Het informele karakter van\fi John Deere Fabriek Horst Centrum voor mondzorg Venray Ervaring, expertise en onafhankelijkheid Driessen Grondwerken: veelzijdig, ervaren en flexibeln Bedrijven Informatie Krant 2005 Peel en Maas De Echo van Horst Donderdag 9 juni 2005 - Paginjjrijve Van de Mortel Assurantie Advies uitgegroeid tot professionele en toonaange vende dienstverlener Tandtechniek Willems breidt uit en past nieuwe naam aan uitgebreide dienstverlening aan: Driessen Grondwerken BV heeft sloopbedrijf Gebr. Hanssen uit Horst overgeno men en zo een nieuwe bedrijfsactiviteit toegevoegd aan de familieonderneming: recycling. Vooralsnog zet Driessen Grondwerken het recyclen van puin en afval alleen in voor eigen werk zaamheden, maar het Hor ster bedrijf speelt met de gedachte om ook de lokale en regionale markt te bedie nen. Dat zou betekenen dat bedrijven en particulieren hun sloopafval en puin kun nen storten op de Hamweg 6 in Horst, waar voorheen Gebr. Hanssen was gevestigd. Driessen Grondwerken vult daarmee een leemte in de regio Horst in. Bedrijven en particulieren moeten nu nog hun puin en afval naar nabu rige gemeenten vervoeren. Driessen Grondwerken maakt onderdeel uit van de Driessen Groep dat bestaat uit vier werk maatschappijen die ieder een specifieke vorm van dienstverle ning aanbieden: speciaal trans port, grondwerken en (nu ook) recycling, machineverhuur ten behoeve van spoorwegonder- houd, en service techniek. De Driessen Groep kent een rijke traditie en heeft zich sinds het oprichtingsjaar 1942 ontwik keld tot een innovatieve organi satie die 365 dagen per jaar - dag en nacht -maatwerk levert. Wij zijn een professionele en specia listische dienstverlener die ver der gaat dan uitvoeren. Wij den ken ook graag met onze klanten mee, ontwikkelen en innoveren, en voeren het uiteindelijk ook uit. Dat maakt de Driessen Groep - met ruim tachtig werk nemers - tot een ideale partner voor haar opdrachtgevers. De bedrijven binnen de Dries sen groep opereren zelfstandig en versterken elkaar waar moge lijk met expertise, kunde en ervaring. Door de samenwer king en het volume kunnen wij tegen scherpe prijzen inkopen en een snelle dienstverlening waarborgen. Die synergie geeft ons een voorsprong in de markt. En daar profiteren onze klanten optimaal van. GRONDWERKEN Driessen Grondwerken is een gespecialiseerd grondverzetbe- drijf dat ruime ervaring heeft in uiteenlopende grondwerkpro jecten: woningbouw, utiliteits bouw, weg- en waterbouw en cultuurtechnische werken. Ons dienstenpakket bestaat uit han del en levering van zand en grind, verhuur van uiteenlopen de grondverzetmachines, aanne ming van grondwerken eventu eel in combinatie met bestrating, levering van bestra tingmaterialen en groenvoorzie ning, advisering bij en verwijde ring van afvalstoffen of vervuilde grond en bodemsaneringen, Driessen Service Techniek staat er garant voor dat het mate rieel van de Driessen Groep in perfecte conditie blijft door pre ventief onderhoud, keuringen, ijkingen en reparaties. Boven dien ontwikkelt Driessen Servi ce Techniek materieel of materiaal ten behoeve van de andere bedrijven, onderhoudt het materieel van derden, exploiteert het een volautomati sche wasstraat voor het eigen materieel, en buigt het zich over de in- en verkoop van materieel voor andere bedrijven. Driessen Machineverhuur assi steert met haar spoorkranen bij het onderhoud aan (en de bouw van) spoorwegen. Hiervoor heb ben wij de beschikking over goed uitgeruste spoorkranen en een breed scala aan hulpstuk ken. SPECIALISTISCH VERVOER Driessen Speciaaltransport verzorgt de meest uiteenlopen de transporten en is specialist in het vervoeren van prefab beton in Nederland, België, Duitsland en Groot- Brittannië. Hiervoor beschikken wij over een uitge breid pakket aan transportmid delen: vlakke trailers, semidiep- laders, kuipladers, extra lange binnenladers, eventueel voor zien van superlage vloeren. Ele menthoogtes tot 425 cm kunnen wij rechtop transporteren. Zijl producten nog hoger en/of bre der, dan kunnen wij deze een semi-dieplader met hydrauli sche schuinstelling zelfs tot meter hoogte of 10 meter lengtJ transporteren. Voor de langen prefab-producten beschikken we over diverse uitschuiftrailers. tot maximaal 36 meter lengte. Verder houdt Driessen Speci aaltransport zich bezig met (zeil rijdend) materieeltransport. Wij verzorgen ook het vervoer van machines, staal en staalconstruc ties. Indien de maximale afme tingen of gewichten worden overschreden, dragen wij zor? voor routeverkenning, ont heffingen en particuliere bege leiding. Onze eigen specialisten buigen zich voortdurend ovei de ontwikkeling van nieuw materieel en nieuwe technie ken. Daardoor kunnen wij zeel snel inspelen op specifieke transportproblemen en voor iedere vorm van transport een passende oplossing bieden. Driessen BV, Handelstraat 5, 5961 PV Horst, Postbus 6122, 5960 AC Horst, Tel. 077-397 80 00, Fax 077-397 80 08, E-mail info@driessen-horst.nl Tandtechniek Willems krijgt een nieuwe inrichting en een andere naam: Cen trum voor mondzorg Venray. Een naam die beter aansluit bij het uitgebreide diensten pakket van het centrum. Bij Tandtechniek Willems wer ken twee reguliere tandart sen, een preventieassistent, een implantoloog, een orthodontist en een klinisch tandprothese clinicus. Daar naast beschikken we over een eigen tandtechnisch laboratorium. Deze combina tie van diensten, expertise en ervaring onder één dak bezorgt ons een voorsprong in de markt. En dat wordt gewaardeerd, zo blijkt uit de explosieve groei: de laatste twee jaar hebben we liefst 2500 nieuwe patiënten inge schreven. Centrum voor mondzorg Ven ray is een uiterst modern opge zet en geoutilleerd centrum dat protheses, frames en kroon- en brugwerk leven. Gespecialiseer de medewerkers en hoogwaardi ge apparatuur zorgen ervoor dat alle technische problemen samen met de tandarts kunnen worden opgelost. We beschik ken ook over een eigen röntgen- afdeling. Het centrum hanteen een mens- en milieuvriendelijke werkwijze en maakt gebruik van biologisch acceptabele legerin gen. PERFECTE OPLOSSING Voor ieder tandheelkundig probleem hebben wij de perfec te oplossing. Tandartsen, assis tentes, implantologen en tand- technici met ruime ervaring werken volgens de nieuwste technieken en met uiterst moderne apparatuur. Wij heb ben alle tandheelkundige disci plines in huis: kronen, bruggen, facings, implantaten, kliksyste- men en protheses. De kosten voor de behande lingen zijn transparant. U weet vooraf wat de kosten bedragen en u bent vrij om deze te verge lijken met de kosten van dezelf de behandeling bij andere tan dartsen of centra voor mondzorg. U kunt bij ons voor iedere behandeling een offerte aanvragen. Bovendien is de eer ste controlebeurt altijd gratis. Daarmee proberen wij iedere financiële drempel weg te nemen om uw gebit te laten ver zorgen. MEER BEHANDELKAMERS :Het centrum voor mondzorg Venray wordt in juni opnieuw ingericht en verbouwd. Het aan tal behandelkamers wordt uitge breid. Met vier 'stoelen' kan het centrum nóg efficiënter werken en kunnen patiënten nog eerder worden behandeld. Ondanks de explosieve groei van het aantal patiënten hanteert het centrum zeer korte wachttijden en wordt de persoonlijke benadering gewaarborgd. De meeste behan delingen kunnen binnen twee weken plaatsvinden. Protheses worden zelfs vervaardigd terwijl de patiënt wacht. Veel tandartsen uit de regio verwijzen patiënten door naar ons. omdat wij specialistische kennis en apparatuur hebben en alle tandheelkundige problemen kunnen verhelpen. Wij zijn onaf hankelijk en werken voor alle ziekenfondsen. PROTHES ES EN KRONEN Door onze geavanceerde werkwijze en apparatuur kun nen wij snel en patiëntvriende lijk behandelen. Wij hanteren de nieuwste technieken. Ingrepen kunnen zonder (veel) bloedin gen worden uitgevoerd. Het klikgebit is een prothese die door middel van implantaten wordt vastgezet in de kaak. Wanneer de kaak slinkt, gaat een kunstgebit loszitten. De implan taten houden de prothese ech ter op zijn plaats. Hierdoor behoort het 'klapperen' van het gebit tot het verleden. Het gebit zit voortaan stevig vast en u kunt weer probleemloos vlees eten of in een appel bijten. De tandtechnicus kan tegen woordig kronen bakken die er precies zo uitzien als het natuur lijke origineel. Vanwege de ver eiste sterkte heeft een brug altijd een metalen onderbouw. Die metalen zijn speciaal voor de tandtechniek ontwikkelde lege ringen. De kronen en bruggen zijn er in allerlei kleurnuances: van wit tot en met (echt) goudgeel. Kro nen en bruggen kunnen veelal ook worden geplaatst op implantaten: populair gezegd op speciale 'schroefjes' in uw kaak been. Daardoor zitten ze natuur- vast, terwijl ze voor controle toch weer los kunnen. Precisie werk, lange levensduur en weef- selvriendelijk. FACING Met een facing is het uiterlijk van een tand te verfraaien. Zo kan de vorm of de kleur van een tand worden veranderd. Met een facing kunnen wij spleetjes tussen tanden opvullen, afgebro ken hoekjes repareren, gele of bruine tanden weer wit maken en scheve tanden maskeren. Soms kunnen tanden er minder fraai uitzien. Ze staan bijvoor beeld scheef, zijn verkleurd of er zijn hoekjes van afgebroken. Met een zogenaamde facing is dat uiterlijk te verfraaien. Centrum voor mondzorg Venray, Patersstraat 16, 5801 AV Venray. Tel. 0478-510341, Fax 0478-550404, Website www.mooietanden.nu Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. Vele bedrij ven en particulieren stellen dat vertrouwen al jaren in Van de Mortel Assurantie Advies. Uw belangen wor den door ons immers met zorg en maatwerk behar tigd. Het is voor u praktisch onmogelijk om uit het enor me aanbod zelf de verzeke ring, het pensioen, hypo theek of financiering te vinden die bij u past. Die zorg nemen wij u graag uit handen. Van de Mortel Assu rantie Advies kan onafhan kelijk en deskundig advise ren en voor u altijd het beste totaalpakket samenstellen. Van de Mortel Assurantie Advies is uitgegroeid tot een professionele en vertrouwde dienstverlener. Door gerichte overnames van portefeuilles en een gestage groei, heeft het assurantiekantoor een sterk marktaandeel in de regio Ven ray en omstreken verworven. In 2002 verhuisde Van de Mortel Assurantie Advies naar een smaakvol ingericht kantoor aan het Pastoor Wijnhovenpark 5-7 in Venray. Van daaruit bieden de tien medewerkers, waaron der twee erkende hypotheekad viseurs, hun specialistische dienstverlening aan. Het kan toor is goed bereikbaar en beschikt over voldoende par- keerfaciliteiten. BREED NETWERK Ervaring en expertise gaan bij Van de Mortel Assurantie Advies samen. Thijs van de Mor tel is sinds 1974 werkzaam in de verzekeringsbranche en heeft sindsdien een breed net werk aan kennis, expertise en contacten opgebouwd. In 1990 ging hij vanuit Oostrum wer ken, met een kantoor aan huis, dat hij zes jaar later omdoopte in Van de Mortel Assurantie Advies en dat zich vestigde in het centrum van Venray. Sinds dien is het uitgegroeid tot één van de toonaangevende assu rantiekantoren in de regio Ven ray. DUURZAME RELATIE Van de Mortel Assurantie Advies neemt u het werk én de zorg uit handen bij het samen stellen van een evenwichtig verzekeringspakket, het zoeken naar de juiste financierings- vorm, de opbouw van een goed pensioen en het sluiten van een hypotheek op maat. Op al deze gebieden bemiddelen wij voor u bij het afsluiten van overeen komsten tussen u en de financi ële instelling. Onze dienstverle ning kenmerkt zich door onafhankelijkheid, betrouw baarheid, betrokkenheid, flexi biliteit en kennis van zaken. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te beharti gen. Wij zoeken voor u een pas sende oplossing, waarbij niet het aanbod de leidraad is, maar uw wens. Wij zijn dan ook geen verkopers, maar adviseurs. PERSOONLIJK CONTACT Wij helpen u met het bepalen van realistische doelstellingen op financieel gebied, waarbij wij u ook wijzen op de beper kingen, mogelijkheden en voor delen van wettelijke regelingen kwalitatief goede dienstverle ning. Het succes van Van de Mortel Assurantie Advies is ook gestoeld op persoonlijke bedie ning en contact. Wij staan klaar voor onze klanten als zij daar om vragen, ook buiten kantoo ruren. WAARBORG Van de Mortel Assurantie Advies BV, Pastoor Wijnhovenpark 5 - 7, 5801 BZ Venray, TeL 0478-584888, Fax. 0478-5835858, Email: info@mortelassurantie.nl, Website: www.mortelassurantie.nl op het gebied van fiscaal recht. Die kwaliteit en service treft u ook aan in onze interne orga nisatie. Achter de schermen is alles in ons kantoor geoptimali seerd. Wij streven een hoog niveau van dienstverlening na en investeren daarom in onze medewerkers op het gebied van opleidingen en informatie voorziening. Zij beschikken over een breed inzicht in onze branche. De expertise en daadkracht van ons kantoor zijn voor u een garantie voor een blijvende en Van de Mortel Assurantie Advies is met ingang van mei dit jaar aangesloten bij de NBVA, een vereniging van onaf hankelijke financiële en assu rantieadviseurs. Meer dan 900 op kwaliteit en op onafhanke lijkheid geselecteerde zelfstan dige assurantiekantoren zijn lid van de NBVA en gedragen zich volgens afgesproken regels. Ons lidmaatschap van de NBVA is voor u een waarborg voor - kwaliteit van dienstverlening - een onafhankelijk en objectief advies - deskundigheid - behartiging van uw belangen - persoonlijk advies - actuele informatie - heldere dienstverlening - financiële zekerheid - onpartijdige klachtafhandeling Een informeel bedrijf waar een open cultuur heerst. Zo beschrijft Leon Sternheim, controller bij John Deere, de Horster vestiging van dit bedrijf in landbouwmachines. In i998 nam John Deere, met vestigingen over de hele wereld, het Horster bedrijf Gebr. Dou- ven over, een niet geheel onbe kende naam in de regio. Machi nefabriek Gebr. Douven produceerde gewasbescher mingmachines, een productpak ket dat John Deere in Europa nog niet voerde. 'Omdat we ook in Europa een zo'n volledig mogelijk product willen aanbie den hebben we ervoor gekozen Douven over te nemen. De gewasbeschermingmachines staan goed aangeschreven. Bovendien is het makkelijker een klein bedrijf te integreren en te laten groeien, dan een groot bedrijf te integreren. Daar bij ligt Horst gunstig ten opzich te van onze voornaamste afzet markten, Frankrijk, Duitsland, Engeland en de Benelux,' aldus Sternheim. Gecontroleerd John Deere Fabriek Horst is geen verkoopkantoor; de verko pen worden gedaan door de ver koopkantoren, welke de pro ducten leveren via importeurs en/of dealers. Voor Nederland is Louis Nagel in Nijmegen de importeur. In de fabriek worden de spuitbomen, die achter aan de spuitmachine hangen, gepro duceerd en de rest van de machines geassembleerd. Een goede service en kwaliteit is dan ook van belang. Voor de service zorgt de dealer, in de fabriek zelf wordt elke spuit, voor versche ping, uitgebreid gecontroleerd. Daarnaast worden er wekelijks willekeurige machines aan een test onderworpen. Belangrijk is dat de machines steeds aan de normen van het bedrijf blijven voldoen. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd, zowel intern bij de monteurs als extern. Stern heim: 'Bij de ontwikkeling van de producten bekijken we van te voren waar eventuele zwakke punten zitten, waar kan het mis gaan. Deze proberen we in het ontwikkelproces reeds te voor komen. Product-validatie noe men we dat, zo kunnen we de betrouwbaarheid van onze machines blijven garanderen.' Het klantenbestand van John Deere bestaat voornamelijk uit loonbedrijven en agrariërs, al neemt deze laatste groep steeds meer af. Milieu Wie zo'n gewasbeschermings machine over het land ziet rij den, met een enorme litertank en spuitboom achter de machi ne, krijgt de neiging om te den ken dat er heel wat chemicaliën in de grond verdwijnen. Niets is echter minder waar, volgens Sternheim. 'De meeste mensen denken inderdaad dat gewasbe scherming erg belastend is voor het milieu. Van de nieuwste middelen wordt echter een zeer lage dosering gebruikt, per vier kante meter 5 milligram, dit wordt in enkele duizenden liters water vermengd. Het is dus absoluut niet milieubelastend.' Het milieu is sowieso een belangrijk aspect voor John Deere Horst. Zo heeft het bedrijf vorig jaar het ISO 14001 certifi caat behaald en doet zij er alles aan om de afvalstromen te redu ceren. Daarnaast wordt voor het testen van de machines geen kraanwater gebruikt maar regen water, opgevangen via het dak En in de nieuwe hal wordt de verlichting via sensoren gere geld, des te meer zonlicht er bin nenstroomt des te minder ver lichting er verbruikt wordt. Veiligheii Wereldwijd telt John Deen 46000 medewerkers, Horst is vergelijking maar een kleintje biedt het toch werk voor li krachten. Een goed arbcidsklij^ maat staat dan ook voorop. willen de arbeidsomstandigl den op een zo hoog mogel niveau hebben, we investeren actief in het terugdringen het ziekteverzuim. Veiligheid: erg belangrijk in de fabriek moet bijvoorbeeld veiligheh brillen dragen en schoenen stalen neuzen. Daarbij invest ren we ook in de scholing training van ons personeel aldus Leon Sternheim. Mogelij! heden volop dus om je te 01 wikkelen. Momenteel is bedrijf bezig met de ontwil ling van een getrokken en gen spuit voor het midden; ment. De verwachting is deze in 2006 gelanceerd worden. 'Ik denk dat we bij Jol Deere de zaken goed v< mekaar hebben,' zegt Stemheir tot besluit, 'Hoewel we eet internationaal bedrijf zijn, me wereldwijde contacten, wetei we het informele karakter zeke te behouden.' Gema ienen 01 ao iet ee ./(litgeru ;hc.[oemd< liga mi Als u vj lormale op aanz John Deere Fabriek Horst BV, Energiestraat 16, Postbus 6006, 5960 AA Horst, TeL 077-397 9100 ns Mei f idjazon vi met v vallei iet gras het opge' ;nif :in er idler lal afj issnij 111 org: ihjneteen •0® hjkc me ma 5te, werkt, 1 Cl»»"" ci n: ij inh 1 sop: hi nssm ikh ld 1 gedn sc, 111 dl |®s ki Driessen neemt sloopbedrijf Gebr. Hanssen in Horst over en breidt activiteiten uit met recycling

Peel en Maas | 2005 | | pagina 32