Ik zou zo weer in de xraamzorg gaan werken" Tjeldens: 'Samenwerking ledrijfsleven gevraagd' i Buurt Jera'70 klaagt alleen over geluidsoverlast Dorpsraden woedend over bijdrage DOP's Lezing over Europese Grondwet SCHOUWBURG VENRAY Êm 45 ia Creemers neemt na 35 jaar afscheid Pagir fst 600 deelnemers aan eerste symposium Floriade Jtwi elke kansen biedt de iade het midden- en klein- jjf in de Regio Venlo, en kan het midden- en klein- •jjfvoor de Floriade bete- :n? Negen sprekers bogen jn een volle De Maaspoort enlo afgelopen maandag deze twee vragen tijdens twee uur durende sympo- over de komst van de ide in 2012 naar de Regio 600 ondernemers, politici lestuurders hadden zich aan leid voor het symposium, dat d georganiseerd door Cluster ilo van MKB-Limburg. Om ngstellend te luisteren, maar om hun kansen te peilen. De rachte spin-off van de jade wordt immers geraamd miljard euro. Er liggen dus ne kansen voor het midden- ileinbedrijf in Noord-Limburg, r dan is wel innovatieve slag- •ht en samenwerking raagd, zo hielden de sprekers de zaal voor. Wethouder Heidens van de gemeente Venray onder streept dat: "De businessclubs in Venray moeten snel bekijken hoe zij kunnen inspelen op de Floriade. Het is nü begonnen." "De komst van de Floriade naar de Regio Venlo is een bundeling van kracht die publiekelijk wordt ondersteund", zo leidde burge meester L. Frissen van Horst aan de Maas en voorzitter van de stuurgroep die de Floriade naar de Regio Venlo haalde, zijn aftrap van het symposium in. Lovende woorden had de burgervader over voor de regio, maar hij plaatste ook een verwijt: de regio Venlo is te nuchter en te schuchter. "De regio heeft volop producten in de aanbieding, maar deze zijn niet bekend bij het grote.publiek." Regiomanager Vossen van Recron Limburg prikkelde de zaal door te stellen dat het de regio ontbreekt aan creativiteit. Hij riep op tot actie, omdat het regionale bedrijfsleven anders in 2013 tot de conclusie komt dat het de boot heeft gemist. Er moet een toeristi sche denktank komen die voor 'florissante en flamboyante ideeën' zorgt. Volgens Frissen is de Floriade dé kans om politiek Den Haag en de wereld te laten zien 'wat wij als regio allemaal te bieden heb ben'. "De Floriade past bij Limburg en is de kans voor de regio om de wereld te laten zien wat de Nederlandse tuinbouw te bieden heeft." BOOST Niet alleen de tuinbouw krijgt een boost, ook andere sectoren moeten de kansen benutten die de Floriade hen biedt. De gehele regio, van toerisme tot het bou wen van de infrastructuur, zal profijt hebben van de Floriade. De werkgelegenheid zal groots zijn. De Floriade zal tot een omvangrij ke besteding leiden die veel ondernemers zal raken, mits zij ook actief deelnemen en meeden ken in de aanloop naar de Floriade. Maar, zo werd gewaar schuwd: plannen maken is gemakkelijk, maar ze allemaal ver kocht krijgen is een ander ver haal. Creativiteit en innovatieve ideeën zijn daarom wenselijk. Wethouder Heidens ziet ook veel kansen voor het bedrijfsleven in Venray. "Het is wel zaak dat de businessclubs in Venray zich snel focussen op de Floriade en in kaart brengen hoe zij gezamenlijk een goede positie kunnen verwer ven. Ik weet en hoor dat ze daar al mee bezig zijn. Het was daarom ook goed dat ik maandag in De Maaspoort in Venlo verschillende Venrayse ondernemers en verte genwoordigers van de busines sclubs uit Venray heb gezien. Dat duidt op interesse en betrokken heid. Ik adviseer hen om snel te gaan brainstormen en om creatie ve ideeën te ontwikkelen. Het is nü begonnen, dat werd tijdens het symposium wel duidelijk." UNIEK Bert Homan, oud-voorzitter van de werkgroep MKB/bedrijfsleven Haarlemmermeer, is van mening dat de Floriade in Venlo ook een groot succes zal zijn, omdat het in een aantal opzichten veel gemeen heeft met Haarlemmermeer, de vorige organisator. "De Floriade is uniek: er is nergens in Nederland een evenement dat kan tippen aan de Floriade. Dus grijp alle kan sen die de Floriade met zich mee brengt, want de Floriade komt nooit meer terug naar de Regio Venlo." Wie van de 600 ondernemers neemt de uitdaging aan om bloei end en creatief aan de toekomst te denken met in het vooruitzicht de Floriade, zonder begrensd te worden door visies van de gemeenten? De ondernemers werden aangespoord om nog dezelfde avond actie te onderne men en naar partners te zoeken. "Ondernemers moeten leren samen te werken, want samen staan de ondernemers sterker en kunnen zij net zoveel betekenen als een hoofdsponsor van de Floriade." Donderdag 7 april 2005 - Pagina 5 Omwonenden van jonge rencentrum Jera'70 in Ysselsteyn hebben alleen wat te klagen over geluidsoverlast. Tijdens de activiteiten op vrij dagavond, maar vooral bij evenementen als Jera On Air en After Shock die plaatsvin den in de grote tent. Het bestuur van het jongerencen trum hoopt, met het oog op de komende zomermaanden, de overlast binnen de perken te houden. Jera'70 hield onlangs een 'buurttevredenheidsonderzoek' Er werden zestig formulieren ver spreid in de directe omgeving van het jongerencentrum aan de Peter Janssenweg. Ruim een derde deel van de enquêtes werd ingevuld geretourneerd. Het blijkt dat de buurtbewoners rede lijk goed op de hoogte zijn van de programmering en de activiteiten die de Ysselsteynse jongeren organiseren. Hierover hebben de onwonenden weinig te klagen. Maar wel over herrie en geluids overlast. Enkelen bestempelden het geluidsniveau bij de hardcore- party After Shock als 'onverdraag lijk'. Ook de geluidsoverlast bij Jera On Air, het jaarlijks terugke rende popfestival, wordt door de buurt als 'ernstig' ervaren. Beide evenementen werden een jaar geleden daags na elkaar in een tent gehouden. Gezien de klachten komt er dit jaar géén After Shock-party. Jera On Air, dat normaal altijd op Hemelvaartsdag plaatsvindt, wordt nu op vrijdag 6 mei gehouden. Omdat dit jaar Hemelvaartsdag samen valt met bevrijdingsdag. "Er worden op die donderdag in Nederland over al bevrijdingsfestivals georgani seerd. Vandaar wat we dit jaar een dag zijn opgeschoven", zegt Jera-voorzitter Patrick Marcellis. Bij Jera On Air, dat zo'n 1500 bezoekers trekt, valt het volgens hem wel mee met de geluidshin der. "Want er speelt drie kwartier lang een band. En dan is het weer drie kwartier stil voor het afbre ken en opbouwen. Wij informe ren de buurt altijd met een nieuwsbrief. Daarin staat hoe laat er gespeeld wordt, wanneer het opbouwen is en wanneer ook de weg is afgesloten. We doen er alles aan de buurt goed op de hoogte te houden", aldus Marcellis. De eerste After Shock-party in de tent bleek na de ervaring van vorig jaar niet zo'n goed idee. De harde housemuziek galmde vanaf 's avonds negen uur aan één stuk door tot 's nachts twee uur door het dorp. En dat was veel Ysselsteyners te gortig. "De muziek was inderdaad tot in de verre omtrek te horen. Zelfs tot in Griendtsveen toe", weet Patrick Marcellis. "Wellicht dat we later dit jaar nog een keer After Shock organiseren. Maar dat doen we dan wel binnen in de zaal. Als de deuren dicht blijven, dan heeft niemand hinder van het geluid." Het probleem van geluidsover last op vrijdagavond doet zich vooral voor in de zomermaanden. De jongeren gaan dan vaker bui ten zitten en laten de deuren openstaan. "Ze openen de deuren ook voor de frisse lucht. Maar we hameren er als bestuur op de deu ren dicht te houden. Want dan komen er ook geen klachten. Want de zaal is heel goed geïso leerd." Over vervuiling en vandalisme op straat hebben de omwonenen- den weinig of geen last. Als er klachten of problemen zijn, dan worden de bestuursleden of de vrijwilligers van Jera daarop aan gesproken. Het bestuur vindt dit positief en hoopt dat de Ysselsteyners zich blijven mel den. "Het laatste wat we willen is dat er problemen zijn waarvan wij zelf niet op de hoogte zijn. Omdat het niet tegen ons verteld wordt", aldus het bestuur in het dorpsblad. Tevens geven de buurtbewoners aan dat hun klachten serieus worden geno men en dat ze het idee hebben dat er wat aan gedaan wordt. Over het algemeen heerst er ook een positief beeld over de organi satie en het beleid van het jonge rencentrum. Voorzitter Marcellis: "We zijn ook positief over de uit komst. We wilden eens peilen hoe de buurt over ons denkt. Ruim tien jaar geleden was het vaker hommeles en moest de politie regelmatig optreden. Maar toen was het veel drukker en kwamen er op zaterdagavond wel vierhonderd bezoekers. Het is nu niet meer zo druk en het publiek is ook veranderd. We zijn tevre den over het gedrag van onze bezoekers." RENOVATIE LEIEN DAKEN BITUMINEUZE DAKEN LOOD-, ZINK-, KOPERWERKEN 0478-511094 Sjop Support dakwerken V.O.FV Stationsweg 124B „Ve n ray-Oost ru m 0|e cl ictie.fr begon haar carrière in de lamzorg in 1970 in het des- Is nieuwe ziekenhuis in iray, als subhoofd op de eling kraamzorg. Na 35 jaar >r moeder én kind te heb- gezorgd, neemt Oda ïemers (59) op 1 mei cheid van de kraamzorg. ton jongs af aan wist Oda emers dat ze in de verpleging de. "Bij ons in de buurt woon- temand die in de verpleging rkte, Ik vond dat geweldig. Het dan ook al snel duidelijk dat ook de verpleging in wilde, enlijk wilde ik de opleiding B- pleging volgen, die meer icht is op de psychiatrie. Mijn neder was het daar echter niet e eens. Vandaar dat ik destijds st de verpleegopleiding A heb foan. Maar de B-opleiding bleef ken. Uiteindelijk heb ik die opleiding ook gevolgd, arna heb ik een baan gekregen adjunct-leidster-docente in de amkcentrum in Gennep. Ik 1 op een bepaald moment rouwd en volgens de wet die "n gold, mocht je als gehuwde 'uw niet werken bij het groene kruis. Dus stond ik op straat!" Dat duurde niet lang. Toen in 1970 het nieuwe ziekenhuis in Venray werd geopend, solliciteer de Creemers met succes voor een functie van subhoofd op de kraamafdeling. "Later ben ik hoofd van de afdeling geworden. Door privé-redenen ben ik na een paar jaar gestopt met werken en even uit de running geweest. Daarna kwamen ze mij thuis vra gen of ik twee wilde komen ver vangen als leidinggevende bij de dienst kraamzorg In. Daar werk ik nog steeds." "Bij het Groene Kruis begeleid ik gezinnen en de kraamverzorg sters. De kraamverzorgsters die van de opleiding komen, krijgen bij ons nog een opleiding van een jaar om in te stromen en zelfstan dig te kunnen gaan werken. Om deze jonge mensen het vak bij te brengen is erg leuk om te doen. Op deze manier blijf je jong. Wat betreft de gezinnen ben ik puur op afstand bezig. Ik geef voorlich ting aan de jonge ouders door het intake gesprek in de zwanger schap en na de geboorte kom ik in het gezin om de hielprik bij de Informatie voorstellingen en bestellen van theaterkaarten www.schouwburgvenray.nl kleine te doen en sinds kort ook de gehoortest. Dat is heel afwis selend werk." In al die jaren heb ik heel wat meegemaakt. Mooie, maar ook minder mooie herinneringen behoren tot haar carrière. "De geboorte van een kind blijft natuurlijk altijd een wonder. Voor iedere moeder is dit een bijzonde re gebeurtenis. Maar helaas gebeuren er bij een geboorte ook minder mooie dingen, zoals een afwijking of het overlijden van een baby. Bij deze gebeurtenissen hoort een speciaal proces van begeleiding voor het gezin en de kraamverzorgsters. Deze begelei ding behoort ook tot mijn taakge bied." VERANDERINGEN In de 35 jaar heb ik veel zien veranderen in de kraamzorg. Niet alleen qua werkwijze, maar ook qua mentaliteit. "Ten eerste is de kraamzorg verkort van tien naar acht dagen, waarbij de moeder en het gezin meer worden begeleid. Als ik kijk naar mijn functie, dan ben ik nu veel minder werkzaam in de gezinnen. Ik werk meer op afstand en vele gesprekken vin den telefonisch plaats. Zo kunnen we meer gezinnen begeleiden, wat ook inhoudt dat er meer papierwerk is. Tevens is door de komst van de automatisering de manier van registreren totaal ver anderd. Daar heb ik enorm aan moeten wennen. Er is naar mijn idee meer administratieve romp slomp bij gekomen. Vroeger begon je de dag met een kop thee in het gebouw van het Groene Kruis. Van daaruit ging je dan naar de gezinnen. Nu gaat iedereen van huis uit naar de gezinnen. Dat zijn veranderingen waar aan je moet wennen. Voorheen was alles kleiner: je had met minder gezinnen te maken en je kende alle kraamverzorgsters heel goed. Nu ken ik de gezinnen niet meer zo persoonlijk. Ook de naam adjunct leidster veranderde in kraamzorgverpleegkundige je bent meer coachend met de bege leiding bezig. Dus meer op afstand. Maar nu ik eraan gewend ben, heeft de 'nieuwe' werkwijze toch ook degelijk zijn charmes. Waar ik zo nu en dan wel moeite mee heb, is de manier waarop mensen met het verlies van hun kindje omgaan. Het is zeer aangij- pend, waar gelukkig door de jaren veel meer aandacht voor is geko men. Dat vind ik een goede zaak om het verfies goed te kunnen verwerken. Oda Creemers zal op 1 mei niet meer werkzaam zijn in de kraam zorg. "Dat zal in het begin wel erg wennen zijn. En toch kijk ik er ook naar uit. Ik kan mijn tijd gaan vullen met mijn hobby's: genieten van mijn vrije tijd, tuinnieren, ten nissen en veel lezen. Misschien dat ik na verloop van tijd wat vrij willigers werk ga doen, maar dat zien we allemaal nog wel.Als ik terugkijk op mijn carrière en ik zou opnieuw een beroepskeuze moeten maken, dan zou ik weer in de kraamzorg terechtkomen. Het is een fantastisch vak!" Op initiatief van het KVG en mogelijk gemaakt door de Venrayse en Limburgse Vrouwenraad wordt in Venray een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp: Europese Grondwet ook belangrijk voor u? Op 1 juni wordt in Nederland een referendum gehouden. Alle kies gerechtigden mogen een ant woord geven op de vraag: Bent u voor of tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa? Om een keuze te kunnen maken is informatie belangrijk. Wat staat er in deze grondwet en wat zijn de gevolgen voor bijv. ouderen, vrouwen, werkgelegenheid, sociale voorzie ningen en het reizen in Europa Mevrouw G. Schepers zal de Grondwet in grote lijnen analyse ren en aangeven wat de gevolgen zijn als Nederland ja zegt en wat er gebeurt als Nederland nee zegt. Schepers heeft veel bestuurlijke ervaring o.a. in de Limburgse Vrouwenraad, Provinciale Staten en andere maatschappelijke orga nisaties. De bijeenkomst op maan dag 18 april begint om 20.00 uur in De Witte Hoeve, Gasstraat 5 in Venray. De avond is gratis toegan kelijk voor vrouwen en mannen. PEEL EN MAAS niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur De dorpen zijn het zat. Een kale brief van de gemeente met daarin de mededeling dat tien dorpen slechts 2.000 euro mogen verdelen als bijdrage in de kosten van het opstellen van de DOP's (Dorps Omgevings Programma) deed de bom bar sten. "Beschamend", "een fooi", "godsgruwelijk brutaal", "een belediging", zo luidden enkele verbolgen reacties maandag avond in het dorpsradenover- leg. De gemeente heeft 40.000 euro beschikbaar, inclusief 20.000 euro van de provincie, voor het opstel len van de DOP's. De tien dorpen hebben him dorpsomgevingspro- gramma zelf opgesteld of zijn er nog mee bezig. In alle dorpen zijn meerdere avonden georganiseerd om de meningen van de bewoners te peilen. De toekomstvisies zijn verwoord in enkele fraaie boek werkjes. Al dan niet met behulp van ondersteuning hebben de dorpsraden deze flinke klus geklaard. Het verzoek om een tegemoetkoming in de kosten wordt nu gehonoreerd met maxi maal 2.000 euro. Secretaris Joos Linskens las de brief van de gemeente voor. Met stijgende ver bazing vernamen de dorpsraadle den de inhoud. De dorpen moeten de 2.000 euro maar zelf zien te ver delen en ze hoeven echt niet op meer te tellen. Want de overige gelden zijn allemaal 'geoormerkt' ten behoeve van de inzet van de gemeente. En als de dorpen er met hun kosten niet uitkomen, dan moeten ze hun leefbaarheidsbud get er maar voor aanspreken, aldus de brief. Deze laatste opmerking schoot bij velen helemaal in het verkeerde keelgat. Het steekt de dorpsraden al langer dat ze steeds meer voor het karretje van de gemeente worden gespannen. Het maandelijkse dorpsradenoverleg wordt grotendeels in beslag geno men door gemeentelijke onderwer pen die er 'gedropt' worden. En vaak op het allerlaatste moment. Terwijl de uitnodigingen al ver stuurd waren, moest de overvolle agenda van maandag 4 april op ver zoek van de gemeente op de val reep nog worden aangepast. Want wethouder Emonts en ambtenaar Frencken wilden iets komen vertel len ('communiceren') over het gemeentelijk ontwikkelingsper spectief. Een onderwerp waarop, gezien de reacties, de dorpen echt niet zitten te wachten. Veel praten, veel plannen, maar weinig daden, zo viel te beluisteren. "Ach, ze vragen steeds hulp en inspraak. Maar er komt eigenlijk 'geen ballen' van terecht", reageer de Toon Ewals (Oirlo). Vlak nadat maandagavond de wethouders Emonts en Teunissen de zaal in De Gelderkoel hadden verlaten, barstte de kritiek los. Aanleiding was de brief van het college over de verdeling van 'slechts' 2.000 euro, wat neerkomt op 200 euro per dorp. "Dat is slechts vijf procent van het totaal bedrag", rekende Ewals voor. "Daarvan kunnen we in Oirlo nog niet de koffie betalen die we aan de mensen hebben gegeven. We komen lang niet uit met dit bedrag. We hebben er vijfhonderd uur werk ingestoken. Dit is een regel rechte belediging. Ieder dorp moet de gemaakte kosten volledig betaald krijgen." Voorzitter Sieb Nijssen herinnerde eraan dat het vrijwilligerswerk is en dus de uren niet mogen worden meegeteld. Maar wel de zaalhuur, de consump ties, het kopiëren en verzenden en het vervaardigen van de boekjes. Volgens Nijssen heeft de gemeente maar weinig bemoeienis gehad met de DOP's. "Als de gemeente hiervoor bureaus had moeten inhu ren, dan was ze véél duurder uitge weest", wist Wil Peters (Oirlo). "We moeten ons afvragen of we nog wel ooit zoveel energie ergens in willen steken. De gemeente zou juist alle kosten moeten willen ver goeden als stimulans." Martien Derikx (Heide) stelde voor dat alle dorpen hun brief terugsturen naar de gemeente. Als teken van pro test. "We moeten ons laten horen. We hebben toch niets te verliezen. Dit is zo godsgruwelijk brutaal. We worden echt niet serieus geno men." Theo Zegers (Mèrselo) wees erop dat Venray voor zijn centrum plan een goedbetaalde voorzitter heeft aangesteld. "En daar gebeurt hetezelfde werk wat wij in de dor pen doen." Joos Linksens (Oostrum) vindt niet alleen het bedrag veel te laag, maar is het er ook niet mee eens dat de tien dor pen de bijdrage onderling moeten verdelen. "Ze verschuiven het pro bleem naar ons. En het leefbaar heidsbudget ervoor aanspreken is AaJtOCKEN Lentekriebels? Geen mooier moment om uw tuin eens in het zonnetje te zetten. Op zaterdag 9 en zondag 10 april krijgt u volop gelegenheid om te ervaren hoe eigentijdse en exclusieve meubelen uw tuinbeleving versterken. Ook maakt u uitgebreid kennis met tuin- machines van de firma Koeken die het werken in uw tuin tot kinderspel maken. Een kookdemonstratie op de Gardenkitchen maakt uw bezoek compleet. Graag tot ziens! 9 april 10.00 - 17.00 uur 10 april 11.00 - 16.00 uur Helmondseweg 111 Deurne Tel.0493 314593 niet terecht. Dat is voor andere zaken bedoeld." Een dag later kaartte Patrick van der Broeck (CDA) de kwestie aan in de gemeenteraad. Hij sprak van een 'aalmoes' en deed het voorstel ieder dorp maximaal 2.000 euro te vergoeden. Wethouder Emonts (PvdA) wilde daar niet aan. Hij gaf toe dat de bijdrage van de gemeen te 'in geen enkele verhouding staat'. "Het is spijtig dat de dorpen dit als een aalmoes ervaren. Maar die 2.000 euro is ook niet bedoeld als vergoeding van kosten of uren. Daarover zijn nooit afspraken gemaakt. Het is alleen om te onder strepen hoe belangrijk wij de inzet van de dorpen vinden." Van der Broeck en Theo Mulders (Samenwerking) botsten met Emonts. Mulders zei dat de dorpen met veel enthousiasme aan de DOP's werken en dat de gemaakte kosten vergoed dienen te worden. CDA'er Van der Broeck vond het onterecht dat de dorpsraden hun kosten moeten betalen uit het leef baarheidsbudget. "Want dat is totaal iets anders. De DOP's vloei en voort uit de Reconstructie. En een vergoeding ligt ook in die lijn." Emonts verklaarde dat hij de ove rige 38.000 euro niet kan missen. "Dat geld hebben we hard nodig voor het opstellen van het ontwik kelingsperspectief. Die 2.000 euro was er al lastig uit te halen. Ondanks dat het een budget van drie ton is", aldus Emonts, die vond dat het leefbaarheidsbudget juist bestemd is voor kosten zoals van het DOP. Mulders en Van der Broeck bleven het oneens met Emonts. Zij vinden dat het ontwik kelingsperspectief losstaat van het Reconstructieplan en de DOP's. Burgemeester Waals stelde daar op voor de kweste door te schui ven naar de komende commissie vergadering van Stedelijke Ontwikkeling.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 5