k Jaarlijks vijftien mensen aar Lourdes" mei ixcuses aan de Venrayse lemeenschap' Waardering voor stimulans intensieve veehouderij 'Geen parkeerverbod' Bewoners willen vertrek coffeeshop sd! k>mm Jc Hl 'V mmmm Julicher Meijer Arbeidsrecht? Hennepkwekerij in brand VOORDÊEL! Verkeersongeval River .4 Woods Jill MAN WOMAN en maas Donderdag 28 april 2005 - Pagina 3 Willemse 25 jaar vrijwilligers Heil der Zieken Wé s. Mör .-.v maf de oprichting van ver- j Heil de Zielen - later rgegaan in een stichting - Jiet Willemse betrokken bij ^inzamelen van geld voor sen naar het bedevaarts- Lourdes. Door de ngst van het inzamelen I oud papier kunnen jaar- 5 zo'n 15 mensen een reis Lourdes boeken, zitter Willemse is ook al [jaar actief betrokken bij de nisatk van deze reizen, r gezondheidsproblemen 8 neren regelmatig zijn heden "Gelukkig lik dit jaar zelf nog mee ourdes!" |t Willemse begon in 1979 n met zijn vrouw en twee jre echtparen als propagan- Eij stonden ook aan de basis fce oprichting van de vereni- I "Via de kerk kwamen we er dat de Vereniging jrlandse Bedevaart, die reizen (onder meer Lourdes organi seert, niet actief was in het deke naat Venray. Dat was voor ons reden om actie te ondernemen en geld te gaan inzamelen om jonge ren en zieken naar Lourdes te begeleiden. De grote vraag was echter: hoe komen we aan geld? Via Jong Nederland, een landelij ke jeugd- en jongerenorganisatie, kwamen we uit bij een activiteit waarbij jongeren een fietstocht door heel Nederland maken. Die hebben wij toen laten sponsoren, waardoor er maar liefs 3000 gul den werd opgehaald. De eerste jongeren konden toen naar Lourdes. Na deze succesvolle actie is besloten de vereniging Heil der Zieken op te richten. Een jaar later hebben we wederom via de fietsactie geld ingezameld, maar dat was beduidend minder dan het voorgaande jaar." Dat was voor de vereniging reden om via een andere weg geld te genereren. "Het idee ont stond om oud papier te gaan inza melen. Ik heb contact gehad met verschillende papier-recyclebe- drijven, en ben via Wiermans BV aan een container gekomen die werd geplaatst bij het voormalige Jong Nederland centrum, nu De Sprank. Met een aanhanger heb ben we papier opgehaald in de buurt. Tot op de dag van vandaag halen we nog steeds papier op." Het papier wordt verzameld door vrijwilligers. "Dat is nog steeds zo. Het gaat ons er niet om dat we er zelf beter van worden: we willen alleen geld ophalen voor de reis naar Lourdes. De eer ste jaren hebben we het papier opgehaald met een aanhanger. Er werd dan een paar keer op en neer gereden naar de container. Nu gebeurt alles met een vracht wagen. In al die jaren hebben we miljoenen kilo's papier en tiendui zenden guldens opgehaald." LOURDES In 1986 kreeg Willemse alle lei dinggevende taken in handen. "In de eerste jaren deed ik dit samen met dhr Pirlo en dhr Loonen. Later heb ik alle taken op me genomen en ben ik alleen voorzit ter geworden van de vereniging. Naast het organiseren en het aan sturen van de oud-papieracties en de reizen naar Lourdes, ging ik zelf ook altijd mee als hotellei der." Omdat er via de parochie min der belangstelling kwam voor de reizen naar Lourdes, begon de stichting op den duur met het aanschrijven van verschillende instanties; "We zijn contacten gaan leggen met instellingen als Synthese, de Gezondhêidsizorg, Zonnebloem en de Diakoniegroep, zodat hulpbehoe venden en zieke mensen van deze instelling gebruik kunnen maken van onze reizen naar Lourdes. Ieder jaar kunnen wij zo'n 15 mensen een reis naar Lourdes aan bieden. Van de reizigers wordt alleen een kleine eigen bijdrage gevraagd." Willemse viert samen met zijn vrouw op 7 mei zijn jubileum. "Mijn vrouw is ook vanaf het V begin betrokken bij Heil der Zieken. In al die 25 jaar heeft zij een plakboek bijgehouden, waar in het wel en wee van de vereni ging is vastgelegd. Dat is natuur lijk leuk om te lezen. Op 7 mei hebben we eerst een mis in de kerk en daarna een receptie." "Ik ben blij dat ik 25 jaar actief heb mogen zijn. Helaas heb ik op dit moment enkele gezondheids problemen, waardoor het de vraag is hoelang ik iiogjvqorzitter. van de stichting kan zijn. Gelukkig heb ik van mijn arts wel toestemming gekregen om dit jaar naar Lourdes te gaan. Ik mag maximaal nog 2 jaar voorzitter zijn. Als ik 70 jaar word, ben ik statutair gedwongen te stoppen met mijn werkzaamheden voor de stichting. Je mag van de VNB Nationale Bedevaarten na je 70ste namelijk geen propagandist meer zijn. Er is in ieder geval een goede basis gelegd voor de stichting en ik hoop dat er enthousiaste men sen zijn die mijn taak zullen over nemen." jak tegen tweede hoofdverdachte poging brandstichting moskee Venray driejaar cel geëist let Openbaar Ministerie W) heeft ook tegen de twee- hoofdverdachte van de l tot het in brand ste- lyan de moskee in Venray f jaar cel geëist. De 20-jari- Nter G. uit Tienray toonde pr de rechtbank berouw. Tt sloeg werkelijk nergens wat ik deed. Excuses aan gemeenschap in Venray en jjciaal aan de moslimge- tschap. Ik heb Venray op negatieve manier in de bliciteit gebracht. Dat spijt 'e politie hield in de nacht van )p 11 november verleden jaar le moskee in Venray de twee 'dverdachten G. en Van T. In hun auto werden vier 'tovcocktails aangetroffen. brandbommen waren vol 's het Nederlands Forensisch ïle9"" Ituut zo samengesteld, dat ze iw. te grote brand zouden kunnen vvJjk °°rzaken. De politie was feiwt jpt over een 0p handen zijnde ras ndstichting bij de moskee en de nummerplaat en het auto van de verdachten, tweetal had de moskee in 'y bewust uitgezocht: 'daar len veel buitenlanders en dan 'en ze het allemaal mooi zien. Peter G. weet zijn 'dwaze daad' aan overmatig drugsgebruik. De man gebruikte meerdere soorten soft- en harddrugs, en dronk ook stevig door. Op de avond waarop hij van plan was om brand te stichten in het gebedshuis-aan de Kiosk in Venray, had hij acht XTC pillen op. "Zoals iedere dag", hield hij de rechtbank voor. "Vijf van de zeven-dagen gebruik te ik intensief drugs en alcohol, op de twee andere dagen moest ik bijkomen. Meestal gebruikte ik op maandag en dinsdag niets, en vanaf woensdag ging ik weer aan de drugs. Zo ging het al lange tijd." Door het overmatig drugsge bruik wist G., die met wisselende baantjes zijn verslaving betaalde, niet meer wat hij allemaal deed. "Ik had een zeer beperkte leefwe reld. Ik wist dat het fout was wat ik van plan was, maar ik overzag de consequenties niet. Toen ik werd opgepakt, besefte ik niet dat ik in een politiebusje naar het politiebureau ben vervoerd. Pas de dag later kwam het besef en wist ik wat er aan de hand was." AANZIEN Er was nog een reden waarom G. brand wilde stichten: aanzien ADVOCATEN 'Vragi en over Tel.: 0478-52 10 70 en stoer doen. "Ik had het gevoel dat ik mij moest bewijzen tegen over zijn vrienden. Ik riep al een jaar dat ik een moskee in brand wilde steken. Als ik zou terug krabbelen, betekende dat gezichtsverlies. Mijn vrienden hebben nog gezegd dat ik het niet moest doen, maar ik wist dat ik niet meer terugkon. Wilde ik mijn status in de groep niet kwijt raken, dan moest ik wel doen wat ik al langer verkondigde. De drugs hebben een belangrijk deel bijgedragen aan die opvatting. Want ik begrijp nu dat mijn daad niet bepaald voor aanzien heeft gezorgd. Maar ik wist toen niet beter." Het OM beschouwt G. als de hoofdverdachte, omdat hij al lan ger rondliep met het plan om met brandbommen een aanslag te plegen op een gebedshuis voor moslims. G. gaf ook toe dat hij de initiator was. "Ik wil niet zeggen dat ik de baas was in mijn vriendengroep, maar ik had wel veel te zeggen. Ik had aanzien en daar genoot ik van." In zijn huis trof de politie onder meer een terroristisch handboek aan en een handleiding om molotov cocktails te vervaardigen. In deze zaak werden eerder drie andere verdachten veroor deeld tot celstraffen tot twee jaar. De rechtbank gaf bij hun veroordeling aan dat niet bewe zen kon worden dat ze daadwer kelijk een poging hadden onder nomen om de moskee in brand te stekenr Wel was er sprake van het treffen van voorbereidings handelingen. Het OM vindt dat er in de zaak van G. wel sprake is van poging tot brandstichting. "De verdachte had alles goed voorbereid en was van het uitvoeren van de aanslag. Hij hoefde alleen nog maar de molotovcocktails aan te steken. De logische vervolgreactie zou het gooien van de brandbommen naar de moskee zijn geweest. Met mogelijk desastreuze gevol gen, want er bevonden zich men sen in de gebedsruimte." Justitie rekent het G. ook zwaar aan dat hij een negatieve bijdrage heeft willen leveren aan de gevoelens van angst en onrust die vorig jaar november ontston den na de moord op Theo van Gogh en de gewelddadige arres tatie van een aantal moslimterro risten in het Haagse Laakkwartier. De rechtbank doet op maan dag 9 mei uitspraak. Er komt geen parkeerver bod voor auto's in de Kruidenlaan. Ondanks dat er steeds vaker verkeersonveili- ge situaties ontstaan op de hoofdweg door de wijk Landweert. De laatste jaren is er een sterke toename van geparkeerde auto's op straat. Daarnaast gebeurt de bevoor rading van de winkels vanaf de Kruidenlaan. Martin Wijnhoven (Samenwerking) stelde de kwes tie maandag aan de orde in de commissie Stedelijk Beheer. Volgens hem concentreert de parkeerproblematiek zich op twee plaatsen op de Kruidenlaan. Tussen het fietspad Fluitekruid en Klaproos is de situatie het meest nijpend. Op dit stuk staan vaak aan beide zij den van de rijbaan auto's gepar keerd. Als er tegelijkertijd ook nog vrachtwagens bezig zijn met laden en lossen, dan is een nor male verkeersafwikkeling niet meer mogelijk. Zo stelde het Ook op het weggedeelte tus sen de Stationsweg en Aronskelk-Akelei doen zich vaak verkeersgevaarlijke situaties voor vanwege geparkeerde auto's. Wijnhoven deed de suggestie dat een parkeerverbod wellicht een goede oplossing is. Volgens wethouder Driessen (CDA) komt er géén parkeerver bod. "Want dat willen de bewo ners niet. Ze vinden het een aan tasting van hun woongenot als ze niet meer voor hun deur kun nen parkeren." Driessen erkende dat de par keeroverlast een groeiend pro bleem is in Land ween. De onder nemers aan de Kruidenlaan zijn samen op zoek naar een veilige re oplossing voor de bevoorra ding, aldus Driessen die zei dat de overlast met name veroor zaakt wordt door de sterke groei van Plusmarkt. "Die is gegroeid van een buurtsuper naar een regionale super. Waarbij de ondernemer zelf een oplossing moet vinden voor de ontstane De gemeente heeft een 'drie- sporenmodel' opgezet om de ontwikkelingen in de intensie ve veehouderij te stimuleren. Varkens- of pluimveehouders die willen uitbreiden, of op een andere en betere locatie aan de slag willen, krijgen maatwerk aangeboden. De commissie Stedelijke Ontwikkeling reageerde ver heugd op het plan van aan pak. Frans Claessens (CDA) zei blij te zijn dat nu eindelijk de rem er vanaf is. "Nieuwe ontwikkelingen zijn hard nodig en dragen bij aan een economische impuls. Veel bedrijven zitten ruimtelijk of milieutechnisch in de knel of vor men een belemmering voor woningbouw. Er ontstaat een win-win-situatie als bedrijven zich kunnen ontwikkelen en tegelij kertijd woningbouw rond de dor pen mogelijk wordt." Claessens pleitte voor flexibili teit en maatwerk en sprak de wens uit dat de criteria niet heilig zijn. Het CDA maakt zich wel zor gen over de herziening van het bestemmingsplan buitengebied dat vertraging heeft opgelopen. In de herziening komen onderwer pen als vrijkomende agrarische bebouwing en nieuwe economi sche dragers aan bod. Claessens vroeg dit nieuwe beleid alvast toe te passen maar hij waarschuwde ervoor dat 'de gemeente niet op de stoel van de deskundige onder nemers moet gaan zitten.' Bert Linskens (PvdA) reageerde 'achterdochtig' op de wens van het CDA om bij initiatieven soepel met de criteria om te gaan. "Er moeten wel heldere spelregels zijn om de kwaliteit en meerwaar de te borgen." De WD kon instemmen met de aanpak. Theo Mulders (Samenwerking) was 'aangenaam verrast'. "Het plan richt zich terecht op de intensieve veehou derij die jarenlang geremd is geweest. Andere sectoren hebben er veel minder last van gehad." MtUdieys vond de criteria te streng. Dat een bedrijf naar een duurzame locatie verplaatst wordt, vond hij prima. Maar Mulders verwierp de eis dat er ook een maatschappelijke meer waarde aan verbonden wordt. "Het is onkies dit te eisen. Hierdoor gaan bedrijven op de bestaande locatie uitbreiden. Dit willen we juist voorkomen. We moeten stimuleren dat ze naar de beste plek gaan." Mulders pleitte ook voor een ruime bestemming van vrijkomen de agrarische bebouwing. "Dit is heel belangrijk zodat er nieuwe economische dragers komen. Hiervan kunnen ook de kosten van bedrijfsverplaatsingen uit kemrandzones betaald worden." Tom van den Hoek (Lokaal Aktief) deelde een pluim uit aan zijn partijgenoot Teunissen. "We moeten met volle overgave aan het werk in het belang van de ondernemers. Zodat er weer ruimte komt voor woningebouw rondom de dorpen." Wethouder Teunissen (Lokaal Aktief) verklaarde dat met spoed de acute knelgevallen als eerste worden opgepakt. Dit zijn de bedrijven aan de dorpsranden dief ruimte Scheppen voor woning^ bouw. "jarenlang heeft de treirr op een zijspoor gestaan. Nu zijn. we aan het rijden en iedereen zal op zijn eindbestemming komen. Maar dit zal allemaal tegelijk in een snel tempo kunnen. We doen nu ervaring op met uitkopen en verplaatsingen en met het invul len van landbouwontwikkelings- gebieden, Dit gaat met vallen en opstaan. Maar het belangrijkste is dat er nu iets gebeurt. We probé ren weer perspectief te bieden aan de sector." ramniBi 93 Matinique Mexx =SPRIT STATE ES ART Stones boxmeer mannenmode, jeans and cssualfw meo. '1 venray |i casjal wear for men Venray, Bleek 82 Tel. (0478) 512 301 De politie heeft zaterdagavond rond 23.00 uur de 34-jarige bewoonster van een woning aan de Cellostraat gearresteerd omdat er een hennepkwekerij in het pand werd aangetroffen. Politie en brandweer werden gewaar schuwd omdat er brand was ont staan op de zolder van het pand. De bewoonster werd buiten haar woning aangetroffen en verder was er niemand aanwezig. Tijdens het blussen van de brand ontdekte de brandweer de kwekerij en stel de de politie daarvan in kennis. Deze trof op 2 slaapkamers op de eerste verdieping en op de zolder totaal zo'n 275 hennepplanten aan met bijbehorende apparatuur. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Volgens het energiebedrijf was er illegaal stroom afgetapt voor de kwekerij. Ook de beide aangrenzende woningen liepen rook- en/of waterschade op, de bewoners daarvan werden opgevangen door Salvage. De politie heeft deze zaak verder in onderzoek. Veel bewoners van het appartementencomplex in de Henseniusstraat zien niets in het voorstel om een stopver bod voor auto's in te stellen in hun straat. Verhuurder Wonen Venray en de politie hopen door deze maatregel de overlast van draaiende moto ren van auto's, waarvan de eigenaren een bezoekje bren gen aan coffeeshop Halicamas, terug te dringen. Will de Groot verkondigt in een brief aan de woningstichting de gevoelens van de meeste straatbe woners. Ze vinden dat vooral zij de dupe worden van het stopver bod. Het in- en uitstappen van personen, het uitladen van bood schappen of een verhuizing wordt daardoor zo goed als onmo gelijk gemaakt. "Het stopverbod is eeri verplaatsing van het pro bleem naar de bewoners. Vergeet niet dat dit vaak oudere mensen zijn", zegt De Groot die wijst op de gevaarlijke verkeerssituatie in de smalle straat. Als er een paar auto's voor de coffeeshop staan en een andere auto passeert dan is er geen plaats meer voor de fiet sers. Die moeten dan vaak tenau- wernood hun toevlucht nemen tot het trottoir waar op hun beurt de voetgangers weer belaagd wor den. Veel automobilisten denken ook dat het infietsen van de straat vanaf het winkelcentrum nog steeds verboden is. De omwonenden merken dat de overlast van de coffeeshops de laatste jaren is toegenomen. In het begin werd er nog strenger op toegezien door de politie en hiel den de uitbaters zich ook beter aan de zorgplicht om de omge ving schoon te houden. Niet alleen de draaiende auto's maar ook de herrie van scooters en brommers en de walmen die uit de coffeeshop komen, staan de bewoners tegen. Bezoekers van de coffeeshop gebruiken de portieken en andere beschutte plekken om htm rookwaar te nut tigen. De bewoners worden dan opgescheept met de achtergeble ven rommel. Will de Groot vindt dat de hand having en toezicht te wensen overlaat. Het instellen van een stopverbod voor auto's wijzen de bewoners omdat ze er zelf nog het meest door getroffen worden. "De twee coffeeshops moeten uit het centrum verdwjnen. Alleen op die manier kunnen de ontstane problemen worden opgelost", zo vertolkt De Groot de wens van de omwonenden. bijzondere mensen, bijzondere badkamers Ontwerp - Sloop Verbouwing - Tegelwerk Installatie Alles in één hand Voor doe-het-zelvers deskundige begeleiding 2 jaar garantie op installatie Bezoek onze showroom met: Ruime keuze in sanitair en tegels Bubbelbaden - Stoom cabines - Sauna's Sauna's (maatwerk) en infraroodcabines Badkamermeubels Grote collectie accessoires Sphinx sanitair serie 390 •RVS wasmand f, Design radiator, thermic Kortm9 Meubel, signatuur Quadro Uneto-Vni O gSfSSSESS6-5831 JE Boxmeer 0485-576131 uifufwjbaderieboxmeer.nl De politie heeft assistentie ver leend bij een verkeersongeval op de Eindhovenseweg. Bij het onge val is een 36-jarige vrouw uit het; Duitse Weeze gewond geraakt. Her ongeval gebeurde toen de vrouw rond 17.30 uur over de Eindhovenseweg reed. Daarbij gaf ze vermoedelijk geen voorrang aan een 21-jarige automobilist uit Venray die van rechts kwam. Nadat, de automobiliste tegen die auto; was gebotst reed zij tegen een trek ker met oplegger van een 52-jarige man uit Venray en kwam tegen de vangrail tot stilstand. De vrouw werd met hoofdletsel ter observa tie opgenomen in het ziekenhuis. WOMAN PAUL BROUWER MODE wilhelminastraat 2-4 venray telefoon 0478 510943 www.paulbrouwer.nl PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801. BH Venray 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhofnl Advertenties: Arie Snellen e-mail; asneUen@vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Thrieven op aanvraag e-mail: advertentie@vandeiimunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Veispreidingsbureau Periodiek - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 18,95 (postcode 58..) 33,50 (overige binnenland)

Peel en Maas | 2005 | | pagina 3