Iportpark Holthees op slot kwaliteitsimpuls centrum Iemis totaalvisie blokkeert Marieke v.d. Broeke bint solistenconcours Pass i FLora SCHOUWBURG VENRAY TUIN ONTWERP TUIN AANLEG TUIN ONDERHOUD Verbod demonstratie MAN WOMAN VENRAY 06 20 43 99 57 www.passiflorahoveniers.nl "Nekslag Dingus" Vernielingen gemeentehuis Verdonk in Venray HOVENIERS PAUL BROUWER MODE wilhelminastraat 2-4 venray telefoon 0478 510943 www.paulbrouwer.nl bijzondere mensen, bijzondere badkamers Ontwerp - Sloop Verbouwing - Tegelwerk Installatie Alles in één hand VOORDEEL! Sphinx sanitair serie 390 ^no RVS wasmand jfu/ Design radiator, thermic Korting Meubel, signatuur Quadro www.baderieboxmeer.nl Informatie voorstellingen en bestellen van theaterkaarten www.schouwburgvenray.nl PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vanSenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Thrieven op aanvraag e-mail: advertentie@vandenmunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Pc riodiek Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur Abonnementen: 18,95 (postcode 58..) 33,50 (overige binnenland) Bezoek onze showroom met: Ruime keuze in sanitair en tegels Bubbelbaden - Stoom cabines - Sauna's Sauna's (maatwerk) en infraroodcabines Badkamermeubels Grote collectie accessoires Voor doe-het-zelvers deskundige begeleiding 2 jaar garantie op installatie Uneto-Vni SJSfSJ6'5831 JE Boxmeer 0485-576131 aginfeEL EN MAAS Vervolg voorpagina Donderdag 14 april 2005 - Pagina 3 De noodverordening van de gemeente Venray maakt het voor Dingus onmogelijk om nog hardcoreparty's te organi seren. In de verordening is aangegeven dat elk evenement uiterlijk drie weken van tevo ren moet worden aangemeld. "Wij weten vaak pas tien dagen van tevoren wat we met wie kunnen organiseren", aldus Dingus-voorzitter Gijs- bers. "Dingus is daarbij afhan kelijk van andere hardcore evenementen in de regio." Volgens Gijsbers reikt de veror dening zelfs verder. "Het gevolg is dat er nergens in Venray een hard- coreparty georganiseerd kan wor den, in De Steeg niet, in de Nachtwacht niet en ook in Forest niet", aldus Gijsbers. Een woord voerder van de politie laat echter weten dat elke hardcoreparty die aangemeld is'individueel bekeken wordt. In de ogen van Gijsbers is de noodverordening de zoveelste poging om Dingus de nek om te draaien. "Wij zijn ervan overtuigd dat Waals van dit hele incident een olifant heeft gemaakt. Even losgezien van het incident, hoe erg het ook is. De dader, inmid dels is bekend dat er slechts een enkele persoon flessen heeft gegooid, moet ook flink gestraft worden." Volgens Gijsbers staat Vast dat van de groep die op het kerkter- rein zat te barbecuen, niemand in Dingus is geweest. Het was voor hem dan ook onbegrijpelijk dat Dingus de party op de bewuste zaterdagavond moest stoppen op last van de burgemeester. "Wij hebben in het verleden 41 party's georganiseerd waar zo'n 12.000 mensen op afkwamen. We hebben dat altijd in goede banen geleid, de gemeente en politie hebben dat ook altijd onderkend. De noodverordening is voor ons nu de doodsteek", aldus Pieter Gijsbers, die aangeeft dat Dingus met de party's financieel het hoofd boven water kon houden. De Dingus-voorzitter kan niet instaan voor de gevolgen van dit besluit. "Voor onze achterban is dit alweer de zoveelste tegenslag. We blijven maar inleveren maar dat houdt echt een keer op. Onze vrijwilligers organiseren deze par ty's allemaal zelf en leggen daar heel hun hart en ziel in". Dingus gaat de noodverorde ning aanvechten bij de rechter. "Het laatste woord hierover is nog niet gevallen maar ik ben bang dat er nog het nodige gebeurt voor dat we bij de rechter zitten". Het gemeentehuis is in de nacht van vrijdag op zaterdag het doelwit geweest van van dalen. Bij de hoofdingang werden enkele ruiten ver nield en bij de bestuursvleu- gel, links van de hoofdin gang, werd ter hoogte van de kamer van burgemeester Waals een zwaar voorwerp door een ruit gegooid. Daarbij werd zowel het glas-in- loodraam als het daarachter bevestigde plexiglas vernield. Ook werden drie hakenkruisen op de toegangsdeur van deze vleugel-gekrast en de rüiten van de deur vernield. "De totale scha de bedraagt 15.000 euro", vertelt burgemeester Waals. Óver de daders is volgens hem niets bekend. De gemeente gaat nu extra beveiliging inzetten om nieuwe vernielingen te voorko men. "Daarvoor moeten we dit jaar extra geld inzetten, waar door er geen geld meer is om dit jaar de open dag te organiseren", stelt de burgemeester. De open dag had eind mei of begin september moeten plaats vinden. "Die verschuiven we nu naar 2006. Dat is jammer want danis het nieuwe van de publiekshal af. Bovendien willen we de burger tal van projecten laten zien waarmee we nu bezig zijn. Door deze ontwikkelingen is het geld er simpelweg niet en dat is betreurenswaardig." Vanwege werkzaamheden is de server van Peel en Maas van donderdag 14 april 12.00 uur t/m maan dag 18 april 18.00 uur bui ten gebruik. Berichten, advertenties en overige e- mails dient u te verzenden naar: peelenm@tref.nl gaan verbieden om in het centrum van Venray folders uit te delen, "Maar als dat leidt tot verstoring van de openbare orde, dan zullen we wel ingrijpen", stelt Waals. Waals ont kent dat hij de demonstratie verbiedt omdat de actie tegen hem gericht zou zijn. "Dat hij wil dat ik vertrek, daar lig ik niet wakker van", aldus de burgemeester. Volgens Waals wordt het niet de eerste keer dat NieuwRechts foldert in Venray. "Op kerstavond heeft die partij ook al een aantal folders in mijn bus geduwd, ondanks mijn 'Nee-Nee- sticker'." Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie brengt donderdag (van daag) een werkbezoek aan Venray. De minister wil zich per soonlijk op de hoogte stellen van de aanhoudende spanningen tus sen autochtonen en allochtonen in Venray. Minister Remkes, die ook naar Venray zou komen, heeft op het laatste moment afge zegd. Minister Verdonk zal rond 12.30 uur door burgemeester Waals ontvangen worden. Op het programma staat een gesprek met een groep jongeren. "Het gaat hierbij niet om een specifie ke klas, probleemgroep of direc tie en leraren. De groep moet een afspiegeling zijn van de jongeren op deze school. Het wordt dus zeker geen 'bobo-confrontatie'", aldus Jos Waals. Vervolgens gaat de minister naar jongerencentrum Dingus, waar zij een gesprek heeft met een groep autochtone jongeren. Ten slotte bezoekt Verdonk het islamitisch ontmoetingscentrum, waar ze praat met Turkse en Marokkaanse mensen. Bij deze gesprekken zal wethouder Emonts als verantwoordelijke portefeuillehouder de minister begeleiden. "Ik stel het zeer op prijs dat de minister zich persoonlijk op de hoogte wil stellen van de situatie in Venray en een bijdrage wil leveren aan een oplossing van de problemen", stelt burgemeester Waals. Waals plaatst het bezoek in het kader van het ingezette beleid om tussen de verschillen de groeperingen in Venray een dialoog op gang te brengen. De inbreng van de minister Verdonk is volgens Waals van essentieel belang. "De minister krijgt vooraf ook allerlei achtergrondinforma tie zodat zij zich gedegen kan voorbereiden op het bezoek." Waals hoopt ook op een bijdra ge van de minister in het onder zoek naar de verrechtsing van de jeugd in de regio. "Het gaat mij daarbij niet om het geld (liet onderzoek kost 60.000 euro), maar als zij middels expertise hierin een bijdrage kan leveren, dan is dat zeer welkom." Volgens Waals moet het bezoek van Verdonk ook verhel derend werken. "Als je de debat ten in de Tweede Kamer volgt dan denk ik dat er bij de Haagse politiek een verkeerd beeld is ontstaan over de problemen in de regio. Het gaat immers om een beperkte groepering en niet om alle jongeren in de regio. Bovendien zijn niet alle Lonsdalers rechts. Natuurlijk zijn er spanningen tussen allochtone en autochtone jongeren, maar 90% van de mensen loopt hier redelijk rustig rond. Ik wil het probleem niet relativeren, maar het moet wel in de juiste propor ties geplaatst worden." Waals wil met de minister afspreken dat beide overheden elkaar blijven informeren over de ontwikkelin- jecten heeft gegeven. Maar een terugkoppeling ontbreekt. De communicatie tussen stuurgroep en werkgroepen blijkt minimaal te zijn. Ook is er te weinig wissel werking tussen de vier werkgroe pen onderling. Er zijn ideeën voor projecten aangedragen. Die worden ambte lijke uitgewerkt maar dan raken ze uit het zicht van de werkgroe pen. Het is onduidelijk hoe het er met de projecten voorstaat. De werkgroepen worden voorgeze ten door een ambtenaar, die tevens secretaris is en daarnaast ook nog het onderwerp inhoude lijk op het gemeentehuis behan delt. Een voorzitter met zoveel petten op blijkt achteraf een ongelukkige keuze. Evenals bij de stuurgroep blijkt er bij de werkgroepen onduide lijkheid te bestaan over taken, opdrachten en onder wiens ver antwoordelijkheid iets valt. Uit de evaluatie klinkt door dat verzuimd is eerst een goede struc tuur op te zetten met een over koepelende visie op het winkel centrum. De werkgroepen en stuurgroep gingen enthousiast van start maar al snel bleken het slechts papieren tijgers te zijn. De stuurgroep is daarentegen wel tevreden over de inbreng van voorzitter Mulders. Desondanks zal zijn contract niet meer ver lengd worden tot 1 januari 2006, zoals eerst de bedoeling was. Mulders mag aanblijven maar dan wel zonder vergoeding. De gemeente gaat ervan uit dat de wijken en dorpen straks zelf een onbezoldigde voorzitter leveren. Dan heeft' het ook geen pas dat het centrum wél over een betaald voorzitter beschikt. Dit heeft alles te maken met het invoeren van een nieuwe werk wijze: het gebiedsgericht werken. De gemeente wordt daarvoor opgedeeld in twintig gebieden: de tien kerkdorpen en tien wijken. Het centrum is één van de eerste gebieden waar deze nieuwe methode wordt toegepast. Werkzaamheden in de wijk wor den voortaan gecoördineerd en in samenspraak met de bewoners en ondernemers uitgevoerd. Dat is ook de voornaamste reden dat wethouder Heidens wordt afgelost door Emonts. Heidens was als portfeuillehouder Economische Zaken aan de stuur groep toegevoegd. Omdat Emonts het gebiedsgericht werken onder zijn hoede heeft, is het logisch dat Emonts aanschuift in de stuur groep. De leden van de diverse groe pen bestaan uit vertegenwoordi gers uit allerlei organisaties: ^anet competitieduel llthees-Astrantia kon zon- I niet doorgaan. Sportpark Halt was op slot na een -nflict tussen de gemeente J «meer en de stichting J® )C (Open Ontmoetings I jntrum). De hoofdhuurder 5 e n de accommodatie had voor het weekeinde alle 0ten vervangen zodat nie- o$afld er meer gebruik van j >n maken. >1 I 3 Maandag vond spoedoverleg aats tussen alle betrokken par- Aen. Dinsdagavond mocht de eedaccommodatie nog steeds j£ et gebruikt worden. De voet je ilclub kon wel op de velden Yn te trainen en maakte gebruik n de oude kleedhokken. Voor mderdag (vanavond) moet het •i )nfljct uit de wereld zijn want dan staat de inhaalwedstrijd Holthees-Astrantia gepland. Volgens voorzitter Ed Poels van voetbalclub Holthees ligt de oorzaak van het probleem in de nalatigheid van de gemeente. Dat heeft wethouder De Graaf (welzijn/sport) maandag ook rui terlijk toegegeven. Het gebouw op sportpark De Halt wordt door meerdere verenigingen gebruikt. Het voldoet niet aan de strengere brand- en veiligheids eisen. De gemeente heeft ook nog steeds geen gebruikersver gunning verstrekt voor de accommodatie. Er moet flink geïnvesteerd worden om het clubgebouw (brand)veilig te maken. Onduidelijk is nog wat ten laste van de eigenaar (gemeente) en wat ten laste van de hoofdhuur der (OOC) komt. Afgelopen woensdag kreeg de stichting een brief van de gemeente dat Boxmeer niet meer aansprakelijk én verant woordelijk is voor het gebruik van de accommodatie. De gemeente legde de verantwoor delijk, in het geval het mis gaat, volledig bij de stichting neer. OOC op haar beurt wenste niet in te staan voor de gevolgen. Omdat diverse clubs en vereni gingen de accommodatie gebrui ken besloot OOC snel alle sloten te vervangen, zodat het sport park ontoegankelijk was gewor den. Voetbalclub Holthees werd daarvan afgelopen weekeinde de dupe. Secretaris Wijenberg vond pas vrijdagmiddag het schrijven, maar toen was er op het gemeentehuis in Boxmeer niemand meer bereikbaar. Alle wedstrijden werden daar om afgelast. "De gemeente is haar afspraken niet nagekomen. Het berust gewoon op laksheid", zegt voorzitter Poels. "Wethouder De Graaf heeft nu beloofd dat hij uiterlijk donder dag schriftelijk bevestigd dat de gemeente wél de verantwoorde lijkheid voor het gebouw op zich neemt. Want de stichting heeft zich daarvoor bedankt. Alhoewel de kans klein is dat er iets gebeurt, wil OOC er niet voor aansprakelijk gesteld wor den." Ed Poels hoopt dat de gemeente nu snel het gebouw brandveilig en in orde maakt. Er zijn bijvoorbeeld geen brand melders en een alarmsysteem ontbreekt. Iedere zomer wordt het gebouw gebruikt voor een jeugdkamp. Dat dreigt nu ook in gevaar te komen NieuwRechts is sinds februari 2003 actief als zelfstandig politieke partij en zit in de persoon van Michiel Smit in de gemeenteraad van Rotterdam. Oprichter en partijvoor zitter Michiel Smit werd eerder uit Leefbaar Rotterdam gezet vanwege zijn contacten met het Vlaams Blok. De partij neemt harde standpunten in als het gaat om immigratie. Smit stond in 2001 nog mede aan de wieg van Leefbaar Rotterdam en kwam na de grote verkiezingsoverwinning in 2002 in de gemeenteraad terecht. Tegenwoordig zit hij dus in de raad voor NieuwRechts, terwijl er hard wordt gewerkt aan de realisatie van een landelijke structuur van de par tij. Burgemeester Waals vermoedt niet dat Smit via de rechter zijn gelijk wil halen. "Onze argumenten zijn goed gefundeerd en daar zal de rech ter mij geen ongelijk in geven", aldus Waals. Waals zal en kan de partij niet blijft het 'gerommel in de marge'. Met de komst van de stuurgroep in 2004 dacht de gemeente alle voorwaarden te hebben gescha pen om centrumprojecten vlot te trekken. Maar al snel liep de stuur groep vast omdat duidelijke kaders en richtlijnen ontbraken. Er konden nauwelijks besluiten worden genomen. Belangrijke projecten moesten blijven liggen vanwege het gemis van een inte grale visie. Ook bestond er onduidelijkheid over taken en verantwoordelijk heden. Daarbij werd de stuur groep door allerlei ambtelijke wis selingen geconfronteerd met drie secretarissen binnen één jaar. Kortom: er is heel weinig van de grond gekomen. De enige tastba re resultaten zijn: het verbeteren van de schoonmaak in het cen trumgebied, mindervaliden-oprit- ten op het Schouwburg- en Henseniusplein, enkele voetgan gersoversteekplaatsen en het gedeeltelijk verharden van de par keerterreinen aan de Hoenderstraat en Mgr. Goumansplein. De vier werkgroepen richten zich op de thema's economie, beeldkwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. De werkgroepen kunnen zich vinden in de priorite- l die de stuurgroep aan de pro- Wonen Venray, wijkplatform cen trum, Venray Centraal, senioren raad, politie, gehandicaptenplat form, lokaal historisch platform en de Lozo. De meeste deelne mers willen aanblijven onder voorwaarde dat de organisatie flink verbetert. De gemeenteraad heeft er vori ge week mee ingestemd een gebiedsregisseur en een account manager aan te stellen. Naar ver wachting zullen beiden pas in de tweede helft van 2005 in dienst treden. Omdat het winkelcentrum het visitekaartje van Venray is, moet de invoering van het gebiedsge richt werken hier perfect verlo pen. Het wachten is dan ook op de twee nieuwe functionarissen die daarin een sleutelrol vervul len. Maar zij zullen zich eerst nog moeten inwerken. Ondertussen mag het werk aan het kwaliteits plan centrum niet komen stil te liggen. Maar een overhaaste start van de gebiedsgerichte aanpak kan weer een negatieve uitwer king hebben op het vervolg. Het blijft dus nog 'aanmodde ren' in het centrum, alhoewel er voor dit jaar een budget beschik baar is van 326.000 euro. Het bedrag dat overschiet vloeit straks terug naar de algemene middelen. voorzitter Mulders en wethouder Heidens ruimen het veld Het wil maar niet vlotten iet de kwaliteitsimpuls voor enrays centrum. Twee jaar lieden werden vier werk- oepen in het leven geroepen e projecten moesten aandra- en ter verbetering van het tokelcentrum. Sinds een jaar |ook een structuurgroep nder voorzitterschap van Mulders actief. Deze ictuurgroep zou de projec- moeten beoordelen en uit- JDe resultaten zijn tot nu toe pnduit teleurstellend. Er is veel gaderd en besproken maar tot |n echte kwaliteitsimpuls heeft Net geleid. Per 1 april 2005 is contract met Ron Mulders als fhankelijk én betaald voorzit- [fstopgezet. Ook coördinerend 'houder Heidens (CDA) moet fatsmaken. Hij zei een jaar gele- F1 nog dat de tijd van praten nu Jorbij is. "Met de komst van de Juwgroep kunnen we maximaal f1 de slag. Er kunnen nu echt P concrete resultaten worden b°ekt." Heidens wordt binnen- 1 afgelost door wethouder JjJnts (PvdA). paast de personele wisselingen [et er haast gemaakt worden peen totaalvisie op het winkel- Zolang die ontbreekt ïfiliifeg K tweede plaats werd met 91 pun ten gedeeld door vier deelnemers: Loes Hellegers (Muziekvereniging Oirlo) altsax, 3e divisie; Marloes Hendrickx (Harmonie Leunen- Veulen-Heide) dwarsfluit 3e divi sie; Imke Jacobs (Muziekvereniging Oirlo) 3e divi sie; Imke Classens (Harmonie Leunen/Veulen/Heide) trompet 3e divisie en Anne Basten (Harmonie Oostrum) klarinet 3e divisie. De derde plaats werd Koninklijke Harmonie Euterpe ray verzorgde dit jaar in het jjnstencentrum Jerusalem in tnray afgelopen weekend het Hrlijkse solisten en ensemble- ïncours van de Federatie van uziekgezelschappen in de pieente Venray. Het concours s door de organiserende ver- Jiging perfect georganiseerd en S akoestiek in de aula was voor I muziektreffen uitstekend. Er Wen in totaal 131 muzikanten mee. Het jurylid Ad Lamerigts had bij de beoordeling van de blazers een zware taak maar hij wist al de prestaties naar hun waarde te beschrijven. Hij is van mening dat het niveau van de te spelen wer ken dit jaar nogal wat hoger lag dan de vorige jaren. Dit uitte zich in de waardering met een aantal waarderingen boven de 90 pun ten (van de maximale 100) en vele tussen 80 en 90 punten. Ook Jan Peeters, jurylid bij de slagwer kers wist een goede puntenwaar dering neer te zetten. Een goede jeugd muziekopleiding werpt hier zeker de vruchten af. De punten werden gewaardeerd tussen de 74 en 92 punten waarbij er maxi maal 100 punten te halen zijn. De beste deelnemer en winnaar van het concours was met 92 punten Marieke v.d. Broeke van Euterpe Venray op klarinet. Zij kwam uit in de tweede divisie. De Imke Jacobs legde met een bij zonder mooie uitvoering beslag op een tweede plaats gedeeld door drie deelnemers met 90 punten: Luc Janssen (Muziekvereniging Ysselsteyn) multipercussion le divisie; Giel Hellegers (Muziekvereniging Oirlo) trombone 4e divisie en Luc Jacobs (Muziekvereniging Oirlo) xylofoon 3e divisie. 5 a

Peel en Maas | 2005 | | pagina 3