Jury Entente Florale bezoekt Venray Gemeente Venray Openbare bekendmakingen Kruidenlaan-Klaproos op de schop Toekomst van Venray in beeld Gemeente vic«" website altijd bereikbaar vrijwilligers Brandweer zoekt Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Venray. De redactie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan niemand aan de inhoud ervan rechten ontlenen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de hoofdredactie. Hoofdredactie Claudia Hendrickx, 52 33 33 Eindredactie Jansen Houbiers, Venray Fotografie Gé Hirdes, Mijntje Wismans Basisontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Accent, Venray In week 24, van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juni, worden de bomen gerooid. Vanaf maandag 20 juni starten de aanleg van de plateaus en de aanpassingen aan de riolering. Tijdens deze werkzaamheden is er een verkeersomleidingsplan van kracht om de bereikbaarheid van onder meer supermarkt Plus te kunnen garanderen. Enige overlast tijdens de werkzaamheden is echter onvermijdelijk. De direct aanwonenden worden door de aannemer persoonlijk geïnformeerd. Met vragen over de werk zaamheden of de afsluiting van de Kruidenlaan kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksdiensten. PEEL EN MAAS Donderdag 16 juni 2005 - Pagi!J?5 Op maandag 13 juni is de gemeente Venray gestart met onder houdswerkzaamheden aan de Kruidenlaan-Klaproos. Daar worden onder meer drie plateaus aangelegd en een aantal bomen verwij derd. Bouwplannen Aangevraagd Bouwvergunningen en vrijstellingen - Aan de Dril 14 - vergroten woning (nr. ba050264) - Hoefblad 1 - overkapping (nr. ba050265) - Ripseweg 1 - plaatsen trafogebouw, aanleggen 2 voetgangersbruggen en 1 waterbak (nr. ba050266) - Gezellenbaan 4 - gedeeltelijk veranderen bedrijfsruimte (nr. ba050267) - Horsterweg 37 - bouwen loods (nr. ba050268) - Zandakker 25 - vergroten woning (nr. ba050269) - Kempkensberg 2a - plaatsen luchtkanaal (nr. ba050270) - Burggraaf 1-71 - ged. plaatsen entreeportalen (nr. ba050271) - Stationsweg 128 - splitsen van een woning (nr. ba050272) - De Horik - bouw van 47 woningen (nr. ba050273) Sloopvergunningen - Stationsweg 120 - schuurtjes (nr. slp050028) - Timmermannsweg 102 - opslagruimte (nr. slp050029) - Merseloseweg 61 - asbesthoudende tegels incl. cementdekvloer (nr. slp050030) De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen zienswijze indienen. Voorgenomen vrijstellingen Burgemeester en Wethouders zijn van plan medewerking te verlenen -voor zover nodig met toepassing van art. 15; 17; 19, lid 1; 19, lid 2 of 19, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en art. 50, lid 4, 5 of 6 Woningwet- voor: - Albionstraat 59 - verbouwen woning (nr. ba050198) - Timmermannsweg 56 - woning en bedrijfsruimte (nr. ba050103) - Anemoon 12 - vergroten woning (nr. ba050219) - Wanssumseweg 12a - bouw verdieping (nr. ba050165) - Hoefblad 1 - overkapping (nr. ba050265) - Stationsweg 46 - veranderen magazijn (nr. ba050179) U kunt de desbetreffende stukken van 16 juni 2005 t/m 14 juni 2005 (vier weken) inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Verleend Vergunningen verleend door Burgemeester en Wethouders - Merseloseweg 163b - woning met garage (nr. ba050102, verzenddatum 06/06) Bouwvergunningen en vrijstellingen - Overloonseweg 47 - veranderen garagedeur (nr. ba050220, verzenddatum 07/06) - Engelenstraat 11 - vergroten woning (nr. ba050141, verzenddatum 07/06) - Voerleberg, kavel 7 - bouwunits (5 jaar) (nr. ba050150, verzenddatum 06/06) - Zuivelweg 2 - veranderen voorgevel (nr. ba050119, verzenddatum 07/06) - Overbroekseweg 10 - woning (nr. ba040483, verzenddatum 07/06) Sloopvergunningen - Overbroekseweg 10 - woning (nr. slp040058, verzenddatum 07/06) - Broekweg 12a - woning en schuur (nr. slp050016, verzenddatum 07/06) U kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u - binnen zes weken na de dag van verzending - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Monumenten Aangevraagde vergunningen - archeologisch rijksmonument De Hulst Henri Dunantstraat/A73, percelen sectie E nummers 4162, 4254, 4255, 4486 en 4488 (ged.), Venray - aanleg ontslultlngsweg en parkeerplaats U kunt de desbetreffende stukken van 16 juni t/m 30 juni 2005 inzien. Tijdens de inzageter mijn kunt u een zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Wet milieubeheer Meldingen Algemene Maatregel van Bestuur (8.40 WM) Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen WM - Matthiasstraat 2 te Castenray - Stg. Jeugd- en gemeenschapshuis De Wis, Pastoor Verheggenstraat 35 te Castenray, in verband met het veranderen/uitbreiden van de inrichting Ingevolge van genoemd besluit Besluit opslag- en transportbedrijven WM - Smakterweg ong. te Venray - W.M. de Wit, Energieweg 19a te Venray, voor het oprichten van de inrichting in gevolge van genoemd besluit - Smakterweg ong. te Venray - Sporttrans Beheer BV, Energieweg 19a te Venray, voor het oprichten van de inrichting in gevolge van genoemd besluit - Maasheseweg 73 te Venray - Hulsterdreef Holding BV, Gezellenbaan 8 te Ysselsteyn, voor het oprichten van de Inrichting in gevolge van genoemd besluit Besluit voorzieningen én installaties WM - De Voorde 30 te Oostrum - Essent, Postbus 8015 te Maasbree, in verband met het oprichten van een afleverstation De inrichtingen moeten voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij het desbe treffende besluit. U kunt de desbetreffende stukken van 16 juni 2005 t/m 30 juni 2005 inzien. Verandering inrichting (art. 8.19 WM) - Paardekopweg 4 te Ysselsteyn - Lijten Ysselsteyn VOF, Paardekopweg 19 te Ysselsteyn, voor het verplaatsen van de mestplaat en het realiseren van een voerplaat De verandering past binnen de'voorschriften van de verleende vergunning en de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting mag veroorzaken. U kunt de desbetreffende stukken van 16 juni 2005 t/m 28 juli 2005 inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u - tijdens de inzagetermijn - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar Is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voor ziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Ontwerpbesluiten Burgemeester en Wethouders zijn van plan voor de Inrichting gelegen aan: - Rouwkuilenweg 14 te Ysselsteyn - een revisievergunning te verlenen aan Mts. Janssen- Jansen, Ysselsteynseweg 80 te Ysselsteyn voor een pluimveehouderij. Aan de vergunningen worden voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt de desbetreffende stukken van 16 juni 2005 t/m 14 juli 2005 Inzien. Tijdens de Inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke bedenking indienen bij Burgemeester en Wethouders. U kunt - schriftelijk en gelijktijdig met de bedenking - vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kunt u ook een mondelinge bedenking indie nen, waarbij u de gelegenheid krijgt over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen. De aanvrager wordt hiervoor uitgenodigd. Tegen het besluit kunt u later alleen beroep indienen wanneer u tijdig een bedenking hebt ingediend of wanneer u een belanghebbende bent en aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Verruiming geluidsnormen horeca individuele dagen Artikel 4.1.2 APV Er is verruiming van de voorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 uit de bijlage onder B van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-Inrichtingen milieubeheer toegestaan aan: - Café De Evenaar, Merseloseweg 96 te Venray, voor vrijdag 24 juni 2005 van 18:00 uur tot zaterdag 25 juni 2005 om 1:00 uur; - Tennispark Landweert, Smakterveldweg 26 te Venray, voor zaterdag 25 juni 2005 van 17:00 uur tot zondag 26 juni 2005 om 1:00 uur; - Wijkcentrum De Kiosk, Brukske 1, voor zaterdag 18 juni 2005 van 20:00 uur tot zaterdag 19 juni 2005 om 1:00 uur. Tijdens de genoemde periodes gelden de normale voorschriften voor horeca-inrichtingen niet. De horeca-exploitant is tijdens genoemde periode verplicht te doen en na te laten wat redelijkerwijs verlangd kan worden om overmatige hinder te voorkomen. Gelet daarop zijn voorschriften opgelegd. Donderdag 16 juni 2005 Burgemeester en Wethouders van Venray Zo kunt u aan de digitale informatie opvragen over meentelijke producten en Verder staan er in de loop jaar minimaal vijftig lieren op, die u thuis kunt ken en invullen. Op www.ven kunt u ook meepraten over a actuele onderwerpen. Op die kunt u als inwoner van Venra vloed uitoefenen op het gemt lijk beleid. Daarnaast kunt u een discussieforum aanmaken 10 uw eigen onderwerp. Op de u verder een digitale 7 V£ aan met alle adresgegevens die je |3U| in de fysieke gemeentegids staider V2 Verder vindt u er digitaal riaal van Venray en zijn Kortom, u kunt zich laten ren op momenten dat het u En wilt u meer informatie of r. stri011 u een specifieke vraag? Dan ku mtrej via e-mail contact opnemen me mem gemeente Venray. P^rk. (ing -v :t Par erlam et stai Neder I. Na 1 ko: 'inhc ïaiap de R park a :n zaj fes, cl en i. D leuk. van t loten over Als je Venray is trots op haar gemeentebossen De jurering van de steden en dorpen die zich hebben aange meld voor de competitie 'Groen- ste stad en dorp van Nederland 2005' is op 27 mei van start gegaan. De eerste stad die door de jury werd bezocht is Win terswijk. De juryronde wordt afgesloten met een bezoek aan Dordrecht op 19 augustus. Venray is op vrijdag 8 juli aan de beurt. De jurering is opgedragen aan de onafhankelijke Vaste Keuringscom missie (VKC). Deze instantie is gespecialiseerd in de keuring van tuinen, groenvoorzieningen en sierteeltpresentaties. De jurering wordt uitgevoerd door het VKC- comité Entente Florale Nederland. Dat is samengesteld uit tuin- en landschapsarchitecten, hoveniers, gemeentelijke groenmanagers en (beleids)medewerkers op het gebied van ruimtelijke inrichting en milieu. Sinds 2001 participeert het ministe rie van Landbouw, Natuur en Voed selkwaliteit in de nationale compe titie van Entente Florale Nederland. Op woensdag 12 oktober maakt Cees Veerman, minister van Land bouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Venlo bekend welke plaatsen zich Groenste dorp en Groenste stad van Nederland 2005 mogen noemen. Gemeentehuis Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl www.venray.nl Openingstijden Maandag van 12.00 tot 20.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Alarm Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 4 Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 3 Weekl Op maandag 27 en woensdag 29 juni kunnen alle inwoners, organisaties en belangengroepen van Venray hun mening geven over vier toekomstbeelden voor Venray. In die scenario's zijn de uitersten van mogelijke ontwik kelingen in beeld gebracht. Hoe ziet Venray eruit als we kiezen voor verstedelijking? En wat ge beurt er als we de dorpen ruim baan geven? Of als de landbouw of natuur prioriteit krijgt? Wat de gemeente graag wil weten is: wat zijn de voors en tegens van elk scenario? Dat wil ze horen van iedereen die in Venray woont of werkt. Daarom gaat de gemeente de markt op. Letterlijk. Op maandag 27 juni is elk scenario in een aparte marktkraam uitgebreid te bekijken. In de kraam wordt er tekst en uitleg over gegeven. Ter plekke mag ieder een zijn mening geven, 's Avonds staan de kramen in de publiekshal van het gemeentehuis. Ook dan mag iedereen binnenlopen en zeg gen wat er wel en niet goed is aan de toekomstbeelden. Vervolgens nodigt de gemeente op woensdag 29 juni gericht iedereen uit die betrokken is geweest bij de strate- rtal htij [Br bej tree seve hot. ils F I. D a S ;e Mc :voe nPet a oo snal trai ;kstr< :kvai imeh: loed1 tijd1 ■akke lat b< :n Sn n de jide j e wai :n ne tigen lude scob; :k-up vde z gische visie en de verdiepingsg Zo zij sprekken in het kader van het 1 wikkelingsperspectief. Met al di^ voors en tegens gaat de geme t £att dan aan de slag om uiteindelijl len in het Ontwikkelingsperspectief o stellen. Dat moet eind van het hadl het klaar zijn. Kijk ook op www.toekomst.venray.nl. Get 47 ja: itrakk lich n legim cwan iot fe nuzi ie ha K'ta Met Venray.nl is de gemeenfr altijd bereikbaar. Als u 's av iel r "W< ma; irave of in het weekend vragen h kunt u op de website terecl Ook kunt u op de site diver: ande formulieren downloaden, utMreve mening laten horen of zoek naar informatie. De gemeente Venray heeft de lopen jaren steeds meer inforn aangeboden via de website, nadruk lag daarbij op Met de lancering van de website is daar verandering ii komen. Nu staat uw vraag gemeente centraal. De websi overigens niet alleen een niei gezicht gekregen. Ook de fors uitgebreid en grondig De Venrayse brandweer zoekt vrijwilligers. Belangstellenden zijn woensdag 22 juni welkom op de informatieavond in de brandweerkazerne aan de Plataanstraat. De informatie avond begint om 19.30 uur. Als er bij u in de buurt brand uitbreekt, een ernstige aanrijding plaatsvindt, een auto te water raakt, een ontploffing plaatsvindt of een tankauto met gevaarlijke stoffen omslaat, belt u de brandweer (112). Maar ook als er bomen omwaaien of dieren in nood raken. De brandweer roept dan zijn vrijwilligers op. Men sen die gewoon aan het werk zijn en een alarmontvanger bij zich dragen. Als hun pieper gaat, gaan zij zo snel mogelijk naar de brandweerkazerne. Want vanaf dat moment telt letter lijk elke seconde. Beschikbaar zijn De vrijwillige brandweer van de gemeente Venray bestaat uit veertig mannen en vrouwen, verdeeld over vier ploegen. Zij worden onder steund door beroepskrachten. De brandwacht is dus één keer per vier weken een week lang 24 uur per dag oproepbaar. Uiteraard zijn er ook mensen die niet van hun werk weg kunnen. Ook hiervoor heeft de brandweer mogelijkheden. Dat kan echter alleen zolang er een juiste verhouding is binnen de ploegen van mensen die overdag wel beschikbaar zijn. Daarom gaat de voorkeur uit naar 24 uurs beschikbaarheid. De huidige vrijwilligers van de Venrayse brandweer wonen in Venray, Leunen en Oostrum. Zij zijn in staat om binnen de gesteld tijd op de kazerne aanwezig te zijn en een voertuig te bemannen. Iets voor u? Bent u tussen de 18 en 40 jaar en zoekt u een uitdaging in de hulp verlening als brandweerman of -vrouw? Kijk dan voor meer infor matie op www.venray.nl of meld u aan voor de informatieavond via brandweer@venray.nl.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 20