Peel en Maas steunt Venrayse zuster in Sri Lanka EN MAAS Opbrengst jubileumkrant gaat naar Gerdie Muijsers iiïïniuintri "'HJIIIÜ PEEL EN MAAS 125 jaar Peel en Maas Zondag 27 maart 2005 - Pagina 47 Gerdie Muijsers aan het werk in een kindertehuis. Gerdie Muijsers ging midden jaren tachtig naar de uit Oostrum afkomstige zuster Lemmens om haar te helpen in haar kindertehuis. Vervolgens toog ze bijna jaarlijks terug naar Karachi om zuster Lemmens te hel pen. In 1991 ontmoette ze de zusters van de Orde van Moeder Theresa en besloot ze uiteindelijk zich aan te sluiten bij deze orde. Ze ging naar India, met name naar Calcutta, waar ze een oplei ding kreeg van drie jaar. In 1994 reisde ze af naar Sri Lanka, waar ze in verschil lende huizen van Moeder Theresa werkte. De laatste vijf jaar heeft ze min of meer een vaste plek in een huis in Colombo. De verwoestende tsunami in Azië maakte over de hele wereld veel los. De beelden van de hoge vloedgolven, meegesleur de mensen en de puinhopen die restten, gingen de hele wereld over. En vanuit alle hoeken van de aarde kwam hulp. Ook vanuit Venray, waar het werk van Gerdie Muijsers ineens in het daglicht kwam te staan. 'Gerdie maakt het goed' kopte Peel en Maas in zijn laatste nummer van 2004. Er zijn zes huizen van Moeder Theresa in Sri Lanka. Twee van die huizen zijn direct door de tsunami getroffen. Sommige hui zen hebben een 'specialisatie'. Zo is er bijvoorbeeld een huis in Kandy waar verstandelijke gehandicapten geplaatst wor den. Een ander huis in Galle, ten zuiden van Colombo, is een huis waar kinderen wonen die voor adoptie in aanmerking komen. "Gerdie werkt in Colombo in een tehuis waar voornamelijk kinderen zitten. Kinderen die, vanwege een han dicap of andere afwijking, vrij snel na de geboorte door hun ouders worden verstoten. Zij zorgt voor de opvang van deze kinderen en probeert voor hen een menswaardig bestaan te rea liseren", zegt haar broer Albert. "Maar ze biedt ook hulp aan jonge, zwangere meisjes, die hun zwangerschap voor hun ouders proberen te verbergen. Daarnaast is er een soort hospi- hun laatste levensfase nergens rekenen." ce ingericht voor ouderen die in op enige verzorging kunnen Gerdie bezoekt voor haar 'werk' regelmatig de arme wij ken van Colombo Haar opvang tehuis ligt in een hoger gelegen deel van de stad. "Dat is haar geluk geweest", weet Albert. "Het water van de tsunami kwam wel akelig dicht bij het tehuis, maar er is niks verwoest. Het tehuis werd wel een toe vluchtsoord voor slachtoffers van de vloedgolf." De gevolgen van de tsunami zijn er echter niet minder om "Normaal worden bij Gerdie zo'n 200 kinderen opgevangen. Dat zijn er nu zo'n 450 Die wor den vooralsnog in tentjes opge vangen De hulp van Gerdie is er ook op gericht om mensen aan het werk te krijgen. "Projecten opzetten zodat mensen geld kunnen verdienen. Dergelijke projecten worden steeds belang rijker", vertelt Albert Muijsers. "Nu de eerste nood is verdwe nen, is structurele hulp het belangrijkste." Na de tsunami kwam er in Venray een ongekende stroom van medeleven op gang. "Bij mijn ouders werden spontaan enveloppen met inhoud in de bus gedeponeerd. Daarop beslo ten we een bankrekening te openen. Daar staat nu ruim 27.000 euro op, terwijl er nog tal van toezeggingen zijn gedaan." De familie bekijkt nu samen met Gerdie hoe het geld het beste ingezet kan worden. "Wanneer we dit bedrag direct aan Gerdie schenken, vloeit een groot deel daarvan naar de Orde van Moeder Theresa, om ver deeld te worden onder de overi ge projecten. Omdat we de indruk hebben dat mensen iets concreets willen zien, gaan we kijken of we een gebouw kun nen realiseren waar projecten kunnen worden gestart. Met de bedoeling dat lokale mensen werk hebben en er hun brood mee kunnen gaan verdienen. Daarmee wordt de welvaart op een hoger peil gebracht." Daarom is Joke Muijsers, de oudste zus van Gerdie, momen teel in Sri Lanka om te kijken op welke wijze het beste hulp geboden kan worden. Anneke Janssen en de moeder van Gerdie op bezoek in Sri Lanka.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 47