legendruppels veranderen swingende dansmuziek ponsorloop Unicef 926 euro 3 aellus In Rock Meerlo-Wanssum Dienstverlening gemeente verbeterd Bijdrage voor scootmobielroutes Geen extra verkeersobstakels op Swolgenseweg Ouderwets stemmen verleden tijd? Cheque f U Service rubriek Rommelmarkt in Swolgen Oud papier Meedenken over DOP's a9'%EN MAAS Donderdag 7 april 2005 - Pagina 13 repende ritmes, Brazili- instrumentarium en [ral heel veel energie. Dit p typeringen voor de per- liegroep Slamm Jamm, die 26 juni één van de grote liekstrekkers zal zijn tij- het Wereldfestival van Meerlo-Wanssum. groep van negen enthousias- lensen die vier jaar geleden Slamm Jamm is begonnen, is ddels uitgegroeid tot een wichtige percussiegroep van achttien leden. Onder de muzika le leiding van Ruby Fullinck, geboren op Curasao, is de groep in de loop van de jaren meer de nadruk gaan leggen op creëren, improviseren en entertainen. De groep laat zich inspireren door geluiden van bijvoorbeeld een trein, regendruppels op het zolderraam of een tikkende lei ding. Zeer alledaagse voorvallen dus, die tot verrassende en heel swingende muziekcomposities leiden. Na hun optreden op de Boetezitting in de Zoepkoel in Venlo heeft de groep veel leuke reacties gekregen. Sylvia Fullinck van Slamm Jamm vertelt: "We zijn echt overspoeld met reacties, waarschijnlijk ook omdat de Lim burgse televisiezender LI ons veel aandacht heeft gegeven. Onze agenda raakt zo aardig gevuld. We weten nog niet wat we kunnen verwachten van ons optreden in Meerlo, maar we hopen op een enthousiaste ontvangst." Volgens Patrick Beterams, bestuurslid van SOS Meerlo-Wans- sum, kan de groep zeker rekenen op een enthousiast publiek. "We hebben de groep twee keer op het programma staan, zodat nie mand hun optreden hoeft te mis sen. Slamm Jamm is een echte publiekstrekker die muziek en dans fantastisch weet te combine ren met de sfeer die past bij ons thema: Kinderen Indianen. Het Wereldfestival wordt georgani seerd ter afsluiting van ons Chili- project en daar passen de ritmes die Slamm Jamm laat horen prima bij. We zijn blij dat ze er op 26 juni bij willen zijn." p basisschool Megelsheim in rlo werkten alle kinderen in fgelopen weken aan het pro- 'Onderwijs in Brazilië'. Het eet ging van start met een aan- ïformatieve lezingen van vrij- gers van Unicef. Ze vertelden klassen over het ontstaan en het werk van Unicef, het kinder fonds van de Verenigde Naties, dat zich inzet voor kinderen in de hele wereld. Dit jaar geeft Unicef naast alle activiteiten extra aandacht aan het onderwijs in Brazilië. In dit land gaan nog altijd 1,5 miljoen kinderen in de schoolgaande leef tijd niet naar school. Ongelijke behandeling vormt een groot pro bleem. Het project op de basis school eindigde met een sponsor loop. De kinderen hadden zich van tevoren door familie en kennissen laten sponsoren en ze wilden zoveel mogelijk rondjes lopen. gerencentrum bestaat dertien jaar OLA) ngerencentrum Gaellus t op vrijdag 8 april en "lag 9 april zijn dertienja- bestaan met het festival In Rock. Vrijdag bijt de d Melon de spits af. Deze 'jonge uit Horst afkomsti- >and speelt punkrock. Na )n staat de iets oudere 1 Senseless, ook afkomstig lorst, op de planken. Deze öatie brengt eigen num- s maar ook covers van er andere Backfire! en ostic Front. iar!ie*Adler verzorgt het e optreden. Deze band 'at uit leden van onder ande- biime, Collision en Concubi- lelf zeggen ze 'staccato-metal- te maken in de stijl van 1 by the Sun, Voivod, Cepha- ttnage en Converge. Na is Heidevolk an de 1 Deze band uit Heide ert zich met Nederlandse tek- roet volksinvloeden. De n gaan gekleed in middel de kostuums. De muziek van ev°lk is te omschrijven als jtetal. c Gaellus gaat om 18.30 1 voor jeugd tot en met 16 Na 20.30 uur is iedereen wel en de entree bedraagt 3 Melon begint om 19:45 uur elen. ZATERDAGAVOND Horster band Charlene F zaterdagavond als eerste °P- Charlene, opgericht '001, bestaat uit drie leden, flttiek van de band valt te Lemonseven is te zien in Tienray. omschrijven als gitaarrock. De for matie laat zich onder andere beïn vloeden door The Foo Fighters, Peter Pan Speedrock, The White Stripes en Buffalo Tom. Daarna is het de beurt aan het Tilburgse Chillburn. Deze band speelt elektronische rock en is ontstaan uit leden van onder andere Brotherhood Foundation. Chillburn is geen kleine band meer in het Nedelandse popcir cuit, ze speelde onder meer samen met Biohazard, Gorefest, 2 Unlimited en Hans Dulfer. Als derde speelt de winnaar van de Grote Prijs van Nederland: Lemonseven. Deze band is dit jaar nog te zien op Metropolis, Park pop en Noorderslag. Als afsluiter zal dj Henk nog een aantal uurtjes plaatjes draaien, van rock tot house. OJC Gaellus is om 20.00 uur geopend en Charlene zal rond 21.00 uur beginnen. Entree is 5 euro. Fanfare Vriendenkring houdt op zondag 10 april een grote rommel markt in zaal Wilhelmina en op de parkeerplaats bij de zaal. De rom melmarkt begint om 13. 00 uur. Op zaterdag 30 april is het Koninginnedag. In verband met deze nationale feestdag vindt de inzameling van oud papier een weekje eerder plaats, op zater dag 23 april. De cheque ter waarde van 1926,20 euro werd vorige week dankbaar in ontvangst genomen door Bianca De Luca. Zij is afkom stig uit Brazilië, maar woont nu een halfjaar in Nederland. Ze kon de Meerlose kinderen haarfijn ver tellen over de verschillen in het Nederlandse en Braziliaanse onder wijs. Samen met een vrijwilligster van Unicef bedankte zij de kinde ren en onderwijskrachten van de Meerlose school voor hun inzet. De gemeente Meerlo-Wans- sum wil, samen met de inwo ners van de zes kernen van Meerlo-Wanssum, zogenaam de Dorps Ontwikkelings Pro gramma's opstellen (DOP's). In zo'n DOP wordt vastgelegd hoe de plaatselijke gemeen schap denkt over de toekomst van het dorp. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en leefbaarheid. Deze pro gramma's gebruikt de gemeente om toekomstig beleid te maken. De mening van de inwoners over de toekomst van de dorpen vindt de gemeente Meerlo-Wans sum van groot belang. Daarom wil ze inwoners graag betrekken bij het opstellen van de Dorps Ontwikkelings Programma's. In de dorpen waar een dorps raad actief is (Tienray, Geijsteren en Blitterswijck) stelt de gemeen te samen met de dorpsraad de programma's op. Voor Meerlo, Swolgen en Wanssum is de gemeente op zoek naar belang stellenden die, voor dit project, als vertegenwoordiger van een dorp willen optreden. Zij worden uitgenodigd voor een eerste infor matiebijeenkomst op 28 april. Aanvang: 20.00 uur. Woont u in Meerlo, Swolgen of Wanssum en wilt u meedenken over de toekomst van uw dorp? Meld u dan aan via e-mail: svnis- pen@meerlo-wanssum.nl of per telefoon bij Sylvia van Nispen, tel: 0478 - 699 262. De gemeente Meerlo-Wans sum scoort gemiddeld een 7,1 voor de algemene dienstverle ning aan de burger. Dit is een kleine verbetering ten opzich te van het gemiddelde van vorig jaar (6,9). De inwoners zijn positief over de informa tievoorziening en de telefoni sche bereikbaarheid. Minder tevreden zijn ze over de snel heid waarmee schriftelijke verzoeken worden afgehan deld. Vorig jaar scoorde dit aspect nog een 6,9. Nu is dat een 6,2. De Bel en Herstellijn, een speci aal telefoonnummer waar burgers losliggende stoeptegels, defecte straatverlichting en dergelijke kunnen melden, is nog vrij onbe kend. Wel vinden de burgers deze service nuttig. Mensen die wel eens een melding hebben gedaan, worden vriendelijk te woord gestaan en meldingen worden naar tevredenheid afgehandeld. Beide aspecten scoren een 8,6. De kwaliteit van de openbare ruimte scoort ook ruim voldoen de. De ondervraagden zijn het meest tevreden over parkeergele genheid, bestrating en groenvoor ziening. Minder tevreden zijn ze over de trottoirs, fietspaden en het afvalbeheer, maar deze onder delen scoren nog altijd voldoen de. De website van de gemeente is voor veel inwoners nog onbe kend. Eén op de drie ondervraag den brengt wel eens een bezoek aan de website. Vooral voor het opzoeken van de openingstijden. Andere rubrieken die geraad pleegd worden, zijn het nieuws en de informatie over plannen en projecten. De website scoort een 7,3- Onderzoeksbureau TNS NIPO voert jaarlijks een onderzoek uit naar de kwaliteit van de dienstver lening van de gemeente Meerlo- Wanssum. Dit jaar waren 129 inwoners betrokken bij het onder zoek. De gemeente gebruikt de resultaten om haar dienstverle ning verder te verbeteren. Ook komt er een publicatie van het onderzoek in het Burgerjaarver slag. Meerlo-Wanssum steunt jubilerende NLW Het college van B en W van de gemeente Meerlo-Wanssum gaat akkoord met een bijdrage van 1500 euro voor de realisa tie van drie toeristische routes voor scootmobielen. De routes zijn een initiatief van de in 2005 jubilerende NLW Groep in Venray, die verantwoorde lijk is voor de sociale werk voorziening in een groot deel van Noord-Limburg. Het gaat om routes van 20 tot 25 kilometer lang, die starten in Broekhuizen en voeren naar Horst, Blitterswijck en Arcen. Op 17 juni, bij de viering van het vijf tigjarig jubileum, moeten de rou tes in gebruik worden genomen. De routes zijn het cadeau dat de sociale werkplaats aan de maat schappij wil geven ter gelegen heid van het vijftigjarig bestaan in 2005. Toeristische routes voor scootmobielen zijn niet nieuw in Nederland. Nieuw is wel dat de NLW Groep ook scootmobielen gaat verhuren, gekoppeld aan een verblijf in een hotel of pension. Met het initiatief speelt het bedrijf in op de vergrijzing en het toene mend gebruik van scootmobielen in Nederland. Dat juist de NLW Groep een toeristische route voor scootmobielen op poten wil zet ten, is niet toevallig. In de vesti ging in Panningen worden al enkele jaren tweedehands scoot mobielen opgeknapt. Bovendien is de NLW Groep verantwoorde lijk voor aanleg en onderhoud van fietsknooppuntenroutes in Noord- en Midden-Limburg. De routes krijgen een beperkte leng te, omdat een scootmobiel maxi maal zo'n veertig kilometer per dag kan afleggen. Daarna moet de accu worden opgeladen. De NLW Groep wil in elke route wel voor een oplaadpunt bij een horecage legenheid zorgen. Gedacht wordt tevens aan een 'Wegenwacht' voor scootmobielers met pech onderweg. Het is de bedoeling dat de NLW Groep de scootmo bielroutes en -arrangementen opzet, waarna ze in 2006 of later worden overgedragen aan onder nemers in de toeristische sector. De NLW Groep heeft inmiddels ook subsidie toegezegd gekregen van de gemeente Horst aan de Maas. Meerlo-Wanssum betaalt de 1500 euro uit het potje voor klei ne toeristische projecten. Meerlo-Wanssum gaat geen extra verkeersobstakels op de Swolgenseweg in Tienray plaatsen om het verkeer af te remmen. Wél zal de gemeente een parkeerverbod (door mid del van een gele streep) ter hoogte van de verkeersrem mers instellen en een zoge naamde 'smiley' tijdelijk langs de weg plaatsen, een snelheids meter die de weggebruikers met een lachend of pruilend mondje attenteert op hun rijge drag. Het voorstel om de voor- rangsregel bij de verkeersrem mers op te heffen - of eventueel de hele voorrangsre geling op de Swolgenseweg-, gaat de gemeente Meerlo-Wans sum ter advisering voorleggen aan de werkgroep verkeer, waarin onder meer de politie is vertegenwoordigd. Ondanks de verkeersobstakels, die ervoor zorgen dat op meer punten slechts één auto per keer kan passeren, wordt de weg vol gens bewoners al jaren gebruikt als racebaan. Op de Swolgenseweg geldt een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. Volgens de Tienraynaren rijden sommigen wel twee keer zo hard. Buurtbe woners vrezen voor de veiligheid van met name fietsers. Het gemeentebestuur van Meerlo- Wanssum onderkende het pro bleem en vroeg het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Lim burg (ROVL) om advies. Het ROVL bekeek de situatie op de Swolgen seweg en kwam met een drietal mogelijke oplossingen om de snel heid op de Swolgenseweg terug te dringen. De gemeente Meerlo- Wanssum neemt de adviezen van de verkeerskundigen echter niet over. Onder meer omdat uit de snelheidsmetingen van het ROVL blijkt dat de toegestane maximum snelheid slechts incidenteel wordt overschreden. Uit de controles bleek dat 90 procent van het ver keer niet sneller rijdt dat 50-53 kilometer per uur. Het advies van het ROVL om extra maatregelen te treffen, door bijvoorbeeld een extra verkeersremmer ter hoogte van de Zwanenweg aan te leggen of een asfalt drempel bij de ingang van de kom Tienray, is volgens de gemeente Meerlo-Wanssum dus eigenlijk niet noodzakelijk. Het aanbrengen van een asfaltdrempel ter hoogte van de komingang is volgens de gemeente sowieso geen optie vanwege het vele vrachtverkeer op de Swolgense- weg/Mloenstraat. De omgeving zou juist meer overlast (geluid, tril lingen) ondervinden als de vracht wagen over de drempel rijden. De maatregelen zijn vorige besproken tijdens een informatiebijeenkomst over de Swolgenseweg in Tienray. De aanwezigen stemden in met de oplossingen die door wethouder Derikx werden voorgedragen. De werkgroep verkeer buigt zich op 9 juni over het voorstel voor het eventueel opheffen van de voor- rangsregels op de Swolgenseweg. Vrijwel alle gemeenten in ons land zijn voorzien van stemma- chines. Er komt geen potlood meer aan te pas om je stem uit te brengen. Behalve in de gemeen te Meerlo-Wanssum. Daar moes ten de stemgerechtigden tijdens de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer nog op ouder wetse wijze een stem uitbren gen: met een rood potloodje. Maar als het aan het college van B en W ligt komt daar nu toch echt verandering in. Voor het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni willen bur gemeester en wethouders zes stemmachines huren. Stemmen via de stemmachine heeft grote voordelen. Niet alleen is de uitslag vijf minuten na sluiting bekend, ook de kans op het maken van fouten wordt aanzienlijk ver kleind. Verder hoeft de gemeente geen stembiljetten meer te bestellen (besparing 1000 euro) en geen tel- uren te betalen aan de stembureau leden (besparing 750 euro). Als het aan het college en de amb tenaren had gelegen, had de gemeente Meerlo-Wanssum al eer der zes stemcomputers aangeschaft. Tot tweemaal toe stelde het college de gemeenteraad voor om voor de aanschaf van stemmachines geld beschikbaar te stellen. Maar de raad van de gemeente bleef koppig en wees het voorstel van ambtenaren en college steeds van de hand. Ze vonden de stemmachines niet nodig en te duur. De aanschaf van een nieuwe stemmachine van leveran cier Nedap/Groenendaal kost 3400 euro. De gemeente Meerlo-Wans sum heeft er zes nodig en moet dus 20.400 euro uittrekken om de machines in haar bezit te krijgen. Daarbij komt nog eens 750 euro voor de aanschaf van een uitleesap- paraat. Het huren van een stemma chine kost 750 euro per machine per verkiezing. Het college besloot, na de kosten tegen de baten afgewogen te heb ben, dat het verstandig is om voor het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni alvast stemma chines te gebruiken. Daarna willen burgemeester en wethouders de machines definitief aanschaffen. Besluit ook de politiek van Meer lo-Wanssum, na het huren bij het aankomend referendum, om over te gaan tot de aankoop van zes stem machines, dan krijgt de gemeente Meerlo-Wanssum van leverancier Nedap/Groenendaal 375 euro per stemmachine retour. De huurprijs per machine wordt voor de gemeen te Meerlo-Wanssum dan 375 euro. Het voorstel van het college wordt binnenkort in de gemeentelijke adviescommissie en de gemeente raad besproken. Verloskundigenpraktijk Horst en Maasdorpen. Gemeenten Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum. Margo Vermazeren, Almut Raaij- makers, Marlon Theunissen en Marjon Truijen. U kunt in alle gevallen bellen met tel.nr: 077-3981450 b.g.g. 0478- 522222. Voor het maken van afspraken kunt u het beste bellen op dinsdag, woensdagmorgen of donderdag. Huisartsenpraktijk Meerlo, Pas toor Janssenstraat 3, 5864 BL Meerlo, tel: 691367 Spoedgevallen: tel: 692300; tij dens de uren dat de praktijk geo pend is. Artsen: P.H.A. Joosten J.F.H. van Arensbergen, F.J.P. van Arensbergen Spreekuren: uitsluitend op afspraak Apotheek Maasdorpen: Beatrixstraat la, 5864 AG Meer lo, tel: 530080 Openingstijdens ma-vrij van 8.30- 17.30 uur, za van 10.00-12.00 urn en van 17.00 tot 18.00 uur, zo van 12.00-13 00 uur, spoedrecep- ten: Apotheek Antoniusveld, Sta tionsstraat 60d Venray. EHBO: Secr: Oude Heerweg 30, 5863 AE Blitterswijck, tel: 531346 Fysiotherapie: Praktijk voor fysiotherapie Meer lo-Wanssum, Constantijnstraat 7, 5864 BJ Meerlo, tel: 691726, fax: 692626, e-mail: fysiomeerlo@het- net.nl Psycholoog/ -therapeut: Mw A.G.M. van Mieghem-Smo- renburg, Legert 15, 5866 CG, Swolgen, tel: 692532, e-mail: mieghem@worldonline.nl. Spreekuur: volgens afspraak. RIAGG: RIAGG Noord-Limburg, Hogeweg 99, Postbus 242, 5900 AE Venlo, tel: 077-3550222. Geopend: ma t/m vr 8.30-17.30 uur. In deze stichting zijn ondergebracht: kin- der- en jeugdzorg, volwassenen- zorg, ouderenzorg, preventie en dienstverlening. Praktijk voor psychotherapie en bewustzijn, mw D. Van Dijk, Mgr. Aertsstraat 51, 5866 BG Swolgen, tel: 0774632297. Kruisvereniging: Het Groene Kruis Noord-Lim burg, Drie Decembersingel 48, Postbus 3165, 5902 RG Venlo. Bureau Klantenservice: bereik baar tijdens kantooruren (inclu sief ledenadministratie), tel: 077- 3209595. Rode Kruis: Nederlandse Rode Kruis, afdeling Meerlo Gebouw: Dorpbroekstraat 9a, 5864 CP Meerlo, tel: 692755. Secretaris: W. Baken, Hoofdstraat 40a, 5864 BG Meerlo. Tandartsen: S. H. Tan, De Kievit 8a, 5864 BX Meerlo, tel: 692231 Spreekuur: volgens afspraak. Hulpverlening: Kindertelefoon, tel: 0800-0432 (dagelijks bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur) SOS Telefonische Hulpdienst: 077-3548888 Buro Slachtofferhulp Noord- en Midden-Limburg, tel: 077-3548030 Buro Jeugdzorg, Noorderhof 14, 5804 BV Venray, tel: 517484 Advies- en Meldpunt Kindermis handeling, Postbus 219, 5913 ST Venlo, tel: 077-3875829. CAD Noord-Limburg, verslavings zorg, tel: 077-3548200. Ziekenvervoer: 077-3575757 Ongevallen: 112 Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling De Driehoek Meerlo- Tienray-Swolgen, Secretaris: I.B.A. Arts, Generaal Dempsy- straat 215866 BM Swolgen, Tel. 0478-692028. Voor bezoekwerk: tel. 0478-692364 Synthese unit Horst Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 077- 3978505, email: unithorst@synthese.nl. www.synthese.nl Ouderenadviseur voor infor matie, advies en bemiddeling. Voor tel. afspraak 077-3978500. Steunpunt voor Mantelzor- gers. Inloopbijeenkomst elke derde dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Tevens op die dag avondopenstelling van 19.30 - 21.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 077- 3978500. Spreekuur op maandag t/m vrij dag van 09.00-10.00 uur. Vrijwilligerscentrale. Ope ningstijden. ma., di. en do. van 10.00-12.30 uur.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 13