pectaculaire opening ingelse Tuin >ianist David (uyken speelt Theehuis Dames Voor Na Vieren De Lama's, Merlijn en La Traviata Het messias mysterie Pelerine en Toer weer naar Schagen Concert Different faces geslaagd Extra show Lynn's Dinnershow ock's Cool Jerusalem Aspergemuseum Nieuw project Concert HONL Metalnight Hollands Glorie 2005 Veldeke Wethouder Hans Teunissen van iy heeft vorige week donder de Engelse Tuin officieel geo- fd. Kunstencentrum Jerusalem de bijzonder spectaculaire eningshandeling voor zijn reke- ig. Door een intensieve samen- irking van coördinatoren, verècenten en leerlingen van het c instencentrum vond er voor het :htln eerst een unieke presentatie plaats waarin dans, muziek en beeldende kunst samenkwamen. De uitvoe renden kwamen in een lange rij op en spreidden zich uit over de Engelse Tuin. Na het paukgeroffel kwam het openingssignaal. Uit de zes theaters die op waren gesteld, kwam er telkens een tot leven. Elk theatertje bestond uit een muzi kant en een kunstenaar en uit een of meerdere danseressen. Zij lie ten zich inspireren door een kleur. Vurig rood, sprankelend groen en duister zwart. Vanuit de rechterkant van de tuin speelden de percussionisten op olievaten ritmes en beeldhouwers maakten met hun eigen gereedschap klan ken die samen een geheel vorm den. Het ensemble van jonge men sen uit Venray en kerkdorpen speelden een stuk uit Sleeping Beauty, waarop danseressen een klassieke dans uitvoerden. Het kunstenspektakel van wel vijftig deelnemers werd afgesloten met een signaal. De tuin, die nog in aanleg is, werd al even gevuld met allerlei kleuren en kunstvormen. ndee Zondag 17 april vindt het laatste gepai leert van de serie 2004- 2005 et af, tats in het Theehuis in het Oda- k in Venray. Aanvang van dit idagmiddagconcert is als steeds Het a 30 uur, De programma's van de vrijdi ncerten van deze serie vermel- n steeds werken die geschreven b door componisten uit de lan- ndie recent zijn toegetreden tot Europese Unie: een welkom aan ten kennismaking met de muzi- e wereld van de nieuwe EU-sta- 11 f Inmiddels zijn vele bekende en Ider bekende componistenna- •n voorbij gekomen in dit sei- !n en werden even bekende en ider bekende werken uit de angrijkste stijlperioden voorge- ld door een verscheidenheid aan ■sici. Zondag zal muziek te Kn zijn van Leos Janacek, Franz k Bela Bartok, Fréderic Chopin Basevic. David Kuyken zal zelf toelichting geven op het pro- tma. Oud-leerling van Ton tsuiker en Peter Feuchtwanger, '8de David Kuyken masterclas- onder meer bij György Sebök leon Fleischer. Hij won ver tillende prijzen in verschillende 'eoursen waaronder het Tromp- tcours en in 1990 het Pianocon- Davod Kuyken (foto.Rob Homstra) cours van Santander in Spanje. Hij treedt op als solist bij grote orkes ten onder leiding van gerenom meerde dirigenten onder wie Hel mut Haenchen, FransJBrüggen, Ed Spanjaard. Met Brenno Ambrosini als duo-partner maakte David Kuy ken zijn debuut bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder Hans Vonk. Ook in de kamermu ziek is David Kuyken heel actief en treedt hij solistisch op maar ook samen met violisten als Ilya Gru- bert, Janine Janssen en Candida Thomson of in combinatie met strijkkwartetten (Prazak bijvoor beeld). Naast al zijn concerten ziet David Kuyken kans om een eigen heel interessante en creatieve kamermuziekserie te organiseren in De Rode Hoed in Amsterdam samen met Radio 4 Om daarnaast ook nog hoofdvakdocent te zijn aan de conservatoria van Amster dam, Utrecht en Den Haag. Infor matie, kaarten en abonnementen zijn verkrijgbaar bij Fred H. Renirie op 0478 582472 of bij de ingang van het Theehuis voor aanvang van het concert. JP zondag 17 april zullen leerlingen van Rock's Cool Jerusalem een freden verzorgen in café 't Podium. Er spelen beginnende bands ook bands die in de regio al enige bekendheid genieten zoals connected en Fuse. De middag wordt knallend besloten door ot Flame. Een ideale gelegenheid om eens kennis te maken met de leiding tot popmuzikant. Op de Rock's Coöl kun je opleidingen vol- i voor gitaar, keyboard, saxofoon, synthesizer, bass en drums. Je ™t door ervaren docenten begeleid zodat je uiteindelijk goed in Band leert functioneren. Samenspelen in een te gekke band is de "telling. Dit kan door nummers van anderen te 'coveren', maar er ook bands die hiernaast al eigen nummers schrijven. De optre- ns m café 't Podium beginnen om 13.00 uur. De entree is gratis. Het jaar 2005, het jaar van de folklore, is een belangrijk jaar voor de stichting Pelerine en Toer in Venray. Onlangs is in Schagen in de museumboerderij Vreeburg een tentoonstelling geopend over de Nederlandse klederdrachten, met nadruk op de Nederlandse kleder drachtmutsen. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de Noord-Limburgse toer De stichting Pelerine en Toer werd benaderd en zond eenentwintig topstukken uit haar collectie naar het museum in Schagen. De stukken blijven daar tentoongesteld tot november. De collectie van Pelerine en Toer bestaat al zo'n veertig jaar, eerst heel bescheiden, later wat groter, en op 16 december 2000 werd er een stichting van gemaakt die aan gesloten is bij het Lokaal Historisch Platform Venray. De stichting is ook aangesloten bij de Nederland se Kostuumvereniging. Vanuit het hele land wordt de stichting gevraagd om informatie over de Noord-Limburgse klederdracht in de periode 1750-1940. De stichting restaureert ambachtelijk oude Noord-Limburgse mutsen voor ondermeer musea. Ze heeft zeven honderd stukken in haar collectie, genummerd en gecatalogiseerd. Van de meeste stukken is de plaats van herkomst en wie een bepaald stuk gedragen heeft bekend. In Noord-Limburg heeft Pelerine en Toer de grootste collectie mutsen en toeren, in totaal 61 stuks, 41 kanten mutsen en 19 oude toeren. Onlangs werd de collectie verrijkt met een schenking van zeven mut sen vier toeren, elf mutsenbo dems en zeventien kantstroken, met de hand geklost. Het maken van toeren is door de stichting op papier vastgelegd. Hoe een en ander in zijn werk gaat werd foto grafisch vastgelegd volgens de methode boutet, een oude dame van 96 jaar, die jaren geleden pre cies vertelde hoe een toer gemaakt werd. Het maken van een toer behoort tot de volkskunst. De stichting bestudeert momenteel de boerenkiel. De toer en de boeren kiel zijn de meest specifieke stuk ken uit de oude Noord-Limburgse klederdracht. De boerenkiel stamt uit de Franse revolutie en is door de mensen van het platteland over genomen. De kiel is in heel Europa bekend. Heel lang werd gedacht dat de lange zwarte jas het kle dingstuk bij uitstek was, niets is minder waar, de boerenkiel was veel voornamer. Hij werd gedragen bij het gaar naar de kerk, bij begra fenissen en bij bruiloften. Hij was zo voornaam dat hij zelfs over de zwarte jas die in de mode kwam, heen gedragen werd. De huik en de falie, gedragen door vrouwen, zijn eveneens zeer oude en voorna me kledingstukken. Ook in Venra;y. Zij komen voor in de ker kelijke testamenten van de Sint Pet rus Bandenkerk. Rijksarchief in Limburg nummer 3831, 1635- 1636, opgemaakt door kapelaan Michael Verheyen iri Venray. In juli gaat Pelerine en Toer voor de 23e maal naar Schagen om mee te doen aan de grootste nationale kleder drachtshow die in Nederland jaar lijks gehouden wordt. De stichting geeft lezingen met dia's of met een echte klederdrachtshow. Het vergrote en gerenoveerde Aspergemuseum De Locht in Mel- derslo wordt op zondag 17 offi cieel geopend door gedeputeerde Ger Driessen. Nieuw in het muse um is de speciale filmruimte en de extra aandacht voor teeltontwik kelingen en de plaats van de asperge in de kunst. Tijdens deze wordt tevens het regionale asper geseizoen geopend. Op de bin nenplaats zijn diverse stands inge richt waar alle informatie over dit streekprodukt te vinden is. Bezoekers kunnen zelf wat asper ges steken en met behulp van een ouderwetse veilingklok worden asperges geveild. Ook zijn er lek kere aspergehapjes te proeven. Leden van Dionysos demonstre ren hun zelf gemaakte wijnen. Voor muzikale omlijsting wordt gezorgd. Ook is er nog een demonstratie zadelmaken. Op de bovenverdieping is een nieuwe wisselexpositie ingericht over vogelverschrikkers. Kinderen mogen hier hun eigen vogelver schrikker maken en mee nemen naar huis. Het museum is deze dag geopend vanl3.00 tot 17.00 uur. In de Kadoshop van Odapark Venray is afgelopen dinsdag het nieuwe project Let the ghetto flouris van PowerPlant Installa tions van start gegaan. De Kados hop ligt in de Venlose wijk Q4 en het nieuwe project is alweer het derde in een nog onbekende reeks. Eerder was de Kadoshop het podium voor een hernieuwde inrichting en onlangs nog onder werp van enige controverse door de fotois van de huilende Paus, Bin Laden en Dalai Lama. Power Plant Installations stuurt twee afgevaardigden om te infiltreren in een wijk die tot culturele grada tie gedoemd is. Waarom zijn cul turele en artistieke initiatieven noodzakelijk of gewenst om een bepaalde wijk op te graderen? Wat is er eigenlijk zo mis met ver val en verloedering? Staat verval gelijk aan stilstand en betekent verandering altijd vooruitgang? De twee afgevaardigden zijn meesters in karaoke, verspillen, chillen, verlangzamen en consu meren. Ze zullen hun intrek nemen in de Kadoshop en van daaruit hun hangplek beschermen tegen enige vorm van cultureel verantwoorde activiteiten. Einde lijk komt er weer ruimte vrij voor alles waar de buurt tot voor kort zijn bestaansrecht aan verleende. Powerplant Installations bestaat uit Krista Burger (32) en Nina Thibo (32), en is gesitueerd in Berlijn en Belfeld. Op donderdag 14 en vrijdag 15 april vindt een 24-uur per dag performance in de installatie plaats. In jongerencentrum Gryphus in Vierlingsbeek wordt op vrijdag 15 april vanaf 21.00 uur de avondvul lende cabaretvoorstelling Tja tja tja door Dames Voor Na Vieren gehouden. Dames Voor Na Vieren bestaat uit Hanneke Drenth en Anne van Rijn. Twee podiumbees ten met humor, lef en een geheel eigen stijl. Tja tja tja is fysiek en muzikaal cabaret met sketches die ongenadig op de lachspieren wer ken maar ook schuren en schrij nen. 'Met hun overdonderende spel, mimiek, kleding, types en uitstekende zang vertolken zij in hun programma verschillende facetten van de schrijnende rela tie tussen een moeder en een dochter', aldus de jury van de Hol land Casino Podium Prijs. Met dit eerste programma grijpen zij hun publiek bij de strot en trekken het met overgave de voorstelling bin nen. In januari 2004 wonnen de dames de Holland Casino Podium Prijs, waarna in maart 2004 de publieks- en de juryprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival aan de erelijst konden worden toegevoegd. Voor deze voorstel ling zijn kaarten a 9,00 euro tele fonisch te reserveren via (0478) 631802 of 630508. Reserveren via internet is mogelijk via de Gryp hus website www.gryphus.nl. Programma Schouwburg Venray Schouwburg Venray presen teert de komende week een gevarieerd aanbod aan voor stellingen: van de Lama's en Lynn's Dinnershow tot en met Merlijn de Tovenaar en la Tra viata. Op donderdag 14 april vanaf 20.00 uur kan men genieten van Ruben en Nathan, bekend van de BNN televisieserie De Lama's. In 2002 wonnen Ruben Nicolai en Nathan Vecht zowel de jury- als publieksprijs van Camaretten met hun programma Uitverbaasd. Nu zijn ze helemaal klaar voor hun eerste avondvullende programma. In hoog tempo wisselen sketch, lied en conference elkaar af. De schwung en het charisma van beide heren werkt in alle opzich ten aanstekelijk. Lynn's Dinnershow in foyer Schouwburg wordt gehouden op zaterdag 16 april vanaf 19.00 uur. De theaterschool van Lynn Stever- ink heeft in de afgelopen jaren een schare fans weten te verzame len. Wie de voorjaarsshow gemist heeft, krijgt nu een nieuwe kans. Deze Lynn's Dinnershow is een herhaling van de show in maart en april 2004. De show wordt gelardeerd met gerechten van theaterrestaurant De Artiest. Muzikaal spektakel kan men op zondag 17 april vanaf 14.30 uur verwachten van Popmusical Mer lijn de Tovenaar, met een cast van twintig personen op muziek. Affolter Productions komt, na de succesvolle productie Alleen op de Wereld, met deze popmusical over Merlijn. De lessen van de tovenaar der tovenaars staan cen traal in dit spektakel. Merlijn is geïnspireerd op het boek van Terence White, de musical Came- lot en de tekenfilm The sword in the stone van Disney. Live muziek, fraaie kostuums en fanta sierijke decors vormen de basis van deze twee uur durende fami lievoorstelling. Tot slot wordt er door de gerenommeerde Roem eense Staatsopera op dinsdag 19 april vanaf 20.00 uur de opera La Traviata van Verdi opgevoerd. De Roemeense staatsopera brengt dit werk in een groots opgezette pro ductie. Ondersteund door een ervaren operaorkest maken gekwalificeerde solisten met uit zonderlijke stemmen van deze Traviata een waar spektakel voor zowel oog als oor. Het verfijnde Italiaanse belcanto, hoogtepunt uit de romantiek, sluit aan bij het aangrijpende verhaal van een onmogelijke liefde. Het HONL geeft op zondag 17 april vanaf 14.30 uur een concert voor bewoners, familie en vrien den van D'n Horstgraaf, dat deel uitmaakt van Zorggroep Noord- Limburg. Deze locatie aan Auxi- liatrixweg in Venlo, beter bekend onder de oude benaming Duboisstichting, herbergt een podium in de vorm van grand/café Onder de Linden. Het HONL staat onder leiding van dirigent en oprichter Sjef Klin kers. Het repertoire is zeer geva rieerd. Naast de Triomfmars uit Aida staat ook Der Prinzessin Walzer op het programma. Ver der kan men nog genieten van stukken als Amboss Polka, Lord of the Dance en de Glenn Miller Parade. Aan dit concert werken de vaste solisten sopraan Marjo lein Kuenen en tenor Theo van Kollenburg mee. Zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek is op zaterdag 23 april vanaf 21.00 uur omgeto verd tot een Hollandse feestzaal. Omdat het dit jaar de vijfde edi tie is van Hollands Glorie wor den de gasten ontvangen over de rode loper. Bij binnenkomst wordt men in Hollandse sferen gebracht. Een Hollands drankje. Rood/wit/blauw gekleurde ver siering. Hollandse molens, aan gedreven door oerechte Hol landse wind. Aan het podium is een heuse catwalk gebouwd. Zo kunnen de bezoekers de artie sten voelen en ruiken. Maar liefst 23 artiesten of groepjes artiesten, uit Vierlingsbeek en Groeningen hebben hun mede werking toegezegd. Voor hun optreden worden ze omgeto verd tot echte Hollandse en Duitse artiesten. Zo kan men genieten van Corry Konings, Acda en de Munnik, De Sjon- nies, Andre Hazes en Heino. Entreekaartjes zijn in de voorver koop verkrijgbaar bij Plus Ver- beeten in Overloon en vanaf woensdag 20 april ook in Vier lingsbeek. Op de avond zelf kan men aan de kassa nog terecht voor de kaartjes die over zijn. Zaterdag 16 april omstreeks 22.00 uur staat café 't Podium in het teken van de pure metal. Met de bands Mennen en Freud heeft Café 't Podium twee topacts binnen weten te halen Wie herinnert zich niet die mega-hit Love or Loneliness van Zinatra en de beelden op tv van de hectische taferelen in Azie en Zuid-Amerika waar beatle-esque sce nes het succes van de band illus treerden. Nu ruim tien jaar later heeft de toenmalige Zinatra-zanger Joss Mennen met z'n huidige band Metlnen, de samenwerking met pro ducer Erwin Musper (o.a. bekend van Van Halen, Scorpions, Metalli- ca) hersteld. Erwin Musper was des tijds grotendeels verantwoordelijk voor de succesvolle sound van Zina tra. Resultaat van dit alles: de nieu we Mennen-cd Freakazoid. Een cd die vriend en recensist zal verbazen: fris, eigentijds, gevoelig, supervet en toch typisch Mennen. Freud staat voor crossover groove core uit Tilburg. Alles wat op hun weg komt word meegesleurd in een weergalo ze energieke mix van beukende riffs, melodische hectiek en zuivere eenvoud. In april 2003 is de eerst full lenght uitgekomen getiteld Waitnow. De band speelde zoal op podia zoals W2 (Den Bosch), 013 (Tilburg), Mezz (Breda), Speakers (Delft), Baroeg (Rotterdam) zelfs tot in Slowakije, België en Duitsland. Dit is niet onopgemerkt gebleven want door de vette cd en goede podiumshow heeft Freud airplay afgedwongen op 3Fm en Kink-Fm en hebben ze goede recensie gekre gen in Aardschok, Live-Xs, NPI, Large en RockTribune. Dialectvereniging Veldeke brengt op dinsdag 19 april vanaf 20.00 uur een bezoek aan de stich ting Kruisen en Kapellen aan de Pastoor van de Gaetstraat, tegen over nummer 89. De Stichting Krui sen en Kapellen geeft een rondlei ding door het atelier. Aan den lijve kunnen de bezoekers hier ervaren hoe de vrijwilligers met groot enthousiasme werken aan het in stand houden van Venrays kleine monumentjes, kruisen en kapellen. Er wordt ook een toelichting gege ven bij de werkzaamheden van de stichting. Deze acties verlenen Ven ray zicht op zijn religieuze historie. Afgelopen zondag vond in de schouwburg Venray het concert Different faces plaats. Voor meer dan 450 toeschouwers zorgden het Venray's Mannenkoor, close har mony groep Confetti en de close harmony groep de Anthony Sin gers voor een grandioze invulling van het programma. De Anthony Singers wist het publiek te boeien met een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van diverse muziekstij len. Niets voor niets dat deze groep in haar prille bestaan al een behoorlijke naamsbekendheid heeft opgebouwd. De Limburgse close harmony groep wisselde moeiteloos van klassiek getinte werken naar hedendaagse muziek, al dan niet voorzien met voortreffe lijke solozang. Confetti verraste vriend en vijand met zijn optreden. Met mooie solozang, een uitge kiend repertoire en verbluffende choreografie heeft deze groep heel veel in haar mars. Het publiek liet duidelijk merken zeer gechar meerd te zijn van deze muzikale insteek. Binnenkort viert deze club haar vijftienjarig bestaan met een bezoek aan Spanje. Het Venray's Mannenkoor liet zich, voor een gedeelte, van een hele andere muzikale kant zien. Zoals je van Confetti verraste vriend en vijand met een prachtig optre den een mannenkoor mag verwachten, werden er een aantal klassiek getinte nummers gebracht. De ver rassing zat hem echter in de staart. Met een barbershop nummer en een nummer van de Beatles wer den de aanwezige aangenaam ver rast. Voorzitter Theo Janssen van het Venray's Mannenkoor blikt tevreden terug: "Het is een goede zaak dat Venrayse verenigingen elkaar opzoeken om tot dergelijk evenement te komen. Uiteindelijk zijn we geen concurrenten van elkaar, sterker nog we kunnen elkaar juist goed aanvullen. We zijn nu met de voorbereiding bezig voor het concert in oktober genaamd Een reis door de tijd. Daarmee willen we laten zien en horen dat mannenkoor muziek niet alleen uit klassiek repertoire bestaat. Een van de hoogte punten van dit concert moet worden de Bohémien Rapsodie van de Engelse popgroep Queen. Samen met het RWE orkest uit Keulen willen we mannenkoor muziek op een ande re manier onder de aandacht bren gen dan tot nu toe het geval is." De Lynn's Dinnershows in de foyer van de Schouwburg in Ven ray hebben veel succes. De geplan de shows in april en mei zijn al geruime tijd uitverkocht en daarom is besloten een extra show te geven op zondag 8 mei vanaf 19.00 uur. Men kan dan kijken en luiste ren naar 35 gemotiveerde artiesten uit de regio die les volgen bij Theaterschool Lynn Steverink. De show wordt gelardeerd met een viergangen diner, verzorgd door theaterrestaurant De Artiest. Men is welkom in de schouwburg vanaf 18.30 uur. Reserveren kan bij Lynn Steverink via 06-45320561 of aan de kassa van de Schouwburg. Boekrecensie in Peel en Maas Bij archeologische opgravin gen in Israël doet Stephen Fox, lid van de New Yorkse Explorer's Society, een sensa tionele ontdekking. In een graf van tweeduizend jaar oud vindt hij voorwerpen en docu menten die blijkens de date ring even oud zijn als het ske let in het graf, maar waarop teksten staan die uit de moder ne tijd komen... Hoe is het mogelijk dat er berichten uit het heden op een plek uit de tijd van onze Messias terecht zijn gekomen? Hebben we hier te maken met een of andere vorm van tijdreizen, of wordt hij voor de gek gehou den? Hoe dan ook, als Stephens opdrachtgever, de mediamagnaat John Kaun, erachter komt dat Fox belangrijk bewijsmateriaal voor hem heeft achtergehouden, treft hij direct drastische maatregelen, want hij ziet de kans van zijn leven en is vastbesloten om veel geld met deze vondst te verdie nen. En ook het Vaticaan laat van zich horen, want de Kerk heeft een groot belang in het geheim houden van deze schokkende vondst, die de hele mythe die in 2000 jaar zorgvuldig rondom Christus is opgebouwd, in één klap teniet kan doen... Een turbulente achtervolging begint. Een jacht tussen de archeoloog, het Vaticaan, diverse geheime diensten en een van de grootste mediaconcerns ter wereld. Een jacht vol verrassende wendingen die in daverende vaart leidt naar een explosieve climax... Het Messias-mysterie is een sen sationele thriller waarvan elke lief hebber van de Da Vinci Code van Dan Brown met volle teugen zal genieten. Niet voor niets staat dit briljante boek van Andreas Esch- bach bekend als de beste span nende roman van Duitsland. Dit boek is te koop in boekhan del Van den Munckhof in Venray. Prijs: 19.95 euro. EL EN MAAS

Peel en Maas | 2005 | | pagina 21