Duidelijke keuzen Gemeente Venray Openbare bekendmakingen Afsluiting kruispunt Julianasingel - Poststraat De stappen naar een goedgekeurd schetsplan Servaashof Bezoek windmolenpark Ontwikkelingsperspectief Op dinsdag 12 april starten de werkzaamheden aan het kruispunt Julianasingel - Poststraat. Het kruispunt wordt dan afgesloten en het verkeer dat gebruik maakt van de Patersstraat wordt tijdelijk omgeleid via het Henseniusplein en de Leeuwstraat. In verband met de markt wordt op maandag 18 april de Patersstraat na de middag afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van aanwonenden. Voor bevoorradend verkeer voor de winkels aan de Grotestraat verandert er tijdens de afsluiting van het kruispunt niets. De werkzaamheden bestaan uit het vergroten van het riool en het vernieuwen van de volledige bestrating; op het kruispunt wordt een verhoogd plateau aangelegd. Tevens wijzigt de voorrangssituatie, na de werkzaamheden" is dit een gelijkwaardig kruispunt. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 22 april. Daarna wordt de Julianasingel tussen de Oude Oostrumseweg en de, Poststraat weer opengesteld voor verkeer. Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Ven ray. De redactie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan niemand aan de inhoud ervan rechten ontlenen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de hoofdredactie. Hoofdredactie Claudia Hendrickx, 52 33 33 Eindredactie Jansen Houbiers, Venray Fotografie Gé Hirdes, Mijntje Wismans Basisontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Accent, Venray PEEL EN MAAS Donderdag 7 april 2005 - Pagina; Gemeentehuis Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl www.venray.nl Openingstijden Maandag van 12.00 tot 20.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Alarm Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 S6| Week 14 Vergaderingen Agenda voor de presentatieavond op dinsdag 12 april, aanvang 19.30 uur, in De Witte Hoeve. - 19.30 uur: Gemeentelijk Ontwikkelingsperspectief. - 20.30 uur: Plan van aanpak voor het opzetten van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan. Verordeningen Vastgesteld - De verordening tot de 2e wijziging van de verordening op de heffing en Invordering van leges 2005. De gemeenteraad heeft deze verordening op dinsdag 5 april 2005 vastgesteld. De verordening treedt op vrijdag 8 april 2005 in werking. U kunt de desbetreffende stukken vanaf vrijdag 8 april 2005 inzien. Bouwplannen Aangevraagd Bouwvergunningen en vrijstellingen - Kaardebol 16 - vergroten woning ba050125 - Isabellahof 19 - tuinhuisje ba050126 - Pater Tulpstraat 1 - vergroten basisschool ba050127 - Peter Janssenweg 11 - geluidsschermen ba050128 - Kraakse Pas 6 - veranderen bedrijfsruimte ba050129 - Maasheseweg 73 - opslagloods ba050130 - Kiosk 12-14 - ruimte geldautomaat ba050131 - Silene 10 - vergroten woning ba050132 - Ambachtstraat - vergroten bedrijfsgebouw ba050133 - Hoopweg 2 - vergroten tuinmuur ba050134 - Stationsweg 185 - veranderen opslag/verkoopruimte ba050135 - Aan den Heuvel - 11 woningen ba050136 - Zilverschoon 49 - vergroten woning ba050137 De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen zienswijze indienen. Voorgenomen vrijstellingen Burgemeester en Wethouders zijn van plan medewerking te verlenen -voor zover nodig met toepassing van art. 15; 17; .19, lid 1; 19, lid 2 of 19, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en art. 50, lid 4, 5 of 6 Woningwet- voor: - Groene Hart 7 - terrasoverkapping ba050115 - Langstraat 27 - berging/hobbyruimte ba050045 - Honingklaver 30 - vergroten woning/bouw berging ba050020 - Zilverschoon 17 - carport ba050097 - Hoenderstraat 50 - vergroten woning ba050079 - Kogeldistel 6 - vergroten woning ba050066 - Klaproos 2a - tuinkamer ba050046 - Wilhelmina Sangersstraat 59 - vergroten woning ba050086 - Overloonseweg 18 - terrasoverkapping ba050117 U kunt de desbetreffende stukken van 8 april 2005 t/m 6 mei 2005 (vier weken) inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Verleend Bouwvergunningen en vrijstellingen - Mozartstraat 13 - vergroten woning ba040501 30/03 - Stationsweg 14 - serre ba050056 30/03 - Randenrade 33 - vergroten woning ba040465 30/03 - Clara Wichmannstraat 11 - vergroten woning ba050084 30/03 - Groene Hart 8 - veranderen woning ba050036 01/04 - Kruidenlaan 122 - vergroten woning ba050033 01/04 - Buitenhof 26 - garage ba050100 01/04 - Ripseweg 1 - informatiebord ba050018 30/03 - Veulenseweg 62 - tijdelijke woning ba040449 30/03 - Merseloseweg 133 - vergroten woning/bouw garage ba040409 30/03 Reguliere bouwvergunningen eerste fase - Ringweg 17 - woning ba050090 01/04 Sloopvergunningen - Merseloseweg 83/Hoenderstraat - opslagruimte slp050002 30/03 - Veulenseweg 62 en 64 - woningen/bij- en bedrijfsgebouw slp040052 30/03 - Merseloseweg 133 - berging slp040060 30/03 U kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u -binnen zes weken na de dag van verzending- een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u -als onverwijlde spoed dit vereist- de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan - Servaashof Het plan voorziet in een bouw- en gebruiksregellng voor de ontwikkeling van het, ten oosten van het centrum van Venray gelegen, St. Servatius-terrein. Centraal daarin staan de realisatie van een nieuw psychiatrisch ziekenhuis in een parkachtige omgeving en van 430 woningen aan de randen van het terrein. U kunt de desbetreffende stukken van vrijdag 8 april t/m vrijdag 6 mei 2005 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Wet milieubeheer Ontwerpbesluiten Burgemeester en Wethouders zijn van plan voor de inrichting gelegen aan: - Pastoor Jacobspeel 2 te Ysselsteyn - een veranderingsvergunning te verlenen aan J.F.O. Swinkels, Pastoor Jacobspeel 2 te Ysselsteyn voor een vleesvarkens- en rundveehouderij. - Puttenweg 48 te Ysselsteyn - een revisievergunning te verlenen aan A.P.A.M. Romme, Puttenweg 48 te Ysselsteyn voor een varkenshouderij. Aan de vergunningen worden voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt de desbetreffende stukken van 7 april 2005 t/m 5 mei 2005 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke bedenking indienen bij Burgemeester en Wethouders. U kunt -schriftelijk en gelijktijdig met de bedenking- vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kunt u ook een mondelinge bedenking indie nen, waarbij u de gelegenheid krijgt over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen. De aanvrager wordt hiervoor uitgenodigd. Tegen het besluit kunt u later alleen beroep indienen wanneer u tijdig een bedenking hebt ingediend of wanneer u een belanghebbende bént en aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Besluiten Burgemeester en Wethouders hebben besloten voor de inrichting gelegen aan: - Wanssumseweg 25 te Oostrum - een revisievergunning te verlenen aan Maatschap Rutten, Rosmolenweg 8 te Oostrum voor een vleesvarkenshouderij en landbouwproductie- bedrijf. - Brugpas 27 te Veulen - een revisievergunning te verlenen aan J.P.G. Geelen, Brugpas 27 te Veulen voor eeh melkrundveehouderij en landbouwproductiebedrijf. - Haag 33 te Merselo - een revisievergunning te verlenen aan Maatschap Poels, Haag 33 te Merselo voor een vleesvarkenshouderij. - Meerselsepeel 8 te Ysselsteyn - een revisievergunning te verlenen aan Maatschap Backus-van Dijck voor een fok- en vleesvarkenshouderij met landbouwproductiebedrijf. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Het laatstgenoemdè besluit is gewijzigd ten opzichte van het pntwerpbesluit. U kunt de desbetreffende stukken van 7 april 2005 t/m 19 mei 2005 inzien. U kunt van 8 april 2005 t/m 20 mei 2005 een beroepschrift (in tweevoud) indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - tijdig een bedenking tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend - belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een bedenking tegen het ontwerpbesluit in te dienen. - een bedenking hebt tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit. De besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (en een kopie van het besluit) - de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het Indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van genoemde afde ling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen via Postbus 51, 0800 - 8051, of via www.postbus51.nl. Informatie vindt u ook op www.raadvanstate.nl. Donderdag 7 april 2005 Burgemeester en Wethouders van Venray Kijk ook eens op www.venray.nl Na driekwart jaar hard werken is de nieuwe publiekshal klaar en inmiddels ook officieel in gebruik genomen. Maar aan het project ging een heel traject vooraf. Een korte weergave. Al in 1995 heeft de gemeente een principiële keuze gemaakt om te gaan werken volgens de één-loket- filosofie. Als gevolg daarvan is per 1 januari 1997 de afdeling Publieks diensten ontstaan. Klanten bleken de nieuwe werkwijze te waarde ren. Echter, de huisvesting van de afdeling Publieksdiensten op twee locaties in het gemeentehuis leidde tot een aantal knelpunten. Daarom heeft de gemeente vorig jaar haar organisatie opnieuw ingericht én ingezet op een nieuwe hal waar burgers voor al hun producten en diensten terechtkunnen. Eén-ioketfilosofie De één-loketfilosofie houdt in dat burgers in beginsel met al hun vra gen terechtkunnen bij de publieks- balies, ook wel het frontoffice ge noemd. Daar worden zij op een ade quate en klantvriendelijke manier geholpen. De rest van de ambtelijke organisatie, het backoffice, steunt het frontoffice daarbij optimaal en professioneel. Het college en de gemeenteraad hebben beide het vertrouwen uitgesproken in de één-loketfilosofie. Ze hebben geld beschikbaar gesteld om het concept ook fysiek waar te maken zodat de gemeente haar klanten in een ade quate ruimte kan helpen. De nieuwe publiekshal moet de dienstverlening aan de Venrayse burgers nog verder verbeteren. Op verzoek van de raadscom missie Stedelijke Ontwikkeling hebben op 24 maart bijna vijftig personen het windmolenpark in Biddinghuizen bezocht. De gemeente is bezig met het opstellen van een Ontwikkelings perspectief, een eerste uitwerking van de strategische visie Venray 2015. Het perspectief vertaalt de doelstellingen uit die visie naar concrete gebieden en schetst de toekomst van de Venrayse wijken en dorpen. De groep bestond uit de leden van de raadscommissie, gemeenteraads leden, drie initiatiefnemers, de stichting Milieufederatie Limburg, Energiebureau Limburg en een plaatselijke actiegroep tegen wind molens met omwonenden en twee dorpsraden. Zij kregen informatie over de voor- en nadelen van wind energie, op video en van de eige naren van de windmolens. Daarna stond een wandeling naar de molens op het programma. Voor- en tegen standers moesten erkennen dat het draaien van de wieken amper hoorbaar is. Vervolgens hebben de aanwezigen in kleine groepjes een van de molens vanbinnen bekeken. Tot slot heeft de groep een uit gebreide discussie gevoerd onder leiding van John Oosterbeek, voor zitter van de raadscommissie. Het bezoek, in een vroeg stadium van de besluitvorming, heeft zowel voor de voor- als de tegenstanders van een windmolenpark toegevoegde waarde gehad. Voor het opstellen van het Ontwikkelingsperspectief doorloopt de gemeente drie fasen. In de verkenningenfase inventariseert ze gegevens en bepaalt zij de agenda voor het vervolg door opgaven en specifieke aandachtspunten te formuleren. Daarna volgt de doelstellingenfase, een interactieve fase waarin met behulp van verdiepingsdiscussies en scenario's de doelstellingen worden bepaald. Tot slot wordt het perspectief in de uitwerkingsfase uitgeschreven en van een uitvoeringsprogramma voorzien. Presentatie Op dit moment rondt de gemeente de verkenningenfase af. Het resultaat hiervan, de verkenningennotitie, licht zij tijdens de presentatieavond op dinsdag 12 april in De Witte Hoeve toe. Aansluitend kan daarover discussie plaatsvinden. Het Ontwikkelingsperspectief staat gepland van 19.30 uur tot 20.30 uur. Het ontwerpbestemmingsplan Servaashof ligt ter inzage. Op woensdag 20 april 2005 om 19.00 uur vindt hierover een openbare informatie bijeenkomst plaats in personeelsrestaurant 'Le Tambourin' van het Vincent van Gogh Instituut aan de Stationsweg. In de Woningwet is onder an-l dere geregeld op welke wijze! schetsplannen ingediend mod worden en dat de beoordeling ervan door de commissie Well stand, Monumenten en Archi tectuur (WMA) in het openbaaj dient plaats te vinden. Maar, wat is een schetsplan precies?] Een schetsplan, ook welstandsaai vraag genoemd, toetst de commi! WMA alleen op bestemmingsplan' voorschriften en welstandscriteria] en dus niet op technische eisen Het is geen officiële bouwaanvraaj Iedereen die in Venray wil bouwei kan een schetsplan indienen, nietj alleen bij de bouw van een nieuwi woning maar ook voor een verbot wing of uitbreiding. De gemeente kan aan de hand daarvan de stedi bouwkundige randvoorwaarden en c- vormgeving toetsen, zonder data plan al helemaal technisch uitge werkt hoeft te zijn. Als het plan ds nog moet worden aangepast kand aanvrager dit eenvoudig en snel doen. In tegenstelling tot een offi ciële bouwaanvraag -deze kan de aanvrager direct indienen maar moet bij problemen worden gewei gerd-, is het bij een schetsplan va mogelijk in overleg en met kleine aanpassingen toch een goed krijgen. Commissie WMA De welstandscommissie vergadert iedere drie weken op woensdag. Aangezien de vergadering is, kunnen de architect en de opdrachtgever maar ook andere belangstellenden aanwezig zijn zo kennis nemen van het advies de commissie. De agenda voor vergadering wordt op de ervoor gepubliceerd op nl. Dinsdags na de vergadering staan ook de uitgewerkte adviezi op de website. In het ma, ook te vinden op de website, staan de data vermeld waarop stukken moeten worden en de publicatiedata.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 20