Harmonieus en sfeervol Centraal aanspreekpunt artikel 19-procedures Zangjeugd is geen hangjeugd Actualiseren verkeers- en vervoersplan Presentatie avonden Ongedierte voorkomen Kunst in de Engelse tuin B en W warm onthaald door PLIV Waarmaken waar we voor staan Pagin pEEL EN MAAS Donderdag 7 april 2005 - Pagina 19 Vervolg 'Waarmaken waar we voor staan' Zo is er behalve de centrale publieks- balies waar burgers terechtkunnen voor allerlei producten en diensten ook een studiezaal van het ge meentearchief en is er een ruimte waar plannen voor de toekomst met maquettes en informatiepanelen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Heidens: "In de nieuwe hal kunnen we volop laten zien wat we allemaal doen en willen. Op deze manier kunnen we de burger vroegtijdig Informeren en waar mogelijk ook bij de plannen betrekken." Wethouder Lei Heidens opent de nieuwe publiekshal Dienstverlening centraal De nieuwe hal, de fysieke vorm van de één-loketfilosofie, is het resultaat van jaren lobbyen. "Die credits ko men voor rekening van Dorien van der Giessen, afdelingsmanager van Publieksdiensten, en haar medewer kers", benadrukt de wethouder. "Zij zijii de drijvende kracht achter dit concept: een centrale plek waar we de Venrayse burgers optimaal van dienst kunnen zijn. Want het verder verbeteren van onze dienstverlening staat centraal. De medewerkers van de afdeling Publieksdiensten ston den vrijdag dan ook te trappelen om in de nieuwe omgeving aan de slag te gaan. Zij moeten het immers dagelijks waarmaken en hebben nu ook de tools om dat goed te doen." Positieve sfeer "Tijdens de opening heerste een positieve sfeer", aldus wethouder Heidens. Behalve het ambtena renkorps en het college waren ook veel gemeenteraadsleden, de direct betrokkenen bij de bouw, buren en de pers bij de opening aanwezig. Lei Heidens: "We spelen met de gedachte om later dit jaar een open dag te houden voor alle Venrayse burgers. We willen dan niet al leen de publiekshal maar het hele 9emeentehuis openstellen. Als ge meente zijn we continu in beweging, We blijven werken aan verbete ringen. Daarom houden we graag contact met onze burgers." Aan de bouw en inrichting van de nieuwe publiekshal ligt de één-loketfilosofie ten grondslag. Een werk groep heeft samen met diverse partners, variërend van de architect en de aannemer tot een technisch adviseur, technische installatiebedrijven, ingenieursbureaus, interieurbouwers en inrichters, het project op die basis vormgegeven. De nieuwe publiekshal bestaat uit twee ruimten: een ontvangsthal met daarin de receptie, een informatiecentrum en een studiezaal van het gemeentearchief en een publiekshal met negen balies en zes spreekkamers. Deze facili teiten zijn gedeeltelijk gerealiseerd in de bestaande hal die hiervoor grondig is verbouwd. Verder is in de voormalige binnentuin een nieuwe hal gebouwd. Bijzonder is het feit datje je daar nog steeds in de binnentuin waant. Het dak is niet verbonden met de rest van het gemeentehuis. Daardoor houdt de publiekshal de sfeer van de binnentuin vast. Dat geeft een bijzonder en prettig gevoel. Transparant De monumentale status van het gemeentehuis heeft overigens een grote invloed gehad op de bouw van de nieuwe publiekshal. In overleg met zowel de architect als de commissie Welstand, Monumenten en Architectuur zijn de uitbreidingen en verbouwingsaanpassingen met zo min mogelijk ingrepen op en in een goede harmonie met het be staande gebouw gerealiseerd. De uitvoering en inrichting van zowel de ontvangsthal als de publiekshal creëren een rustgevende, klantvriendelijke sfeer en een sfeer waar het voor de medewerkers prettig is om in te werken. Naast veel glas zijn er ook veel glasverwante pro puften, ^éb/.ui kt. Dezë staan model voor de transparantie die de gemeen te nadrukkelijk nastreeft. Verder komt de nieuwe huisstijl overal duidelijk naar voren: op fotopanelen, de kleuren van de bewegwijzering, logo's en teksten op deuren. Onder de noemer hangjeugd is geen hangjeugd' wil de Provincie Limburg initiatieven op het gebied van jeugdbeleid voor en door jongeren stimuleren. Kleine projecten en ideeën die de jeugd zelf aandraagt en waaraan een gemeente medewerking verleent, kun nen hiervoor worden voorgedragen. De gemeente Venray heeft twee voorstellen ingediend om voor deze subsidie, in aanmerking te komen. Een van de Venrayse plannen is het organiseren van een breakdancecursus, een vervolg op de geslaagde hiphopavond in november 2004. De gemeente heeft daarvoor 500 beschikbaar gesteld. Het andere voorstel, de bouw van een jongerenwebsite, is ontstaan tijdens de jeugddebatten op het Raayland College in het najaar van 2004. De scholieren willen een jongeren site met informatie voor de Venrayse jeugd. Wethouder Emonts heeft deze jongeren gestimuleerd om met ideeën te komen. Dat heeft geleid tot een stimuleringsbudget dat, onder voorwaarden, aangewend kan worden voor de ontwikkeling van een jongerensite voor en door de jeugd. In de nieuwe publiekshal is nu ook ruimte voor maquettes en informatiepanelen voor nieuwe plannen De gemeente Venray gaat een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) opstellen. Door diverse ruimtelijke ontwik kelingen binnen Venray is het huidige plan, uit 1996, verouderd en aan actualisatie toe. De gemeente houdt het huidige plan tegen het licht en waar nodig brengt ze dit up-to-date. Tijdens de pre sentatieavond van 12 april in De Witte Hoeve hoort u meer over het plan van aanpak voor het opzetten van het nieuwe GVVP. Dit onderwerp staat om 20.30 uur op de agenda. De dualisering van het gemeentebe stuur moet onder meer de gemeen tepolitiek weer herkenbaar maken voor de burger. Om de burger meer bij de politiek te betrekken en de politiek bij de burger onderhouden, bijvoorbeeld, individuele raadsle den contacten met burgers, gaan politieke partijen op werkbezoek en kunnen burgers inspreken bij een vergadering van een raadscom missie. Maar volgens de gemeente Venray kan het nog beter. Daarom houdt zij dit jaar, bij wijze van proef, diverse presentatieavonden. Met grote regelmaat treft de reinigingsdienst van de ge meente Venray allerlei etens waren, soms zelfs complete broden, in plantsoenen aan. Vaak een goedwillende poging van inwoners van Venray om vogels te voeren. Maar, ook veldmuizen en ratten komen hier op af. Om ongedierte, een veldmuizen- of ratten- plaag te voorkomen vraagt de gemeente u om vogels te voeren in de daarvoor be stemde vogelhuisjes. Die zijn in elke dierenspeciaalzaak te koop. Deze presentatieavonden zijn voor alle inwoners van Venray, raads- en commissieleden en andere belang stellenden. De gemeente geeft korte presentaties over verschillende onderwerpen die nog voor besluit vorming naar de gemeenteraad moeten. Vervolgens kunnen de aan wezigen met elkaar van gedachten wisselen over deze onderwerpen. Zo heeft u de gelegenheid, vóór er een beslissing valt, aan te geven wat u, als Venrayse burger, belang rijk vindt. De raadsleden stellen uw mening op prijs. De eerstvolgende presentatieavond is op dinsdag 12 april in De Witte Hoeve. De avond begint om 19.30 uur met een presentatie van het Ge meentelijk .Ontwikkelingsperspectief. Vanaf 20.30 uur staat de avond in het teken van het plan van aanpak voor het opzetten van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers plan. U bent van harte welkom! Met artikel 19 op de Wet ruimtelijke ordening kunnen Burgemeester en Wethouders onder bepaalde voorwaarden aan een bouwplan vrijstelling van een bestemmingsplan verlenen. De gemeente heeft een centraal aanspreekpunt voor vragen over artikel 19-procedures. Om meer duidelijkheid en overzicht te krijgen met betrekking tot artikel 19-procedures is in november 2002 een werkgroep opgericht. Vanuit de werkgroep is een centraal aanspreekpunt aangesteld waar burgers met specifieke vragen over deze procedures terechtkunnen. Indien nodig worden de vragen uitgezet bij deskundige collega's. De terugkoppeling van de antwoorden verloopt weer via het aanspreekpunt. Aanvragers hebben dus contact met één persoon binnen het gemeentehuis. Met vragen over artikel 19-procedures kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur telefonisch bij het aanspreekpunt terecht. Lopende procedures De werkgroep heeft daarnaast bekeken hoe lopende procedures inzichtelijker kunnen worden. Hiervoor zijn intern checklisten en overzichtslijsten opgesteld, zodat met één druk op de knop te zien is hoever een aanvraag in proce dure is. Ook is gekeken naar de samenhang van artikel 19-aanvragen met overige regelgeving. Door nieuwe werk afspraken stemmen de medewerkers wet- en regelgeving goed op elkaar af en verlopen de procedures soepeler. Aangezien wet- en regelgeving constant veranderen, evalueert de gemeente de werkwijze met betrekking tot artikel, 19-aanvragen ook regelmatig en past ze deze indien nodig aan. In het hart van Venray, vlak voor het gemeentehuis, ligt de Engelse tuin. De kleine maar charmante tuin is na een flinke opknapbeurt op donder dag 7 april feestelijk heropend. Er is nu ook ruimte voor het plaatsen van kunstwerken. De gemeente stelt zo wel professionele als amateur-kun stenaars in de gelegenheid hun werk twee jaar in de Engelse tuin tentoon te stellen. Kunstenaars mogen ook ter plekke een kunstwerk vervaar digen. De gemeente garandeert de toegankelijkheid van de tuin, de kosten voor plaatsing, onderhoud en het verwijderen van een kunstwerk komen voor rekening van de kun stenaars. De voorwaarden worden contractueel vastgelegd. En voor de beschikbare ruimte geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hebt u interesse? Neem dan contact op met de afdeling Publieksdiensten. Burgemeester en Wethouders zijn onlangs 'op de koffie' geweest bij het Platform Lage Inkomens Venray (PLIV). In een hartelijke, open sfeer spraken zij met elkaar onder meer over de klankbordfunctie van het PLIV. De stichting signaleert eventuele knelpunten in het sociaal beleid en vraagt daarvoor aandacht bij de gemeente Venray. Daarnaast onderhoudt het PLIV contacten met andere gemeenten, Provincie Limburg, sociale instellingen en het Centrum voor Werk en Inkomen. Verder is de stichting vast lid van de klankbordgroep Werk Inkomen Zorg van de gemeente Venray. De acht vrijwilligers zijn echter voor al bezig met het direct ondersteu nen van minder draagkrachtige en hulpzoekende Venrayse burgers. De spreekuren zijn vaak zo drukbezocht dat het moeilijk is tijd vrij te maken voor andere activiteiten. Met name allochtone inwoners hebben nogal eens problemen met het lezen en goed invullen van formulieren. De gemeente vindt deze ondersteuning erg belangrijk. In de regio is deze vorm van samenwerking uniek. Daar mogen beide partijen trots op zijn. Het Platform Lage Inkomens Venray houdt spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur aan de Mozartstraat 20b. Tijdens het spreekuur is het PLIV ook telefonisch bereikbaar, 58 13 32. •V? Venray, focus op mensen De Venrayse wethouder doelt op een aantal kernwaarden uit de perspectiefnota van het college. Hij legt uit: "Burgerparticipatie, verbeteren van de dienstverlening, interactief besturen, transparantie. Allemaal termen waar we als gemeente waarde aan hechten. Die komen in de nieuwe publiekshal tot uitdrukking." Lees hieronder verder Openingstijden Maandag van 12.00 tot 20.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8-30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Alarm Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 Week 14 Vrijdag 1 april is de nieuwe publiekshal van de gemeente Venray officieel in gebruik genomen. Wethouder Lei Heidens verrichtte de openingshandeling op ludieke wijze, hij stapte door een papieren deur en meldde zich als eerste bezoeker. In zijn toespraak benadrukte hij echter waar het allemaal om draait: "We zijn hartstikke trots op de nieuwe hal, maar veel belangrijker is dat we nu ook fysiek kunnen waarmaken waar we voor staan."

Peel en Maas | 2005 | | pagina 19