Venray Sporten voor mensen met een beperking Gemeente Noodverordening na vechtpartij jongeren Openbare bekendmakingen Kijk ook op www.venray.nl Herinrichting IN Kruidenlaan Klaproos Venray in cijfers 2004 PEEL EN MAAS Donderdag 14 april 2005 - Pagin F" De regiogemeenten gaan samenwerken op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking. De wethouders van deze gemeenten ondertekenen zaterdag 16 april om 13.00 uur een convenant tijdens de Demo Doe Dag in sport- en gezondheidscen trum La Vita Sana in Blerick. Vanuit Venray is wethouder Mathieu Emonts aanwezig. De Demo Doe Dag is een sportieve dag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking uit de regio Noord-Limburg. Zij kunnen kennismaken met een aantal sportmogelijkheden die Noord-Limburg biedt. Belangstel lenden kunnen onder een goede begeleiding zelf meedoen aan zitvolleybal, basketbal, voetbal, fitness, streetdance en klimmen. Verder zijn diverse voetballers van VW-Venlo aanwezig. De Demo Doe Dag vindt plaats van 11.30 uur tot 14.30 uur bij La Vita Sana aan de Drie Decembersingel in Blerick. U bent van harte uitgenodigd mee te doen of een kijkje te komen nemen. Sportieve actie bij Sportinstituut Verhagen in Venray. Bouwplannen Aangevraagd Bouwvergunningen en vrijstellingen - Voerleberg - twee-onder-één kap woning ba050138 - Langeweg 82 - vergroten woning ba050139 - Kempkensberg 32 - legkippenstal ba050140 - Engelenstraat 11 - vergroten woning ba050141 - De Hulst 14 - veranderen bedrijfsruimte ba050142 - Lollebeekweg 20 - vergroten varkensstal ba050143 - Randenrade 60 - vervangen garagedeur ba050144 - Westsingel 1 - vergroten aula schoolgebouw ba050145 Sloopvergunningen - Lollebeekweg 20 - sleufsilo slp050017 De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen zienswijze indienen. Voorgenomen vrijstellingen Burgemeester en Wethouders zijn van plan medewerking te verlenen - voor zover nodig met toepassing van art. 15; 17; 19, lid 1; 19, lid 2 of 19, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en art. 50, lid 4, 5 of 6 Woningwet - voor: - Kaardebol 16 - vergroten woning ba050125 - Isabellahof 19 - tuinhuisje en overkapping ba050126 - Silene 10 - vergroten woning ba050132 - Hoenderstraat 88 - twee woningen ink0502930 U kunt de desbetreffende stukken van 15 april 2005 t/m 13 mei 2005 (vier weken) inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Aanlegvergunning Burgemeester en Wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan een aanvraag om een aanlegvergunning voor het bebossen van de percelen: - A-1649 nabij Spurkterdijk; - Z-262 aan het Weversven; - P-310 aan de Vliegert; - R1430, 1431, 1432, 1235 en 1236 nabij de Hulstweg A-73. U kunt de;stukken van 15 april 2005 t/m 13 mei 2005 (vier weken) inzien. Tijdens de inzage termijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Verleend Bouwvergunningen en vrijstellingen - Randenrade 18 - terrasoverkapping ba050089 (05/04) - Gildestraat 4 - vergroten woning/bouw carport ba050077 (05/04) - Vredeweg 17 - vergroten woning ba050108 (05/04) - Spurkterdijk 2 - garage ba050041 (05/04) - Hoefblad 3 - carport ba040498 (06/04) - Oranjestraat 30 - vergroten woning ba050040 (06/04) - Zilverschoon 49 - vergroten woning ba050071 (06/04/) - Wilhelminastraat 10 - vergroten woning ba050034 (06/04) - Hoopweg 2 - zwembadhuisje ba040312 (07/04) - Aan de Dril 13 - vergroten woning ba050104 (08/04) - Joke Smitstraat 72 - vergroten woning ba050109 (08/04) - Henseniusstraat 13a - veranderen pand ba050096 (08/04) - Eijkenhofweg 6 - machine-opslagloods ba040478 (05/04) - Nieuwhuisweg 11 - veranderen/vergroten bedrijfsgebouw ba030078 (06/04) - Langstraat 10 - veranderen café ba050029 (06/04) - Sleutelbloem 53 - vergroten eerste verdieping ba050026 (06/04) Sloopvergunningen - Spurkterdijk 2 - nissenhut slp050006 (05/04) - Heidseweg 59 - landbouwschuur slp050008 (06/04) - Nieuwhuisweg 11 - tussenwand/beplanting slp030025 (06/04) - Maasheseweg 89 - milieustation slp050009 (07/04) - Testrik 5 - asbesthoudende golfplaten (08/04) U kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u -binnen zes weken na de dag van verzending - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en op ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzleningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Op zaterdagavond 2 april vond op de Eindstraat een vecht partij plaats tussen allochtone en autochtone jongeren, nadat de laatstgenoemden vernielin gen aanrichtten aan de moskee. Het college stelde daarop een plan van aanpak op over de maatregelen die het wilde nemen. De raad ging daar dinsdag 5 april mee akkoord. Één van de maatregelen ging woensdag 6 april meteen in; de burgemeester stelde een noodverordening vast. •2-jb nsjLnofbm De noodverordening houdt in dat met ingang van die dag de beleids regel 'Evenementen in een horeca- inrichting' niet meer geldt. In deze beleidsregel stond dat evenementen in een horeca-inrichting vergun- ningsvrij zijn. Deze evenementen zijn nu vergunningsplichtig volgens de APV. De burgemeester beslist hoe lang deze verordening geldt. Veiligheid handhaven Reden voor de noodverordening is volgens de burgemeester onder meer dat de gemeente en politie zicht willen hebben op activiteiten Kapvergunningen Verleend - Serenadestraat 37 voor 1 boom, geen herplant - Oude Oostrumseweg voor 1 boom, herplant 1 boom - Bolerostraat 5 voor 1 boom, geen herplant - Plan de Brier voor 52 are beplanting, herplant 86,3 are beplanting Verlengd voor een jaar - NS Station Oostrum voor enkele bomen U kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u - binnen zes weken na de dag van publicatie - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om èen voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Wet milieubeheer Meldingen Algemene Maatregel van Bestuur (8.40 WM) Besluit akkerbouwbedrijven WM - Ringweg 6 te Ysselsteyn - Mts. Spreeuwenberg-Lensen, Ringweg 6 te Ysselsteyn, voor het van toepassing worden van genoemd Besluit. Besluit voorzieningen en installaties WM - Smakterweg 21 te Venray - Essent Postbus 8015 te Maasbree, voor het oprichten van een inrichting ingevolge dit besluit. - Metaalweg 1 te Venray - Essent Postbus 8015 te Maasbree, voor het oprichten van een Inrichting ingevolge dit besluit. De inrichtingen moeten yoldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij het desbe treffende besluit. U kunt de desbetreffende stukken van 14 april 2005 t/m 28 april 2005 inzien. Verandering inrichting (art. 8.19 WM) - Laagheidseweg 19a te Venray - Hendrickx Venray BV, Laagheidseweg 19a te Venray, voor het bouwkundig veranderen van gebouw 1 (kar>toor/demonstratieruimte) en gebouw 2 (magazijn/werkplaats) en het realiseren van een gedeeltelijk tussenlid (gang/toilet). De verandering past binnen de voorschriften van de verleende vergunning en de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting mag veroorzaken. U kunt de desbetreffende stukken van 14 april 2005 t/m 26 mei 2005 inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u - tijdens de inzagetermijn - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Ontwerpbesluiten Burgemeester en Wethouders zijn van plan voor de inrichting gelegen aan: - Volen 8 te Heide - een revisievergunning te verlenen aan Poels Poultry BV, Volen 8 te Heide voor een landbouw-, paarden- én pluimveehouderij. - Deurneseweg 104 te Ysselsteyn - een revisievergunning te verlenen aan Mts. Wilmsen- Peelen, Deurneseweg 104 te Ysselsteyn voor een fok- en vleesvarkenshouderij. Aan de vergunningen worden voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U. kunt de desbetreffende stukken van 14 april 2005 t/m 12 mei 2005 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke bedenking indienen bij Burgemeester en Wethouders. U kunt -schriftelijk en gelijktijdig met de bedenking- vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kunt u ook een mondelinge bedenking indie nen, waarbij u de gelegenheid krijgt over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen. De aanvrager wordt hiervoor uitgenodigd. Tegen het besluit kunt u later alleen beroep indienen wanneer u tijdig een bedenking hebt ingediend of wanneer u een belanghebbende bentin aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet met een verhoogd risico op ver® ringen van de openbare orde, W het aanscherpen van de richtlijf kunnen zij de openbare orde ei de veiligheid handhaven en gevj beperken. De desbetreffende slj ken liggen sinds woensdag 6 aj ter inzage. In staat bent geweest. Besluiten Burgemeester en Wethouders hebben besloten voor de inrichting gelegen aan: - Moostdijk 4 te Ysselsteyn - een revisievergunning te verlenen aan J.G.M. Classens, Moostdijk 4, te Ysselsteyn voor een vleesvarkens- en rundveehouderij. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt de desbetreffende stukken van 14 april 2005 t/m 26 mei 2005 inzien. U kunt van 15 april 2005 t/m 27 mei 2005 een beroepschrift (in tweevoud) indienen bij de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - tijdig een bedenking tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend - belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een bedenking tegen het ontwerpbesluit in te dienen. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (en een kopie van het besluit) - de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van genoemde afde ling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder In werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen via Postbus 51, 0800-8051, of via www.postbus51.nl. Informatie vindt u ook op www.raadvanstate.nl. Wet bodembescherming Ontheffing lozingenbesluit Ontwerpbesluit Burgemeester en Wethouders zijn van plan een ontheffing te verlenen aan: - Oerlemans Foods Nederland B.V. Blitterswijckseweg 1 te Broekhuizenvorst voor het lozen van aardappelblancheerwater op diverse landbouwpercelen in de gemeente Venray. Dit onder oplegging van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. U kunt de desbetreffende stukken van 14 april 2005 t/m 12 mei 2005 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke bedenking indienen bij Burgemeester en Wethouders. U kunt -schriftelijk en gelijktijdig met de bedenking- vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kunt u ook een mondelinge bedenking indie nen, waarbij u de gelegenheid krijgt over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen. De aanvrager wordt hiervoor uitgenodigd. Tegen het besluit kunt u later alleen beroep indienen wanneer u tijdig een bedenking hebt ingediend of wanneer u een belanghebbende bent en aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Besluit Burgemeester en Wethouders hebben een ontheffing verleend voor de inrichting aan: - Moostdijk 4 te Ysselsteyn - J.G.M. Classens, Moostdijk 4 te Ysselsteyn voor het lozen van koelwater, afkomstig van het doeldeksysteem, voor de periode van maximaal 10 jaar. Dit onder oplegging van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. U kunt de desbetreffende stukken van 14 april 2005 t/m 26 mei 2005 inzien. U kunt van 15 april 2005 t/m 27 mei 2005 een beroepschrift (in tweevoud) Indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - tijdig een bedanking tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend - belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een bedenking tegen het ontwerpbesluit in te dienen. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit kunnen ook een beroepschrift indienen. De besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep Is gericht (en een kopie van het besluit) - de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen via Postbus 51, 0800-8051, of via www.postbus51.nl. Informatie vindt u ook op www.raadvanstate.nl. Donderdag 14 april 2005 Burgemeester en Wethouders van Venray De gemeente Venray gaat dll jaar de Kruidenlaan en de KI roos herinrichten. Naar aanl ding van reacties tijdens eei eerste informatieavond is h( ontwerp aangepast. De gem j te stelt u graag in de gelege heid kennis te nemen van h aangepaste ontwerp tijdens inloopuurtje op maandag 18 april van 19.00 tot 20.00 uur het gemeentehuis. Na een eerste informatieavond:] er door de bewoners verschillen reacties op het ontwerp gegevfl is een aantal opmerkingen geml Deze heeft de gemeente waarii gelijk verwerkt in het ontwerp. aangepaste ontwerp is besprokj met 3VO en de politie om ervoM te zorgen dat de verkeersveilig» en beheersbaarheid gegarandeefconda blijven. Het ontwerp is aangeps «eert op verschillende punten, nietaü®10 rk in op verkeerstechnische maar ooi |n groentechnische aspecten. Heti ,30iiu gepaste ontwerp ligt vanaf vrij* ncerK 15 april ter inzage. Qstee- doo: Werken bij de gemeente Venr ndiei Europ eent ewer Inmi iider I Wij zoeken nieuwe collega's: Coördinator Openbare Ruimte Ontwerper Infrastructuur en Verkeer Medewerker Stedenbouw Adviseur Personeelszaken n voc enen ider angrij ld doe sici, ren zij t, Beh Adviseur Personeelszaken/frort |jjasev office toeli Medewerker juridische zaken nsuikf (milieu) |g(]e r Kijk voor meer informatie op: www.venray.nl (vacatures) Leon illend fcours icours Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Venray. De redactie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan niemand aan de inhoud ervan rechten ontlenen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de hoofdredactie. Hoofdredactie Claudia Hendrickx, 52 33 33 Eindredactie Jansen Houbiers, Venray Fotografie Gé Hirdes, Mijntje Wlsmans Basisontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Accent, Venray Het jaarboek dient als informatiebron voor de meest gevraagde cijfers. Het jaarboek Venray in cijfers 2004 is beschikbaar via www.venray.nl. Op verzoek en tegen betaling van 10 euro (inclusief portokosten) kunt u het jaarboek per post ontvangen. Het college van B en W heeft een vernieuwd jaarboek vastgesteld. Zowel de opzet als de indeling is veranderd. De presentatie van de cijfers op wijk en dorpsniveau geeft inzicht in de samenstelling en opbouw van de bevolking vanuit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) per 1 januari 2004. Het inwoneraantal wordt op verschillende manieren gepresenteerd: naar leeftijd, etniciteit, gezinssamenstelling, per wijk of dorp. Tevens geeft het jaarboek cijfers over woningen, werk en inkomen, verkiezingen, cultuur recreatie en milieu in de gemeente Venray. Gemeentehuis Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mall gemeente@venray.nl www.venray.nl Openingstijden Maandag van 12.00 tot 20.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Alarm Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 355

Peel en Maas | 2005 | | pagina 20