De liefde voor heidewachtels Meerlo-Wanssum "Een vrijage van visuele en auditieve kunst" SOS ziet perspectieven tijdens Floriade Klaanpop: nieuw popfestival Koninginnedag in Blitterswijck Project media op basisschool St. Anna Service rubriek Dodenherdenking Koninginnedag Mariamaand Pilmus Meerlo Vrouwen Beweging Judith van Dijk Nederlands kampioen met Janice-Colette ie behom e lengte -ven zond enop, o on te bli acho's di| i trouwe thans meenti il uit 1*5 nor-gehj eet Venn, d oradj niet voö provl ïadaaii relaas: weekend leentevi zoldigc ohanne olitie te eldwad enraijsï e aanvat afgelegd ^venen :n ennq Ve® oorraidd zich be at onder e worm Vilhehi de puü n zaget f, oude tehooin ivordet vaj noedtk cialeb van; deni 4 lengej aagdj i doori verve rovina langq pr :gd;d ïtesei ntva die aang niet 4 Judith van Dijk volgt de oplei- wij :*J ding Sociaal Pedagogisch Werk in vienray Twee van de drie jaar ver» heeft ze er nu opzitten. Maar of ze juiteindelijk ook iets met die stu die gaat doen? Het liefst zou ze V Het is u wellicht ontgaan, maar sinds Pasen herbergt Tienray een heuse Nederlands kampioen. Of eigenlijk twee. Wie? Janice-Colette van Loe- nerhof en Judith van Dijk. Eerstgenoemde is een heide- wachtel, laatstgenoemde het baasje van deze hond. Samen werden ze op de Paasshow in Leeuwarden Nederlands kam pioen. Een succes dat niet helemaal als donderslag bij heldere hemel kwam, want Janice-Colette viel op wedstrij den al vaker in de prijzen. Voor Judith (20) vormt de titel een beloning voor alle tijd en energie die ze in haar honden steekt. Maar het kampioen schap is vooral een aanspo ring om door te gaan op de ingeslagen weg. op i gsten :«g- van haar hobby haar beroep maken: "Mijn droom is inderdaad om iets in de hondenwereld te gaan doen. Maar de kans daarop is niet zo heel erg groot. Baantjes zijn dun gezaaid. De meeste men sen zijn toch puur uit hobby met honden bezig." Al als klein kind was Judith gek op konijnen en cavia's. Toen ze drie was, kwam de eerste hond in haar leven. Opa verraste de fami lie Van Dijk met een hondje dat een week op proef mocht blijven. Het beestje zou echter nooit meer uit huize Van Dijk verdwijnen. Judiths liefde voor honden was geboren en zou eveneens nooit meer verdwijnen. "Acht jaar gele den kregen we een zwarte labrad or. Mijn vader liep er allerlei trai ningen en cursussen mee af. Ik ging altijd mee. Op een jachtcur- sus kwamen we Gerard Pouwels tegen. Hij bleek fokker te zijn van heidewachtels. Toen ik die hon den zag, was ik er op slag verliefd op." Voor wie ze niet kent: heide wachtels zijn krachtige en sierlij ke staande jachthonden van circa vijftig centimeter. Ze staan bekend als sociale dieren. Van waar eigenlijk de vóórliefde van Judith voor heidewachtels? "Het karakter van de hond spreekt mij aan: hij is zowel vriendelijk als eigenwijs en heeft doorzettings vermogen. Het is een sportieve hond waarmee je eigenlijk alle takken van de hondensport kunt beoefenen. Maar hij is ook heel erg aanhankelijk, het zijn echte slijmballen." Na de eerste ontmoeting bleef Judith contact houden met Ger ard Pouwels en zijn echtgenote Mia, die in Merselo een kennel hebben onder de naam Loener- hof. "Gerard zag denk ik wel dat ik heel serieus bezig was met hon den. Toen hij op een gegeven moment drie jonge heidewachtels had zitten, mocht ik er een mee nemen. Dat was Aya van Loener- hof. Ik moest haar klaar maken om mee te gaan trainen, fokken en showen. Daar is het virus mee begonnen. Met Aya ben ik heel Donderdag 28 april 2005 - Pagina 9 De tuinbouwwereldtentoon- stelling Floriade in 2012 in Venlo is een uitgelezen mogelijkheid om aandacht te schenken aan ontwik kelingssamenwerking en de rela tie van de land- en tuinbouw in de derde wereld en hier. Om ook een ander publiek aan te trekken zouden tijdens de Floriade bepaal de themaweekenden gehouden kunnen worden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en een soort uitgebreid wereldfes tival met muziek, demonstraties en dans uit de derde Wereld. Dit idee is afkomstig van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum. De vrijwilligers van deze lokale organisatie heb ben zich daarover beraden naar aanleiding van het symposium in Venlo over de kansen voor het midden- en kleinbedrijf die de Flo riade kan bieden. Volgens SOS Meerlo-Wanssum biedt de Floria de ook kansen aan ontwikkelings samenwerking en zij heeft daar om een balletje opgeworpen bij de Kamer van Koophandel Noord en Midden-Limburg en bij voorzit ter L. Frissen van de stuurgroep Floriade. "Wij zijn het volledig eens met de gedachte dat de spin off en de kansen van de Floriade veel verder gaan dan de tuinbouw en de agribusiness. Bovendien zijn wij van oordeel dat een Floria de een manifestatie is die aantrek kelijk gemaakt kan worden voor een breder publiek", aldus SOS Meerlo-Wanssum. De stichting is op lokaal terrein in Meerlo-Wans sum actief op het gebied van ont wikkelingssamenwerking, doet aan bewustwording en onder steunt driejaarlijks een project. Elke drie jaren organiseert SOS de Wereldmanifestatie Meerlo-Wans sum, dit jaar weer op zondag 26 juni. SOS denkt dat de Floriade bij uitstek een platform kan zijn om aandacht te schenken aan ontwik kelingssamenwerking en dan in het bijzonder gerelateerd aan landbouw, tuinbouw en fruitteelt in de derde wereld. Op dit terrein heeft SOS goede ervaring met de samenwerking met Rabobank Foundation en de oprichting van enkele boerencoöperaties op het Indonesische eiland Sulawesi. Vol gens SOS zou een deel van de Flo riade ingericht kunnen worden met informatie, educatie en demonstraties vanuit de derde wereld. En wat te denken van een symposium over de relatie tussen Nederland (Europa) en de derde wereld. Ook zouden om toer beurt regionale/provinciale/lande lijke groepen zich daar kunnen présenteren. De Floriade is ook een uitstekend podium om een soort Wereldfestival te organise ren, zoals dat driejaarlijks in Meer- lo gebeurt. Met wereldmuziek groepen uit Afrika en Latijns-Amerika en workshops voor jong en oud, demonstraties, shows e.d. Een multicultureel fes tival voor de hele familie op de Floriade. SOS realiseert zich terde ge dat ze dit niet in haar eentje kan realiseren. Ze lanceert het idee nu al en gaat, als ze groen licht krijgt, straks met derden de plannen verder uit te werken. In dat verband denkt SOS aan het COS Nederland/Limburg (Cen trum voor Ontwikkelingssamen werking), de wereldbank, FAO (de landbouworganisatie van de VN), Rabobank Foundation, Ministerie van Ontwikkelingssa menwerking (NCDO), Festival Mundial en anderen. In Blitterswijck wordt op vrijdag 29 april het festival Klaanpop gehouden. Klaanp op wordt een jaarlijks terugke rend festival in het dorp Blit terswijck, dat dit jaar voor de eerste keer georganiseerd wordt. Klaanpop is geboren in Blitters wijck als een verjaardagsfeestje in een garage. Echter, toen de garage te klein werd, weken de initiatief nemers al snel uit naar de woonka mer en toen ook deze ruimte te klein werd weken ze weer uit naar de blokhut van de scouting. Het eerste bandje kwam, en de zeven enthousiastelingen van de organi satie besloten de koppen maar eens bijeen te steken. Met als resultaat: Klaanpop (Klaan is de bijnaam van Stef Katelaan, die begon met het feest). Tijdens Klaanpop staan vijf bands op de planken. Ape Sjit is een band die een mix van rock, punk, ska, metal en zelfs folk in een eigen jasje maakt. Jellygoose is een for matie die op eigentijdse wijze muziek maakt van oude poplegen des in de vorm van punk en rock. Pro-Claim speelt een creatieve mix van funk, rock, old-school en hip-hop en De Achterbendt maakt 'schele wazel'; de bandleden heb ben teksten geschreven op beken de nummers. De afsluiter is The Pukes, een band die stevige punk en rock speelt en een daverde show op de planken brengt. De zaal bij de kerk gaat open vanaf 18.45 uur. Entree: 7 euro (minima le leeftijd 16 jaar en legitimatie is verplicht). Voor meer informatie: www.klaanpop.nl In Tienray vindt op woensdag 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Dit jaar wordt medewer king verleend door leerlingen van de basisscholen van Wanssum en Blitterswijck, Fanfare Concordia en het Gemengd Koor uit Wans sum. Het Gemengd Koor brengt tijdens de herdenkingsdienst en de mis de Mauthausenliederen ten gehore in samenwerking met Fan fare Concordia. Programma 19-00 uur herdenkingsbijeenkomst en mis in de kerk in Tienray; 19.50 uur stille tocht naar het Hanna van de Voortmonument; 19.55 uur kranslegging door leerlingen basis school Wanssum en het gemeente bestuur; 20.00 uur, twee minuten stilte; 20.02 uur afsluiting. Ook in Meerlo wordt op zater dag 30 april Koninginnedag gevierd met een kindermarkt. Maar er is door het Oranjecomité ook een ballonnenwedstrijd op touw gezet en mensen kunnen -onder voorbehoud - een tocht in een grote luchtballon maken. Verder is er voor de kinderen een springkus sen opgesteld, maar ze kunnen natuurlijk ook een ritje maken op een pony. Om 13.45 uur begint de optocht bij het gemeentehuis en om 14.00 uur wordt het Oranje feest officieel geopend, waarna alle activiteiten in en om muziekzaal de Speulplats beginnen. De ballon vaarten starten bij de oude mavo aan de Mgr. Jenneskensstraat. De maand mei is van oudsher de Mariamaand bij uitstek. Dit feit wordt gevierd in Tienray. In Tienray is al vanaf 1440 een Mariabedevaartplaats. Als Troos teres der Bedrukten wil ze natuurlijk de mensen bijstaan in alle omstandigheden van het leven. Het bedevaartseizoen van Tienray begint zondag 1 mei met de bedevaart van Well. Om 10.00 uur is er een mis en van tevoren kan men om 9.30 uur de rozenkrans bidden. Als symbool van de Mariamaand is er op don derdag 5 mei vanaf 15.00 uur een Marialof in de kerk. In dit Lof wordt Maria bedankt voor alles. Het lof wordt opgeluisterd door het gemengd Koor van Tienray. Daarnaast is de kerk dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur voor bedevaartgangers De gemeente houdt op donder dag 12 mei vanaf 19-30 uur een informatiebijeenkomst in zaal 't Brugeind in Meerlo. Tijdens deze bijeenkomst geeft wethouder Derikx een toelichting op de uit breidingsplannen aan de Pilmus in Meerlo. Het gaat om de bouw van circa vijfentwintig starterswo- ningen en vijfentwintig vrije sec torwoningen, waarvan, afhanke lijk van de behoefte, ook appartementen tot de mogelijkhe den behoren. Belangstellenden zijn van harte welkom. Verloskundigenpraktijk Horst en Maasdorpen. Gemeenten Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum. Margo Vermazeren, Almut Raaijmakers, Marlon Theunissen en Marjon Truijen. U kunt in alle gevallen bellen met tel.nr 077-3981450 b.g.g. 0478-522222. Voor het maken van afspraken kunt u het beste bellen op dinsdag, woensdag morgen of donderdag. Huisartsenpraktijk Meerlo, Pastoor Janssenstraat 3, 5864 BL Meerlo, tel: 691367 Spoedgevallen: tel: 692300; tijdens de uren dat de praktijk geopend is. Artsen: P.H.A. JoostenJ.F.H. van Arensbergen, F.J.P. van Arensbergen Spreekuren: uitsluitend op afspraak Apotheek Maasdorpen: Beatrixstraat la, 5864 AG Meerlo, tel: 530080 Openingstijdens ma-vrij van 8.30- j 17.30 uur, za van 10.00-12.00 uur j en van 17.00 tot 18.00 uur, zo van 12.00-13.00 uur, spoedrecep- ten: Apotheek Antoniusveld, Stationsstraat 60d Venray. EHBO: Secr: Oude Heerweg 30, 5863 AE Blitterswijck, tel: 531346 Fysiotherapie: Praktijk voor fysiotherapie Meer lo-Wanssum, Constantijnstraat 7, 5864 BJ Meerlo, tel: 691726, fox: 692626, e-mail: fysiomeerlo@het- net.nl Psycholoog/ -therapeut: Mw A.G.M. van Mieghem-Smo- renburg, Legert 15, 5866 CG, Swolgen, tel: 692532, e-mail: mieghem@ worldonlinenl Spreekuur: volgens afspraak. RIAGG: RIAGG Noord-Limburg, Hogeweg 99, Postbus 242, 5900 AE Venlo, tel: 077-3550222. Geopend: ma t/m vr 8.30-17.30 uur. In deze stichting zijn ondergebracht: kin-1 der- en jeugdzorg, volwassenen- zorg, ouderenzorg, preventie en dienstverlening. Praktijk voor psychotherapie en bewustzijn, mw D. Van Dijk, Mgr. Aertsstraat 51, 5866 BG Swolgen, tel: 0774632297. Kruisvereniging: Het Groene Kruis Noord-Lim burg. Drie Decembersingel 48. Postbus 3165, 5902 RG Venlo. Bureau Klantenservice: bereik baar tijdens kantooruren (inclu sief ledenadministratie), tel: 077- 3209595. Rode Kruis: Nederlandse Rode Kruis, afdeling Meerlo Gebouw: Dorpbroekstraat 9a, 5864 CP Meerlo, tel: 692755. Secretaris: W. Baken, Hoofdstraai 40a, 5864 BG Meerlo. Tandartsen: S. H. Tan, De Kievit 8a, 5864 BX Meerlo, tel: 692231 Spreekuur volgens afspraak. Hulpverlening: Kindertelefoon, tel: 08004)432 (dagelijks bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur) SOS Telefonische Hulpdienst: 077-3548888 Buro Slachtofferhulp Noord- en Midden-Limburg, tel: 077-3548030 Buro Jeugdzorg, Noorderhof 14. 5804 BV Venray, tel: 517484 Advies- en Meldpunt Kindermis handeling, Postbus 219, 5913 ST Venlo, tel: 077-3875829. CAD Noord-Limburg, verslavings zorg, tel: 077-3548200. Ziekenvervoer: 077-3575757 Ongevallen: 112 Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling De Driehoek Meerlo Tienray-Swolgen, Secretaris I.B.A. Arts, Generaal Dempsy straat 21, 5866 BM Swolgen, Tel 0478-692028. Voor bezoekwerk tel. 0478-692364 Synthese unit Horst Bemmelstraat 2, 5961 Hr Horst, tel. 077-3978500, fax 077 3978505, email: unithorst@synthese.nl www.synthese.nl Ouderenadviseur voor infoi matie, advies en bemiddeling. Voor tel. afspraak 077-3978500 j Steunpunt voor Mantelzoi! gers. Inloopbijeenkomst elk. derde dinsdag van de maand vai1 10.00 -12.00 uur. Tevens op di dag avondopenstelling van 19.30 21.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 077 3978500. Spreekuur op maandag t/m vri dag van 09.00-10.00 uur. Vrijwilligerscentrale. Opt ningstijden: ma., di. en do. va 10.00-12.30 uur. Gilde plaatst meiboom Het St. Antonius Abt Gilde zal op zaterdag 30 april (Koninginnedag) traditiege trouw de meiboom plaatsen. Met deze actviteit, die voor de vijftiende keer wordt georga niseerd, wordt het gildesei- zoen 2005 officieel geopend. De boom wordt geplant na de optocht van het gilde, die om 13 00 uur begint en waar ook fan fare en drumband Moed en IJver en de schoolkinderen met hun versierde fietsen, steppen en bol derkarren aan meedoen. Voordat de meiboom geplaatst wordt, brengen de tamboers en klaroen blazers van het gilde samen met fanfare Moed en IJver en de drum band een muzikaal stuk ten geho re: 'Le Tambour Maïtre'. Als de meiboom geplaatst is, speelt de fanfare als afsluiting het Wilhel mus. Na het officiële gedeelte barst het feest los. Omstreeks 14.00 uur gaan de kinderen van de basisschool een spel spelen. Dit spel wordt georganiseerd door oudervereniging Kinderpret. Om 14.00 uur begint het zoge noemde 'Kameelkakken', een acti viteit die wordt georganiseerd door carnavalsvereniging de Ruuk en joekskapel Niks op de Sok. De activiteit vindt plaats op het plein. Voor de kinderen is er een spring kussen geregeld. Ook kunnen ze op kameel Charly rondjes rijden. Joekskapel Niks op de Sok presen teert om 18.00 uur de nieuwe uni formen, die de leden krijgen aan geboden door de jonge ondernemers van Blitterswijck. Er zijn gedurende de middag ook nog diverse optredens van de joekskapellen Gen Gezeiver uit Wellerlooi, Kladderdaats uit Venlo-Blerick en de Donderjagers uit Boekei (dit is het huisorkest van Leontien van Moorsel). Alle activiteiten vinden plaats op en rondom het dorpsplein en in de feesttent van café de Zwart, ook gelegen aan het plein in Blitters wijck. De Vrouwen Beweging Swol gen viert op donderdag 28 april (vandaag) haar 60-jarig bestaans- feest. De avond wordt begonnen met een mis vanaf 17.00 uur, waarna de avond in zaal Wilhelmi- na wordt voortgezet met een brunch, muziek en een tombola. Ook zijn er enkele jubilarissen. De vrouwenbeweging heeft zich onlangs afgescheiden van de Lim burgse Bond de LVB, dit uit onvre de met het beleid en andere zaken. Voor meer inlichtingen kan men terecht bij voorzitster Rikie Wijnbergen via tel. (0478)691773. De afgelopen twee weken heb ben de kinderen van groep 1 t/m 8 van basisschool St. Anna in Blitters wijck gewerkt aan het project Media. Wim Wijnhoven (Lokale Omroep Reindonk) en journalist René Poels kwamen op school het project openen. Daarna gingen de groepen aan de slag met allerlei activiteiten rondom het thema Media. Zo waren er o.a. excursies naar het Freulekeshuus in Venray waar een expositie van de geschie denis van de Peel en Maas te bewonderen was. Een andere groep ging op bezoek bij een loon bedrijf. Een medewerkster van een uitgeverij kwam voorlezen en infor matie geven. En een groep ging op bezoek bij een forellenkwekerij. Van deze excursies werden versla gen en foto's gemaakt die verza meld werden in een speciale schoolkrant. De kinderen maakten dus zelf alle artikelen voor in de schoolkrant die tijdens de maand- sluiting donderdag (vandaag) gepresenteerd zal worden. Dan zal ook de naam bekend worden gemaakt van deze speciale krant. Ieder kind kon zelf een naam bedenken voor deze krant en mee doen met een prijsvraag. Het was een leerzaam en leuk project waar alle kinderen, leerkrachten en hulp- ouders hard aan gewerkt hebben. wat shows afgelopen en ik ging het steeds leuker vinden." Judith bleef intussen allerlei cursussen volgen en trainingen bezoeken, onder meer bij de Kynologenclub Venray. "Onlangs heb ik nog de cursus kynologi- sche kennis gedaan. Behoorlijk pittig, mag ik wel zeggen. Elke woensdagavond les, veel zelfstu die en een examen in vakken als voeding, erfelijkheid, rassenken- nis, gezondheid en verzorging." Daarnaast zijn er nog de trainin gen en cursussen met de honden: "Ringtraining is heel belangrijk. De honden moeten daar al op jonge leeftijd mee beginnen, zodat ze alvast wennen aan de sfeer van wedstrijden. Verder zijn er natuurlijk de gehoorzaamheids- cursussen en nu ga ik bijvoor beeld met Nina-Jette van Loener- hof, een jong teefje, naar een jachttraining in Twisteden, net over de grens." Door middel van de trainingen en cursussen paarde Judith kennis en deskundigheid aan haar enthousiasme. Dit heeft ertoe geleid dat ze sinds twee jaar mede-eigenaar is van de kennel van Loenerhof. "Gerard en Mia Pouwels hebben een geweldige ervaring in het fokken van heide wachtels. Daar probeer ik van te profiteren. In de eerste plaats dient de bloedlijn goed te zijn. Daarnaast probeer je minpunten van de ene hond te combineren met pluspunten van de andere. We zijn daar intussen vrij ver mee: bijna alle jonge honden zijn beter dan hun ouders." Met haar eigen honden en de honden van Gerard en Mia neemt Judith deel aan tal van wedstrij den. De prijzenkast op haar kan toortje in het ouderlijk huis in Tienray is inmiddels goed gevuld. Wat is haar aandeel in de succes sen? "Grof gezegd moet ik ervoor zorgen dat de honden in goede conditie zijn en dat ik ze goed voorbreng op shows. In het ver zorgen en trainen van de honden gaat echt heel veel tijd zitten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat ze voldoende beweging hebben. Elke dag neem ik ze mee naar het bos en verder zijn er de vaste trai ningen. Als al die inspanningen dan ook nog eens worden beloond met prijzen op shows is dat een schitterende beloning. Dat stimuleert uiteraard alleen maar om er mee door te gaan." Opening kunstcentrum Stichting Kunst Is Passie in Tienray peel en maas de auditieve en visuele kunst." Het pand aan de Spoorstraat in Tienray, de voormalige versboer derij, biedt SKIP vele mogelijkhe den. "Het pand bestaat uit een boerderij met diverse ruimtes, waaronder een winkel. Deze wordt op dit moment verbouwd tot expositieruimte. We hebben voldoende ruimte om kunst ten toon te stellen, workshops te geven en een open atelier voor kunstenaars te creëren. Deze ruimte kan ook worden gehuurd door mensen die zich gedreven voelen een workshop te geven. SKIP biedt hen ruimte, het pro gramma, de acquisitie en de mogelijkheid hun levensverhaal met betrekking tot deze kunst te presenteren." De opening van het kunstcen trum vindt komende weekeinde plaats. "We willen mensen uit de regio laten kennismaken met het pand en onze toekomstplannen. Samen met verschillende artie sten uit Nederland, en ook daar buiten, wordt invulling gegeven aan de opening. Tijdens deze dagen is er een soort open podi um, met schilderijen, abstracte poëzie, videokunst, elektronische muziek, akoestische improvisatie, dance en hiphop. Bovendien kun nen geïnteresseerden zich opge ven om beeldend werk te expose ren." SKIP heeft een toekomstvisie, die ook dit weekeinde wordt gepresenteerd. "SKIP wil beelden de kunstenaars, muzikanten, dj's en vj's, grafische ontwerpers gaan benaderen om uit te groeien tot een collectief van kunstenaars. Met dit collectief willen we gaan samenwerken aan inspirerende projecten. Activiteiten die gaan plaatsvinden zijn de maandelijkse exposities voor amateurkunst en het open atelier. De productiew orkshop wordt afhankelijk van de vraag van belangstellenden. Al met al genoeg mogelijkheden om de visuele en auditieve kunst meer onder de mensen in de regio te brengen." Voor meer informatie: www.skipbase.com. hulp van de artiest Sky92, oftewel Job Cox, die als schilder momen teel hard aan de weg timmert en ook dit weekeinde zal exposeren bij SKIP. Er zijn genoeg kunstcen tra in Limburg, maar wij hopen dat onze plek een unieke en cre atieve basis mag worden voor uit eenlopende projecten. Daarbij willen we de deur openhouden voor amateurs en de hulp en erva ring inroepen van gevestigde kun stenaars." OPEN ATELIER "De stichting is opgericht om kunstenaars te ondersteunen in middelen die wij hen bieden. In de eerste plaats is dit de ruimte. Daarnaast kan het ook gaan om materialen die ze in de toekomst bij ons tegen gereduceerde prij zen kunnen lenen, huren of aan schaffen. Tevens krijgen kunste naars de gelegenheid gebruik te maken van ervaring, kennis en contacten die de stichting binnen haalt. Wij proberen een omgeving te creëren die uitnodigt tot het maken van kunst. Het doel dat wij nastreven, is het bevorderen van SKIP, Stichting Kunst Is Pas sie, opent komend weekeinde in Tienray haar deuren voor het publiek. Voor de initiatief nemers Rick Clephas (34) en Nathalie Leupen (29) wordt een lang gekoesterde droom werkelijkheid. Mensen die gepassioneerd met visuele en auditieve kunst bezig zijn, kunnen in het kunstcentrum hun creaties tentoonstellen, kijken naar andere kunstwer ken en workshops volgen °^er uiteenlopende onderwer pen. Rick Clephas: "Toen ik op mijn twaalfde, met de opkomst van Hip Hop en Rap muziek, de ver schillende mogelijkheden van een geluidsdrager (Vinyl-elpee), ont dekte, kon ik me niet voorstellen wat voor impact dit op de rest van mijn leven zou hebben. Van twee verhalen één makën: sfeer bepaling. mixage, verschillende tot één geheel laten samen- Hier begon het mee, het einde is nog lang niet in rtcht. Ik heb hierdoor ook veel van de wereld gezien: muziek is mijn passie en mijn grootste lief de. Nathalie schildert en schrijft al vele jaren. Het leek ons geweldig deze twee vormen, visuele en auditieve kunst, te combineren. Hierbij hebben we ook de hulp gekregen van Roel Funcken, bekend van Funckarma. Dit jaar gaat hij bij SKIP een productiew orkshop geven waarbij de nadruk ligt op het produceren van muziek in verschillende genre's met behulp van computers en software. De roots van Roel lig gen in de hip hop en elektroni sche muziek." "Bij auditieve kunst kan het dus gaan om samenwerkingsverban den met muziekstromingen die minder bekend zijn in Nederland, zoals elektronische muziek. Maar ook om populaire stromingen, zoals house en hip hop. Naar onze mening versterken auditieve ën visuele kunst elkaar, kijk bij voorbeeld naar graffiti. Het spui ten - binnen de wetgeving - is kunst die we straks ook in de vorm van een workshop gaan promoten. Daarbij krijgen we wijlu irretj« danl 'isicoi epara! telijke il ona alle is nies i s.v.p amesl

Peel en Maas | 2005 | | pagina 9