Thea van Triel- Reijnders, vader en Moeder Koopmans en Leo, overleden ouders van Dijk en kinderen en Sjaak Jeuken. Dienbeurt Tim Seijkens en Boy Janssen; lectrice Riek van Kempen; 18.15 uur gebedsdienst. Woensdag 29 juni In de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef 9 30 uur mis voor: Mie Bongaerts-Kersten, weldoeners van de kapel, Math Hend riks, bijzondere intentie. Parochie Meerlo Spreekuur pastoor Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 17 in Meerlo, tel. (0478)691217. Misintenties opge ven bij Arnold Jacobs, tel. (0478)692526, b.g.g. Annie Peelen, tel. (0478)691457. Vrijdag 24 juni 13.00 uur; huwelijk Rick van Gerven en Saskia Poels, Ire- nestraat 4. Misdienaars Jakob van de Kerkhof, Donné de Ruyter, Frans Goumans; koster Traus Hegger. Zondag 26 juni 9.00 uur mis voor; Marcel Peelen, Maria van Rijswijck- Brouwers en Mathieu van Rijswijck, Jan Reijntjes, Kees de Koning, Grada de Koning-Speijcken, Hans de Koning, Henk de Koning, Peet Hen- rickx-de Koning, en Elisabeth de Koning-van Berck, Martinus Teuws en Wilhelmina Thijssen. Misdienaars Noud Goumans, Wim Goumans, Danique Steeghs; lector Ank Stoffels; opluistring koperensem ble; koster Wiel Coenders, koster maandag tot en met zondag Carel Soethout. Donderdag 30 juni 9-00 uur mis. •|ggj ^fënlng van 1 van 9 Parochie Merselo Parochie Tienray Zaterdag 25 juni 17.30 uur feest van St. Jan de Doper. Voor de parochie (t.e.v. St Jan); Huberta van Dijck; Teng Emonts en Anneke Ram- bags; Toon Poels. Woensdag 29 juni 19.00 uur Jan Schoenmakers (KBO). Parochie Vredepeel Zondag 26 juni 9-30 uur jaardienst Martien van Kasteren, Spreekuur kerkbestuur in de sacris tie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde heer Verheggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG Meerlo, tel. (0478)691217. Zaterdag 25 juni 18.00 uur mis; overleden ouders Driessen-Weijs, Mie Bexkens Rongen, G. Rutten, L. van Gerven, Wim van Giersbergen vanwe ge verjaardag, pastoor Alfhons Geurts vanwege verjaardag, jaardienst Jac Wijnhoven. Woensdag 29 juni 19.00 ter ere van Onze Lieve Vroiro alle levenden en overledene parochie Dienbeurten; zaterdag; le Jacobs, misdienaar Tessa, c Sr. Reijnders. Ziekencommunie; vrijda vanaf 9-15 uur, opgeven bi toor. Protestantse ke Scriba- Mevr. I. Schattei e Horst, tel. 077-4650749. Pro Kerk Het Zonnelied, Kiosk ray. Website: www.zonneliei Zondag 26 juni is er om een dienst in Het Zonnelied, allerkleinsten is er kin.deroj zal kindemevendienst gehoï den. Om 11.00 uur zalf beginnen in Blitterswijck, Ma Tijdens de zomermaanden augustus is er elke week ook - dit mooie zomerkerkje. In lx sten zal Ds. D.J. Deunk tiii voorgaan. In Blitterswijck Vfc oppas en kindemevendienst Rehoboth Nederlands Hervormde Ei tie op G.G., Gebouw Rehol penpedje 2a, evangelist Bal J' Creemersstraat 57 5961JNH (077)3987786, E-mail jajbal fe.nl. Bestuur C.van Zwiem huisstraat 173, 5981 BD Pa tel (077)3071969. Zondag 26 juni 10.00 uur uur de heer van Soest, Spijk 1 winkel Chr. Cadeau en Lectuurshopi J0G winkel. Gewijzigde opei Geopend iedere woensdag i ||g pp tot 18.00 uur én na tel. oveij www.christelijkeboekhan )B6Q' Bijbelgemeentf De Bijbelgemeente Vem 13 H iedere zondag vanaf 10.00 dienst in de Kemphaan in wordt gezongen uit de Opwekking. Tijdens de dit ook aandacht voor de kinde is crèche en zondagssch afloop van de dienst kan n ten. Vanuit de Bijbelgemeen de Alpha cursus georganisee is mogelijk om deel uit te m een huiskring. Predikant va belgemeente is R. Lammers. aat C. Kranendonk, Kogelt 5803 HN Venray, tel. (0478 E-mail ckranendonk@12movi Oecumenische basisgroep De Oecumenische Basisg ray e.o. heeft op zondag dienst met brood en wijn. H van de dienst is Armoede, vindt plaats in de kapel van tersveld, Bergweg 2 Venray om 11.15 uur. Irgar Gedurende de eerste jaren van het bestaan van St. Servati- us waren kerkelijke feestdagen, processies, jubilea van Broeders en de gestichtskermis welhaast de enige emo ties, die de overigens rustige groei van de inrichting bege leiden. En niet te vergeten het Koninginnefeest en de jaarlijkse uitstapjes. De jaarlijkse gestichtskermis was steeds weer een grote gebeurtenis voor St. Servatius. Vele weken van te voren hadden reeds de patiënten hun zinnen gezet op deze veel belovende dag. Het was voor de patiënten het gesprek van de dag over het kermisgebeuren en over het feestter rein waar de kermis zou plaatsvinden. Klokslag negen uur in de morgen begon het. De brede zaaldeuren gaan open en in scharen stroomden de patiënten naar buiten rich ting feestterrein. Door de keurig versierde glazen gangen, waar de bloeiende geraniums blozen van louter vreugd, door de frisse plantsoenen waar in de veelkleuril pions en guilanders zich spelend hebben gesling» ken de Eerwaarde Broeders, verplegers en patiënK het terrein der vermakelijkheden. Vanaf de hoge kiosk galmt plotseling feestmuziek. Vader Virgili,1 ster van het St. Servatius gesticht heeft zelf de leid het muziekkorps dat benevens enige Broeders en gers grotendeels uit patiënten bestaat. Een van1' aantrekkelijkheden voor de patiënten was wel' ouds gekende hoofd van Jut. Geen ogenblik was en onophoudelijk beuken de hamerslagen totdat: slottte het hoofd liet zakken. Zo loopt alles tene vroeg naar mensenberekening! Ook de kermis. De kermisfoto is van omstreeks 1912. Jan van def

Peel en Maas | 2005 | | pagina 30