f Bericht aan Houtkoopers. LlERLlüGj Marktberichten ADVERTENTIEN Jacht en Visscherij Société L'UNION De Notaris SMITZ GENNEP. Men is.lii.-r in de Maas weder kiezel beginnen te baggeren, bestemd als ballast a oor dc tweede lijn-; welke naast de eerste ballast gelegd wordt, van den spoorweg BoxtelTilburg en verder. Dagelijks worden drie troi|ten;YJin engeveer dertig beladen war geas Lng.f deii s^oorv eg Gennep-Boxtel ver voerd. ROERMOND. Zondag namiddag omstreeks uur; ontstond een hevige brand in de pacht hoeve genaamd de Zwarte lvqe, gelegen aan de Kapel in liet Zand, nabij deze stad. Het schoone boerenerf, behooronde aan en bewoond door den heer "Jos. Timmermans, is totaal af gebrand. De vrouw des huizes beeft zulke ge vaarlijke brandwonden bekomen, dat men voor bet behoud van haar leven vreest. Ilel daarnaast gelegen huis van den arbei der Bernard Slabbers, is mede totaal afge brand. Alles is tegen brandschade verzekerd behalve de meubelen -en bet vcc. Bij ministerieel besluit zijn de volgende verplaatsingen gelastT. G. \V. de Laliaje, k<?mm. 2" kl, van Maastricht naar Vlodrop •(station)P. Stuut, koww. 4* kl. van Rijp ïiaar Maastyifbt^ MAASTRICHT.1 Naar men verneemt, is af goden van bet plan om de Rijks lagere school •en daaraan verbonden normaalschool op te be/fen en te vervangen door een kweekschool. Eqj\ 2ijfiige bi erbrou wcrsknecht van •don heer Verhagen te Baarloo had liet ongeluk 4us.schen Vealoo ew Baaj-loo van zijn kar te vallen doordlat Int paard schichtig werd. Daar Jhet rad over «ijn borst heenging, wci'dhy zoe- •danig gekletst, ,4fa»t hij aan de gevoJgen is «o.verlede^p Allerlei "Waarom -da* er een drupken gfedropken -wordt. A. drinkt een ^trnpken uitonlonn:intievnn den dokter. J{. neemt een 'kl^ntjen «omdat de dokter liet hem erbo ven heeft. C. aweint er eentje omdat hij rial van borst •is. D. omdat «jn borst droog is. I'. omdat iiij zich niet wel pevodlt. iF- «omdat hij Welgezind is. G. omdat eên zijner vrienden is teruggekeev<lII. omdat zijn vriend naai' AustnaS» v«ryekt. I. patt eenlj» omdat 's avonds j:oo he<jt i.w Z- pakt eootje omd.rt 't V morgens zoo koud is. K. drinkt een druppelken omdat zijn hoofd zoo zwaar /..fomdat. hij jiijs in den voet heeft. M. omdat hij licht ran hoofd zou Wijven. iV. drinkt een halfke liit- 'tQren omdathij pijn'iirde zijde heeft. O. omdat de rug Jiem zeer doet. F', omdat hij pijn heeft g"heel zijn lijf «door. *tf. drinkt een druppel ken van vreugd omdat hij zoowel van pas "ia. R. omdat hij wel op zijn pas zou J'ffir»" g ««Am t.ij »j-,irm»^n staat. T. omdnj lnj nogjougnaakös. U. omdat hij alleen is. F. omdat hij 1 -overkomst va® vrienden heeft. II". oihdat hij twist heeft g«ha<l met zijn meisje. X. omdat "hij een erfdeel krijgt. T'. onulat hij eene goede affaire heeft gedaan. I ,/j éid.i de... zoo_. voort. .C'orVcNpoiulcnÜe. A J. te A. Wij herinneren U aan Uwe gedane belofte voor a. 8. w. Liefst zoo spoedig mogelijk. Ingezonden. ■Mmxbeer dk Redacteur'! 3k vwzoek CJ aan -het volgende een plaatsje te ver gunnen in 't eerste nummer van Uw weekblad. Vele Maasbewoners zijn nieuwsgierig naar liet ■eerste nummer der Vmraysclie Courant, en niet ten •onrechte,ook- belangbij te hebben, •en' onder dezulke behoor ik ook. Maas en Peel moeten thans elkander de hand houden en samen werken tot bevordering van het maatschappelijk leven. Hiertoe geven handel,- nijverheid en verkeer aanlei den^ „oeijoeg,. om «yplvaart en vooruitgang in de •satnemevmg ie? v^fsp-eidte-. (Een landbouwer, e^ij akkerman, ja zelfs een dag loon er dient te weten,- hoe hóóg de marktprijzen der omliggende plaatseu, staan. Ook heeft hij er belang bi) om de plaatselijke niouwatijdingen te lezen. Ik raad U derhalve aan, om van Uw weekblad zooveel mogelijk een Courant voor het Volk te vórmen. Ik zal U trouw ter zijde staan om 'hieraan te kunnen beantwoorden. Broederlijk reiken dan Maas en Peel de hand, om met beleid en overleg alles den landbouwer in de hand te werken, wat hem «dienstig voor zijn vak ia. Met alle achting heb ik de eer te zijn Uw bestendige Mcd&ocrkcr, A. r. d. M. Héerologic Heden op den 19 Maart, zijndq den heerlijken feest dag van den II. Joseph, overleed na eene kortstondige ziekte te Venray, des avends ten 7 ure, zacht en kalm den Wél lïerw. Heer Henricus HASENACKERS, 'rustend pastoor sedert 1 October 1877, Zijne Eerwaarde zag het eerste levenslicht te Venrpy, op den 14 Maart 1807, werd van eenvoudige doch brave ouders geboren, wiep hij steecjs van kindsbeen af tot Vreugde ïqocht verstrekken. Tot zijne jongelingsjaren gekomen, gevoelde ftij zich geroepen tot den geestelijken stand; in die jaren echter de seminarian en colleglëq gesloten zijnde, had hij met vele moeielijkheden te kampep, en begon zijne eerste hqmaniora bij den Wel >Eer\y,. jl^er |£erckhofs, rector te Merselp. Na vol brachte voorbereidende studiën bega! h'j zich naar het Seminarie te Luik, al-waar de jongo L,evietea hunne philosofische en theologische studiën ontvingen en, na fieb aldaar vier jaren te hebben voorbereid tot zijne ver hevene roeping wérd 'den jeugdig >n leviet waardig be vonden de heilige Priesterwijding te ontvnng'*n op den 17 December 1831, te Luik door de handen van Z. D. II. Mgr. van Bommel. Daar. in die dagen Roermond ouder hel bestuur des bisdoms van Luik behoorde, werd Z. Wel Eer w. achter eenvolgens door zijn bisschop benoemd als' kapcllaan te Oosthain (Belgie), den S3 December 1831, verplaatst naar Meerlo, den April 1334, daarna naar Venray, den 29 December 1838, in welke parochiën hij steeds met ijver werkzaam was. In 1846, op den 20 Augustus benoemde Z. D. li. Mgr J. A. l'aredis, bisschop van Roermond, hem tot pastoor te Well, alwaar hij met den grootsten ijver en nauwgezetheid arbeidde tot lieil der aan liem toevertrouwde kudde en tot luister van Gods Huis. Zijne krachten voelende afnemen, dacht Z. Wel Eerw. zijn ontslag te moeten nemen, doch be vond zich al» het ware in een strijd, vermeenende een waardig herder zijne kudde niet verlaat dan met den dood, en hoezeer ook verlangende lot zijn einde toe te kunnen ijveren voor zijne geliefde Parochianen, en na zijnen dood ouder hen te mogen rusten tot op den jongsten dag had de Yporzienigheid het echter anders beschikt, en hesloot Z. Wel Evv., doch na lang aarzelen, zijn ontslag te nemen als herder zijner parochie. Zijn verzoek werd goedwillig toegestaan door Z. D. II. den Bisschop van Roermond, op den 1 October 1877. Slecht» korten tijd mocht Z. Wel Eerw. rust genieten van zijn veelvuhligen arbeid, en wel mag men op Hem toepassen de woorden van-deit profeet. I)m ijver ran Uur Ilnis, ullccr, heeft mij verslondenPs. xlviii, 10. X. Postkantoor Venray. Opgave van brieven, geadresseerd aan on bekenden. Gedurende ltct laatste kwartaal van 1879, G. S.iebers. Bokctn (Duitscliland). R. Dahnicn, Bordeaux (Frankrijk). Gedurende de lKte helft van Januari Wed. van Dungercn, Gravenliagc. iL J. Bosman, Werkendam. De Directeur, P. J. Kolk. ■Venray, 25 Maart 1880. Boter per 1/2 kg. 66 ets. Horst, 26 Maart 1880. Biggen per stuk 00 it 00 franken. Boter per 1/2 kg. 65 ets. Venloo, 27 Maart 1880. Tarwe per 100 kg. f. 18.SO 1-1.20 Rogge 10.75 11.25 Gerst - - 13.80 00.00 Boekweit 11.00 -1— 00.00 Haver 10.00 10.50 Boter per 1/2 kg. 00.67 00.72 Well, 22 Maart 1880. Rogge per mud f. S:50 0.00 Tarwe - 12.00 12.25 Gerst - - 6.90 7.00 Haver per 100 kg. 11.00 12.00 Boxmeer. 24 Maart 1880. Rogge per 75 kg. f. 8.10 00.00 Boter 1/2 kg. - 00.62 00.00 St-Anthonis, 24 Maart 1880. Boter per 1/2 kg. 60 i\ 77 ets. Aangevoerd 1640 halve kilo's. Dcumc, 26 Maart 1880. Boter per 1/2 kg. 00 it 00 ets. GocJi, '23 Map* 1880. Tarwe per 100 kg. Vr. 15.00 15.15 Rogge 10.00—10.20 Gerst - 9.00 9.10 Boekweit 11.00 11.15 Haver 5.25 6.10 Het heeft don Almogenden be-, haagd heden tot zich te roepon, on?eq zoer geliefden Hcerooin ökn weleerwaarden heer Henrietta II VSEliACKERS, van af 1846 tot 1877 Pastoor te Well, in dep ouderdom van 73 jaren, na go- sterkt te zijn geweest met de genademid delen onzer Moeder dc H, Kêplc, JJit aller naam. M. VAN RIJSWIJK, Venray, IQ Maart 1880. TE HORST, op Maandag den 5 Ajjril 1880, Het GEMEENTEBESTUUR van Hora! zal op M'oensdag doft 31 Maart a. s., voor middags om 10 uren, ten ltaadhuize publiek aan den'meestbiedenden voor drie jaren, in gaande 1 Juli e. k. verpachten 1. liet .)A( HTKi:( llT op de Ce- meentcgrondcn cn bosschen, over eene uitge strektheid van circa 2200 hectaren. 2. I)e VISSdlEKIJ in de Gemeente- wateren. Bij hot GEMEENTEBESTUUR van Horst is te hoop 9 hectaren 41 aren dertigjarig WI AHOl T in de Gemeentebossehen aan do Schadijksche berg, bevattende kopers, hopstaken, timmer en brandhout. H.WI.OTACiE op Zondag 28 Maart 1880. De DntECTiE. Ter jlrukkerij van den uitgever dezer courant bestaat gelegen heid tot plaatsing van* goed kunnende lezen en schrijven, om tpt L.KTTÜ11ZETTJEH te worden opgeleitj. l te Venray, zal openbaar vci;koopen .A. Op Dinsdag 30 Madrt 1880, des voor middags 10 uur, ten verzoeke en ten woonhuize van^ Peter Hendrik Pocls te Wanssum. 2 dragende cn melkgevende koeien. 2 melkgevende koeien. 1 dragende maal. 1 kalf cn 8 hennen1 1 lange "en 2 kerte karren, 2 om gaande ploegen, egge, wanmolen, hak selmachine, weiboom vlasbraak, kern, paardentuig, 2 koperpn melktuiten en verder klein akker-, schuur-, stal- en •mdl kgereed schap Voorts eenigen inboedel, als Tafels, Schilderijen, kastje, kachel, koekepan, twee groote koperen sop ketels, ijzeren ketels, porcelein-, koper-, tin-, blik-, ijzer- cn aardewerk, broodtrog, tonnen cn meer anderezaken. Op Donderdag 1 April 1880, des namiddags 1 uur, op verzoek en ten woonhuize van de kinderen Mathijs Gourn\ans op de Land werd onder Venray Den geheelen Inboedel, als Stoelen, tafels, kisten, klok met kast, glazen kast, groote koperen ketel, groote en kleine balans met JS gewicht, koper-, tin-, blik,- ijzer- en aardewerk, broodtrog, moes- tonnen, kuipen, paardentuig, tobbe, vlasbraak, liakselkist, staande haksel- bak en verder akker-, schuur-, stal- en melkgercedsehap. Eene partij aardap pelen, 5000 kilogr. stroo en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Op Vrijdag 2 April 1880, des voormiddags juist 10 uur, op verzoek en ten woonhuize van dc kinderen Buggems to Leunen. Eene dragende koe, -kast, broodtrog, kernj tobbe, vlasbraak, bollehreep, wei boom, meelbak, nieuwe èaadkorf, 10 hennen, eene partij hooi, stroo, spurrie en meer andere zaken. ID Op denzelfden dag, des middags 12 uur, op verzoek en ten woonhuize \an de kinderen Boa-s aan het Veulen. Eene dragende en molkge-' veilde koe, 30 hennen, kern, chaapsbak kenschaapsii b ben tobbe en bet klein akker-, schuur-, stal en melkgercedsehapDen geheelen inboedel, als kisten, kasten, klok, kachel, hroodtrog, lampen, beddegoed, koper-, tin-, blik- en aardewerk, sop- ketel, moestonnen en kuipen. Voorts het lierberggereedschap, als Stoelen, tafels, banken, buffet, glazen en fles- scheneene groote partij hooi, stroo, spurrie, aardappelen en meer andere oor werpen. Op denzelfden dag, des namiddags 5 uur, op verzoek van Mevrouw de we duwe Van den Boogaart: 75 slagen afgekapt Dennenhout, lig gende ter plaatse höt Veulen onder Venray, dienstig tot latten, boonstaken, spurriestakeft en brandhout. Vergadering ter plaatse. F Op Maandag 5 April 1880, des namiddags 1 uur, ten verzoeke van Eduard Assclbergs 20 Eikenboomen, waaron der 5 zware, 7 Noten- en 2 Kastanjeboomen, staande na bij de bouwhoeve op de onder Venray/ G- Daarna ten verzoeke van P. Kurstcn In 3 perceelen en irf massa. 400 stuks DennenboÓR men, dienstig tot timmer- hout, tde&raaTpalcn en ribben, welke men vooraf gelieve te.bezichtigen. Vergadering ten huize' van Assclbergs. Op Dinsdag 6 ARri£l£8^ des midclags 2'uur, op verzoek bn ten h ize van Theo doms Pouwels, op de L1 ng- straat, onder Venray Eenigen inboedel, alsstoelpn, ta 2I's, kist, koper-, tin-, blik-, ijzer- en aa de- werk, grooten koperen waschkétel, 1 ein akker- schuur- stal- en melkhereedsci ap, eene partij rogge en haver, stroo, a trd- appelen en meer andere zaken. Daarna ten verzoeke en van Willem Weclen aldaar: ^'oonh ïize lis Eenige winkelgereedschappen blikken-, ijzeren- en koperenwaren, kof fiepotten, emmers, tuiten, gieters en wat verder ten verkoop zal worAen Jan geboden. s K Op Vrijdag 9 April des namiddags 1 uur, voor de erfgenamen ChristiaanVïdlings cn Catharina Peters, ten sterf huize ter Leunen, onder Venray Eene melkgevende koe, een dragend varken, geit en eene partij henneni1 Den geheelen inboedel, als: stoelen, tafels, kisten, kasten, spieggL, schilde rijen, klok, kachel, koper-/tó5gblik-, ijzer- en aardewerk, bedden tncFtoebe- hooren, vet, spek, tonnen met moes, rogge, haver,.klein akker-, schuur-, stal en inelkgereedschap, kern f tobbe, wasch- kuipen, wanmolen en kruiwagen. Voorts allerlei smidsgereedschappen, als3aambeelden,2blaasbalgen, 2 bank schroeven, 1 boormachine, 1 wals, hamers, tangen, speerhaken, noodstal, slijpsteen, eene partij nieuw- en oud ijzer en wat meer tot de smederij behoort. Verder eene partij hooi, stroo, aard appelen en hetgeen verder ten verkoop ?,al worden aangeboden.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 37