Meer danscursussen in Jerusalem Kunst Cultuu Dertiende editie Op De Tof fel Reünie met 280 pagina's dik stamboomboek The Rooyse Stones op VMT Ie Pap vertel 's! Schouwburg Venray Klassiek op Locatie Muziek op de Maas Bibliotheek Venray Caribische avond De Locht Weemfestival BevrijdingsJ Dad's Day Bijzondere vespers Pap, vertel 's! FEEL EN MAAS Donderdag 16 juni 2005 - Pagin EN Kunstencentrum Jerusalem gaat zich steeds meer bewegen op het terrein van de specifieke podium kunsten zoals dans, toneel en musical. Voor het seizoen 2005- 2006 is het aantal danscursussen uitgebreid en verbreed. Twee nieuwe docenten, Marti- ne Jansen en Lonneke Hendriks zijn hiervoor aangesteld. Terwijl natuurlijk ook Myrna van den Bosch danslessen blijft verzorgen in de dansstudio wan het kunsten centrum. In het nieuwe seizoen is er ook voor de allerkleinsten (kleuters) weer volop mogelijk heid zich te storten op de dans, waarna doorstroming naar de kin- derdans mogelijk is. Evenals ande re afdelingen van Kunstencen trum Jerusalem kenmerkt ook de dansafdeling zich door enerzijds een doorlopende opleidingslijn met mogelijkheden voor speciali satie in diverse stijlen zoals klas siek, modem en jazz en anderzijds door een hoge mate van flexibili teit. Er zijn cursussen kleuterdans, kinderdans, jazzdans, moderne dans en klassieke dans voor jeugd, jongeren en volwassenen. Naast deze cursussen is er ook nieuw aanbod. Dans in de ochtend voor volwassenen die graag op zinvolle manier willen bewegen; Primitie ve dans waarbij werelddans als uitgangspunt wordt gehanteerd en invloeden uit andere culturen een prominente rol spelen en natuurlijk de cursus Ierse dans, gegeven door Sean Gavan, een echte aanrader. Ierse dans en Pri mitieve dans zijn korte cursussen. Dit seizoen al gestart met een korte cursus maar volgend sei zoen helemaal in het programma de cursus Maak je eigen soap. Een cursus voor kinderen en jongeren waarbij onder leiding van een regisseur gewerkt wordt als in een tv studio en aan het eind van het seizoen is er een heuse soap opgenomen. Er wordt gewerkt met de camera. En natuurlijk vol gend seizoen weer de uiterst suc cesvolle musicalcursus. Een cur sus voor kinderen en jongeren van dertig lessen van drie uur. Het geheel onder leiding van Merel van Keulen, nadrukkelijk onder steund door een zangdocent. Ook nu weer is het einddoel een pro ductie in de schouwburg van Ven- ray. Voor deze cursus is snel opgeven wel van belang gezien de grote belangstelling. Aandacht verdient zeker ook de cursus Kunstklik, een cursus voor kinde ren van zeven tot tien jaar van dertig lessen, onderverdeeld in tien lessen muziek, tien lessen dans en tien lessen beeldend. Een perfecte manier om al jong de ontdekkingsreis door de kunsten te beginnen. Informatie en cursus- brochure zijn verkrijgbaar bij Kunstencentrum Jerusalem, Heu velstraat 4 in Venray, tel. (0478)585320 of email info@kun- stencentmmjerusalem.nl. Op de website is tevens alle informatie te vinden en is inschrij ven ook mogelijk www.kunsten- centrumjemsalem.nl. Het schouwburgseizoen loopt langzaam ten einde. Schouwburg Venray presenteert op donderdag 16 juni (vanavond) nog de voor stelling De Ware Liefde van Eric van Sauers. De vorige drie pro gramma's gingen over eenzaam heid en haat, angsten en over de liefde. In deze vierde voorstelling komt dit alles samen lijkt het. Maakte hij toen kleine dingen groot, nu zal hij proberen het grote met het normale te verbin den. Kunnen we met alle regels en wetten oerinstincten nog wel volgen? En oerdriften? En zo niet, zijn we dan nog wel ons zelf? En als we onszelf niet zijn, liegen we dan? Van Sauers probeert het alle maal op een rijtje te zetten. Kriti scher dan anders maar wel hoop vol. Want als de wereld niet verandert dan zal hij zelf verande ren. Sauers speelde veel grote en kleine rollen in televisieseries en films. Meest recente in 2004 Cool, speelfilm van Theo van Gogh en Medea televisieserie van Theo van Gogh,. Verder is hij sinds 2003 eindredacteur van 'De vrienden van Van Swieten'. De voorstelling begint om 20.00 uur. Na maanden van intensieve voorbereiding is het vrijdag 1 juli dan zover. Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement Venray Muziek Totaal geven The Rooyse Stones op het Schouwburgplein van 23.30 tot 01.00 uur een show waar letterlijk en figuurlijk de vonken vanaf gaan vliegen. Opzwepende hits van The Rolling Stones zoals Start me up en Satis faction passeren de revue. Maar ook ballads als Angie en Waiting on a friend worden ten gehore gebracht. The Rooyse Stones zijn opgericht in maart 2005 en bestaan uit een negental muzikan ten. De rol van Mick Jagger wordt vertolkt door Ramon Barents, bekend van de Hofbende, Pret- band en enkele camavalshits. De legendarische rifs van Keith Richards worden gespeeld door Edgar Janssen, gitarist van BOB (Band op Bezoek) en tevens initia tor van dit project. Jeroen Schob- bers, gitarist bij Trade Mark kruipt in de huid van Ron Wood. Drum mer Charlie Watts en bassist Bill Wyman worden neergezet door respectievelijk Ruud Stevens In de Noord-Limburgse regio aan de boorden van de Maas, tus sen de Peel en de Duitse grens houdt Klassiek op Locatie in de maanden juli en augustus, elf hoogstaande concerten op verras sende plekken. Hieraan nemen Nederlandse solisten en ensem bles met een succesvolle carrière over de grenzen en buitenlandse musici die Nederland aandoen deel. Niet aHeen de topmusici van internationale allure, maar ook de locaties zijn méér dan de moeite waard om bezocht te worden. Het podium wordt opgebouwd in de natuur, bij een museum, in combinatie met beeldende kunst, maar ook in 'n oud fabriekspand of zelfs achter de hoge hekken van tbs-kliniek de Rooyse Wissel. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de VW-winkels Noord-Limburg. Kijk ook op www.klassiekoplocatie.nl of neem contact op met Nard Reijn- dere via tel. (077)4631458. (BOB) en Pascal Arts (April Fools). Zoals pok de echte Rolling Stones hebben de Stones uit Venray wat hulptroepen ingeschakeld. Dit zijn Winus Kooien (Basement Band) op piano, Maurice Lucassen (BOB en Basementband) op saxo foon en Marlies Driessen en Ange- lique van Gerven als achtergrond- zangeressen.Voor mee informatie kijk op www.bandopbezoek.nl/ stones.htm of mail naar rooysesto- nes@hotmail.com. Zanggroep Evergreen Vierlings beek (ZEV) houdt zaterdagavond 25 juni voor het tweede jaar Muziek op de Maas. Dit is een avond vol muziek vanaf een pon ton op de Maas bij het pontveer in Vierlingsbeek. Er zijn deze avond optreden van ZEV en ZEV-Light, de nieuwe jeugdafdeling van ZEV. Ook is er een optreden door per cussiegroep Hakuna Matata uit Venray/Venlo, een enthousiaste groep percussiespelers. Zij bre- gen Afrikaanse dans, zang en opzwepend getrommel. Hierna is het de beurt aan Band-aan-de Bar Bo4 (Beaufort) uit Venlo/Velden, een viermansformatie die covers brengt van groepen als The Eagles en The Band en daarnaast eigen werk vertolkt, van Nederpop tot mixen met Britse pop. Tot slot is er een optreden door Musicalkoor Hooge Noot uit Etten-Leur is een dynamisch koor dat door hun bewegingen het swingende karak ter van de musicalstukken onder streept. Het programma begint om 20.30 uur, de brug en de wei zijn vanaf 20.00 open. Voor dege nen die willen zitten heeft de organisatie voor de oudere bezoe kers stoelen beschikbaar. Aan alle anderen willen we vragen een eigen (klap)stoeltje mee te nemen. Uiteraard kan er ook 'gehangen' worden aan de hangta- fels. De wei wordt omringd door partytentjes en een zeil dat een groot gedeelte van de eventuele wind tegenhoudt. Er staan diverse vuurkorven waarbij het lekker warm is. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. Na afloop zijn er extra overtochten met de pont naar Bergen. Met de vakanties voor de deur worden van 27 juni tot en met 30 juli de boeken in de bibliotheek in Venray voor vier weken uitge leend. Deze uitleentermijn geldt alleen voor die materialen die een normaal voor drie weken worden uitgeleend. Wie de vakantie door gaat brengen in een exotisch (derde) wereldland, kan alvast sfeer proeven in de bibliotheek. De wereldwinkel laat een stukje van haar uitgebreide aanbod zien in de vitrines van de bibliotheek. Te zien zijn speelgoed gemaakt van blik, sieraden en andere gebruiksvoorwerpen uit Zuid- Amerika, Afrika en Azië. Welk kin derboek krijgt de Gouden Griffel. Dat beslist de Griffeljury, maar dit jaar kunnen kinderen raden wie de Gouden Griffel krijgt. Zo maken kinderen kans op een toe gangskaartje voor het Magisch Kinderboekenbal, het grote ope ningsfeest van de Kinderboeken week van 5 tot en met |5 oktober of opeen kinderboeköfibon. Op www.kmderboek.nl kan tot 13 september geraden worden wie er goud wint. Voor wie meer wil weten over de Griffels en Pense len 2005 ligt in de bibliotheek een folder klaar met een overzicht van de genomineerde titels. Deze boe ken zijn te leen in de bibliotheek met het gratis jeugdabonnement. Zondagochtend dans Schouwburg Venray stelt ver enigingen van Venray en omstre ken in de gelegenheid om hun kunnen te laten zien door middel van zondagochtendconcerten. Op zondagochtend 19 juni is het podium voor de dansverengingen Opanka uit Venray en Marije uit Deume. Zij bieden u een afwisse lend programma aan; kidsdance en streetdance door de jeugd van Opanka. Zij laten u graag zien wat ze het afgelopen jaar hebben inge studeerd! Ook is er een korte demonstratie van breakdance, waarmee Opanka in september van start wil gaan. De demonstra- tiegroepen internationale dans van beide verenigingen laten u ieder twee series zien. Opanka met Bulgaars en Israëlisch (pre mière) en Marije met Internatio naal en Joegoslavisch (ook een première). Ook vindt er een gastoptreden plaats van de street- dance-groep S-XL uit Tilburg. Toe gang is gratis. Het programma duurt van 11.30 -13.30 uur. Nade re informatie bij Jolanda Jaspers, tel. 0478-510995, of per e-mail; info@opanka.nl. Wijkcentrum De Kiosk in Ven ray bestaat 25 jaar. Dit heuglijke feit wordt op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni gevierd. Op zater dagavond is er een Caribische Avond. Deze avond wordt ver zorgd door het evenementenbu reau Rocky Daal uit Den Haag, specialist in Caribische dans en muziek. Kaarten reserveren voor deze avond kan telefonisch of mondeling bij een van de beheer ders van het wijkcentrum, tel. (0478)588235 of met het secreta riaat via tel. (0478)585672. De vrijkaarten liggen zaterdag vanaf 20.00 uur in De Kiosk klaar. Op zondagmiddag houdt de activitei tenvereniging Brukske Actief vanaf 14.00 uur een Sol Festival. Dit is een middag vol zang en dans en activiteiten voor jong en oud in de tuin van De Kiosk. Vanwege Vaderdag is museum De Locht in Melderslo op zondag 19 juni gratis toegankelijk voor mannen die zich vader mogen noemen. Kinderen mogen deze dag voor hun vader een presentje maken. Verder verzorgen leden van het Limburg Boekbindersgil- de verzorgen een demonstratie boekbinden. Zowel de theorie als de praktijk van dit oude ambacht komen aan bod. Natuurlijk is ook de rest van het museum te bezich tigen. Zoals bijvoorbeeld de aardi ge expositie over vogelverschrik kers. Het museum is alle dagen open van 11.00 tot 17.00 uur. De speciale activiteiten op zondag beginnen rond 14.00 uur. Het Weemfestival is in Baarlo éen jaarlijks terugkerend muzikaal festijn, dit jaar op zaterdag 18 juni tussen 20.00 en 22.00 uur. Het HONL zal de muzikale invulling voor haar rekening nemen. Het belooft een wervelend program ma tê worden met als muziekkeu ze vT&r elk wat wils. Het Vrijthof in Vierlingsbeek is op zondag 19 juni vanaf 13-30 uur het decor voor Op De Töffel. Op De Töffel wordt voor de dertiende maal gehou den en dit jaar met meer artie sten dan ooit. Maar liefst vijf tien bands en drie theateracts staan op het programma. Op De Tóffel wordt traditioneel geopend door de winnaar van Op Ut Tuffelke, open podium in Gryphus in Vierlingsbeek, en dat was dit jaar met veel overtuiging de Venrayse hiphopcrew Reflexy. Ook bijna een traditie: een band uit Eindhoven Rockcity. JudasVil- le is de naam en de band telt oud leden van onder andere The Spa des en The Lovesteaks. Face Tomorrow staat als volgende op het programma. Deze Rotterdam mers zijn een van de belangrijkste Nederlandse vertegenwoordigers van de emocore. Ook is er nog een ander podium, voor een halve jlag is omgedoopt tot B-Stage. B- eis een project v^p Brabant waallij veelbelovende Bra- Hallo Venray is weer hele maal terug van weggeweest bantse bands worden onder steund. Tijdens Op De Tóffel spe len op de B-Stage: Oxide 9 (drum 'n' bass uit Tilburg), Fair Play Committee ((post)rock, hiphop, fusion en noise uit Eindhoven) en Last Crewsaders (hiphop uit Mill). Op het andere podium wordt het feest met Mala Vita en haar broei erig mengsel van patchanka, ska, dub, rumba, mediterrane klanken, Cubaanse son, Columbiaanse cumbia en het Franse chanson. Het Belgische Janez Detd speelt skatepunk. Het kwartet uit Den- dermonde is in eigen land een grootheid. Nieuw dit jaar tijdens Op De Tóffel is de aandacht voor singer/songwriters. Het mooie lied staat centraal. Lekkere muziek voor de liefhebbers in een prachtige ambiance: het Konings kerkje. Hier spelen Songwriters United~eti Solo. Op het grote podium treedt Blues Brothc ro op Stekelige indleröck 1 Familie Stiphout komt voor het eerst in twintig jaar weer samen In de loods van Mien Kessels en haar man in Merselo vindt zondag 19 juni een bijzondere familiereünie plaats. Liefst zestig neven en nichten van de familie Stiphout komen bij elkaar om oude herinnerin gen op te halen. Tijdens de reünie wordt ook het stam boomboek gepresenteerd, waaraan Teng Giesen, één van de zestig neven en nichten, ruim een jaar lang heeft gewerkt. Mien Kessels (66). via haar moederskant een Stiphout, heeft erg veel zin in de familiereünie. "Het is inmiddels 20 jaar geleden dat de neven en de nichten voor het laatst allemaal bij elkaar waren. Omdat we een dagje ouder worden, is het nu mis schien ook wel de laatste keer dat we met z'n allen bij elkaar kunnen zijn. Alle neven en nichten zijn tussen de 46 en 72 jaar. Ik kijk uit naar de reünie. We zijn een close familie en wonen bijna allemaal in de buurt van Venray. Alleen een nicht van mij woont in Canada, en mijn zus in Nieuw Zeeland. Omdat we zo'n grote familie zijn, is het onmogelijk om met ieder een contact te houden." De reünie is bij uitstek geschikt om herinneringen op te halen. "Er leven nog vier ooms en tantes die in de 90 zijn. Zij komen ook. We hebben het verder zo geregeld dat iedereen zijn of haar hobby kan presenteren. Zo weten we wat meer van elkaar en wat ieder een doet. De avond wordt afgeslo ten met een koffietafel. Aan het eind van de reünie krijgen alle neven en nichten het stamboom- boek van de familie Stiphout." Omdat de familie zo groot is, kwam de vraag steeds vaker ter sprake waar iedereen precies van daan komt. Kessels: "Het is leuk om op papier te hebben wie er met wie is getrouwd, wie er nu precies familie van wie is en wat er met iedereen is gebeurd. Het begint met de ouders van mijn opa en oma die in de Veldstraat in Merselo woonden. Alle nazaten van Stiphout komen in het stam- van de grootste beloftes van de vaderlandse popmuziek. Het Amsterdamse Voicst is een gedre ven trio met een sterke live-repu tatie. En niet alleen op het podi um komt de ADHD-rock goed tot z'n recht. Hallo Venray is weer volledig terug van nooit helemaal weggeweest. Het trio rond zan ger/gitarist Henk Koom maakte met Vegetables Fruit een mooi, ingetogen album. Op het ene Podium gaat het verder met Racoon. Pop uit Zeeland en groot geworden dankzij de klassieker Feel Like Flying. Op De Tóffel 2005 wordt afgesloten door Rude Rich And The High Notes. De nummer 1 band als het gaat om authentieke ska, rocksteady en vroege reggae. En wat zou Op De Töffel zijn zonder straattheater? Drie theatermakers komen het Vrijthof onveilig maken: Mevrouw Bakker (rechtstreeks vanaf Oerol Op De Töffel!), The Presley Twins The Chapel Of Love (trouwen In las Vegas-st$!) ^n de Loco LocS* Roadshow (di herefi van de Discoshow gaan theater!) zorgen ervoor dat er tij dens Op De Töffel 2005 ook nog gelachen kan worden. Naast alle muziek en theater is er ook een uitgebreide festivalmarkt met diverse snuisterijen. Op De Tóffel is een gratis toegankelijk festival. Nieuws uit Venray en omgeving leest U in PEEL EN MAAS Zondag 19 juni is het ook in Zoo Pare Overloon vaderdag. Alles staat deze dag in het teken van vaders. Op vaderdag hebben alle vaders gratis toegang tot Zoo Pare Overloon als ze het code woord 'ZooDad' doorgeven. Daar naast kan vader, met de rest van het gezin, mee doen aan Dad's Day, een speciale vaderdagactivi teit. Samen met de kinderen lost vader het Zoo Mysterie op: Wie is de liefste vader van het park? boomboek aan de orde. Het is een boek met liefs 280 pagina's geworden." Teng Giesen, een neef van Mien Kessels, heeft het stamboomboek gemaakt. Giesen: "Ik had al eerder de stamboom van de familie van mijn vader en de familie van mijn vrouw uitgewerkt, ik was dus een beetje gewend aan de werkwijze. Zo kreeg ik ook interesse in de geschiedenis van de familie Stip hout." Meer dan een jaar heeft de research en het samenstellen van het stamboomboek geduurd. "Ik heb veel informatie gevonden in het gemeentearchief in Venray en het rijksarchief in Maastricht en Arnhem. Soms liep het spoor dood en moest ik ontbrekende informatie zoeken bij familiele den. Dat viel niet altijd mee. Ik kwam er achter dat met name recentere informatie moeilijker te verzamelen is dan oudere gege vens, die liggen opgeslagen in archieven." Tijdens het schrijven van het stamboomboek is Giesen geen grote verrassingen tegengeko men. "Ik had verwacht dat veel mensen in de familie onderling getrouwd zouden zijn. Dat zie je namelijk wel vaker bij grote fami lies die in een dorp wonen, maar dat was nu niet het geval. Ik ben er achter gekomen dat de familie Stiphout een hele eenvoudige familie is. De familie heeft het hele leven in de Peelstreek gewoond. Daar woont overigens nog steeds het grootste gedeelte van de familie. De familie is dicht bijeen gebleven. Het stamboom boek is een mooi boekwerk geworden met veel foto's en opsommingen. Overloon is niet voor nie toeristische hart van Zuid Brabant: het is de ideale uitr 'tsl sis voor een schitterende Fra tocht door deze regio. Heti idei gemakkelijker om een geoi j^p seerde fietstocht te rijden: di tes zijn volledig uitgezet, de ianc nisatie is in handen van nx e^el die veel fietsen en die wete fietsers willen. Zo start op a iceri 26 juni de Rabobank Bevrij; p[e rit in Overloon. Deze schitte fietstocht is dit jaar extra aai 1061 kelijk voor gezinnen: kini ista t/m 12 jaar fietsen namelijk] mijn mee. Daarnaast is er voordt elhou deren op de kortste afstan ryaI 25 km een leuke prijsvraaj een aantal aardige prijsjes ie wordt er onder de deelnt een aantal leuke prijzen vi [elope zoals een MP3 speler eo ngeho Rabobank wielershirt. Na a lgen j, is het goed vertoeven op h< ras van eetcafé en pannenko p huis Museumzicht: dit is no 101 trekkelijker voor de kindere ten15 12 jaar) want voor hen wo adelen een gratis pannenkoek geba lorten Er is weer voldoende keuzt de fietsers: de kortste afstan km - is natuurlijk vooral aai euI kelijk voor gezinnen: ookt F dan hier de bekende kwis geho t aande De 40 km is uitermate ges klisten voor de recreatieve fietser st afstanden komen tesamem Stuw van Sambeek waar hei eur vertoeven is: de organisatie ntal stu de deelnemers hier ook grati el ruim appel aan. Sportieve rijders msactie nen zich uitleven op de 10 9 miljar die door het Brabantse land de Maas via o.a. Ravenste; Lr 11 pauze in Herpen en Zeeland Serins rustige wegen leidt. De sta 1997.1 de 105 km is tussen 7.00 en jprocer 25 en 40 km rijders kunnen lvembe, ten tussen 8.00 en 11.00 b: café en pannenkoekenhuis! 'P™cei umzicht bij het Oorlogsmi p"en t te Overloon. Het inschri lerheid bedraagt 2,50 euro voor de eest tev 40 km en 3,- euro voor 0 jsbranc km. NTFU-leden ontvang cie) euro korting. Kinderen t g jaar fietsen gratis mee en o met gen na afloop een gratis p ïderlan koek en herinnering. Dez [er schc wordt verreden onder vooi den van de Nederlandse Tod Unie. Meer infojgjatie kanf opvragen bij Toa-Toonen. f klub Overloon, 0478-642 lót Venray is in vele opaKT" uniek. Wat daarmee p p bedoeld wordt is niet in a "hps twee woorden uit te leggc un telex zijn wel voorbeelden te not Erbindii Een ervan is het feit dat heti orgaan[- (dames en heren) van de C Kerk op zondag 26 juni oral Boekrecensie in Peel en Maas uur in de Grote Kerk voorl zie^ een die belangstelling het otterda Vespers ten gehore zal bra ironist een oud kerkelijk gebed w ror(jeij het zingen van psalmen de h moot vormde. Ook in 200) door het Petrus 'Bandenkoi m dez Vespers uitgevoerd, maar tot 'et het zaterdagmiddag om het patra inzien 1 feest van de Grote Kerk te si spaart Nu is het dus op zondag 26 vooruitlopend op het fees Petrus en Paulus, dat al een on8 J lang op 29 juni valt. ^'Ps 1 verse gelopc PEEL EN MAJf!gek steren een abonnement wafht ,s d< nhet et doe ngisd xide (C in per Pap, had jij vroeger een super held die je altijd naspeelde? Wat deed jij vroeger in de weekein den? Wat was je eerste echte baan? Pap, vertel 's! is een cadeau boek vol met leuke en creatieve vragen aan je vader. Als hij de vra gen beantwoord heeft, krijg je het boek weer van hem terug. Hier mee wordt Pap, vertel 's! zonder twijfel het meest persoonlijke boek dat je ooit hebt gelezen. Je leert je vader op een heel andere manier kennen. Je bent vrij om dit boek in te vullen zoals je zelf wilt. Het maakt niet uit waar je begint of dat je veel of weinig opschrijft per onderwerp. Er is ruimte open gelaten om foto's of andere herin neringen in te plakken, maar je kunt die ruimte natuurlijk ook gebruiken om meer te vertellen over onderwerpen waarvan je vond dat er niet genoeg ruimte voor was. Normaal gesproken hoef je cadeaus niet terug te geven. Pap, vertel 's! is een uit zonderling op die regel. Na het invullen geef je het boek weer terug aan degene van wie je het gekregen hebt. Op die manier zul len jouw verhalen, klein en groot, bewaard blijven voor degene voor wie jij zo bijzonder bent. Het blijkt dat Nederland vol zit met bijzondere vaders. En dat Omdat jé bijzonder beril iedereen grappige, leuke, 01 rende en bijzondere verhi' herinneringen heeft over haar vader. Verhalen over vi die liever fietsbanden plakk< plaats van uren te praten 01 laten zien dat ze van hun kinc houden. Over vaders die bi de hoek van de straat stondef wachten als je van dat feestje' daan kwam en je graag wilde blijven voor je vriend Kortom, genoeg verhalen gewoon heel leuk zijn om bewaren in Pap vertel 's. Pap vertel 's is te koop bij b° ~rr handel Van den Munckhof. n< 16.95 euro.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 14