5VV27 peinst niet over fusie lorpsraad: IVV'27 moet blijven Snel woningen voor •tarters bouwen' IP ül Meerlo-Wanssum "Wij zitten in een konijnenkooi" Paaltje moet asociale automobilist afremmen Tienray wint schol ierentoernooi Extra licht agin. „EL EN MAAS Donderdag 14 april 2005 - Pagina 13 lStuur voetbalclub: "Zelfstandig blijven zolang het kan" jyV'27 volgt met argusogen ontwikkelingen in de neente Meerlo-Wanssum. iies tussen voetbalclubs en jamenlijke sportparken lij- n de toekomst te worden. Blitterswijckse vereniging daarbij een gewilde fusie- rtner. Maar voorzitter Hans eijcken en secretaris Arno anssen willen niets van een sie weten. In tegenstelling andere clubs is BW'27 een ,nde en springlevende ver boor Henk Willemssen) Het 'kleine' Blitterswijck ligt [t zijn 1120 inwoners tussen de 'el grotere dorpen Wanssum en •erlo in. De voetbalclubs van ssum en Meerlo gaan zo goed zeker over een jaar fuseren. |t is geen geheim dat beide jlbs dolgraag BW'27 daarbij iden 'ingelijfd'. Terwijl Wans- en Meerlo respectievelijk ie en twee seniorenelftallen op heenbrengen, neemt BW'27 et vier seniorenteams aan de [VB-competitie deel. De Blit- swijkse club - die 300 leden telt teeft daarnaast acht jeugdteams, D dame elftal en een veteranen- ding. londerdag (vandaag) is er een iondere ledenvergadering. Is er de laatste tijd wel vaker invergaderingen zijn gehou- In. 'We merken aan de leden dat [onrust is", zegt voorzitter Hans •ijcken. "Ze lezen van alles in krant. Wij willen duidelijkheid leppen. BW'27 gaat zeker niet :ren. Dat hebben de leden ook lelijk uitgesproken." icretaris Arno Franssen voegt tn toe dat de deur niet hele- lal in het slot gegooid is. "Want er vijf of tien jaar kan er een dere situatie zijn. We houden larom de deur op een kier, zodat altijd nog kunnen aansluiten idien dit noodzaak is. Maar voor- pig kunnen we ons nog prima Heen redden." Het BW-bestuur vindt dat de spreksrondes tussen de zes mcentelijke voetbalclubs een :emde wending hebben geno- en. Het achterstallige onder- >ud. legionella en de hoge 3Z- aanslagen waren aanvanke- >k de gespreksonderwerpen, oor gezamenlijk op te trekken cliten de clubs sterker te staan o opzichte van de gemeente, e sportaccommodaties werden aan een inspectie onderworpen en er rolde een heel hoog bedrag uit voor renovatie. Pas in de laatste maanden valt ook het woord 'fusie'. "Dat had den we altijd wel in ons achter hoofd, maar we mochten er niet over praten", zegt Franssen. Afge sproken was dat alle communica tie zou verlopen via Henri Elber- sen van het Huis voor de Sport. Na de ledenvergaderingen van begin maart in Wanssum en Meer lo kwam de zaak naar buiten. De leden spraken zich uit vóór een samengaan. Ook BW'27 werd in dat verband vaak genoemd. De Blitterswijckse club blijft ook deel uitmaken van de stuur groep. Maar dat heeft helemaal niets te maken met een mogelijke fusie. Dat BW blijft meepraten heeft louter een financiële kant. Want de gemeente heeft een pot van 350.000 euro opzijgezet voor renovatie van de sportparken. En het bestuur wil dicht bij het vuur zitten als de 'buit' verdeeld wordt. GEEN FUSIE "We staan open voor samen werking, maar er valt met ons in geen geval over een fusie te pra ten", zegt voorzitter Speijcken beslist. "Want onze leden willen dat niet. De voetbalclub is de enige sportvereniging in het dorp. Als we die opgeven dan betekent dat een groot verlies voor Blitters wijck." De BW-voorzitter denkt dat een nieuw sportpark ('een miljoenenproject') op de Helling in Wanssum financieel onhaalbaar is. Het fraaie sportpark van Meer lo ligt centraal, maar mag vanwe ge de ügging in een natuur- en watergebied niet verder uitbrei den. Sportpark De Broekberg van Wanssum kampt naast een sterk verouderde accommodatie met een hoofdterrein dat vanwege de slechte bodemgesteldheid de helft van het jaar niet te gebrui ken is. Het sportpark in Blitterswijck zou in de toekomst een goed alternatief kunnen zijn. De accom modatie is redelijk goed onder houden, ligt gunstig en er zijn genoeg uitbreidingsmogelijkhe den. Het BW-bestuur is in géén geval bereid de club uit te leveren aan een plek in Wanssum of Meer lo. Hans Speijcken heeft nog een bezwaar tegen de nieuwe fusie- club. Hij vermoedt dat prestatie drang de boventoon gaat voeren. "Bij ons staat het plezier in de sport voorop. Ik weet dat we met een fusie veel leden gaan verlie zen." Franssen vult aan: "Blitters wijck is een hechte gemeenschap waar het verenigingsleven hoog in het vaandel staat. Als leden stoppen met voetballen dan pro beren we ze bij de club te houden als vrijwilliger. En dat lukt goed want de binding is groot." Speijc ken wijst erop dat alle vrijwilli gers, van terreinknecht tot het kantinepersoneel, zich geheel belangeloos inzetten. De hoofd trainer is de enige betaalde kracht bij de club. ERVARING BW'27 heeft een jaar of tien geleden al ervaring opgedaan. De oudste jeugd was toen een viertal seizoenen samengevoegd met Wanssum en Geijsteren. Na wat strubbelingen trok BW zich terug en ging de club weer geheel zelf standig verder. De bestuursleden denken dat, wil een fusie tot succes leiden, er bij de kleinste jeugd begonnen moet worden. Dan weten de leden niet anders. SVOC'01 is hiervan een schoolvoorbeeld. De jeugdafdelingen van DIS en Cas- tenray waren al zo'n vijftien jaar samengevoegd voordat een totale fusie volgde. Speijcken en Franssen hopen dat na de ledenvergadering de rust weer terugkeert. Vooral bij de veteranen leeft het 'spook beeld' van een fusie. De inzet is de vier seniorenelftallen te behou den. Alhoewel dat passen en meten is en het vierde elftal vaak een beroep moet doen op vetera nen of jeugdspelers. "Het is voor de vereniging heel belangrijk om de vier teams te behouden. Terug gaan naar drie betekent een ader lating. En met slechts twee elftal len kun je het helemaal vergeten", meent Speijcken. Maar zover zal het in Blitterswijck voorlopig niet komen. 'e dorpsraad van Blitters- ick heeft in een brandbrief de gemeente zijn steun •esproken voor het behoud BW'27. De dorpsraad zegt verbijstering kennis te ibben genomen van de toe- £Stastplannen van de sport- ibs in Meerlo-Wanssum. (Het lijkt dat fusies en centrale Jortparken onafwendbaar zijn. fclgens de dorpsraad hoeft dat Kt voor alle dorpen te gelden, pj waarderen het bestuur van v'27 dat de rug recht gehou- i heeft. En niet gezwicht is lor de druk die van alle kanten [eds jarenlang wordt uitgeoe fend. Om de zelfstandigheid op te geven en mee te gaan in een cen trale 'sportaccommodatie", zo schrijft de dorpsraad in de brief die ook aan alle gemeenteraadsle den is gericht. "Blitterswijck zou een van zijn belangrijkste en meest florerende verenigingen verliezen", vervolgt de dorpsraad, die de voetbalclub ook ziet als een ontmoetingsplek van het dorp. De dorpsraad vindt dat voorstanders van fusies voor bijgaan aan de dorpsbinding van leden en vrijwilligers. De identi teit van de zes dorpen komt al steeds meer in de verdrukking door het gemeentelijk beleid. De dorpsraad wijst op de goede samenwerking tussen BW'27, het gilde en de scouting. Bovendien zal bovendorpse samenwerking onherroepelijk leiden tot leden verlies. "Dankzij de dorpsbinding hebben verenigingen in kleine kernen bestaansrecht. Met centra le accommodaties kiest de gemeente per definitie voor kost bare oplossingen. Het is goed mogelijk dat dit voor andere dor pen en verenigingen perspectie ven biedt. Voor Blitterswijck zou het de zoveelste tegenslag beteke nen. Wij verzoeken u het stand punt van het bestuur van BW voor het behoud van de zelfstan digheid en de sportaccommodatie te steunen", aldus de dorpsraad. De bewoners van de Legert in Swolgen werden donderdag avond tijdens het werkbezoek van het college van B en W aan het dorp op hun wenken bediend. Zij vroegen om extra verlichting en zij kregen extra verlichting. Tussen de wonin gen Legert 5 en Legert 6 komt één extra lantaarnpaal te staan en een stukje verderop wil de gemeente één van de drie lan taarnpalen op nachtverlichting zetten om het gevoel van onvei ligheid onder de bewoners weg te nemen. Meerdere bewoners van de Legert hadden de gemeente gevraagd om maatre gelen op dit donkere gedeelte van de weg. "De werkzaamhe den worden dit jaar nog in het kader van het verlichtingsplan uitgevoerd", vertelde wethou der Derikx (CDA) de aanwezi gen. 0p korte termijn worden in volgen negentien nieuwe 'ningen gebouwd. Zes 'rijstaande huizen aan de van Swolgenstraat en der- geschakelde huizen ach- de huidige pizzeria op het Oormafige tennisterrein, die pchikt zijn voor zowel v K^oren als jongeren. Daar- |'j zijn bij de gemeente ook SB|°g acht woningbouwplan- ïïTlen op particulier terrein Irffgediend. [Swolgen kampt al jaren met fn tekort aan woningen voor Barters, zo kreeg het college van en W donderdagavond tijdens pt werkbezoek van het college in B en W aan het dorp te joren. Veel jongeren uit het TP wijken vanwege het gebrek jn betaalbare woningen uit naar pliggende dorpen en naar Ven- y "Kunt u mij zeggen wat de Cüwe woningen gaan kosten?", j°eg een jongedame aan het col- le- Nee, dat konden burge- pster en wethouders niet. Wél pelden ze dat de locatie Kerk je momenteel niet in beeld is p woningbouw. Volgens een Prpsbewoner kunnen op die Rtie zeker dertig woningen Jbouwd worden. "Daar ligt Pngeveer 1 hectare grond vrij. bleem in ons dorp opgelost", aldus de Swolgenaar; Maar wethouder Derikx ver klaarde niet van plan te zijn om nu het hele Kerkveld vol te bou wen met nieuwe woningen. "Dat lijk mij wat overdone. Wij willen over tien jaar niet het verwijt krij gen dat we voor niks hebben gebouwd. We moeten bouwen naar behoefte. Met de negentien woningen die binnenkort gebouwd gaan worden, denken we aan de vraag te kunnen vol doen." Op de vraag waarom in Swol gen de laatste jaren weinig gebouwd is, had de wethouder een simpel antwoord. "Zeven jaar terug is in Swolgen op het Kerk veld gebouwd door een project ontwikkelaar. Daarmee was het contingent van de provincie voor Swolgen opgesoupeerd. Daarna mochten we niet bouwen vol gens de toen geldende regels. Nu mogen we naar behoefte bou wen. Het is zaak dat we nu samen met bewoners naar bouw locaties zoeken, die we in fases willen realiseren." Vandaar ook dat het college van B en W het zou toejuichen als er in het dorp een dorpsraad of werkgroep zou ontstaan, die als aanspreekpunt voor de gemeente wil fungeren. Momen- raad. De inwoners van Swolgen weten echter wel degelijk wat er allemaal moet veranderen in het dorp. Tijdens het werkbezoek gingen ze de discussie met het college van B en W aan. De zaal was dan ook uitgedaagd door wethouder Lei Beterams, die jaren geleden eens vertelde dat Swolgen maar een moeilijk dorp is om mee te praten. Daar werd hij in een bomvolle zaal Wilhel- mina nog eens fijntjes aan herin nerd door Pierre Maas. Beterams nam zijn woorden niet terug. "Swolgen is ook een moeilijk dorp om mee te praten, maar eigenlijk wil ik jullie met deze uitspraak uitdagen. Vereniging je nou eens in een dorpsraad, zodat je makkelijker met de gemeente kunt communiceren." Burgmeester Hahn was het helemaal met zijn wethouder eens. "Er is veel mogelijk, maar dan moet het dorp zich wel ver enigen. Wie voelt er wat voor een dorpsraad?" Het bleef na zijn oproep akelig stil in de zaal. En dat viel Pierre Maas, die de dis cussie over de dorpsraad had aangezwengeld, toch 'bar tegen'. Hij vindt dat Swolgen de krach ten moet bundelen in een dorps raad. "Dan kunnen we gemakke lijker met de gemeente praten. Als er een dorpsraad is, het liefst weten de mensen en de gemeen te waar ze met hun vragen en wensen naartoe kunnen. Ik doe een beroep op iedereen, ook de gemeente ziet er grote voordelen in." Maar zijn woorden kregen wei nig bijval. In het verleden heeft Swolgen immers een dorpsraad gehad, maar bij gebrek aan belangstelling ging die ter ziele, zo verwoordde een aanwezige zijn gedachten over het al dan niet oprichten van een nieuwe dorpsraad. "Daar is volgens mij geen animo voor." Om in de toe komst toch veranderingen voor elkaar te krijgen, probeerde Edu- ard Maas, de zoon van Pierre, het aan het einde van de avond nog een keer. "Ik doe een beroep op jong en oud. Het maakt me niet uit wat er komt, een werk groep of een dorpsraad, als er maar iets komt. Ik zit zelif in het bestuur van de LLTB en weet dat overleg met de gemeente ook tot resultaat leidt. Swolgen kan daar zijn voordeel mee doen in de toe komst." Een mooie slotzin, vond burge meester Hahn. "Wij wachten de ontwikkelingen in Swolgen af en hopen dat er snel werkgroep of dorpsraad komt. Dit lijkt me een mooi einde van een mooie Gemeenschapshuis te klein voor activiteiten KBO Swolgen Leefbaarheid. Een woord dat vaak valt als het gaat over de kleine dorpen op het Noord- Limburgse platteland. De toe komst van die dorpen staat of valt met leefbaarheid. Een hecht verenigingsleven bevor dert de leefbaarheid. Maar ook gemeenschapshuizen dragen bij aan de leefbaarheid van een dorp. In de gemeente Meerlo-Wanssum bezit elke kern dan ook een gemeen schapshuis dat aan alle eisen van deze tijd voldoet. Swolgen is de enige uitzondering: daar moet men het doen met ver ouderde gebouwen waarin toch nog zeven verenigingen en stichtingen onderdak heb ben. De Stichting Gemeenschaps huis Swolgen beheert drie gebou wen; een stenen gebouw ('t Pas- toeërsweike) en een houten gebouw ('t Eikenblad) aan de Bos weg en een blokhut aan de Jan van Swolgenstraat. Van het stenen gebouw maakt onder meer de KBO en het gemengd zangkoor gebruik. In het huidige gemeen schapshuis is ook de kinderop vang ondergebracht, maar die ver huist naar een andere locatie. Het gebouw is te klein voor de activi teiten van de KBO en de ouderen- gym. "Wij zitten in een kleine konijnenkooi", zo betoogde Swol genaar en KBO'er Litjens donder dagavond tijdens het werkbezoek van het college van B en W aan het dorp. "Als we volksdansen, moeten we alle stoelen en tafels helemaal in een hoek zetten en dan nog kunnen we niet fatsoen lijk dansen. Bij het dansen loop je al na een paar meter tegen een muur aan. Bij uitwisselingen met andere dorpen kijken wij onze ogen uit. Wij hebben een te klein en te oud gebouw, zij hebben prachtige accommodaties." Volgens Litjens is het gebouw ook voor het zangkoor te klein. KRITIEK KBO Wethouder Beterams (PK Meer lo-Wanssum) verklaarde dat de Stichting Gemeenschapshuis Swolgen momenteel druk bezig is met het onderzoeken van de mogelijkheden van de drie gebou wen. "De investeringen en de exploitatie moeten te behappen zijn. Het moet niet zo zijn dat we over 10 tot 15 jaar in de financiële ellende zitten. Er moet een goed onderbouwd plan komen. Als er verantwoorde initiatieven komen die gedragen worden door de bevolking, dan willen we daar als gemeente natuurlijk best aan mee werken. De nieuwe stichting is aan het zoeken en bekijken. Die mensen moeten we nu niet voor de voeten gaan lopen." De optie voor een nieuw gemeenschapshuis op het sport park van Swolgen, een plan waar de voetbalclub niet afwijzend tegenover staat, stuit in ieder geval op kritiek van de KBO Swolgen. Het huidige clubge bouw van de voetballers moet dan worden omgebouwd tot een multifunctioneel gebouw voor diverse verenigingen uit het dorp. De KBO ziet liever dat het huidige gebouw wordt aangepast en vindt het niet kunnen dat ouderen in de toekomst de dorpskern wellicht moeten verlaten om KBO-activi- teiten bij te wonen. Voorzitter Joos de Swart van de Stichting Gemeenschapshuis Swolgen hoorde de hele discussie donderdagavond aan. "Het sport park is slechts een van de opties die we als stichtingsbestuur onderzoeken. Ook ik ben van mening dat het gemeenschaps huis eigenlijk in het centrum moet staan, maar we bekijken alle opties serieus. En die zijn niet één-twee-drie rond. Dat het huidi ge gebouw niet meer voldoet, is duidelijk. Maar we moeten ook realistisch zijn. De kosten van een nieuw gemeenschapshuis in het centrum worden te hoog als alleen de KBO er huurt. Maar er is nog niks beslist, de gesprekken zijn nog volop aan de gang. Jullie moeten nog wat geduld hebben." Wegversmalling Mgr. Aertsstraat gevaarlijk Om te voorkomen dat auto mobilisten de wegversmalling op de Mgr. Aertsstraat in Swol gen rechts blijven passeren, gaat de gemeente Meerlo-Wans sum een betonnen paaltje op de stoep naast de verkeersrem mer plaatsen. "Helaas moeten we weer maatregelen nemen tegen een enkeling", antwoord de wethouder Derikx (CDA) donderdagavond tijdens het bezoek van het college van B en W aan het dorp op vragen van uit de zaal. "Met het paaltje kun nen we voorkomen dat asociale automobilisten de wegversmal ling rechts passeren, maar het heeft ook nadelen." De dorpsbewoners hadden de gemeente Meerlo-Wanssum gevraagd om maatregelen. Want bij de wegversmalling doen zich gere geld verkeersgevaarlijke situaties voor. De auto' s passeren het obsta kel vaak rechts en rijden daardoor half over de stoep en bijna door de voortuinen. Een man, die namens zijn schoonmoeder sprak, had het zelf ook meerdere malen gezien. "Je hoeft maar tien minuten op bezoek te zijn en je ziet een auto voorbijflitsen." Andere aanwezigen waren het helemaal met de man eens. Er moet een halt worden toegeroepen aan deze asociale en verkeersonvei- lige manoeuvres voordat er echt ongelukken gebeuren, zo was van uit de zaal te horen. Wethouder Derikx zag geen andere mogelijkheid dan het plaat sen van een paaltje. "Eigenlijk zou je die automobilisten op hun gedrag moeten aanspreken en ze moeten bekeuren. Maar de politie kan slecht de hele dag bij de weg versmalling gaan staan totdat ze er eentje betrappen. Dat kost te veel tijd. Het is jammer dat sommige mensen dergelijk asociaal rijgedrag vertonen." Alle verkeersremmers ten spijt, er wordt volgens velen nog veel te hard gereden in het dorp. Vandaar het opmerkelijke pleidooi van enkele bewoners om vaker ver keerscontroles in Swolgen te hou den. Burgemeester Hahn beloofde de aanwezigen dat er binnenkort op snelheid gemeten wordt. Hij betwijfelt of er inderdaad zo hard wordt gereden in het dorp. "Want vaak is het veiligheidsgevoel anders dan de werkelijkheid, Meten is weten. Als de gegevens van de metingen bekend zijn, zul len we ze publiceren in het dorps blaadje." Ook zegde wethouder Derikx de aanwezigen toe de zogenaamde smiley regelmatig langs de Mgr. Aertsstraat te plaatsen, een snel heidsmeter die de weggebruikers met een lachend of pruilend gezichtje attendeert op hun rijge drag. Verder gaat de gemeente Meerlo- Wanssum op verzoek van enkele aanwezigen de verkeersremmer bij Martens voor de deur (Mgr.Aerts- straat 39) onder de loep nemen. Samen met de werkgroep verkeer, waarin onder meer de politie zit ting heeft, gaat de gemeente bekij ken wat ze kan doen om de situatie ter plekke overzichtelijker te maken. De wegversmalling ligt namelijk vlak voor een bocht. Regelmatig gebeuren er 'bijna- ongelukken'. Sommige bewoners vroegen de wethouder zelfs of het niet mogelijk is om de verkeers remmer helemaal te verwijderen of de voorrangsregel op de Mgr. Aertsstraat op te heffen of te veran deren. "We zullen er nog een keer naar kijken, maar het is moeilijk om een goede oplossing voor dit probleem te vinden. Als we de remmer weghalen, dan heeft dat natuurlijk weer gevolgen voor de snelheid op de weg", zei wethou der Derikx. OVERLAST VRACHTAUTO'S De vrachtwagens van het trans portbedrijf Poels Janssen houden de gemoederen in Swolgen ook bezig. Bijna iedere avond rijdt er een flink aantal vrachtauto's door de Generaal Dempseystraat van en naar Megelsum. "U moet maar eens bij ons op de koffie komen. Dan trüt u bijna het huis uit wanneer al die vrachtwagens passeren", zei een vrouw. Wethouder Derikx ver telde contact te hebben gehad met de directie van het transportbe drijf. "Maar het probleem is dat de opslagplaats van het bedrijf op de Megelsum is. En verplaatsing van de opslag is niet één-twee-drie gerealiseerd. Maar we zijn er actief mee bezig en gaan tellingen doen." Volgens burgemeester Hahn is het niet zo eenvoudig om vrachtwa gens te verbieden door het dorp te rijden. "Het is niet altijd even gemakkelijk om met bedrijven afspraken te maken over de routes. Iedereen mag immers over de openbare weg rijden." Ook voor het zandfietspad van Swolgen naar de Meerlosebaan ziet de burgemeester geen oplossing. De dorpsbewoners hebben handte keningen opgehaald om het fiets pad te verharden. "Maar vraagt u aan mij, 'is er voor het verharden van het fietspad geld?' Dan ant woord ik nee, en morgen ook niet", aldus Hahn. In gemeenschapshuis De Zand hoek in Wanssum werd zondag het jaarlijkse scholierentoernooi van tafeltennisvereniging Wap In Wanssum gehouden. De groepen vijf, zes, zeven en acht van alle scholen uit de gemeente werden in de gelegenheid gesteld mee te doen aan dit toernooi. Zondag morgen om 10.00 uur stonden zo'n veertig jongens en meisjes uit de groepen vijf en zes klaar om de strijd met elkaar aan te gaan. Van de groepen zeven en acht die 's middags aan de beurt waren deden eveneens veertig scholie ren mee. Jonas ter Braak en Ben Klein Overmeen uit Tienray eis ten respectievelijk de eerste en tweede plaats bij de groepen vijf en zes voor zich op. De eerste en tweede plaats bij de groepen zeven en acht waren respectieve lijk voor Tom Lenders en Arno Poels uit Meerlo. De wisselbeker voor de beste school ging dit jaar naar Tienray.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 13