Meer groen bij entree Merselo' ■dvocaten proberen jongeren :evergeefs vrij te krijgen uim 80 miljoen euro voor ntwikkeling platteland BOSS 'Snel uitgifte bouwkavels Merselo' Geschiedenisquiz in bibliotheek Venray geslaagd voor GBA-audit Acties MAN WOMAN Merselo zoekt sponsor verlichting eel en maas Donderdag 17 februari 2005 Pagina 3. Merselo moet een groenere ■utree krijgen en het straat geld moet vriendelijker en jiliger worden. Dat stelt de orpsraad voor als herinrich- Ing van de dorpskern. "De Qtree van het dorp is nu ooral stenig en kaal", vindt oorzitter Theo Zegers, die onderdag tijdens de dorps- aadvergadering een voorstel uiceerde. Het inrichtingsplan van de erselose wegen maakt deel uit an het dorpsomgevingsprogram- na (DOP) dat door een stagiaire an Hogeschool Larenstein wordt opgesteld. Vanaf Venray is de Merseloseweg, die voor het dorp overgaat in Grootdorp, de hoofd entree. Grootdorp moet tot aan de kerk een nieuwe inrichting krijgen, vindt de dorpsraad. Aan één zijde van de straat komen blokhagen, parkeervakken en bomen die best fors mogen uit groeien. De andere wegkant van Grootdorp moet beklinkerd wor den ten behoeve van fietsers en voetgangers. Door een scheiding tussen langzaam- en snelverkeer wordt de weg verkeersveiliger. Ook de andere hoofd- en invals wegen worden voorzien van bomen zodat een dorpser en groe ner beeld ontstaat. Bewoners die aan de straatzijde wonen waar geen bomen komen, kunnen gestimuleerd worden om in hun voortuin een zelfde soort bomen te planten. De beide verkeers drempels worden versmald zodat alleen het autoverkeer de 'hordes' hoeft te nemen. De fietsers kun nen de obstakels buitenom passe ren en dan over de fietssuggestie- stroken hun weg vervolgen. Door wegversmallingen en een andere inrichting van de rijbaan moet doorgaand verkeer ontmoedigd worden. Henk Wismans vindt dat er niet nog meer obstakels mogen komen. "De inrichting moet juist mooi en aantrekkelijk zijn. Daarbij passen niet nog meer verkeers- remmende maatregelen. We kun nen toch niet al het vrachtverkeer weren. Er kunnen ook visuele ver smallingen worden gemaakt of parkeervakken of plantenbakken op de rijbaan worden aange bracht." De herinrichting betreft alleen de bebouwde kom. Het plan dient voor 1 maart bij de gemeente te zijn ingediend. Want dan kan het nog worden meegenomen voor de begroting van volgend jaar, zodat de werkzaamheden in 2006 kunnen plaatsvinden. Een aantal locaties is nog niet meegenomen omdat er andere (bouw)ontwik- kelingen spelen zoals de Rabobank, het jeugdhuis en dé molen. Huub Muijsers vroeg zich af of de 30-kilometerzone in de kom gehandhaafd moet worden. 'Want iedereen rijdt er toch 40 of 50 kilometer. En er wordt nooit gecontroleerd. Op de doorgaande wegen van Oirlo, Castenray of Leunen is het maximum ook 50 kilometer." Maar het blijkt dat de invalswegen van Merselo een andere categorie hebben. Wil Weijers vroeg om een aankleding van de wegen zoals met kunstob jecten, straatmeubilair of zonne wijzers. /erdachten poging tot brandstichting moskee voor de rechter Schijnbaar gelaten en met en verontschuldigend lachje p haar gelaat nam de 20-jari- e Maria M., één van de vier erdachten die worden eschuldigd van een poging >t brandstichting op een moskee in Venray in de nacht an 10 op 11 november verle- len jaar, vorige week afscheid an het plukje belangstellen- len op de publieke tribune in e rechtbank in Roermond. De jonge vrouw uit Horst had ojuist te horen gekregen dat aar voorlopige hechtenis pnieuw niet wordt opgehe- en. Hetzelfde besluit dat het [of in Den Bosch begin febru- ri ook al had genomen. En it terwijl haar raadsman in rechtbank in Roermond ch de nodige argumenten voerde waarom Maria op •ije voeten zou moeten 'men. I De advocaat repte over de Jetrekkelijk geringe rol van Maria n het geheel, over haar driejarig loontje dat ze erg miste, over de Jntwikkeling van het kind die ■oor de detentie van moeder negatief beïnvloed zou worden, over de naïviteit en het gedrag van Maria dat de raadsman als 'kleuterachtig' afdeed, en over de verwachte straf voor de vrouw: de 87 dagen voorarrest zouden wel eens meer kunnen zijn dan de uiteindelijke onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Officier van justitie L. Ummels was echter onvermurwbaar: hij verzette zich - met succes - tegen het verzoek van de advocaat. Maria moet in de cel blijven, gelet op de geschokte openbare orde en de ernst van de feiten. De voorlopige hechtenis van 87 dagen komt in de verste verte niet in de buurt van de eis die het Openbaar Ministerie (OM) in maart zal gaan vragen. Bovendien had Maria zich moeten realiseren wat de gevolgen van haar daad zouden kunnen zijn, namelijk gewonden en zelfs doden. Kortom: een ernstig delict. Dat betekent dat het OM waarschijn lijk een onvoorwaardelijke gevan genisstraf van enkelf jaren zal gaan eisen tegen de vier verdach ten. Zeker gelet op de geschokte maatschappelijke orde na de moord op cineast Theo van Gogh, op 2 november verleden jaar. In de nasleep van die moord vonden in Nederland ruim 800 incidenten plaats, zoals brandstichtingen bij islamitische scholen, moskeeën en kerken. In 67 procent van de gevallen ging het om strafbare fei ten als bekladding, discriminatie, dreiging, brandstichting en bele diging. Het OM schaart de poging tot brandstichting op een moskee in Venray begrijpelijkerwijs onder die incidenten. MOLOTOVCOCKTAILS De zaak tegen Maria en de drie mannen die worden verdacht van poging tot brandstichting op een moskee in Venray, is één van de eerste zaken die voor de rechter zijn gebracht. Dat heeft alles te maken met de snelheid waarmee de politie de verdachten oppakte. De politie hield in de nacht van 10 op 11 november verleden jaar na een achtervolging de 23-jarige Stefan van T. uit Kronenberg en de 20-jarige Peter G. uit Meerlo- Wanssum aan. De twee waren op de vlucht geslagen voor de poli tie, die patrouilleerde bij de mos kee in Venray. In de auto van het tweetal werd een aantal molotov cocktails aangetroffen. De politie was getipt over een op handen zijnde brandstichting bij de mos kee, en zou het type auto en zelfs een deel van het kenteken heb ben geweten. Niet veel later werden ook Maria en haar even oude plaatsge noot Dusty van H. gearresteerd. Zij zouden in huis van Maria heb ben geholpen met het voorberei den van de brandstichting en wis ten dus van de geplande aanslag. Het viertal zou zogeheten 'Lonsdalers' zijn, een groep jonge ren in Noord-Limburg en Oost- Brabant met extreemrechtse opvattingen. BEROUW Maria en Dusty waren de enige twee verdachten die in de recht bank in Roermond tijdens de zogeheten pro forma zitting op het beklaagdenbankje plaatsna men. Stefan en Peter lieten ver stek gaan. Hun advocaten waren ook niet present. Maria en Dusty betuigden berouw. Dusty had zijn spijtbetui ging op een briefje geschreven, dat hij voorlas. Hij zei zich niet te hebben gerealiseerd dat bij de geplande aanslag gewonden en misschien zelfs wel doden hadden kunnen vallen. "Het is de eerste en laatste keer dat ik met justitie in aanraking kom." Ook zijn advo caat vroeg om het opheffen van de voorlopige hechtenis en haal de het rapport van de reclassering aan. Het zou het beste voor Dusty zijn als hij zijn leven buiten de gevangenis weer zou oppakken en zijn school zou afronden. De jongeman zit volgens de advocaat in zijn eindexamenjaar. En hij heeft al aangetoond dat hij met een tijdelijke invrijheidstelling kan omgaan. Dusty kreeg onlangs tijdelijk verlof om de begrafenis van zijn oma te bezoeken. De rechtbank wees ook het ver zoek van Dusty en zijn advocaat af: hij blijft in de cel tot de inhou delijke behandeling van de zaak, op woensdag 9 maart in de recht bank in Roermond. Het maat schappelijke belang - detentie - weegt volgens de rechtbank zwaarder dan het individuele belang van de verdachten. De zaak kon nu nog niet wor den besproken, omdat het psy chiatrisch onderzoek naar de ver dachten nog niet is afgerond. WINTERSCHIL Wij zetten alles weer strak in de verf en zorgen voor een perfecte wandafwerking. GERARD REIJNDERS schilderwerken b.v. Plataanstraat 12 Venray tel.582635 Vervolg voorpagina Om deze en nog veel meer redenen worden acties gevoerd. Het gaat om patiëntvriendelijke acties. "Wij laten aan de regering zien wat er gebeurt als uw huis arts u niet meer optimaal kan hel pen. Wij laten zien hoe vervelend en duur het is voor de totale gezondheidszorg als wij gezond heidsklachten iets minder vaak zelf oplossen. Verwijzing naar de specialist, voor meer zekerheid. Of wat sneller de fysiotherapeut adviseren. Als wij dat doen, wordt de gezondheidszorg in Nederland een stuk duurder", aldus de huis artsen in de brief. 'Wij hopen dat de minister van VWS tot het inzicht komt, dat de kwaliteit van de huisartsenzorg ernstig in het geding is en beter verdient! Het gaat om uw zorg én de onze." De dorpsraad van Merselo wil dat er vaart komt in de uit gifte van nieuwe bouwkavels op het voormalige sportveld. In het plangebied, grenzend aan de molen en het sport park, is ruimte voor 22 wonin gen. De nieuwbouw bestaat uit vijf huurwoningen, zeven vrijstaande huizen en tien tweekappers. De kavels kunnen pas worden uitge geven nadat de weg is aangelegd en de nutsvoorzieningen zijn aan gesloten. Dorpsraadvoorzitter Theo Zegers denkt dat de bouw kavels dan pas rond de zomerva kantie verkocht kunnen worden. Om de uitgifte te bespoedigen, zouden de toekomstige kopers een verklaring kunnen tekenen dat ze het nog braakliggende per ceel toch als bouwgrond accepte ren, zo stelde Zegers voor. Nadat het college het uitbrei dingsplan heeft goedgekeurd, gaat het voor een 19.2-vergunnin- genprocedure naar de provincie. Daar gaan vier weken overheen waarna gestart kan worden met het bouwrijp maken. De dorps raad wil nog wijzigingen aanbren gen in het verkavelingsplan. De woningen langs Grootdorp komen te dicht bij de molen, ver enigingsgebouw Den Hoek en het sportpark te liggen. De weg rond om het uitbreidingsplan ligt ook veel te dicht bij de poort van het sportpark. Een idee is om de weg op die hoek te versmallen zodat alleen fietsers en voetgangers er doorgang krijgen. Bij een bode monderzoek zijn, in de buurt waar de oude kleedlokalen ston den, scherven gevonden uit de negende en dertiende eeuw. Het is nog niet duidelijk of de vond sten tot verder oiïderzoek zullen leiden. Op donderdag 10 maart orga niseert de openbare biblio theek Venray de gemeentelijke ronde van de provinciale geschiedenisquiz. Het motto van deze quiz is 'Spiegel van de Lage Landen'. De quiz vindt plaats in de studie zaal van de bibliotheek. Het pro gramma begint om 19-30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De quiz bestaat uit een gemeentelijke ronde en een provinciale finale en is qua presentatie .-vergelijkbaar met het Groot Nationaal Dictee. Bijna alle Limburgse bibliothe ken organiseren hun eigen gemeentelijke ronde. De winnaar van deze ronde wordt vervolgens uitgenodigd deel te nemen aan de provinciale finale. Aan de deelne mers worden zo'n veertig vragen schriftelijk voorgelegd, waarvan enkele vragen gaan over de regio, enkele over Limburg en enkele zijn algemene vragen. Het gaat in de meeste gevallen om meerkeuze vragen. Daarnaast worden enkele filmfragmenten getoond. De pre sentator van de quiz (Gerard de Beijer) presenteert de vragen via een beamer en leest ze ook voor. De antwoorden worden na afloop verzameld. De winnaar van de Venrayse ronde ontvangt een Iris cheque ter waarde van 50 euro. Ook worden een tweede en derde prijs uitgereikt (35 euro en 20 euro). Alleen de winnaar gaat door naar de provinciale finale. Haal de folder in de bibliotheek en vul het inschrijfformulier in. Inschrijven kan óók telefonisch (0478 581970) en via e-mail obvenray@obven- ray.nl. bijzondere mensen, bijzondere badkamers Ontwerp - Sloop Verbouwing - Tegelwerk Installatie Alles in één hand Voor doe-het-zelvers deskundige begeleiding 2 jaar garantie op installatie Bezoek onze showroom met: Ruime keuze in sanitair en tegels Bubbelbaden - Stoom cabines - Sauna's Sauna's (maatwerk) en infraroodcabines Badkamermeubels Grote collectie accessoires Toppers! Cleopatra infrarood sauna van 2850,- voor 1999,- Signatuur bubbelbad van 1370,- voor 999,- Uneto-Vni o Steenstraat 6, 5831 JE Boxmeer H4Rls-(ï7fi111 (nabij rotonde Sambeek) W^Uv VI V I W I www.baderieboxmeer.nl De provincie heeft groen cht gegeven voor de uitvoe- ing van 135 projecten voor lattelandsontwikkeling in imburg in 2005. Het gaat ierbij om een totaal investe- ingsbedrag van 80,8 miljoen uro, waarvan de provincie elf bijna 10 miljoen euro eschikbaar stelt. De projec- ■a zijn voornamelijk inge- racht door de negen gebieds- ommissies, die vorig jaar zijn tgesteld om de uitvoering tn het provinciaal beleids- lema 'Ruimte voor Limburg' r hand te nemen en de ont- ikkeling van het landelijk ebied in heel Limburg een rachtige impuls te geven, 'nder het gezamenlijke motto 'latteland in Uitvoering' taken de projecten deel uit in de reconstructie Noord- i Midden-Limburg en van de tnnak 'Zuid-Litnbure. Vitaal Platteland'. De negen gebiedscommissies hebben voor dit jaar 108 projec ten ingediend die vallen binnen de doelen die Rijk en provincie voor het landelijk gebied hebben afgesproken. Op dit moment is 46 miljoen euro direct beschikbaar. Daarmee kunnen op korte termijn 77 projecten van start. Voor de overige projecten, die nog geen sluitende begroting hebben, zoe ken provincie en gebiedscommis sies samen aanvullende financie ring. Naast de projecten uit de gebieden kunnen dit jaar 27 gebiedsoverstijgende projecten worden uitgevoerd voor ruim 34,7 miljoen euro. Deze projecten worden niet door de gebiedscom missies gecoördineerd, maar door Provincie of de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Ten opzichte van het jaarplan 2004 is er sprake van een lichte stijging van de totale investering in liet landelijk gebied (van 77 naar 80 miljoen euro). Gedeputeerde Staten zien als positieve tendens de toename van het aantal zogeheten integrale projecten. Het gaat daarbij om het zoeken van duurzame combina ties tussen meerdere doelstellin gen, bijvoorbeeld landbouw, natuur en recreatie. Het Zuid- Limburgse project Hof van Limburg (de aanleg van 40 hecta re bos en natuur in combinatie met recreatieve voorzieningen) is hiervan een goed voorbeeld. GS willen dit type projecten ook in de komende jaren verder stimule ren. In Noord- en Midden-Limburg kan dit jaar 43 miljoen euro wor den ingezet voor projecten van de gebiedscommissies en gebieds overstijgende projecten. Daarmee komt de uitvoering om de ambiti euze doelstellingen van het recon structieplan te realiseren op stoom. De goedgekeurde projec ten zijn uiteenlopend van aard. Zo is in Noord- en Midden-Limburg verdrogingsbestrijding door de landbouw belangrijk; via het pro ject 'Optimaal Waterbeheer in de Landbouw' regelen agrariërs zelf het waterpeil door het lokale beheer van stuwen. Dat gebeurt in grote delen van de regio (gebie den Venray, Maasduinen, Ons WCL, Nederweert, Horst aan de Maas). Andere voorbeelden in Noord en Midden-Limburg zijn twee belangrijke venherstelprojecten in Maasduinen die dit jaar kunnen worden uitgevoerd: het Heerenven dat deel uitmaakt van Landgoed de Hamert en het Lelieven (Bergerheide). Het project Platveld te Meijel (gebied Helden) laat zien dat ook in de glastuinbouw meervoudige doelen centraal staan: door een aantal landschappelijke aanpas singsmaatregelen wordt het gebied geschikt gemaakt voor duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw. Een project met een bredere geografische betekenis is het opstellen van een samenhangend Maatregelenplan Maasplassen om de kwaliteit van de recreatie en toerisme in dat gebied te verho gen. De regiovisie toerisme en recreatie noemt de verbetering van de fysieke inrichting van de Maasplassen een absolute voor waarde voor realisatie van de toe- ristisch-recreatieve ambities in het gebied. Gedeputeerde Staten zien voor plattelandsontwikkeling nog méér potentie dan de goedkeu ring van ruim 100 projecten al aangeeft. Dit omdat het accent dat de gebieden leggen bij de uit voering nog beter kan aansluiten bij de beschikbare middelen. De sebiedscommissies voeren een flink aantal projecten op die betrekking hebben op recreatie en toerisme, leefbaarheid, land schap en cultuurhistorie, terwijl de financiële middelen van Rijk en provincie meer mogelijkheden bieden voor de thema's land bouw, water én natuurdoelstellin gen. Daarnaast zien GS dat de kan sen voor goede landbouwprojec ten nog niet breed zijn benut. Daar springen de regio's wel actief op in, bijvoorbeeld in het gebied Ons WCL: daar houdt de gebiedscommissie op 23 februari een bijeenkomst om nieuwe agra rische initiatieven en projecten van de grond te krijgen. Tot slot zien Gedeputeerde Staten nog verdere ontwikkelings mogelijkheden, vooral in Noord en Midden-Limburg, als daar de gemeenten in staat zijn om meer te gaan deelnemen in de fïnancie- rine van nroiecten 1 De kwaliteit van de gemeen telijke basisadministratie per soonsgegevens (GBA) van de gemeente Venray voldoet wederom ruim aan alle nor men. Dit is de uitslag van een toetsing van de kwaliteit van het GBA-bestand die op 4 en 5 oktober 2004 heeft plaatsge vonden. Eenmaal per drie jaar wordt in alle Nederlandse gemeenten de kwaliteit van het GBA-bestand getoetst door een onafhankelijke instelling. De kwaliteitscontrole, of audit, bestaat uit drie delen: de inhoudelijke audit, een proces audit en een privacy audit. Uit het vorige onderzoek bleek dat Venray in zijn geheel een 'ruime voldoende' scoorde. Dit resultaat heeft Venray nu ook behaald. Ten opzichte van de vorige keer is een aantal procedures aanzienlijk zwaarder geworden en zijn er meer procedures verplicht gesteld. De gemeente Venray heeft een start gemaakt om diverse proces sen rondom de beveiliging van het systeem organisatiebreed op te pakken. Ze geeft de komende jaren het aspect beveiliging dus nog meer aandacht. Ook blijft ze continu zorg besteden aan de inhoudelijke controle van de per soonsgegevens. PEEL EN MAAS niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur HUGO BOSS PAUL BROUWER MODE WILHELMINASTRAAT 2-4 VENRAY TELEFOON 0478 510943 WWW PAULBROUWER.NL PEEL EN maas Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties Arie Snellen e-mail: asneHen@vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Thrieven op aanvraag e-mail: Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 urn. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Veispreidingsbuieau Periodiek - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsrüeuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 18,85 (postcode 58 33,50 (overige binnenland) Merselo is op zoek naar een geldsponsor voor de verlichting van molen Nooit Gedacht en de Johannes de Doperkerk. Voor beide monumentale gebouwen heeft het dorp aanstralingsverlich- ting aangeschaft. De verlichting is betaald van het 'cadeau' van de Rabobank vanwege de sluiting van het filiaal in Merselo. Rond de feestdagen waren beide gebou wen al sfeervol verlicht. De dorps raad wil voortaan wekelijks gedu rende drie avonden - vrijdag, zaterdag en zondag - de kerk en de molen in de schijnwerpers zet ten. Alleen ontbreekt het geld voor de energielasten. Uitgerekend is dat de verlichting van de molen jaarlijks bijna 200 euro kost en de kerk 400 euro. De dorpsraad hoopt nu een sponsor te vinden die de stroomkosten van 600 euro per jaar voor zijn rekening wil nemen.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 3