20% KORTING cce<v>e<s> Start bouw Ambachtkwartier Opnieuw onteigening in Brabander eze oma gaat nog even door' Solfestival in het Brukske Gelissen (90) oudste pastoor "jfresentatieavonden slaapverwekkend' OP ALLES* Accountant gemeente: en oordeel ichtmatigheid Jeugd- gezondheid TUIN ONTWERP TUIN AANLEG TUIN ONDERHOUD OPHEFFINGSUITVERKOOP he VENRAY 06 20 43 99 57 www.passiflorahoveniers.nl ray ieloitte geeft geen accoun- 5064 soordeel over de rechtma- ISSOI e'^ van jaarrekening van de gemeente Venray. ïuisaccountant heeft wel goedkeurende verklaring jeven over een 'getrouw 1 van de jaarrekening'. De inte moet nog heel wat verzetten om volgend [wel door de rechtmatig- toets te komen, f controle van de rechtmatig- is iets nieuws. Vanaf 2004 linister Remkes dat alle tenten hieraan voldoen, [t de afgelopen jaren is er veel V geweest over de jaarreke- (len die niet zouden deugen, •pzet. i betekent dat de accountant f2003 taan °°k rechtmatige m ge edin8 van de publieke midde- inclusief een transparante Stwoording, beoordeelt. In iktijk blijkt dat bij meer dan )cent van de gemeenten de juntant dit jaar nog niet tot oordeel kan komen. Omdat I via: ontroleprotocollen onvolle- tSOI »in- Dit is °°k in Venray het 1 Alle verordeningen moeten a a n het licht worden gehouden r dient per verordening een ttciële beheersbehandeling isteld te worden. Dit vergt wat tijd van de ambtenaren, de rechtmatigheid is een omen controle waardoor het ;ssan 'Eskader compleet moet n Stelten (CDA): Als het zo moet heeft het weinig zin een Over de jaarrekening 2004 geeft Deloitte dus geen oordeel over een rechtmatige totstandko ming van de baten, lasten en balansmutaties. Het college haast zich te zeggen dat dit niet wil zeg gen dat de accountant onregelma tigheden of fraude heeft ontdekt. De gemeente streeft ernaar dat over de jaarrekening 2005 wel de rechtmatigheidstoets gehaald wordt. In de commissie Middelen wees Huub Muijsers (CDA) erop dat het van groot belang is dat de gemeente volgend jaar aan alle eisen voldoet. Zodat de accoun tant dan wél een oordeel kan vel len. Theo Mulders (Samenwerking) vroeg zich af of dit haalbaar is en of het plan van aanpak op schema ligt. René Francken (WD)~~wilde een toe zegging van wethouder Heidens (CDA) dat de toets volgend jaar inderdaad uitgevoerd kan wor den. Heidens verklaarde dat er alles op gerichriis dat de accountant in 2006 de rechtmatigheidstoets kan doen. "En ik ga ervan uit dat die positief uitvalt." De wethouder van financiën sprak van 'een stevi ge klus'. "We proberen dit binnen de reguliere werkzaamheden te doen. Maar ik moet een slag om de arm houden. Het kan zijn dat we toch extra kosten moeten maken omdat we extra personeel moeten inzetten." Vandaag is de bouw van het Ambachtkwartier aan de St. Jozefweg van start gegaan. Het plan bestaat uit 97 woningen én ontmoetingsruimte De Tol. Wonen Venray gaf een feestelijk tintje aan de start van dit bijzonde re project. De partijen die meege werkt hebben aan de ontwikke ling, verrichtten samen de starthandeling. Wonen Venray, onderdeel van Wonen Limburg, heeft in goede samenwerking met de gemeente Venray stedenbouwkundige plan nen gemaakt voor dit gebied en is gekomen tot een uitgebalanceerd woningbouwprogramma van bijna 100 woningen Daarnaast was het een uitdrukkelijke wens om op deze unieke plek ook ruim te voor de buurt te behouden en om de bewoners én omwonen den een ontmoetingsplek in de wijk te geven. De appartementen gebouwen zijn dan ook zo geplaatst dat een grote groene binnentuin kan worden ingericht. (Buurt)bewoners, jong en oud, kunnen zich hier komen verma ken. Voor een gezellig onderons je, spelletje met de (kleinkinde ren of gewoon lekker om te luieren en te lezen. Wonen Venray werkt al jaren lang samen met zorg- en welzijns- instellingen. Centraal in deze samenwerking staat de mix van wonen, welzijn en zorg. Zorggroep Noord-Limburg wilde graag bewoners uit Schuttersveld in het Ambachtkwartier huisves ten en ook De Wendel wilde graag woningen huren voor haar bewoners. Samen met hen is Wonen Venray het ontwerppro ces met de architect ingestapt en is een fantastische menging van wonen en zorg ontstaan, mét ont moetingsruimte. Daarnaast waren Synthese, de Thuiszorg, de Commissie Ouderenhuisvesting, Commissie Welzijn, de Wijkraad, de Beheerscommissie St. Joriskwartier en anderen bij de ontwikkeling betrokken. Functionaliteit, kwaliteit en archi tectuur stonden centraal in het ontwerpproces. Dit is terug te zien in de woningen. In het project worden zestien appartementen voor de betaalba re huur gebouwd, acht royale grondgebonden koopwoningen en nog eens 28 riante koopappar tementen. Alle woningen hebben een parkeerplaats op eigen ter rein. Voor De Wendel worden drie woningen gebouwd en voor de bewoners van Schuttersveld 40 woningen. Nieuws uit Venray en omgeving leest U in PEEL EN MAAS rgpla ngebii t gemeente Venray heeft af dit jaar de zogeheten sentatieraad' in het leven •epen. Het doel is dat bur en raadsleden met elkaar debat gaan over actuele erwerpen waarvoor het ligt 9 id nog niet is vastgesteld, ijn inmiddels vier bijeen- isten geweest maar de ties zijn allesbehalve posi- laatste presentatieavond op mei ging over de Wet schappelijke Ondersteuning D) en ontwikkelingsplanolo gie. De opkomst in een zaal van De Witte Hoeve was gering. Gerda van Stelten (CDA) vond de presentatieavond 'slaapverwek kend'. "Als het zo moecdan heeft het weinig zin", zei Van Stelten maandag in het seniorenconvent. "De opkomst is minimaal. En de presentatie was niet kort, krachtig en levendig." Burgemeester Waals merkte al eerder op dat het vooral de raads leden zijn die het woord voeren. Van een echte discussie met het publiek komt weinig of niets terecht. Ike Busser (Samen werking) vond dat de inleidingen veel te lang duurden. John Oosterbeek (WD) meent dat de WMO geen onderwerp is dat inte ressant is voor het publiek. Bert Linskens (PvdA) meent dat de fout wordt gemaakt door de bezoekers te bevragen over de onderwerpen. "Want het is toch geen klankbordgroep." Gemeentesecretaris Lucassen was het met Busser eens dat de inleiding, vooral bij de WMO, veel te lang was. "Bovendien moet je geen beleidsvragen gaan stellen. Daar kunnen de mensen geen ja of nee tegen zeggen." Burgemeester Waals meent evenwel dat de presentatieraad toch een goed instrument is. Hij vindt wel er een betere planning moet komen over de keuze van de onderwerpen. Concrete onder werpen spreken meer aan dan abstracte beleidsstukken zoals het ontwikkelingsperspectief. "Dit volgt ook te snel op de debatten over het toekomstperspectief. Het publiek heeft niet het vermo gen deze zaken te onderschei den", aldus Waals. Het verwerven van gronden voor nieuwbouwwijk Aan den Heuvel verloopt uiterst stroef. Na jarenlange onderhandelin gen blijkt de gemeente er met de grondeigenaren vaak niet uit te komen. Waarna een ont eigeningsprocedure als laatste redmiddel wordt ingezet. De commissie Middelen behan delde woensdag de onteigening van een perceel van M. Franssen. Achter zijn woning aan Noordsingel 17 heeft hij een lang gerekt stuk grond dat grenst aan de achterzijde van zo'n tien woningen aan de Overloonseweg. Het perceel heeft een oppervlakte van 2905 vierkante meter waar van de gemeente 2340 meter nodig heeft. Het eigendom van Franssen is het laatste benodigde stuk grond voor de realisatie van het eerste cluster van Aan den Heuvel dat al in volle gang is. De gemeente zegt dat in augus tus 2004 overeenstemming was bereikt. De overeenkomst lag klaar om te tekenen maar toen wisselde Franssen van adviseur waardoor de deal niet doorging. Volgens het college was de gemeente deels tegemoet geko men aan de wensen van de grond eigenaar. Franssen zou een groter stuk grond bij zijn woning aan de Noordsingel kunnen houden en bovendien mocht hij er een loods bouwen. Toen de overeenkomst afketste viel de gemeente weer terug op haar oude eis van het grotere per ceel. RaboMakelaardij Zuid, de adviseur van Franssen, stelt in zijn bezwaarschrift dat het benodigde stuk grond in de toekomst wordt gebruikt voor de achtertuintjes van de nieuwe huizen. Omdat het perceel momenteel eveneens in gebruik is als achtertuin, zou er volgens de Onteigeningswet geen mogelijkheid zijn de grond te ont eigenen, Franssen en zijn adviseur vinden het onterecht dat de grond als achtertuin wordt door verkocht aan derden tegen een veel hogere prijs. Daarom wil de eigenaar zelf de tuintjes realiseren op zijn perceel. De gemeente zegt dat dit onmo gelijk is. Want het gaat in totaal om dertien verschillende achter tuinen. Bovendien zouden er vijf woningen gedeeltelijk op het per ceel van Franssen gebouwd wor den. De gemeente is het ook niet met Franssen eens dat het perceel momenteel als achtertuin in gebruik is omdat het gewoon braak ligt. De commissieleden konden instemmen met het inzetten van de onteigeningsprocedure. René Francken (WD) wilde weten hoe groot het verschil is tussen het bod van de gemeente en de vraag prijs van de eigenaar. Wethouder Heidens (CDA) wilde geen bedra gen noemen maar volgens hem gaat het om 'behoorlijke verschil len'. "We hebben hier lang en breed over gesproken. We zijn Franssen tegemoet gekomen maar helaas heeft dit niet tot een oplos sing geleid. We hebben er van onze kant maximaal op ingezet om eruit te komen. We moeten nu tot onteigening overgaan om onze plannen te realiseren", aldus Heidens. De subsidie aan Groene Kruis jeugdgezondheidszorg over het jaar 2004 is door de gemeente Venray definitief vastgesteld op 486.384,- voor het uniforme deel en 38.968,- voor het maatwerk- deel. Daarnaast heeft Groene Kruis jeugdgezondheidszorg een verantwoordingsverslag over 2004 en een jaarverslag van het pedagogisch spreekuur 0-12 jaar aangeboden. Het Groene Kruis Jeugd gezondheidszorg is verplicht ver antwoording af te leggen van door haar ondernomen activitei ten welke zijn verricht met door de gemeente beschikbaar gestel de gelden. HOVENIERS Flyers U wilt een professionele website die uw doelgroep aanspreekt? Neem contact op met Flyers Internet Communicatie, voor: communicatieadvies ontwerp en bouw van websites actualisering en onderhoud van websites content management systemen content creation webpromotie Uw interne communicatie kan beter? Met behulp van een intranet optimaliseren wij uw bedrijfsprocessen. Bekijk alvast onze website: www.flyers.nl Flyers Internet Communicatie uw p@rtner in de virtuele wereld! Grootdorp 89 - 5815 AN Merselo Tel: 0478-546293 - info@flyers.nl EN MAAS Janssen-Sanders 25 jaar beheerster gemeenschapshuis Ysselsteyn Donderdag 16 juni 2005 - Pagina 7 25-jarig jubileum wijkcentrum de Kiosk SERVICE lelijk* isfsscl bijke der ei ïf alle officiële datum van haar rig jubileum is al verstre- 1 juni 2005. Maar het leum zal beslist niet isloos voorbij gaan. 18 juni recipieert .Tster Diny Janssen- [ders (57) vanaf 20.00 uur laar eigen gemeenschaps- js In Ysselsteyn. Zij zet zich :er dan 35 jaar in voor het :enschapshuis, waarvan latste 25 jaar als beheer- Ze doet dit werk nog "s met veel liefde en aan- jht voor de vele verenigin- die hun wekelijkse repeti- feesten in het :enschapshuis organise- Janssen-Sanders is het enschapsleven ingerold. avondje :gyn daarna nog een avond- u*jn.,KJt> v«,u 'e Ipen- In het gemeenschaps- komen zeer leuke koelAf schappen, dus de avondjes :lpen namen in aantal snel toe. Na een aantal jaar ben ik gevraagd om medebeheerster te worden. Drie jaar later was ik de enige beheerster. Mijn collega moest door ziekte afhaken en ik ben alleen doorgegaan. Ik moest wel nog een aantal papieren en diploma's behalen, en dat is me gelukt." Het takenpakket van een beheerster heeft als kernwoord multifunctionaliteit: van inkoop tot barvrouw, van interieurver zorgster tot organisator van grote feesten. Bovendien wordt het kas boek traditioneel op zondag bijge houden. "Ik werk volgens con tract 30 uur per week, maar dat zijn in de praktijk veel meer uren. Daar heb ik geen moeite mee. Ik doe mijn werk met veel plezier, 's Zomers ga ik twee weken op vakantie en de rest van het jaar vintl je mijinfyet gemeenschaps huis in Ysselsteyn." "Eén mooi moment? Nou, de mens eigenlijk. De mens kan ik niet missen. Mooie momenten zijn er zoveel, teveel om op te noemen. Op mijn verjaardag, een gewone verjaardag, heeft de fanfa re 's avonds een serenade voor me gespeeld. Schitterend. En 'de oud jes'. de KBO, zijn altijd even aar dig en lief. Ze hebben me zelfs een keer opgegeven voor de rubriek 'medewerkster van de week' in de Trompetter. Die foto hangt hier nog steeds aan de muur. De drumband heeft mij beschermvrouw gemaakt. Ik ben niet alleen beheerster, maar ook een luisterend oor voor mensen. Pas tijdens feesten luchten veel mensen hun hart. Ik heb al heel wat gesprekken gevoerd tot diep in de nacht. Ik vind het fijn dat ilc een luisterend oor kan zijn. Mensen bedanken me er voor, maar ik vind dat het de kleine din gen zijn die je voor elkaar kunt doen en moet doen." AVONDKLOK In het gemeenschapshuis heeft ze bijna iedere dag of avond een andere vereniging te gast. Het gemeenschapshuis dient van ver gaderzaal tot repetitiezaal en zo nu en dan als feestzaal. "Een avondklok kennen we niet echt, al gaat om 02.00 uur de tap dicht. De echte Ysselsteyner wilt niet naar huis, maar feestvieren De zogenaamde 'frettenclub'is een club van leuke laatblijvers en van dorstige mensen. De laatste die overblijft helpt mij altijd met poetsen. Dan voel ik mijn leeftijd wel eens, maar we gaan gewoon door. Ik zeg dan wel eens 'ruil mij maar in voor twee van 18 jaar'. Dan krijg ik als antwoord: 'Je kunt ons toch niet achterlaten'. En dat klopt, ik heb nog geen zin om te stoppen, deze oma gaat nog even door. Nu heb ik wel iemand die me helpt en dat is fijn. Daardoor heb ik een vrije dag, die vul ik in als oppasoma voor mijn kleinkin deren. Verder heb ik veel steun aan mijn man Jan, die gelaten accepteert dat hij vele avonden alleen is en bovendien de zware In het kader van het 25-jarige jubileum van wijkcentrum De Kiosk in Venray wordt op zater dag 18 juni een Caribische Avond gehouden. Tijdens deze avond is het wijkcentrum sfeervol tropisch aangekleed zijn. Om 20.00 uur begint dan de Rocky Show waar bij men kan genieten van de zan ger Rocky Daal die een internatio naal repertoire brengt van Engelse, Spaanse en Nederlandse liedjes. Verder begeleidt deze entertainer de Limbodanseressen en de ritmische Sambashow en laat hij u de Salsa dansen in een workshop. Verder is er deze avond een Indische keuken aan wezig. Kaarten zijn af te halen tij dens de voorverkoop in wijkcen trum De Kiosk van maandagavond tot en met donderdagavond vanaf 20.00 uur. In januari 1980 werd De Kiosk geopend door burgemeester H. Defesche. De beginjaren waren niet gemakkelijk in een jonge wijk met weinig sociale binding. Het beheer lag in de handen van een handvol vrijwilligers met onder anderen de voorvechters van het eerste uur An en Michel Wondergem en Annie Janssen. Nadien stonden Wim en Paula Marsman, leden van buurtvereni ging Brukske, klaar voor De Kiosk. In 1990 kwam het beheer dersechtpaar Jo en Arie Vermeulen de gelederen verster ken en kort daarna volgde Franca Tomasoa. Onder hun bezielende leiding ontwikkelde De Kiosk zich meer en meer tot het prachti ge wijkcentrum dat het nu is. Een multifunctioneel centrum dat onderkomen biedt aan de meest uiteenlopende activiteiten van groepen en verenigingen. Een gevoelige klap was het overlijden van Arie in 2003. Even leek het hart uit de Kiosk te zijn wegge rukt, maar Jo en Franca hielden, met de hulp van een aantal trou we vrijwilligers, de zaak keurig in het spoor. In al die jaren heeft de Kiosk altijd de ondersteuning gehad van het wijkplatform en Activiteitenvereniging Brukske Actief. Op zondag 19 juni wordt voor de tweede maal in het Brukske in Venray het Solfestival gehouden. Het evenement wordt gehouden door Av Brukske Aktief in samen werking met het Bestuur van de Marokkaanse Moskee, het bestuur van het SMAC (Marokkaans Jongeren Centrum), het Internationaal Vrouwencentmm Venray en een afvaardiging van de Turkse Gemeenschap. Het festi val, dat om 13-30 uur geopend door wethouder Emonts, bestaat uit een ruim vier uur durend pro gramma van dans en muziek dat ent 3 wo <euk vanaf een overdekt terras te vol gen is. Men kan genieten van de uit Midden-Limburg afkomstige groep Ijdi, een elfkoppig gemê leerd gezelschap met een bijzon der kleurrijke samenstelling en muziekstijl. Eveneens uit Midden- Limburg is de groep Idon die weet te verassen met een combi natie van Europese creativiteit en het enthousiasme en vurigheid van de Afrikaanse dans en muziek waarbij het moeilijk stilzitten is. Ook is het moeilijk stilzitten zijn bij de Nijmeegse Salsa Showgroep Salsa Ambiente, die onder andere een Salsa workshop gaan verzor gen. Ook is deze middag uit optre den van de uit Venray afkomstige Turkse folklore dansgroep Ay Yildiz. De presentatie is in handen van Petra van Duinhoven en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Force Field. Voor de kinderen staan rond de Kiosk attracties opgesteld, waaronder een luchtkussen, een zweefmolen en een luchtballon van waaruit men over het Brukske kan uitkij ken. Ook kunnen de kinderen zich laten schminken en bestaat de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding een rondrit te maken door het Brukske met een huifkar. klussen voor mij opknapt, zoals het sjouwen met tafels, stoelen, podia, etc. Ook mijn twee zoons hebben, toen ze nog thuis woon den, het vaak zonder mama moe ten klaren." "Volgend jaar staat het gebouw er 50 jaar en is het weer tijd voor feest. Het gemeenschapshuis is vroeger betaald door de Ysselsteynse mensen. Verenigingsmensen hebben huis- aan-huis obligaties opgehaald. Een schenking vóór het gemeen schapshuis en het gebouw. Het gebouw hoort ook echt bij het verenigingsleven en Ysselsteyn, het is met elkaar verweven." Heel wat verenigingen strijken iedere week neer in het gemeen schapshuis: de fanfare, de drum band, de toneelvereniging, de Waaskapel. KBO, enz. "Ik ben zelf lid van zangcTu?) 'licïione schijrF^ jeu de boules, de toneelvereni ging, de gymclub en de hobby club. Stilzitten is niets voor mij." Gerardus (Sjir) Gelissen is de oudste pastoor van Nederland die nog in functie is. Hij werd afgelo pen dinsdag 90 jaar en viert bin nenkort zijn 65-jarig priesterfeest. Gelissen was van 1972 tot 1979 pastoor van Oirlo en daarvoor in Geijsteren. Daarna werd hij pas toor-deken in Gennep. Gelissen werkte in de jaren zeventig ook als godsdienstleraar op het Boschveld College in Venray. Momenteel is hij pastoor in het Zuid-Limburgse Banholt waar hij al vanaf 1992 actief is. Gelissen werd geboren op 14 juni 1915 in Maria-Hoop. Op 9 maart 1940 werd hij tot priester gewijd. Hij werd kapelaan in de St. Servaasparochie in Maastricht en gaf jarenlang franse les op scholen hrSitrafd'en Maastricht. In 1957 promoveerde hij in Rome als doc tor in de theologie. In 1982 ging hij met emeritaat. Hij verhuisde naar Oirschot om zich vooral bezig te houden met leiden van bijbelgespreksgroepen. Hij had in die tijd ook veel contact met Piet Derksen, de oprichter van Center Pares, van wie hij de biechtvader was. Tien jaar later besloot hij op 77- jarige leeftijd in Banholt opnieuw het actieve parochiewerk in te gaan. Hij denkt nog niet aan stop pen. "Zolang als het kan, ga ik gewoon door." *zie voorwaarden in de winkel Hofstraat 5, Venray, Tel. 0478-582828 KOOPAVOND OP VRIJDAG

Peel en Maas | 2005 | | pagina 7