o| Engelse tuin voor kunstenaars Gemeente Openbare bekendmakingen Kijk ook op wvyw.venray.nl Paspoort of identiteitskaart? Loting bouwkavels Korenmolen Evenementen» in mei :i« 100 jaar psychiatrie in Venray Langdurigheidtoeslag 2005 De psychiatrie speelt al honderd jaar lang een belangrijke rol in Venray. De geschiedenis daarvan is op initiatief van voormalig wethouder van Cultuur Bert Kersten vastgelegd in een boek. Op vrijdag 24 juni overhan digt Toon Theeuwen het eerste exemplaar van Honderd jaar psychiatrie in Venray aan Mathieu Emonts, wethouder Maatschappelijke diensten. De bijeenkomst vindt plaats in de schouwburg op het Sint Annaterrein van de locatie Vincent van Gogh Instituut van de GGZ Groep Noord- en Midden-Limburg. Toon Theeuwen is voorzitter van de redactiecommissie die de productie van het boek heeft begeleid. Het boek wordt uitgegeven door het Lokaal Historisch Platform Venray en is financieel mogelijk gemaakt door GGZ Groep en de gemeente Venray. Honderd jaar psychiatrie in Venray is uitgegeven bij Walburg Pers, Zutphen en is vanaf zaterdag 25 juni te koop in de boekhandel. Het 500 pagina's tellende boek gaat 19,95 euro kosten. Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Venray. De redactie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan niemand aan de inhoud ervan rechten ontlenen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de hoofdredactie. Hoofdredactie Claudia Hendrickx, 52 33 33 Eindredactie Jansen Houbiers, Venray Fotografie Gé Hlrdes, Mijntje Wismans Basisontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Dodenherdenking Op woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking plaats. Ook in Venray wordt deze herdenking gehouden. Het programma in de Grote Kerk begint om 18.45 uur. Om 19.45 uur begint de stille tocht naar het oorlogsmonument aan het Kerkpad waar de krans- legging plaatsvindt. Verleend Bouwvergunningen en vrijstellingen - Pavanestraat 41 - overkapping ba050124 19/04/05 - Wilhelminastraat 19 - erker ba050068 19/04/05 - Sportpark De Wieën/Leunseweg - lichtmasten en armaturen ba050122 19/04/05 - Maasheseweg 89 - milieustation ba040461 19/04/05 - Ranonkel 14 - zwembad ba050070 19/04/05 - Timmermannsweg 62 - kelder ba050014 19/04/05 - Laagheidseweg 23 - vernieuwen/veranderen woning tot langgevelboerderij ba050057 19/04/05 - Nijverheidsstraat 2 - technische ruimte ba040454 20/04/05 - Veulenseweg 36 - verbouwen woning ba050027 20/04/05 - St. Ursulastraat 15a - vergroten school ba040490 22/04/05 - Grote Markt 17 - vergroten winkel ba050028 22/04/05 Sloopvergunningen - Veulenseweg 36 - gedeelte aanbouw slp050011 20/04/05 U kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u - binnen zes weken na de dag van verzending - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en op ten minste bevatten - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzleningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. PEEL EN MAAS De vakanties komen weer in zicht en dat betekent dat me nigeen in het buitenland de zon gaat opzoeken. Is uw reisdocu ment bijna verlopen, vraag dan op tijd een nieuw document aan. Twijfelt u over de keuze voor een paspoort of een identiteits kaart, dan volgt hieronder een aantal feiten die uw keuze wel licht kunnen vergemakkelijken. - Op een identiteitskaart kunnen geen kinderen worden bijge schreven. - Een paspoort kost 38,80 euro en een identiteitskaart kost 31,20 euro. Ze zijn beide 5 jaar geldig. - Bijschrijving van een kind in een bestaand paspoort kost 18,80 euro per kind en in een nieuw paspoort 8,00 euro per kind. - Een identiteitskaart heeft de grootte van een bank- of giro pasje; handig om op te bergen. - Een identiteitskaart is geldig voor Andorra, België, Cyprus, De nemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noor wegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland. - Een paspoort is geldig voor alle landen van de wereld. - Voor sommige landen moet het paspoort nog een aantal maan den geldig zijn. Raadpleeg hiervoor uw reisbureau of het consulaat van het betreffende land. - U kunt ook beide documenten aanvragen. - U beschikt over een vermogen lager dan de vermogensgrenzen genoemd in de WWB. - U heeft er de laatste vijfjaar alles aan gedaan om werk te vinden, of u maakt geen kans meer op de arbeidsmarkt. De bijstands- en vermogensgrenzen staan vermeld op het aanvraagformu lier. Bovenstaande voorwaarden gelden ook voor uw eventuele (ex-)part- ner. In 2004 zijn er 203 aanvragen binnengekomen. Daarvan zijn er 159 toegekend en 44 afgewezen. In totaal is 57.747 euro uitgekeerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publieksdiensten. Op donderdagavond 26 mei 2005 wordt via loting de volgor de bepaald voor de verkoop van vier particuliere bouwkavels in het bestemmingsplan Kerkdorp Leunen, deelgebied Korenmolen. Inschrijfformulier en inschrijf geld dienen vóór vrijdag 20 mei 2005 om 13.00 uur in bezit van de gemeente te zijn. De loting wordt verricht door notaris kantoor Mathijsen en Weijs te Venray. De kavels variëren in grootte tussen 270 en 315 m2. De kavels zijn bedoeld voor de bouw van twee- onder-een-kapwoningen. De grond prijs voor 2005 bedraagt 198 euro per m2, exclusief 19% BTW. De bouwkavels zijn bedoeld voor eigen bebouwing en bewoning. Daarom is de koper verplicht de woning gedurende drie jaar na de voltooiing ervan zelf (met eventuele gezins leden) te bewonen. Autochtonen van Leunen hebben voorrang bij de uitgifte van de kavels. Inschrijving Inschrijving voor deze loting is mogelijk vanaf vrijdag 29 april tot en met vrijdag 20 mei 2005 13.00 uur bij de afdeling Publieksdiensten. Per echtpaar c.q. paar van (samen wonende) partners kan slechts één persoon zich inschrijven. Inschrijven kost 53,55 euro. Dit bedrag wordt niet terugbetaald of verrekend. Het inschrijfgeld kunt u contant voldoen of overmaken op bankrekeningnum mer 28.50.08.757 van de gemeente Venray bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Vermeld daarbij: Inschrijfgeld Korenmolen en uw naam. Als inschrijfformulier en inschrijfgeld binnen zijn ontvangt u een informatiepakket waarin ook lülTlcL yn-T< JfrOl-Hef en-Swok Meerlo ieloEW( n-T0: m-Holtl sVenn e reda tellen va orhemsli ït tien p afdeling Publieksdiensten inzie yendien v Of kijk voor meer informatiett www.venray.nl een bevestiging van uw inschri ving zit. Uiteraard kunt u, vot u zich inschrijft voor de loting, genoemde informatiepakketbj lesthetaf nten tegei De stand: Phil Verst Harcel Bc tó van iert Cust objanss [oen Gii iten ené Ti, en (SSS' ander! ay), Bar 'rederik De gemeente heeft diverse ve ningen verleend voor evenem in Venray en de kerkdorpen, aantal daarvan staan hierond genoemd. Een compleet over van alle activiteiten in de gem j die een open karakter hebben en/of vergunningplichtig zijnv <r u op www.venray.nl. 1 mei: Snuffelmarkt, Gemeem i schapshuis Smèlehof Ysselste) 1 meiSkeelertocht, SVS St. Anthonis 6 mei: Jera on Air, Ysselsteyn 7 mei: Modelstockcars Circuitl Peel, De Peeldrivers 7 en 8 mei: SamenGestelde Wedstrijd SGW Noord-Limburg Castenray 7 t/m 10 mei: kermis Oirlo 15 mei: Stratentoernooi Leun» i. Veulen-Heide, Sportpark Leunt 16 mei: Koopzondag Autobedif depri; Keizersveld 16 mei: Races, Circuit De Peel, SMC Venray 21 t/m 24 mei: Kermis Leunen 22 mei: Karting Circuit De Pee1, tlpunter Rotary Club £Urvot 27 mei: Schools-out-party, Tennishal De Schaapskooi 27 en 28 mei: Kenteken graver ((je Wet milieubeheer Meldingen Algemene Maatregel van Bestuur (8.40 WM) Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen WM - Leunseweg 16 te Venray - Hockeyclub Venray, p/a Augustinessenhof 31 te Venray, in verband met het veranderen van de inrichting. De inrichtingen moeten voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij het desbetreffende besluit. U kunt de desbetreffende stukken van 28 april 2005 t/m 12 mei 2005 inzien. Ontwerpbesluiten Burgemeester en Wethouders zijn van plan voor de inrichting gelegen aan: - Peelweg 43 te Ysselsteyn - een veranderingsvergunning te verlenen aan Mts. Franken-Hamers, Peelweg 43 te Ysselsteyn voor een varkensfokkerij. - Rotven 3 te Oirlo - een veranderingsvergunning te verlenen aan M J.J.C. Philipsen, Rotven 3 te Oirlo voor een varkensfok- en pluimveevermeerderingsbedrijf. Aan de vergunningen worden voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt de desbetreffende stukken van 28 april 2005 t/m 26 mei 2005 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke bedenking indienen bij Burgemeester en Wethouders. U kunt - schriftelijk en gelijktijdig met de bedenking - vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kunt u ook een mondelinge bedenking indienen, waarbij u de gelegenheid krijgt over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen. De aanvrager wordt hiervoor uitgenodigd. Tegen het besluit kunt u later alleen beroep indienen wanneer u tijdig een bedenking hebt ingediend of wanneer u een belanghebbende bent en aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. en ruiten repareren, sporthal De Wette ling 28 mei: 70-80's Discoparty, Tennishal De Schaapskooi 29 mei: Dag van het Park, Oda Crs voo 29 mei: Modelstockcars Circuit De Peel, De Peeldrivers 29 mei: Koopzondag Autobedrij en span Keizersveld ten gaa fKoeru eamkla: ok dit j van alle Venray i chtige p grote a in de ingsbe de toi tloon, I oen woi en Maa het Sur it 2004- it zijn ei ai en d :h kan aan d iesgroe aiklapp teer S: sement De Wet werk en bijstand (WWB) maakt het mogelijk een langdurig heidtoeslag te verstrekken, een inkomensondersteunende toeslag voor mensen met een bijstandsuitkering. Voor 2005 bedraagt deze 466 euro voor gehuwden/samenwonenden, 418 euro voor een al leenstaande ouder en 327 euro voor een alleenstaande. Om in aanmerking te komen voor de langdurigheidtoeslag moet u in ieder geval aan onderstaande voorwaarden voldoen: - U bent 23 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar. - U heeft de laatste vijf jaar niet gewerkt. - Uw inkomen was de laatste vijfjaar niet hoger dan de bijstandsnorm. - U ontving de laatste vijfjaar geen inkomen in verband met arbeid (ZW, WW). Bouwplannen Aangevraagd Bouwvergunningen en vrijstellingen - Oranjestraat 20 - vergroten woning ba050166 - Merseloseweg 138/Hoenderstraat - hospice ba050167 - Oostsingel 16 - vergroten woning ba050168 - Ysselsteynseweg 80 - veranderen pluimveestal ba050169 - Kempweg 55 - vernieuwen kozijnen ba050170 - Lamersveld 9 - erfafscheiding ba050171 - Heuvelstraat 4 - vernieuwen kozijnen ba050172 - Molenhofweg - woning ba050173 - Maasheseweg 27 - vergroten woning ba050174 - Isabellahof 23 - vergroten woning d.m.v. balkon ba050176 - Isabellahof 21 - vergroten woning d.m.v. balkon ba050178 Sloopvergunningen - Lollebeekweg 34 - stallen slp050021 De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen zienswijze indienen. Voorgenomen vrijstellingen Burgemeester en Wethouders zijn van plan medewerking te verlenen - voor zover nodig met toepassing van art. 15; 17; 19, lid 1; 19, lid 2 of 19, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en art. 50, lid 4, 5 of 6 Woningwet - voor: - Leunseweg 22 - veranderen entree/inpandige trap ba050002 - Kleefkruid 4 - serre ba050151 - Bingelkruid 49 - tuinkamer ba050153 - Brennerlaan 8 - kantoorruimte/kelder/carport ba050148 - Beekweg 30 - vergroten woning ba050161 - Ripseweg 8 - vernieuwen luifel ba050162 - Reigersbek 14 - serre en dakkapel ba050019 U kunt de desbetreffende stukken van 29 april 2005 tot 27 mei 2005 (vier weken) inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en Op hemelvaartsdag, donderdag 5 mei, wordt er geen afval opgehaald. De ophaalroute - van kalender 1 en 2 - wordt verplaatst naar zaterdag 7 mei 2005. In het hart van Venray, vlak voor het gemeentehuis, ligt de zogenoemde Engelse tuin. Niet zo groot, maar heel charmant. De gemeente stelt de onlangs feestelijk geopende Engelse tuin beschikbaar aan kunstenaars voor het exposeren van hun werk. Zowel professionele als amateur-kunstenaars mogen gedurende twee jaar hun werk in de Engelse tuin tentoonstel len. Zij mogen het kunstwerk ook ter plekke vervaardigen. De gemeente garandeert de toegankelijkheid en stelt de Engelse tuin beschikbaar voor het plaatsen van kunstwerken. De kosten voor plaatsing, onderhoud en verwijderen van het kunstwerk is voor de kunstenaars. De voorwaarden worden contractueel vastgelegd. Verder geldt: wie eerst komt, wie eerst maalt. Gemeentehuis Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl www.venray.nl Donderdag 28 april 2005 - Pag, Openingstijden Maandag van 12.00 tot 20.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 M Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077j ffefligi nwerpc Week

Peel en Maas | 2005 | | pagina 18