Doe iets aan de hondenpoep" Oog in oog met zijn redders' Bewoners niet gerust op plannen Stationsweg Overlast coffeeshop Henseniusstraat WÊk. Onwel na discotheekbezoek TAXATIES Samenwerking biedt CDA taalles aan Kies voor Hart en Sport gaat door Gunhoek Lasercentrum Venray - 1? Omwonenden klagen al geruime tijd over overlast van auto's bij coffeeshop Halicarnas aan de Henseniusstraat. Veel bezoe kers laten hun auto met draai ende motor op straat staan ter wijl ze binnen inkopen doen. De politie kan hier niet tegen optreden omdat in de straat alleen een parkeerverbod geldt Bij Wonen Venray kwamen klachten van huurders binnen van het tegenover gelegen appartemen tencomplex. De woningstichting heeft samen met de politie en de eigenaar bekeken wat de beste oplossing is. De politie doet het voorstel een stopverbod in te stel len. Want dan kan ook worden opgetreden tegen de bestuurders die hun auto met draaiende motor op straat achterlaten. Een paar jaar geleden heeft de gemeente paaltjes 'Amsterdammertjes' aan weerszij den van de Henseniusstraat geplaatst. Dit is vooral gedaan om te voorkomen dat de bezoekers van de coffeeshop hun auto's nog op het trottoir parkeren. Dit pro bleem is daardoor ondervangen maar de huidige situatie levert voor de omwonenden nog meer over last op. Wonen Venray stuurde vorige week een brief naar alle huurders. "Wij willen weten wat de reacties van de bewoners zijn op het instel len van een stopverbod, zoals de politie dat voorstelt", zegt Frans Aussems van Wonen Venray. "Want de mensen moeten zich realiseren dat het stopverbod voor iedereen geldt. Dit betekent dat bewoners niet meer mogen in- of uitstappen vlakbij hun woning. Voor mensen die minder mobiel zijn wordt het lastiger de eigen woning te bereiken." Tot 18 april kunnen de bewo ners hun mening kenbaar maken bij Wonen Venray. Aussems heeft al een aantal reacties binnen. "De meningen zijn verdeeld. Ik denk dat de verhouding voor- en tegen standers van het stopverbod fifty- fifty is." Een aanwonende van de Henseniusstraat heeft in een schrij ven aan de mede-straatbewoners een ander voorstel gedaan. Hij stelt voor de coffeeshop te verplaatsen naar een industrieterrein. "Dat is goed toegankelijk en een veel bete re oplossing." Uit het pamflet blijkt dat er weinig vertrouwen is in een kordaat optreden tegen de overtre ders. "Waarom moet u hinder ondervinden van het stopverbod? Omdat de politie en parkeerwach ten niet in staat zijn de parkeero- vertreders op de juiste wijze aan te pakken." Naast overlast van auto's onder vinden de bewoners ook hinder van coffeeshopbezoekers die zich op privéterrein of in de portieken begeven. Ook is er in toenemende mate sprake van zwerfafval. "Sinds Jan Driessen niet meer in de CDA-fractie zit, is het taalge bruik flink gedaald", zei burge meester Waals in de raadsvergade ring. Fractieleider Gerda van Stelten had op schrift drie wijzigin gen ingediend voor de toekomstvi sie 2015. Het college en de andere partij en konden zich daar wel in vin den, maar qua taalvaardigheid ram melden de teksten. Waals: "We zullen ze eerst moeten herschrij ven zodat het taalkundig past. Anders is het kwaliteitsverschil tussen de beide teksten te groot." Ike Busser (Samenwerking) maakte al eerder de opmerking dat in de zin '...Venray heeft voorwaar den geschept...' het woordje 'geschept' vervangen moest wor den door 'geschapen'. Wethouder en ex-leerkracht Driessen maakt sinds de invoering van het duale stelsel in 2002 geen deel meer uit van de fractie. Volgens Waals mist het CDA dui delijk zijn onderwijskundige inbreng. Busser reageerde daarop: "Als Driessen niet meer beschik baar is dan kunnen wij wel iemand leveren die het CDA taalles geeft." De gemeente Venray gaat door met Kies voor Hart en Sport en Jeugdkennismakingsactiviteiten, ter wijl wijkgericht sporten verder wordt ontwikkeld. Het college heeft dit besloten na een evaluatie van deze projecten. In Venray worden sinds 2003 projecten in het kader van de stimulering breedtesport uit gevoerd. De GGD Midden en Noord Limburg voert Kies voor Hart en Sport uit. In dit project volgen kinde ren van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs een speciaal lespro gramma met gezondheids- en sport- voorlichting. Aansluitend worden in samenwerking met verenigingen sportactiviteiten aangeboden. In de eerste fase van dit project hebben acht scholen succesvol deelgeno men. De overige scholen nemen deel in het schooljaar 2004/2005. Het jeugdsportkennismakingspro- ject heeft in Venray al jaren een vaste plaats in de sportstimulering en is een groot succes. Wijkgericht sporten, dat zich richt op de wijken Brukske en Landweert, verkeert nog in een groeifase. Met de ervaringen vanuit de evaluatie worden in 2005 meer verschillende activiteiten geor ganiseerd in samenwerking met Synthese, wijkorganisaties, vereni gingen en scholen. De evaluatie wordt 28 april besproken in de Commissie Maatschappelijke Diensten. lrrDe Hoveniers ook voor üw tuin www.gunhoek.nl Venray 0478-571800 Sinds 1999 voor het corrigeren van uw ogen d.m.v. Refractieve Laserchirurgie. - Betrouwbaar en veilig - De behandeling is pijnloos - Lasertechnieken: PRK, LASEK en ZYOPTICS - Ook voor de plus sterktes Het Lasercentrum organiseert regelmatig Informatieavonden over de verschillende mogelijkheden van behandeling. Tijdens deze avonden komen alle aspecten van refractiechirurgie aan bod. Voo.' nadere informatie kan men terecht in het Laser Centrum Venray, Grotestraat 16 in Venray Telefoon 0478-581382 optometrie Samenwerking tussen 9 lasercentrum Drs. G. Cinque; oogarts en brille'n-contactlenzen O. van Meurs; Optometrist. ELEN maas Üp de fiets door Landweert (vervolg vp) Donderdag 14 april 2005 - Pagina 5 len ha1 5t g; '96 3l dubbê tijnen, nkamer ken, 3 mer mei toilet, D( met gebiedsmentor de politie Roel Coppus, .beheerder Willy Sassen, Damen van Synthese, ver- ;nwoordigers van de wijk- d en enkele bewoners fïet- n burgemeester Waals en a wethouders afgelopen ïsdag door de wijk. iesbeth Arts van de wijkraad: e stellen de belangstelling voor lichting"' [ewijk Zeer op prijs, en vragen •'ca6^ aandacht voor de overlast van ndenpoep ten gevolge van het cuwe hondenpoepbeleid. De laatstroken zijn verdwenen, in grasveldje is meer vrij van idenpoep. Daarnaast zijn er iblemen rondom het zwerfvuil illegale dumpingen van afval, l name langs de Fluitekruid, jit..] pad langs de A73 en bij het HHfcelcentrum. Het wijkbeheer IHde gemeente, dat per 1 janu- ingesteld, functioneert fijn. Q goed en constructief contact T ceni t de gemeente is van groot jlasi! lang." Wijkbeheerder Willy tojytoifeen beaamt dit: "Een vast wijk en met een vast aanspreekpunt. O0,--k.fc 997) yj pkamei b.a?ki erdoor kunnen we snel inspe- wastafe j, Verfe iop problemen. Er is een was- aan werkzaamheden waar- je we aan de slag gaan, zoals tegels en scheve palen, ia gaan we beginnen aan de itere knelpunten van de lijst >als liet zwerfvuil, hondenpoep de straatverlichting die vrijwel eral in de wijk niet aan de nor- m voldoet.. Ook is er veel last nwortelopdruk van de bomen, c hebben alles in beeld, weten jt er loos is en wat er speelt." Dan gaat het gezelschap op de lts richting Koningskaars, naar hangplek voor ouderen, ïwonenden hebben de vlag uit waardoor het pleintje een feestelijk tintje krijgt. De seni oren zitten aan de koffie. Zij zijn vereerd met de aanwezigheid van de burgemeester. Behalve de seni oren zijn er ook enkele kinderen aanwezig. De elfjarige Imke Koopmans en Veronne Rutten bieden Waals een plakje cake aan. De meisjes weten niet waar ze moeten kijken als hij spontaan naast hen plaats neemt op het hekje om op zijn gemak van de cake te genieten. Als hij hen aan spreekt worden ze ineens erg ver legen. Wethouder Driessen is vol lof over deze hangplek. "Op initia tief van een aantal bewoners is van een loze groenstrook een gezellig pleintje gemaakt met zit banken en een tafel waar veelvul dig gebruik wordt gemaakt. Met 6000 inwoners is dit een grote wijk. De betrokkenheid is dan vaak ver te zoeken. De mensen aan de ene kant van de wijk maken zich niet druk om hetgeen er aan de andere kant van de wijk gebeurt. Maar die kleinschalige initiatieven, zoals het aanpassen van dit pleintje, zijn een groot succes van het wijkbeheer en bevorderen tevens de buurtkwali- teit." Sassen: "Er is hier in dat jaar niets kapotgemaakt. De mensen hebben hier zelf aan gewerkt. De omwonenden houden dit pleintje echt in de gaten Er is nu een geweldige sociale controle." Een van de bewoners vraagt wanneer een bepaalde boom nu eindelijk gaat verdwijnen en krijgt daar meteen antwoord op. De lijntjes blijken daadwerkelijk erg kort. Vervolgens gaat het naar de nieuwe hangplek voor jongeren aan de Wijnruit. Het nieuwe over dekte plekje ziet er oerdegelijk uit en blinkt in het schijnsel van het zonlicht. Waals en wethouder Emonts proberen de zitjes even uit. De burgervader informeert bij de wijkbeheerder wat er met de ondergrond gebeurt. Als er een regenbui valt zal het een modder poel worden, denkt hij. Als de rest van het gezelschap de hang plek bekijkt, neemt Waals even de tijd voor twee hardwerkende hoveniers, enkele meters verder op op het grasveldje. De ontmoe tingsplek achter de schoolwonin- gen ziet er heel anders uit.. "Hier word je toch niet blij van, die schilderingen", reageert Waals onthutst als hij de graffiti en racis tische tekens op het stalen gebouwtje bekijkt. Alhoewel het gebouwtje uit staal is opgetrok ken zijn de vernielingen zicht baar. De metalen dakranden zijn afgebroken door het eraan te gaan hangen. Wat er ook maar vernield kan worden gaat ook kapot. Omwonenden ondervinden hier veel overlast van de jeugd. Sassen geeft aan dat dit hok inmiddels al wat jaren meegaat. Onlangs is het opnieuw in de verf gezet, daarvan is amper nog wat van te zien. Verderop is net de school uit. Groepen kinderen komen voorbij. Ineens weerklinkt er een luid gejoel. "Het is de burgemeester", wordt er geroepen. Waals is de laatste tijd vaak op televisie geweest en wordt meteen her kend. Tientallen kinderen willen hem de hand schudden. Voor hen is hij even een beroemdheid. "Dat was wat voor op verkiezingstoer, zoveel handen schudden", vertelt een volledig verraste burgervader. SAMENSPRAAK Via het fietspad gaat het de ska- tebaan. Het fietspad gaf voorheen een onveilig gevoel, maar intus sen is er veel verbeterd, zoals het snoeien van de struiken en verbe teren van de verlichting. De skate- baan en het aangrenzende trap veldje is een plek waar zich veel jeugd verzamelt en regelmatig voor overlast zorgt. "Je kunt de jeugd een trapveldje niet ontzeg gen. Ze hebben toch iets nodig", aldus Waals. "Landweert is een grote en relatief jonge wijk, met veel jeugd dat ook weer veel andere jeugd aantrekt." Binnenkort starten de werkzaam heden van de herinrichting van de Kruidenlaan waar de verkeers veiligheid grondig wordt aange pakt. Er komen drie verkeerspla teaus, grote drempels bij kruisingen. Zo wordt de snelheid uit het verkeer gehaald. De weg krijgt een nieuw asfaltlaagje. Maar liefst 140 bomen worden er ver wijderd. De wortels van deze bomen reiken inmiddels tot in de kruipruimten van de woningen. Alle aanpassingen zijn in samen spraak gegaan met de omwonen den, zodat er straks bij de werk zaamheden weinig problemen worden verwacht. De fietstunnel heeft de voortdu rende aandacht. Het blijkt een kwetsbare route van de wijk naar het centrum en geeft een hoog onveiligheidgevoel, ondanks dat zich hier nauwelijks incidenten voordoen. De tunnel is slecht ver licht. Roosters en lampen worden telkens volgespoten met verf. Inmiddels zijn de struiken langs het fietspad kort gesnoeid zodat er een betere sociale controle plaatsvindt en wordt de tunnel elke dag gereinigd. De uit de tim nel opduikende fietsers kijken verrast op als ze daar de burge meester herkennen die daar onverstoorbaar midden op het fietspad blijft staan. Bij het winkelcentrum heeft winkelier Sraar van Dijck moeite met de ondergrondse containers pal voor zijn zaak. Het ziet niet uit en het afval stapelt zich alsmaar op. Daarnaast is er last van hang jeugd en vernielingen. Van Dijck toont zich een voorstander van cameratoezicht. De parkeerpro blemen lijken niet zo eenvoudig op te lossen. Deze buurtsuper is inmiddels uitgegroeid tot 'gemeentesuper', al is regiosuper misschien beter op zijn plaats en dat heeft ook zijn schaduwkan ten. Maar behalve het winkelend publiek zijn er ook bezoekers van de tegenoverliggende sporthal die per auto komen. Terwijl Van Dijck zijn verhaal afsteekt men gen zich enkele voorbijgangers zich in het gesprek. "Doe maar eens wat aan de hondenpoep", roepen enkele dames. "De kinde ren kunnen nog niet eens meer ergens spelen. Overal ligt de str ont." Driessen ziet de middag als een oog en oor. "Door een mid dag hier te fietsen krijg je toch een heel ander beeld dan wan neer je op een avond hier alle pro blemen aanhoort." Burgemeester Waals lijkt het die middag op te nemen voor de jeugd, hij laat her haaldelijk blijken dat er ook plaats moet zijn voor de jeugd en dat je ze niet overal moet kunnen weg sturen. Ook over de hondenpoep is hij duidelijk: "Het hondenpoep probleem blijft altijd een pro bleem. Dat is een verantwoorde lijkheid van de hondenliefhebber. Persoonlijk vind ik dat de wijk er prima uitziet en goed wordt onderhouden. De problemen die er zijn moeten worden opgelost." Liesbeth Arts: "Het is mooi om op die manier door de wijk te gaan en samen de problemen te bekij ken. Het is een fijne wijk waar voortdurend aan gewerkt moet worden. Landweert is het gewoon waard." 9 Maatv. financi I De bewoners van de Stationsweg zijn niet te spre ken over de maatregelen die de gemeente wil nemen om hun straat verkeersluwer te maken. Voor de komst van de nieuwe woonwijk Servaashof willen de bewoners een con venant sluiten met het VvGI, gemeente en verkeersorgani- satie 3VO. Het aantal verkeers bewegingen moet worden teruggedrongen van 9500 naar 6000 auto's per etmaaL Een fysieke afsluiting van de Stationsweg voorbij de kruising met Klaproos (Landweert) en de wijk St. Antoniusveld zal volgens het actiecomité de meeste effi ciënte maatregel zijn. De bewo ners hebben er geen vertrouwen in dat het autoverkeer uit Oostrum en Wanssum alleen door middel van wegwijzers voortaan gebruik zal maken van de Henri Dunantstraat om zo het centrum van Venray te bereiken. Ook een plateau op de kruising met de Klaproos zal weinig zoden aan de dijk zetten, vermoedt woordvoer der Tom Receveur. De gemeente heeft onderzoe ken naar de te treffen verkeers maatregelen aangekondigd maar de resultaten daarvan zullen pas over twee of drie jaar bekend zijn, denkt Receveur. "En dan kunnen ze pas uitgevoerd worden. Dat betekent dat de huizen langs de Stationsweg al gebouwd zijn. We komen dan voor een voldongen feit te staan. We willen dat de wens van de gemeenteraad wordt uitgevoerd en dat er vooraf een oplossing komt." Op 30 maart vond op het gemeentehuis een gesprek plaats. Er was een concept-intentiever klaring opgesteld met de te De politie stelt een nader onder zoek in, nadat afgelopen weekend twee personen onwel zijn gewor den. Vermoedelijk na het gebruik van drugs. Het gaat om een 27-jari- ge Venraynaar en een 24-jarige man uit Ysselsteyn, die na een bezoek aan discotheek De Steeg in Leunen onwel zijn geworden. Een politiepatrouille kwam in de nacht van zaterdag op zondag op de Gussenstraat uit bij de man uit Ysselsteyn. De man werd door ambulance- en politiepersoneel uit eindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon met grote moeite in bedwang worden gehouden. De 24-jarige man werd opgenomen in het ziekenhuis waar hij zondag werd ontslagen. Naar eigen zeggen heeft de man de drugs zelf gekocht en bewust gebruikt. Er wordt onderzocht van wie hij de drugs heeft gekocht. De 27-jarige Venraynaar werd op de Chopinstraat door personeel van een discobus overgedragen aan de politie omdat hij eveneens onwel was geworden. Hij gaf aan niks te weten van drugsgebruik. Tevens was zijn portemonnee ver mist. Ook de Venraynaar werd na zijn opname in het ziekenhuis weer ontslagen. Ook in deze zaak wordt een nader onderzoek inge steld. nemen maatregelen voor de Stationsweg. Volgens het college hebben de bewoners de intentie verklaring 'positief ontvangen.' Volgens Tom Receveur is hier geen sprake van. "Tussen vijf en zes uur was het gesprek. Maar het was totaal geen overleg. Het was een eenzijdig verhaal van 'zo gaan we het doen'. De intentie-verkla ring kregen we niet eens te zien. Die kreeg ik pas afgelopen zater dag toegestuurd." De bewoners eisen, zoals de gemeenteraad dat heeft bedon gen, een convenant met drie par tijen. Ze zijn niet tevreden met alleen een intentieverklaring. Het actiecomité reageert ver baasd op de aard van de bebou wing langs de Stationsweg. "Er is ons altijd verteld dat er alléén een gezinswoningen zouden komen. Nu blijkt dat in de helft van de bouwblokken appartementen komen. Waar moeten die auto's allemaal geparkeerd worden", vraagt Receveur zich af. Het ontwerp-bestemmingsplan Servaashof ligt momenteel ter inzage. De bewoners zullen opnieuw van zich laten horen. Op 20 april tijdens de informatie avond en op 26 april bij de com missie Stedelijke Ontwikkeling. Wél is er tevredenheid over de afstand tussen de huizen aan weerszijden van de Stationsweg. Dit is nu vastgesteld op minimaal dertig meter. Alhoewel Receveur meent dat die afstand nog te smal is om er een ventweg aan te leg gen. "Dit betekent dat er van het groen niets meer overblijft. Het wordt alleen maar een rijbaan van straat en stenen." Ondanks dat de suggestie wordt gewekt dat de bewoners instemmen met het voorliggende plan wil het actiecomité duidelijk 1 januari 2005. Die datum t in het geheugen van de arige Cees Min gegrift. Zijn ste uurtje leek die dag plagen te hebben. Enkele in zijn nabijheid [den dit gelukkig voorko- Zij aarzelden geen loment en begonnen meteen reanimeren, indagavond was hij samen I zijn echtgenote en zijn Ion op de bewuste plaats ™g. Ditmaal om enkele men- nln de bloemetjes te zetten. die donkere dgg in januari Cees Min mee in de tafel- bedrijvencompetitie in de van Red Stars. "Ik weet niet gebeurd is", vertelt "Ik weet nog dat ik aan de stond en ineens was ik westen. Vanaf dat moment k niets meer. De volgende werd ik wakker in het Competitieleider er ineens wat tumult ontstond. Ik ben gaan kijken en daar lag Cees op de grond. Ik zag meteen dat het niet goed met hem ging. Wim en ik zijn meteen begonnen met reanimeren. Ik heb jaren geleden ooit geleerd te reanimeren. Je kunt niets verkeerd doen, als je niets doet, dan gaat het helemaal mis." Ook voor Wim Vullings was het voor de eerste maal dat hij iemand reanimeerde. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Technisch gezien was het misschien niet per fect, dat hoeft ook niet. Als er maar wat wordt ondernomen. Maar dat is de vrees van de mees ten, van doe ik het wel goed? Nu zie je dat zo'n bhv-opleiding met reanimatie toch belangrijk is." Van den Bosch: "De ambulance medewerkers hebben hem met een defibrillator tot leven gewekt. Toen wist ik dat hij kansen tot overleven had. De volgende dag hebben wij via zijn zoon verno men dat hij bij kennis was en dat het naar omstandigheden goed met hem ging." Cees Min zelf vernam een dag later pas wat er allemaal was gebeurd. "Mijn zoon vertelde mij dat ik een hartstilstand had gehad en dat omstanders mij gereani meerd hadden. Ik heb een maand in het ziekenhuis gelegen, waar van de laatste drie dagen in Eindhoven. Daar hebben de artsen een kleine defibrillator in mijn lichaam geïmplanteerd. Gelukkig had ik geen beschadigingen aan mijn hart, iets waarover mijn arts laten weten het er 'absoluut niet mee eens te zijn'. "Dat er nu tegenover ons toch appartemen ten komen, viel ons koud op het dak. We zijn het behoorlijk zat. Het vertrouwen is wederom geschaad", aldus Receveur. Op het Servaasterrein is rond om de oude chemische wasserij een bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Het VvGl heeft een saneringsplan opgesteld dat de provincie nog moet goedkeuren. Het is niet dui delijk tot welke beperkingen in het woningbouwprogramma dit leidt. Het archeologisch bureau RAAP gaat de grondwerkzaamheden op de voetbalvelden en bij de hoofd ingang begeleiden. Het vermoe den bestaat dat hier archeologi sche vondsten worden gedaan. Hans van den Bosch zag het voor val gebeuren: "Ik ging kijken naar zijn partij tegen Wim Vullings. Ineens zag ik dat hij niet goed werd. Samen met Vullings kon ik hem nog in zijn val opvangen." Vullings: "De bal ging net over de tafel heen en^Cees ging deze halen. Toen hij terug liep steunde hij op de tafel en veegde met zijn hand over zijn voorhoofd. Ik maakte nog een opmerking tegen hem van 'kom op, je bent nog niet moe'. Hij reageerde niet echt en toen zakte hij ineens langzaam in elkaar. Met z'n tweeën vingen we hem op en hebben hem op de grond neergelegd." Van den Bosch: "Hij trok wit weg en reageerde helemaal niet meer. Ik dacht meteen al dat het zijn hart was. In een flits van enke le seconden doe je dan van alles wat je ooit hebt geleerd zoals bloedcirculatie, hartslag en adem haling controleren. Wim en Elly Koenen begonnen meteen met reanimeren en er is een ambulan ce gebeld. Intussen werd ook de competitie stilgelegd." Vullings: "Er was geen ademhaling meer, die viel telkens weg en we begon nen weer opnieuw met reanime ren. Al snel kwamen er politie mensen die het reanimeren overnamen. Vrijwel meteen daar na kwam de ambulancedienst." Ook Elly Koenen praat over het voorval alsof het zojuist pas is gebeurd. Ook zij weet nog pre cies hoe het is gegaan: "Ik wilde net een wedstrijd beginnen toen zich nogal verbaasde. Mogelijk komt dat doordat er meteen door mensen is ingegrepen. Door de reanimatie heeft het hart toch vol doende zuurstof gekregen." Maandagavond kwamen ze even weer bij elkaar, samen met Martijn Willems en Ank van Baal van de ambulancedienst. Cees Min is hen zeer dankbaar voor hun inzet en heeft voor elk van hen een boeket bloemen als dank voor de levens reddende hulp. "Ik ben wel heel erg blij dat ik er nog ben en weer voor mijn vrouw kan zorgen. Zonder deze mensen was ik er niet meer geweest!" Het hele voor val heeft nogal wat losgemaakt bij tafeltennisvereniging Red Stars. Hans van den Bosch. "Uiteraard is er veel over nagepraat. Er werd actie ondernomen en met een financiële injectie van onze spon sor Adviesburo Brandveiligheid wordt een defibrillator aange schaft. Deze sponsor bekostigt ook de opleidingen om het reani- matie-apparaat te kunnen bedie nen. Met zo'n apparaat kan meteen begonnen worden met een goede reanimatie en kunnen mensenlevens worden gered."

Peel en Maas | 2005 | | pagina 5