dt Inkoop- en aan bestedingsbeleid weer actueel Verdiepingsgesprekken waardevol 'ik\ Gemeente Venray Gehandicapten- pa rkeerka art Altijd vergunning voor verkoop of collecte aan huis Minister Veerman naar Vredepeel Dag van het Park groot succes! Raad vertegenwoordigt alle burgers Startsein International Asparagus Symposium Kijk ook op www.venray.nl Nieuw initiatief Schoolstraat Pagir EEL EN MAAS Donderdag 9 juni 2005 - Pagina 17 ook v steili opkee vu ssionei dit va d de dj eld vet hei in de de mog aten in Vc eriode ekend ning. ?en. Ni komc nhetl ïzelf am Menl t om te bres s van •n va? eeste Gemeentehuis Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl www.venray.nl Openingstijden Maandag van 12.00 tot 20.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Alarm Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 Week 23 houd< oor al r. Iedi heefi Jandi; Hebt u ernstige lichamelijke beperkingen waardoor u niet verder dan 100 meter kunt lopen? Dan kunt u bij de afdeling Publieksdiensten een aanvraag indienen voor een gehandicap- tenparkeerkaart (GPK). Er is een bestuurderskaart voor mensen die zelf kunnen rijden. Indien u dat niet kunt, kunt u in aanmerking komen voor een pas- sagierskaart. Voor beide kaarten het gelden veelal dezelfde voorwaarden. Voor de passagierskaart is er één extra voorwaarde: u moet Van deur Itot deur' continue afhankelijk zijn ivan de hulp van de bestuurder. de Dili t voor aantii aart; hei Geldigheid DeGPK heeft, behalve voor uitzon deringen van medische aard, een iruikstermijn van vijfjaar. Gemid- Id duurt het acht weken voordat u [de beslissing van de gemeente ont- 'PiUi ivangt. Dat komt omdat er meestal een medisch advies nodig is waaruit .blijkt of u aan de criteria voor een t sl^gehandicaptenparkeerkaart voldoet. Alleen een arts of artsadviseur van het Centrum indicatiestelling zorg kan dit (als onafhankelijke arts) beoordelen. Aan een medisch advies zijn kosten (leges) verbonden. Vraag ruim voor het aflopen van de ge- bruikstermijn een nieuwe kaart aan. Daarmee voorkomt u parkeerproble men. Met een verlopen kaart mag u namelijk niet (gratis) parkeren op de algemene gehandicaptenpar keerplaatsen binnen Venray. Het aanvraagformulier kunt u afhalen bij 1de afdeling Publieksdiensten of kijk op www.venray.nl. JHJ tij; Sl del g Hi :dsiij ;ew het sveu >nd igpt Het college van B en W heeft een nieuw inkoop- en aanbestedings beleid vastgesteld en van toepassing verklaard. Daarin staan afspraken rondom inkoop. Iedereen kan deze afspraken nalezen op www.venray.nl. Voor de gemeente is alles waar een externe factuur voor binnenkomt in principe inkoop. Dat varieert dus van potloden of computers tot het inhuren van adviseurs, het onderhouden van het groen en het aanleggen van een weg. Inkoop is dus meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Uiter aard wil de gemeente niet teveel uitgeven, maar wel kwaliteit voor haar geld krijgen. Verder is het belangrijk dat het lokale en regionale bedrijfsleven de kans krijgt om mee te dingen naar opdrachten. Ook op andere gebieden stelt de gemeente eisen. Denk aan aspecten als milieu en kinderarbeid. Bovendien wil ze, waar mogelijk, samenwerken met gemeenten in de regio. Twee weten immers meer dan één en samen sta je sterk. Daarmee wordt de gemeentelijke inkoop nog doelmatiger en doeltreffender. Donderdag 9 juni bezoekt minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Vredepeel. Het bezoek staat in het teken van het 50-jarig bestaan van Venrays jongste kerkdorp. Minister Veerman komt op uitnodiging van de dorpsraad van Vredepeel en het gemeentebestuur van Venray. Het kerkdorp werd vijftig jaar geleden namelijk officieel 'geopend' door de toenmalige minister van Landbouw, dr. Sicco Mansholt. Minister Veerman vindt dat zo bijzonder dat hij graag bereid is om het gouden jubileum van Vredepeel persoonlijk te komen on derstrepen. Hij wordt om 17.30 uur in het gemeenschapshuis in Vredepeel ontvangen door het gemeentebestuur en de dorpsraad. Daarna presen teert het dorp zich aan de minister en laat hem zien waar een klein dorp groot in is. Aansluitend onthult minister Veerman het eerste reflecterende huisnummerbord met een plaquette bij het gemeenschapshuis. De bijeenkomst eindigt met een kort informeel samenzijn met de bewoners van Vredepeel. De gemeente krijgt wel eens klachten over verkoopactiviteiten of collecteren aan de deur. De vraag is dan meestal of er ver gunning is afgegeven en of het geld dat betaald wordt wel echt naar het genoemde doel gaat. Het Centraal Bureau Fondsenwer ving (CBF) is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Zo stelt zij jaarlijks een De eerste Nederlandse Dag van het Park op zondag 29 mei heeft landelijk 60.000 bezoekers getrokken. QEK3E Minister Dekker van VROM opende de dag in Venlo, een van de 27 steden die meedeed. In Venray stond ^1. het Odapark centraal. II'De Dag van het Park vond plaats op initiatief van^de ANWB. Elke gemeente II heeft het evenement naar eigen inzicht georganiseerd. In Venray viel er in het Odapark van alles te beleven. Vooral veel gezinnen bezochten het I park. Kinderen vermaakten zich onder meer met het klimmen in bomen, jj boomhutten bouwen of lieten zich schminken. Ook waren er op uitnodiging van de gemeente diverse stands van natuurverenigingen: IVN, IKL, Staats- jj bosbeheer, Stichting De Marke, de imkervereniging, een vogelwerkgroep en bloemschikken. De gemeente wil daarmee kinderen al op jonge leeftijd met natuur laten kennismaken. Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur heeft de raad meer ruimte om haar rol als volksvertegenwoordiger waar te maken. Dat doet ze op veel manieren, om op de hoogte te blijven van wat er leeft onder de inwoners van Venray. Raadsleden besteden, bijvoorbeeld, veel tijd aan het contact met hun achterban van de eigen politieke partij. Veel partijleden zijn namelijk op diverse gebieden actief in Venray: in bijvoorbeeld de dorps- en wijkraden, Seniorenraad, Gehandicaptenplatform of Cliëntenraad. U, als inwoner van Venray, kunt ook zelf een onderwerp dat u belangrijk vindt onder de aan dacht brengen bij een individueel raadslid, politieke partij, een raadscom missie of de gemeenteraad. Dat kan mondeling of schriftelijk. Door politieke vertegenwoordigers uit te nodigen op een informatiebijeenkomst of door in te spreken bij een raads- en/of commissievergadering. De raads- en com missieleden vinden deze initiatieven erg belangrijk. Zij zijn niet voor niets volksvertegenwoordigers. Zo bereikt u dat uw onderwerp op de 'politieke agenda' komt en de commissie zich gaat bezighouden met uw probleem of wens. Daarbij is van belang dat het niet gaat om een incidenteel geval maar om een structureel probleem dat voor een grotere groep inwoners van belang is. De raad is immers bezig met de kaders van beleid en niet met de uitvoering ervan. Burgemeester Jos Waals opent op woensdag 15 juni het elfde International Asparagus Sympo sium (IAS2005). Zo'n 150 inter nationale deelnemers bezoeken dan het Venrayse gemeentehuis. De bijeenkomst is het startsein van het evenement dat duurt van 16 tot en met 19 juni. Het IAS vindt ééns in de vier jaar plaats en is gericht op kennisuit wisseling en -overdracht tussen en door onderzoekers die verbonden zijn aan ondernemingen uit het MKB of aan universiteiten. Daarnaast draagt het bij aan versterking van collecterooster op zodat organisa ties elkaar niet in de wielen rijden. Hierin staan ook vrije periodes waarin niet gecollecteerd wordt door landelijke organisaties. Dan kunnen bijvoorbeeld plaatselijke stichtingen collecteren. Vergunning Voor het collecteren (dus het vrij blijvend vragen van een bijdrage) is op grond van de Algemene Plaat selijke Verordening (APV) een vergunning nodig. Deze kunnen organisaties bij de gemeente aan vragen. De gemeente wint bij de beoordeling advies in bij het CBF. De betreffende organisatie moet altijd na afloop van de collecte een collec- testaat invullen waarin zij verant woordt hoe het geld wordt besteed. De gemeente geeft dit vervolgens door aan het CBF. Voor het verkopen aan de deur of op de openbare weg is een zogenoemde ventvergun ning nodig. Hierbij is de besteding van het geld niet relevant. Dit kan namelijk ook bedrijfsmatig zijn, denk aan ijscowagentjes. Kortom, er is altijd een vergunning van de gemeente nodig. De gemeente publiceert elke maand een overzicht van collectes waar vergunning voor is verleend en de verleende ventvergunningen. Op de site www.cbf.nl vindt u uitgebreide informatie over het collecteren voor goede doelen. De drie verdiepingsgesprekken over plattelandsontwikkeling en de economische en maatschap pelijke ontwikkeling van Venray hebben voor de gemeente waar devolle informatie opgeleverd. De bijdragen van alle deskundi gen verwerkt ze nu in toekomst beelden voor Venray. Van het verdiepingsgesprek over plattelandsontwikkeling deden we al eerder verslag. Op 26 mei stond economische ontwikkeling centraal en op 31 mei de maatschappelijke ontwikkeling van Venray. Beide avonden kwamen uiteenlopende as pecten van deze thema's uitgebreid aan bod. Een gemengd gezelschap van deskundigen ging daarover met elkaar én met medewerkers van de gemeente in discussie; ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Mede daar door vond verdieping plaats. In de vier toekomstbeelden, oftewel sce nario's, waar de gemeente nu aan werkt, komen de uitersten van alle mogelijkheden naar voren. Op 27 en 29 juni nodigt de gemeente al haar inwoners, organisaties en belangen groepen uit daar hun mening over te geven. Eind van het jaar moet het Ontwikkelingsperspectief klaar zijn. Kijk voor meer informatie en voor verslagen van de verdiepingsgesprek ken op www.toekomst.venray.nl. Vrijdag 10 juni gemeentehuis gesloten Op vrijdag 10 juni is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Dan hebben de medewerkers van de gemeente een Wij-dag (teambuildingsdag). Vanaf maandag 13 juni is het gemeentehuis weer normaal geopend. de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. De organisatie van het symposium is in handen van AspergeRijk 2005 (een organisa tie die zich inzet voor de promotie van de Nederlandse asperge én de aspergeregio) in samenwerking met Asparagus BV uit Horst aan de Maas. Regio Venlo Als gastgemeente verzorgt Venray de feestelijke opening. Het ge meentebestuur van Venray ziet in dit evenement een impuls voor de promotie van de regio. Burge meester Waals: "Het IAS2005 biedt kansen om de regio Noord-Limburg zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten. Dit evenement past naadloos in het traject van de aanloop naar de Floriade 2012." De Regio Venlo, waarin de gemeenten Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Helden en Gennep participeren, on derstreept het belang van IAS2005 voor de regiopromotie door hier aan een flinke financiële bijdrage te leveren. Schoolstraat 4 en 6 liggen al enkele jaren braak. Daar bepa len illegaal geparkeerde auto's en opeenhoping van vuil het straatbeeld. Als het aan de gemeente ligt, komt hieraan binnenkort een eind. Een haalbaarheidsonderzoek leverde een positief resultaat op voor herin richting van deze ruimte. De eigena ren willen gezamenlijk één bouwplan ontwikkelen dat voorziet in de bouw van winkel-/kantoorruimten en ne gen appartementen. Dat maakt de Schoolstraat, één van de belangrijke toevoerwegen naar het centrum, een stuk aantrekkelijker. Welke winkelbedrijven of kantoren zich hier gaan vestigen is nog niet bekend. Maar gezien de locatie hoeft invul ling van de ruimte geen probleem te zijn. Voor mensen die graag in het centrum willen wonen zijn de negen appartementen een unieke moge lijkheid. De panden zullen vanaf de achterzijde voor zowel de gebruikers van de commerciële ruimten als de toekomstige bewoners bereikbaar zijn. Nu de haalbaarheid een feit is, kunnen de eigenaren, in samen werking met architect en aannemer, aan het werk om het initiatief te realiseren. eldm Priü •V? Venray, focus op mensen

Peel en Maas | 2005 | | pagina 17