Onvrede vervolg bestemmingsplan Veertienduizend euro voor Hospice Zenit Makkelijke toegang voor gehandicapten bij Rabobank Brede kritiek op prijsverhoging seniorensport Danny de snelste Winnaar hypotheekprijs Melkveehouderij in beroep tegen heffingen Vakfotografie Frido Smeets op Keizersveld Waals voorzitter Euregio-commissie Giant voor zwemmer Mark Veens KASTSYSTEME WielHermkes Niets! TAXATIE PEEL EN MAAS Donderdag 3 februari 2005 - Pagina Wethouder Teunissen neemt herziening buitengebied terug Eind december kon de gemeenteraad eindelijk het bestemmingsplan buitenge bied vaststellen. Na een moei zame en kostbare weg die acht jaar duurde, was er opluchting dat de bewoners en onderne mers in het buitengebied ein delijk duidelijkheid kregen. Alhoewel het bestemmings plan alweer door de meest recente ontwikkelingen was ingehaald. Besloten werd dat direct na vaststelling door de raad begon nen zou worden met de herzie ning van het bestemmingsplan. De nieuwe 'handreiking ruimtelij ke ordening' van de provincie, die in juni 2004 in werking trad, kon nog slechts ten dele worden mee genomen. Dit ruimere beleid en de zogeheten ontwikkelings planologie moeten door een opwaardering van het bestem mingsplan voor een flexibeler, slagvaardiger en kwalitatief hoog staander ruimtelijke ordeningsbe leid zorgen. Ook allerlei onder werpen die nog onvoldoende aan bod kwamen, zoals wonen in het buitengebied, vrijkomende agrari sche bebouwing, cultuurhisto risch waardevolle panden en nieuwe economische dragers zou den een plek krijgen in de herzie ning. In de commissie Stedelijke Ontwikkeling werd vorige week de eerste aanzet gegeven. Omdat de herziening nog niet onder het regulier werk valt, werd een extra krediet van 54.610 euro gevraagd. Daarnaast is dit jaar extra 30.000 euro nodig voor de inschakeling van een stedenbouwkundig bureau. De commissieleden reageerden allerminst enthousiast. Patrick van der Broeck (CDA) was zelfs rond uit teleurgesteld. Hij had allerlei suggesties meegegeven voor de herziening maar hij vond er bijna niets van terug. "We hebben weer hetzelfde stuk gekregen dat er in november ook al lag. We willen politieke accenten leggen. Die zijn in de commissie van 30 november uitgebreid besproken. Maar er is niets meegedaan. We voelen ons niet serieus genomen en we verwachten een aangepast voorstel". Ook andere partijen hadden moeite met de aanpak en vooral met de inschakeling van een extern bureau. Wethouder Teunissen (Lokaal Aktief) meldde dat dit bureau alleen teken- en typwerk verricht terwijl het inhoudelijk werk door eigen amb tenaren gedaan wordt. Theo Mulders (Samenwerking) vond het belangrijk dat de exper tise in eigen huis gehouden wordt. Hij toonde zich tevreden over de uitwerking van het wonen in het buitengebied. "Dit is wel goed uitgewerkt maar we missen dit bij de andere onder werpen." Het CDA vond het voorstel niet rijp voor behandeling in de gemeenteraad. Daar waren de andere partijen het mee eens. Wethouder Teunissen nam daar op het voorstel terug en beloofde met een uitgebreidere en verbe terde versie terug te komen. Stichting Hospice Zenit te Venray mocht afgelopen week end twee keer 7000 euro ontvan gen van de Kiwanisclub Schieëpersland uit Venray. Onder het oog van een afvaardiging van de Kiwanisclub mocht voorzitter Wilma Manders-Gommans van Zenit een cheque van 7000 euro in ontvangst nemen en vice-voor- zitter Wim Smeets eveneens een cheque van 7000 euro. De uitrei king vond plaats in café De Klokkenluider in Venray als zijnde een gedeelte van de opbrengst van de fundraisingcommissie van Kiwanis gedurende twee jaren. De cheques werden uitgereikt door Fred Renirie, voorzitter van de projectencommissie van Kiwanis. Hij vond het bedrag een goede gave voor een groots pro ject, dat in Venray gestart wordt. Deze gift moet provinciale en lan delijke overheden ertoe brengen ook geld te geven aan dit centrum voor palüatieve terminale zorg. Renirie was ervan overtuigd dat het relatief maar een klein bedrag was ten opzichte van de proble men, obstakels en tegenwerkin gen die het bestuur van Zenit in hun opstartperiode ontmoet heeft. Nu is de stichting echter zover, dat waarschijnlijk in april of mei van dit jaar gestart gaat worden met de nieuwbouw van Hospice Zenit aan de Hoenderstraat in Venray. Men hoopt het centrum te kunnen openen in december 2005. De stichtingskosten van de hospice zullen circa 1,2 miljoen euro bedragen. Een opkikker voor het bestuur van Zenit was de avond voor toekomstige vrijwilligers voor Zenit, waar circa 185 deelne mers aanwezig waren. Deze vrij willigers moeten de komende tijd geselecteerd worden voor de diverse werkzaamheden die het hospice te bieden heeft. In de regio Venray, Meerlo- Wanssum, Horst aan de Maas en Sevenum is Hospice Zenit het centrum voor palliatieve terminale zorg. Deze zorg is lichamelijk, psychisch/emotioneel, sociaal en spiritueel van aard. Eind 2004 heeft de Rabobank haar vernieuwde kantoor aan het Schouwburgplein in Venray in gebruik genomen. In het ont werp is ook nadrukkelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid van het gebouw en faciliteiten voor klanten met een fysieke han dicap. Na de oplevering is er een evaluatiegesprek geweest tussen de bank en het Gehandicapten Platform Venray (GPV). Daarbij werd er ook in het algemeen gespro ken over de dienstverlening van de Rabobank aan gehandi capten. Vanuit het GPV werd waarde ring geuit voor de toegankelijk heid van de bank. Zo beschikt het gebouw over een eigen parkeer gelegenheid voor klanten en zijn de drempelloze klantingangen voorzien van automatisch wer kende schuifdeuren. De bankhal is ruim en overzich telijk van opzet en men kan gebruik maken van spreekkamers. Ook is er een invalidentoilet aan wezig. Voor de afwikkeling van bank zaken kan de klant op het kantoor terecht aan de servicebalie of bij een persoonlijk adviseur. Maar ook de telefoon is een steeds meer gebruikt middel geworden om zaken te regelen en advies- en servicezaken te bespreken. Daarnaast hebben zelfbedienings apparaten de laatste 15 jaar een niet meer weg te denken plaats ingenomen. Met name geldauto maten zijn vrijwel overal beschik baar, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. De laatste jaren wordt er ook op steeds groter schaal door klanten gebruik gemaakt van internet voor adviesvragen en het afwikkelen van transacties. Steeds meer mensen regelen hun bankza ken dus van thuis uit. Daarnaast heeft de Rabobank de persoonlijke service hoog in het vaandel staan. Marjon Minten, communicatieadviseur van de bank: "Binnen ons klantenbestand kennen we enkele specifieke doelgroepen, zoals senioren en gehandicapten. Met name voor mensen in deze groepen houden we in onze dienstverlening reke ning met zaken als verminderde mobiliteit en beperkingen bij het gebruik van apparaten. Klanten die bijvoorbeeld niet kunnen pin nen,"kunnen in de bank terecht om geld op te nemen met mede werking van een baliemedewerk ster. Ook bestaan er mogelijkhe den om familieleden met zogenaamde gemachtigdenpas te laten pinnen. Of om, wanneer de al genoemde alternatieven geen mogelijkheid zijn, geld tegen een bescheiden vergoeding thuis te laten bezorgen via de Rabobank Geld Expres." ONTWIKKELINGEN Wat doet de Rabobank nog meer? Voor mensen met een visu ele handicap zijn sommige toepas singen niet of moeilijk bruikbaar. Denk bijvoorbeeld aan informatie brochures. Marjon: "Voor deze doelgroep hebben we speciale brochures ontwikkeld op audio ('daisy'-) cd, in braille of in extra groot lettertype. Verder kunnen we rekeningafschriften in braille aanmaken. Momenteel verstuurt de Rabobank in ons land jaarlijks al zo'n 7.000 braille-afschriften." Ook de internetsite (www.rabo- bank.nl) is toegankelijk voor men sen met een visuele handicap. Zo zijn foto's voorzien van een bij schrift die door de brailleleesregel gelezen kan worden. Overigens tekende de Rabobank in 2001 als eerste bank de intentie-verklaring 'drempels weg' om haar internet activiteiten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De ontwikkelingen staan niet stil en men zoekt voortdurend naar verbetermogelijkheden. "Het is bedoeling dat er meer gemak en uniformiteit komt in de bediening van geldautomaten," zegt Marjon. 1'Wij hebben onlangs bij vervan ging van de geldautomaten daar al rekening mee gehouden. Het toet senbord heeft een oriëntatiepunt je op de toets met het cijfer 5. Ook staan er algemeen erkende tastbare symbolen op de stop-, correctie- en ok-toetsen en heeft het beeldscherm een groter letter type gekregen. Verder worden er geldautomaten ontwikkeld die met spraakcommando's gestuurd kunnen worden. Momenteel bestaan er al chipknip-oplaadap- paraten op proef die volgens dit principe werken." "Ik kan mij voorstellen dat men sen vragen en opmerkingen heb ben over de mogelijkheden van onze dienstverlening. Wij zijn op diverse manieren bereikbaar: U kunt ons bellen op nummer (0478) 530 300, of uw e-mail stu ren naar ons e-mailadres info@vmw.rabobank.nl". Maar natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak maken met een van onze adviseurs voor een gesprek op ons kantoor of bij u thuis. Wij zijn u graag van dienst", besluit Marjon Minten. Uiteraard kunt u ook terecht bij het Gehandicapten Platform Venray. De secretaris van de GPV, de heer B. van Berlo, is bereikbaar op tele foonnummer (0478) 586 036.Van daaruit worden uw vragen naar de bank doorgeleid. In het Olympisch dorp in Athene afgelopen zomer verplaatsten de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen zich op een fraaie Giant Revive Athene. De bekende fietsfabrikant deed daarbij de toezeg ging dat iedere medaillewinnaar na de spelen met deze oranje gekleur de fiets beloond zou worden. De Horster zwemmer Mark Veens mocht het presentje onlangs in ontvangst nemen bij Poels Tweewielers in Venray. John Poels van de fietsspeciaalzaak overhandigde daarbij de fiets aan Veens. Wethouder Emonts draait fprse toename eigen bijdrage terug De eigen bijdrage voor oude ren die deelnemen aan de seniorensport blijft tot 1 mei 2005 gehandhaafd op 56,34 euro per jaar. Synthese had met ingang van dit jaar het bedrag verhoogd naar 93 euro. Dat leidde tot veel com motie bij de deelnemers en de ouderenbonden die heftig protesteerden. Wethouder Emonts (PvdA) besloot daarop de prijsverhoging voorlopig terug te draaien. Dat meldde hij donderdag in de commissie Maatschappelijke Diensten waarin CDA, PvdA en Lokaal Aktief de kwestie aan de orde stelden. Het komt niet vaak voor dat drie partijen los van elkaar vragen stellen over hetzelf de onderwerp. De ouderenbon den en deelnemers aan het gym men en volksdansen werden in december, vlak voor de feestda gen, onaangenaam verrast. De eigen bijdrage werd met ingang van 2005 in één keer verhoogd van 56,34 naar 93 euro. Een prijs verhoging van liefst 65 procent. Welzijnsinstelling Synthese belegde op 23 december nog snel een bijeenkomst om tekst en uit leg te geven. Het besluit was onder tijdsdruk genomen omdat het verlaagde subsidiebedrag van de gemeente pas heel laat bekend was, zo luidde de uitleg. In de commissievergadering was de kritiek niet van de lucht. Niet alleen Synthese moest het ontgelden maar ook wethouder Emonts werd nalatigheid verwe ten omdat de seniorenraad, de verzameling van alle ouderenbon den, niet van tevoren was inge licht. Tom van den Hoek (Lokaal Aktief) sprak van 'schandalig gedrag' van Synthese. Hij stelde voor de welzijnsinstelling niet lan ger meer te betrekken bij de seni orensport en het bedrag te hand haven op 56,34 euro. "Ouderen die op Schuttersveld wonen heb ben alleen maar een zakcent. Synthese is te duur en ze regelen alleen maar iets vanachter hun bureau. Of moeten de ouderen soms het nieuwe kantoor en hun dikke salarissen betalen." In de gemeente Venray nemen 550 ouderen, met een gemiddel de leeftijd van 70 jaar, deel aan het gymnastiek en volksdansen "Het is ontoelaatbaar dat er geen vooroverleg heeft plaatsge had", zei Jeanne Hendrix (CDA) die erop wees dat het bewegen voor ouderen meer is dan alleen een recreatieve activiteit. "Het is goed voor zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Ouderen blijven in beweging en ontmoeten zo ook anderen. Ze kunnen een praatje maken, het helpt tegen vereenzaming en het geeft het leven wat meer kleur." Piet Kroft (PvdA) hekelde de 'exorbitante verhoging'. De PvdA'er vindt dat deze activiteit voor de gehele doelgroep, dus ook voor de ouderen met een krappe beurs, bereikbaar moet blijven. Mathieu Emonts trok het boete kleed aan en excuseerde zich dat hij verzuimd had vooraf de oude renbonden in te lichten. "Dit had ik van tevoren met hen moeten bespreken. Maar ook ik werd er door overvallen. Ik had moeten weten wat er speelde. Ik ben geschrokken van de verhoging van 65 procent. Dat is een te groot verschil. Ik heb inmiddels met de seniorenraad en de vrou wenraad gesproken en mijn spijt betuigd", zei Emonts die de sterke prijsverhoging verklaarde doordat de kosten van Synthese en de gemeentelijke subsidie steeds ver der uiteen lopen. Na 1 mei gaat de eigen bijdrage op jaarbasis omhoog naar 71,50 euro voor 65-plussers en 82,50 voor de jongere deelnemers. De gemeente draait dit jaar op voor het ontstane tekort van 17.000 euro. Voor 2006 wilde Emonts de eigen bijdrage opnieuw een stuk verhogen. CDA'er Jeanne Hendrix drong er bij de wethouder op aan dit eerst te bespreken met de seni orenraad en de tarieven te koppe len aan het minimabeleid. Henk de Klerk (CDA) pleitte eveneens voor een betere communicatie. "Dat voorkomt opnieuw een storm van onrust bij de gebrui kers." De commissieleden wilden nog niet instemmen met de door Emonts voorgestelde tarieven - 82,50 euro voor 65-plussers en 110 euro voor de anderen - voor 2006. Dit zal eind dit jaar bij de begrotingsbehandeling opnieuw ter sprake komen. Burgemeester Jos Waals van Venray is met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van de commissie Government to Government van de Euregio Rijn- Maas- Noord. Waals was al gedu rende een periode van twee jaar plaatsvervangend voorzitter. Tijdens een vergadering van het bestuur van Euregio is hij nu offi cieel benoemd. De commissie houdt zich bezig met het stimule ren van de samenwerking tussen gemeenten in Nederland en Duitsland. Zij doet dit door het steunen van projecten op het gebied van openbare orde, veilig heid en gezondheid. De gemeente Venray is onderdeel van de Eurgio Rijn- Maas- Noord. Deze beslaat grofweg het gebied Noord- en Midden-Limburg en het aangren zende Duitse gebied. Grotere ste den aan Duitse kant zijn Mönchengladbach, Krefeld, Neuss en Vierssen. De Euregio kent een algemeen bestuur bestaande uit alle leden waaron der Venray. Onder dit dagelijks bestuur hangen drie vaste com missies met elk maximaal twintig leden. Deze zijn: People tot People (aandachtsgebieden jeugd, cultuur, sport en onderwijs alsme de grensoverschrijdende binden de activiteiten voor burgers), Business tot Business (aandachts gebieden bereikbaarheid en infrastructuur, goederenvervoer over rail en water, monotoring grensverkeer, Duits-Nederlandse Businessclub en toerisme) en Government to Government. Deze laatste werkgroep kent als aandachtsgebieden veiligheid met name gerelateerd aan de grens overschrijdende samenwerking ten aanzien van rampenbestrij ding, openbare orde (waarbij valt te denken aan samenwerking op het gebied van de bestrijding van drugsoverlast en drugshulpverle ning). De vaste commissies kun nen ad hoe werkgroepen instellen om zich te laten adviseren of om bepaalde zaken uit te werken. Het secretariaat van de Euregio zetelt in Mönchengladbach. Bij Juwelier Henri Camps in Venray zijn de winnaars van Seiko Sportura the Game gehuldigd. In de afgelopen maanden kon via internet worden meegedaan aan een interactief racespel over een stratencircuit. In Nederland heb ben ruim 35.000 consumenten aan het spel meegedaan. De snel ste rijder was Danny Jacobs uit Venray in een tijd van 02.42.984. Hij ontving van Seiko het topmo del uit de Sportura-serie, een kine tic horloge met een mechanisch chronograaf-gedeelte. Daarnaast werd Danny ook bij de teams als winnaar gehuldigd. Samen met de drie overige coureurs van team Eurodump Venray kreeg hij uit handen van Michel Moll van Seiko een Sportura Chronograaf. Als snelste team zetten zij een tijd neer van 10.52.708. Overigens zijn alle Sportura- modellen te zien in de etalage van Henri Camps aan de Grotestraat of op www.seiko.nl Slaapkamer Kantoor Woonkamer Keuken •KEUKEN- EN I N T E R IE U R B 0 U W Industriestraat 17a, 5961 PH HORST tel. 077-3980889 Fax 077-3980890 efii Hoogveld www.wielhermkes.nl Afgelopen maandag werd bekendgemaakt wie de hypo theekactie van de Rabobank had gewonnen. In aanwezigheid van de elf prijswinnaars werd door Jolanda Janssen, manager Particulieren van Rabobank Venray Meerlo-Wanssum, de hoofdprijswinnaar getrokken. De familie Van de Leur-Sanders uit Leunen was de gelukkige winnaar van de waardebon van 5.000. De tien andere prijswinnaars kre gen een waardebon van 250. De waardebonnen zijn te beste den bij zo'n 30 bedrijvenklanten van de Rabobank. Rabobank Venray Meerlo-Wanssum organ seerde de actie in het kader va de opening van het vernieuwd kantoor aan het Schouwburgplei in Venray. Iedereen die in dj periode juli t/m december 200 |f een hypotheek van tenminste 25.000 afsloot bij Raboban Venray Meerlo-Wanssum maaki j kans op de prijzen. Notarl Paantjes trok de elf prijswinnaar uit lijst van kanshebbers. Op de foto van links nac rechts, Bart Ruijten (hypothef kadviseur), mevrouw Sander de heer Van de Leur en Joland Janssen (manager Particulierer Melkveehouderij Verstegen CV uit Vierlirigsbeek heeft bij het College Beroep Bedrijfsleven (CBB) op principiële gronden beroep ingesteld tegen de hoogte van haar in december 2002 opge legde heffingen. Het Hoofdproductschap Akkerbouw in Den Haag berekende volgens Verstegen toen 110 euro teveel aan melkheffingen. Het CBB heeft de kwestie onlangs behandeld tij dens een rechtszitting in Den Haag. Verstegen is sinds enkele jaren aan agrarisch natuurbeheer gaan doen. Verbouwde hij vroe ger op eigen grond snijmaïs als veevoer, in het kader van dat natuurbeheer is hij overgestapt op de teelt van winter- en zomer- tarwe. Die wordt uiteindelijk ver- hakseld en ingekuild als voer voor de koeien in de nabije toekomst. Bij de teelt van tarwe zijn minder bestrijdingsmiddelen nodig, en dat is weer beter voor het milieu. Maar wie snijmaïs als veevoer ver bouwt, betaalt geen heffinge Verstegen is nu wel aangeslage omdat hij tarwe verbouwt. I hoewel de teelt van tarwe beter voor het milieu, wordt Verstegt niet vrijgesteld van heffingen hie over. Het Hoofdproductscha Akkerbouw vindt dat Verstege: net als alle andere agrariër gewoon een heffing moet bet len. De heffingen worden volgei het Hoofdproductschap opgelej naar het grondgebruik en ber kend naar de oppervlakte cultut grond van het bedrijf. Een woor voerster: "En het gaat dan ook ni op dat iemand zich erop beroe] dat hij geen akkerbouwer, ma; veehouder is." Zelfs over braa land zou betaald moeten worde: maar volgens Verstegen is dat t zijn collega's gewoon niet h' geval. "Tja. het is ook een ing wikkelde zaak", aldus de woor voerster van hi Hoofdproductschap Uitspraak binnen zes weken. Met ingang van 1 februari is Vakfotografie Frido Smeets gevestigd op indus trieterrein Keizerveld. Smeets stopt met zijn win kelactiviteiten aan De Bleek om zich helemaal op de vak fotografie te concentreren. "De dagelijkse studio activitei ten kennen een sterk stijgende lijn, waardoor het steeds moeilij ker werd om dit met de dagelijk se winkelwerkzaamheden te blij ven combineren", vertelt Frido Smeets. "Na rijp beraad hebben we besloten om te verhuizen naar Keizersveld. Dit betekent voor onze klanten dat we geen amateurwerk meer verzorgen maar ons volledig gaan concen treren op vakfotografie. Daarbij moet je denken aan bruidsrepor tages, studiowerk, industriële en reclamefotografie Een van de nieuwe activiteiten is Photartum, een fototechniek Wat gebeurt er als U niet adverteert PEEL EN MAAS waarbij fotografie en kunst han in hand gaan. "Dit is vooral to pasbaar bij interieurs. Daarb kunnen ook de lijsten naar c wens van de klant aangepa; worden." Vakfotografie Frido Smeets nog tot en met zaterdag geopen in De Bleek. Vanaf maandag het bedrijf alleen nog te bere ken op Keizersveld 37C, tel. 588559. Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768

Peel en Maas | 2005 | | pagina 7