lationale Voorleesdagen bij Bibliotheek Venray ivara wint Loek Nelissenprijs Samen ontbijten school op Recordverkoop industriegrond Kunstveiling voor goede doel Provincie peilt mening van inwoners EEN GOED BEGIN IS HET HALVE GELD... Benefietconcert levert 5152 euro op Rabobank winteravondlezingen M Poging tot doodslag CORNIEl.CO safety <3> Rijbewijs ingevorderd DE GEHELE COLLECTIE (MAN VROUW) VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS MAN WOMAN Getuigen gezocht Meerlose vrouw gewond Woninginbraak Actie bioscoop: 1500 euro 5 - PagteEL EN MAAS Donderdag 13 januari 2005 - Pagina 3 IVan 18 tot en met 29 januari Bden de Nationale Tprleesdagen 2005 plaats. Doel fo de voorleesdagen is om het ferlezen aan jonge kinderen te lorderen. Want met voorlezen lin je niet vroeg genoeg begin- |rn Voorlezen prikkelt de fanta- T ontwikkelt het taalgevoel en Kgroot de woordenschat. Maar Vt bezorgt kinderen vooral veel Bezier. Tijdens de Nationale porlecsdagen staat het boek Wat J Olivier centraal Alle baby's, tuters en kleuters die lid wor den van de Bibliotheek Venray krijgen een vingerpopje van beer tje Olivier cadeau. Kinderen van 0 tot 6 jaar maken tijdens de Nationale Voorleesdagen kans op een berenleuk prentenboek van Olivier door lid te worden van de Bibliotheek Venray of een kinder boek te kopen bij boekhandel Martin Cuypers of Van den Munckhof. De Bibliotheek Venray organiseert de volgende activitei ten. Dinsdag 18 januari Voorleesontbijt in de Jeugdbibliotheek. 9 30-10.30 uur. Ad Haans leest het boek van Olivier aan de peuters van De Rakkertjes uit Merselo. Hij neemt zijn accordeon mee en zingt bekende kinderliedjes. Woensdag 19 januari Schminken 14.00-16.00 uur. ledereen die van Boekenberen, Kikker of Dikkie Dik houdt, kan zich door drie professionele schminksters laten omtoveren tot een favoriet prentenboekfiguur. Woensdag 19 januari - Zingen en dansen 14.00-15 00 uur Kom met je opa en oma zingen en dansen in de bibliotheek. Bianca Bei jen, bekend van Muziek op schoot, verzorgt inloopsessies van ca 20 minuten. Peuters en kleuters kunnen met hun groot ouders bewegings- en muziekspel letjes doen. Voor de kinderen is er een leuke attentie. De toegang is gratis. Woensdag 26 januari - Theater Popi 14.00-15.00 én 15.30-16.30 uur Voor kinderen vanaf 4 jaar treedt Theater Popi op met de voorstelling Wadoemedaluk. Kaartjes, a 1,=, zijn vanaf 12 januari te koop bij de uitleenbalie van de bibliotheek (zolang de voorraad strekt). Deelnemers aan het Leesprogramma Helden, ster ren en idolen krijgen een gratis kaartje. Een overzicht van het pro gramma is te vinden op de websi te www.obvenray.nl De bibliotheek is geopend maandag 13-00-17.30 uur, dinsdag en woensdag 11.00-17.30 uur, donderdag 13-00-17.30 uur, vrij dag 11.00-20.00 uur en zaterdag 11.00-14.00 uur. Publieksprijs voor BAS BV >.a. iray jen! :on- izer tel Vivara is de winnaar van de ■oek Nelissenprijs 2004. fivara, het bedrijf van Tenraynaar Jan Thomassen, is [especialiseerd in het ontwik- telen van natuurbescher- ningsproducten zoals voer- lerhuisjes, nestkasten, voer ;n voedersilo's. Vivara werd ionderdagavond door de jury :ot winnaar uitgeroepen, voor Calictus uit Merselo en BAS BV uit Venray, dat wél de Rabobank Publieksprijs won. De jury oordeelde dat Vivara niet alleen innovatieve producten maakt, maar dat daarnaast ook de organisatie goed in elkaar zit. Bovendien mag ook de vermark- ting van de producten volgens de jury innovatief genoemd worden. Vivara werkt nauw samen met diverse natuurbeschermingsorga nisaties, die bovendien een deel van de opbrengst ontvangen Jaarlijks zet Vivara zo'n twintig nieuwe artikelen op de markt. De ongeveer vijfhonderd producten vinden hun weg in West-Europa via tuincentra en bouwmarkten, maar sinds twee jaar ook via post order vanuit een catalogus of via de website. Jan Thomassen bena drukte dat het winnen van de prijs niet alleen zijn eigen verdien ste is. "Ik ben vooral veel dank verschuldigd aan mijn medewer kers. Hun enthousiasme heeft essentieel bijgedragen aan het succes van Vivara." De Rabobank publieksprijs ging dit jaar naar BAS BV, het bedrijf dat zich heeft toegespitst op het ontwikkelen van nieuwe produc tietechnieken en betonsoorten. De demonstratie met zelfverdich- tend beton was in de ogen van het publiek zo duidelijk dat BAS met een straatlengte voorsprong aan de haal ging met de publieks prijs. Ook in deze categorie werd Calictus uit Merselo tweede. Calictus heeft de eerste zelfreini gende vijverfilter ontwikkeld en dit product onlangs op de markt gebracht. -j De politie heeft maandag rond -44.30 uur een 30-jarige man uit Maastricht aangehouden die een teer agressief rijgedrag vertoon- |e. Tegen de man is aangifte jedaan van poging tot doodslag. mcti Maastrichtenaar reed over METJe A73 vanujt richting Venray in ging in de richting Venlo. terwijl een automobilist bezig as met een inhaalmanouvre van 'LEIDII»en vrachtwagen, haalde de (Maastrichtenaar ook in. Daarbij eed hij tussen de inhalende auto de vangrail in, dus met drie )ertuigen naast elkaar op twee [ijstroken. 30-jarige Maastrichtenaar fok diverse malen het stuur naar fchts, met de bedoeling om !gen de inhalende auto te bot- jen. Hierop belde de bestuurder i de inhalende auto de politie. i verdachte automobilist werd [ervolgens op de Grootbollerweg ingehouden en is ingesloten op :t politiebureau. De kinderen van 22 basis scholen in de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo- Wanssum, Sevenum en Venray gaan deze week samen op school ontbijten. In totaal krij gen ongeveer 1300 kinderen een gezond ontbijt als aftrap voor het project—Kies voor Hart en Sport. De 22 deelnemende basisscho len staan in een zestal lessen stil bij de werking van het hart, de relatie tussen gezondheid en bewegen en-het belang van een gezonde leefstijl. Vanwege toene mende slechte ontbijt gewoonten en overgewicht bij kinderen is er dit schooljaar speciale aandacht voor het thema gezonde voeding. Bedrijfskleding 6 persoonlijke beschermingsmiddelen Keizersveld 52-f. 5803 AN Vemay Tel (0478) 568418 Fax (0478)568718 lil: lnfo@GDrneIco.nl - Internet: www.cornelco.nl Een goed ontbijt is een goede start. In januari verzorgen diëtis ten van de Zorggroep-Noord- Limburg lessen over gezonde voe ding en staan ze uitgebreid stil bij goede ontbijtgewoonten. Naast theorielessen krijgen de leerlin gen praktijkles in de gymzaal van de school. Deze praktijklessen worden gegeven door een vakleerkracht lichamelijke opvoe ding. Het is de bedoeling kinde ren te enthousiasmeren en laten proeven van diverse sportmoge lijkheden. Uiteindelijk kan een kind dan bepalen welke sport de voorkeur heeft. Vanaf maart tot en met juni 2005 vinden er in de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray sportkennismakingscur sussen plaats bij diverse sportaan- bieders. In Venray wordt dit onderdeel van het project Kies voor hart en sport in samenwer king met het initiatief Jeugdsportkennismakingsdagen georganiseerd. De politie heeft op woensdag avond rond 21.45 uur het rijbe wijs ingevorderd van een 45-jarige inwoner van Tienray. Deze man reed met een snelheid van 141 km per uur over de Peelweg waar de toegestane snelheid 80 km per uur is. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Venray heeft in 2004 voor een bedrag van ruim tien miljoen euro grond verkocht. Het meeste geld ontving de gemeente voor de ver koop van industriegrond. De goede wegverbindingen en ont sluitingen via de A73 dragen vol gens de gemeente duidelijk bij aan een blijvende belangstelling voor Venray en zijna bedrijventerrei nen. Dit en het goede woonkli maat in Venray bieden op termijn ook goede mogelijkheden voor het nieuwe bedrijventerrein van 70 hectare dat aan de zuidkant van Venray ontwikkeld wordt. De gemeente verkocht in totaal in 2004 15.57.45 hectare industrie grond. De opbrengst van deze ver kopen bedraagt 7.650.000,=. De verkopen vonden plaats in de exploitatiegebieden Smakterheide 2, De Hulst 2 en Keizersveld. Voor woningbouw in de exploitatiege bieden Brabander Laagheide, Brabander-Aan den Heuvel, Leunen en Jerusalem verkocht de gemeente voor 1.950.000,= aan grond. Daarnaast leverde diverse verkopen, waaronder verkoop van onder andere groenstroken, de gemeente in 2004 ruim 450.000,= op. De verkoop van grond in Venray deed het goed in 2004. Naast de hierboven vermel de verkopen, waarvan de notariële aktes zijn gepasseerd, werd in 2004 nog meer grond verkocht. De levering en betaling van deze grond heeft echter pas plaats na 31.12.2004. Dit betreft 14.56.38 hectare industriegrond voor een bedrag van ruim 6.070.000,=. 5.14.63. hectare grond voor woningbouw voor een bedrag van ruim 4.700.000,= en een opbrengst van ruim 480.000,= door diverse verkopen. Op zondag 30 januari vindt in het Theehuis van het Odapark in Venray een grote kunstveiling plaats ten behoeve van het goede doel. Veilingmeester is wethou der Mathieu Emonts van Venray. Stichting Kans (Sneha Bhavan) uit Venlo en Stichting Helpende Handen (Udavum Karangal) uit Venray organiseren deze kunstvei ling ten bate van twee projecten in Zuid India. Daarnaast komt een deel van de opbrengst ten goede aan enkele door de tsunami ver woeste dorpjes in India. Er zijn kijkdagen op vrijdag 28 en zater dag 29 januari van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag 30 januari van 11.00 tot 12.30 uur. De veiling is diezelfde zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Zaterdag is er om 13-30 uur in het Theehuis een dansvoorstelling door dansschool Madhoerie (Indiase dans en Derwish-dans) en zondag om 1315 uur een pianomuziek (improvisatie) door de Venrayse kunstenaar Luis Penin. Voor meer informatie: www.helpendehanden.info of contactpersoon Bart Veldpaus in Venray, telefoon 06-22555615. PAUL BROUWER EXCLUSIEVE MODE HUGO BOSS GENTILUOMO RIVER WOODS PAUL SHARK ERE GARDIN WILHELMINASTRAAT 2-4 VENRAY TELEFOON 0478 510943 De Provincie Limburg wil weten hoe bevolking denkt over de situatie in Limburg op econo misch, sociaal-cultureel en omge vingsterrein. Voor dat doel voert de provincie een bevolkingson derzoek uit langs verschillende wegen. Eén van die wegen is een enquête via de provinciale websi te www.limburg.nl (klikken op 'bevolkingsonderzoek'). Aan dat onderzoek kan tot 21 januari iedereen meedoen. Het invullen van de enquête vergt ongeveer 20 minuten. Om het provinciaal beleid te kunnen toetsen en evalu eren wil het provinciaal bestuur graag weten wat de burgers vin den van de Provincie en verwach-. ten. Voor dat doel vindt regelma tig onderzoek plaats op uiteenlopende manieren. Het nu gestarte 'Bevolkingsonderzoek Limburg 2005' bevat vragen over de maatschappelijke participatie van burgers, hun politieke belang stelling, op onderwerpen als milieu en natuur, kunst en cul tuur, wonen en leefklimaat. Een deel van de enquête spitst zich toe op de terreinen waar de actie programma's van de vijf thema's uit het huidige coalitieakkoord zich op richten: Ondernemend Limburg, Jong zijn in Limburg, Veilig leven in Limburg, Ruimte voor Limburg en Vitale kernen en buurten. Naast de open enquête mogelijkheid via internet bestaat het onderzoek uit een enquête op papier onder 2000 via een steek proef geselecteerde Limburgers en een digitale enquête via een bestaand intemetpanel van 3000 mensen. De resultaten van het onderzoek zijn dit voorjaar beschikbaar via de provinciale website en vormen materiaal voor de 'mid-term review', zoals de tus sentijdse evaluatie van het coali tieakkoord halverwege de huidige Statenperiode wordt genoemd. Het door initiatiefnemer John Bussers in samenwerking met Jorrit Fransen van Café 't Podium georganiseerde benefietconcert voor de slachtoffers van de zeebe ving in Zuid-Oost Azië, dat afgelo pen zondag werd gehouden, is in alle opzichten een groot succes geworden. Op de eerste plaats natuurlijk door de opbrengst, die bijeengebracht is door geldelijke bijdragen van sponsoren, de entreegelden en de verdubbeling daarvan door 't Podium, de loterij voor uren gratis bowlen, het kin- derschminken en de laat-maar-zit- ten-euro's bij de muntenverkoop. Daarbovenop kwam nog een che que van de firma Flexmax van 2000.00, waarmee het totaal kwam op 5152.00 euro. Het con cert begon dreunend met een per cussiegroep uit Deurne, die een waar trommelfestijn ten beste gaf. Daarna was er een optreden van de goochelaar/buikspreken Rinaldo uit Venlo, die niet alleen de kinderen maar ook de volwas senen uitstekend wist te verma ken met zijn act. Matzko uit Eindhoven en BOB uit Venray brachten muziek, die er bij de jongeren in ging als koek. Ook de bekende Venrayse zanger Geert Pelzer zette zijn beste beentje voor en zijn beste stem op voor het goede doel. De absolute topper was de band Patatje metaal, die een wervelen de show bracht. April Fools sloot de rij van artiesten in de kleine uurtjes. Alle artiesten en de mede werkers van Café 't Podium werk ten belangeloos en met veel ple zier mee. Een fotoreportage van dit concert is te vinden op www.music4asia-onlinetk Kent u de winteravondlezingen van Rabobank Venray Meerlo- Wanssum? Een winteravondlezing is een bijeenkomst voor de leden van de Rabobank waarbij een gerenommeerde spreker uitgeno digd wordt om te vertellen over een interessant thema. Wegens succes organiseert de Rabobank ook dit jaar op 25 januari en 21 februari een winteravondlezing. Beide avonden worden gehouden in de Schouwburg in Venray. Om 20.00 uur start de lezing. De avon den worden rond 22.00 uur afge sloten. Dinsdag 25 januari 2005, Schouwburg Venray, 20.00 uur. Voor deze avond is Hans Slim uit genodigd. Misschien kent u hem al Hij heeft namelijk ook een korte presentatie gegeven tijdens het seminar voor 'starters op de huizenmarkt' in oktober van 2004. Hans Slim neemt de aanwe zigen in een inspirerende presen tatie mee in de wereld van de bin nenhuisarchitectuur. Voorbeelden, grappige anekdo tes, bijzondere verhalen en natuurlijk veel direct bruikbare woontips passeren de revue. Hans Slim schreef verschillende boeken waaronder het succesvolle 'van woonhuis tot droomhuis'. Hij was zeer intensief betrokken bij diver se woonprogramma's op televisie (bijv. TV-Woonmagazine, Eigen Huis Tuin, Koffietijd en Klussen Wonen). Daarnaast geeft hij persoonlijke adviezen en verzorgt hij cursussen. Maandag 21 februari 2005, Schouwburg Venray, 20.00 uur. De tweede winteravondlezing wordt verzorgd door prof. dr. Maarten van Rossem. iMaarten van Rossem is bijzonder hoogleraar Nederlandse Cultuur aan de Universiteit van Utrecht, vak groep Geschiedenis. Zijn bijzon dere belangstelling gaat uit naar aspecten van de hedendaagse geschiedenis. Hij is een veelge vraagd commentator bij radio en t.v. programma's en schrijft columns in o.a. de Volkskrant. Maarten van Rossem is een geren ommeerd 'Amerika-deskundige'. Over dit laatste onderwerp zal zijn presentatie dan ook met name gaan. Heeft u geen uitnodiging ont vangen, maar wel interesse om de avond bij te wonen, dan kunt u dat laten weten via telefoonnum mer (0478) 530 300 of e-mail: communicatie@vmw. rabobank. nl De politie zoekt getuigen van een poging tot beroving van een 45-jarige man uit Venray. Daarbij liep het slachtoffer letsel op in zijn gezicht. In de nacht van maandag op dinsdag fietste hij via de Stationsweg richting het Antoniusveld. Op de kruising van de Stationsweg met de Oostsingel stonden drie personen. Toen hij ze voorbij wilde fietsen kreeg hij een klap in zijn gezicht en viel op de grond. Ze vroegen hem om geld. Aangezien het slachtoffer geen geld had ging hij er met zijn fiets vandoor. Thuis belde hij de politie die verder onderzoek instelt. De man liep onder andere kinletsel, een gekneusde kaak en een gebroken tand op. Hij is aan zijn verwondingen behandeld. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met de politie basis eenheid Venray-Centrum via 0900-8844. De politie heeft maandagmid dag assistentie verleend bij een verkeersongeval op de Spoorstraat in Tienray. Bij het ongeval is een 44-jarige vrouw uit Meerlo gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 15:30 urn- toen een 74-jarige automobiliste uit Tienray over de Spoorstraat richting Horst reed. Ze wilde linksaf de Mackayweg inrijden. Uit tegenovergestelde richting kwamen een aantal fietsers en ze dacht dat er verder geen verkeer meer reed. Toen ze daadwerkelijk linksaf sloeg zag ze de 44-jarige automobiliste, vermoedelijk ook door de laagstaande zon, over het hoofd. Zij werd ter observatie met borst- en armletsel opgenomen in het ziekenhuis. De politie heeft donderdag en vrijdag twee jongens en een meis je uit Venray in de leeftijd van 13 en 16 jaar aangehouden op ver denking van een woninginbraak op dinsdag in de Wagnerstraat. Een bewoner van het huis kwam thuis toen hij de jongeren in het huis zag. Daarop heeft de jeugd de deur dichtgehouden zodat de bewoner niet naar binnen kon en zijn ze gevlucht via een raam. Daarbij hebben ze een gsm, een zilveren ring en een etui met schrijfinhoud meegenomen. Nadat de politie werd gewaar schuwd is er een onderzoek inge steld. Dit heeft geleid tot aanhou ding van de drie verdachten. Vervolgens is het driespan voor geleid en overgebracht naar het politiebureau waar ze nog vastzit ten voor nader onderzoek. De actie van bioscoop Luxor Theaters in Venray voor de getroffenen van de zware zeebe ving bij het Indonesische eiland Sumatra heeft 1500 euro opgele verd. De bioscoop stelde diverse filmposters beschikbaar, die voor minimaal 10 euro per stuk ver kocht werden. Het klapstuk van de verkoopactie was een doek van Lord of the Rings dat tegen opbod werd verkocht en liefst 75, 50 euro opleverde voor giro 555 In totaal heeft de gezamenlijke actie van de bioscopen in Venray, Weert. Reuver en Roermond 4500 euro opgebracht. Dit bedrag is overgemaakt op giro 555. PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fhx 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Chnst van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Thrieven op aanvraag e-mail: advertentie@vandemnunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Veispreidmgsbureau Periodiek Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 18,95 (postcode 58..) 33,50 (overige binnenland)

Peel en Maas | 2005 | | pagina 3