Lekker meezingen met Koos Albers en Corrie Konings Willibrordus, Leonardus en Goar de heiligen van Meerlo-Wanssum 'De Gelukkige Mandarijn' in Schouwburg Venray Eerbetoon aan Rowwen Hèze en Normaal Internet workshops in de bieb Edelsmeedkunst in de Locht Expositie bibliotheek Lezing Groei Bloei Metanoia Lezing Uilenwerkgroep Expositie Toon Hermans Huis na 8 PEEL EN MAAS SSI aaij- met (78- i 17, Donderdag 6 januari 2005 - Pagi lina 9 WinterZon Festival op zondag 27 februari 2005 Koos Albers, de Sjonnies, Corrie Konings, Ame Janssen, de Boem Box Band en orkest Wooden Chain; het is slechts een kleine greep uit het artie stenarsenaal dat op zondag 27 februari 2005 te zien en te horen is tijdens het Winter zon Festival in de Bloemenvei ling Flora Holland te Venlo. Het WinterZon Festival wordt tweejaarlijks op touw gezet voor gehandicapten met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Het muzikale festijn begint 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het WinterZon Festival wordt georganiseerd voor gehandicap ten met een verstandelijke, beper king, die vaak ook nog gekluisterd zijn aan een rolstoel of een bed. Dit maakt het voor hen onmoge lijk om naar een 'gewoon' concert te gaan. Het WinterZon Festival houdt daar bewust rekening mee en kiest voor een locatie waar onder meer bussen de hal in kun nen rijden en speciale verzor gingsruimten en toiletten zijn. Ook de prijs, een kaartje kost op zondag 27 februari slechts 8, 50 euro en een consumptie 1,30 euro, is aangepast. Dat deze formule werkt, blijkt uit de massale belangstelling. De bezoekers komen uit alle delen van het land naar Venlo. Dit bete kent dat het WinterZon Festival inmiddels in heel Nederland bekend is. Het programma was de afgelopen jaren zo attractief, met onder meer optredens van Frans Bauer, Bonnie St. Claire en Den- nie Christian, dat zelfs veel niet- gehandicapten kaartjes probeer den te bemachtigen. De organisatie kan deze aanvragen niet honoreren, omdat heUWin- terZon Festival echt alleen bestemd is voor deze groep gehandicapten. Het WinterZon Festival wordt georganiseerd door O. V. Concor- dia'62 Horst en de Rotaryclub Corry Konings is één van de topartiesten die optreden tijdens het WinterZon Festival voor mensen met een verstandelijke beperking. Horst/Sevenum/Maasdorpen in samenwerking met Flora Holland. Flet prachtig verhaal van de Drie Heiligen Theo van de Voort, zaliger, uit Tienray heeft voor het nage slacht veel bewaard. Zo heeft hij een Volkskundig ABC van de gemeente Meerlo-Wanssum gemaakt. Daarin staat een schat aan volkskundige weet jes. Interessant zijn ook de volksverhalen die hij erin heeft opgenomen. Van de Voort ging met bandrecorder de boer op en hoorde de verhalen van de ouderen van toen. Een van die verhalen gaat over de drie hei ligen die ieder een eigen kapel hebben in de gemeente Meerlo- Wanssum: in Geijsteren (Sint Willibrordus), in Wanssum (Sint Leonardus) en in Meerlo (Sint Goar). Het verhaal is onlangs voorgedragen tijdens een Literaire Proeverij in res taurant Tante Jet in Blitterswij- ck. Het Volkskundig ABC is uit gegeven bij gelegenheid van het afscheid van burgemeester drs. M.J.A. Dittrich in 1985. j Het volgende verhaal heeft zijn bestaan niet te danken aan de j bedoeling te spotten met heiligen, noch aan het feitr, dat de mensen de heilige wil kleineren of belache- j lijk wil maken, maar het is slechts j een demonstratie van de gemoede- lijkheid, waarmee de mensen met I dé heiligen en hét heilige omgin gen. i Het laat zien hoe dicht de heili- I gen bij de mensen stonden en hoe i dicht het volk zich bij die heiligen voelde staan. Het is slechts een uiting van het gevoel van bij elkaar te horen, zij, de heiligen en wij, de mensen. Zij en wij horen bij elkaar. Want ook zij waren eens mens voor ze heilig werden. Bovendien dient men, voordat een veroordeling uit- f gesproken wordt, te overwegen j dat een lekker wat-aangeschoten- j zijn in de ogen van de mensen in die tijd werkelijk niet als een mis- daad werd beschouwd werd. Inte gendeel! Uit dit weten en dit gevoelen is het volksverhaal ontstaan dat de I mensen in het begin van de vorige eeuw in deze streek aan elkaar doorgaven. HET VERHAAL Met z'n drieën zakten ze langs de Maas naar het zuiden. Willi brord, LeonarcT en Goar. In de buurt van Cuyk hadden ze elkan der ontmoet. Dat was wel een wonderlijk toeval, maar wonderlij ke zaken komen in verhalen over heiligen wel vaker voor. Eerst waren ze samen bij Agatha, daar in de omgeving, wezen buurten. Wil- librord kende haar al van zijn ande re reizen in het zuiden. Ze hadden bij Agatha gegeten en de goede kruik wijn, die zij erbij presenteer de, had hen voortreffelijk gesmaakt. Ze voelden zich althans een beetje duizelig, maar lekker opgemonterd, toen ze de tocht voortzetten in zuidelijke richting. Ze vertelden elkaar vrolijke verha len, zoals mannen met wijn op kunnen, en lachten soms, dat 't klonk door de bossen. Toen ze echter in Maashees aan kwamen voelde Willibrord, de oudste van het stel, dat de wijn hem in de benen was gezakt. Ze voelden aan als lood. Daarom stel de hij voor om even rechts aan te houden en de bossen in te gaan. Hij kende hier de weg immers. In het bos was een bron waar hij wel eens had gepreekt en gedoopt. Dat was niet ver weg. Bij de bron in het zand aangeko men dronken ze eerst van het koele heldere water om hun dorst te lessen. Intussen viel Willibrord in slaap. De anderen echter wilden doorlopen, want hun doel lag nog een heel eindweg. Ze probeerden Willibrord wakker te maken. Tevergeefs! Hij sliep als een blok! 't Lukte niet. "Dan gaan wij maar verder", zei Goar, de jongste van het stel. Eerst liepen ze in de richting van de Maas, want langs de Maas zou den ze hun weg wel vinden. Toen ze in Geijsteren uit de bossen kwa men, zagen ze in de verte de Maas liggen. Dus stevenden ze in de richting van de rivier. Elk kwartier werden de benen van Leonard echter zwaarder en zwaarder en toen zij in Wanssum, in de buurt van de kerk kwamen, sleepte hij ze nog slechts met veel moeite mee, Ook hij gaf het op en ging languit in het gras liggen snur ken. "Ik laat ook hem liggen", zei Goar, die een Duiter van langs de Rijn was en wel wijn gewend was in zijn vaderland. "Ik sjok wel door." Sjokken, ja inderdaad. Dat was het, sjokken, maar Goar zette door. Hij liep evenwijdig aan de Grote Molenbeek langs het broek in zuidelijke richting van 't Kasteel- ke in Meerlo. Maar zo ver kwam hij echter niet. Ook zijn benen lieten hem in de steek. In een heuvelach tig bosje niet ver van de beek, daar Bij de Sint-Goarkapel in Meer lo wordt regelmatig een open luchtmis gehouden. waar een put stond, gaf hij het op en weldra was ook hij naar het dromenland vertrokken. Op de plaatsen waar de drie geloofsverkondigers hun roes en vermoeidheid uitsliepen, bouw den de mensen later, toen zij alle drie heilig waren, een kapel te hunner ere. De kapelletjes van Sint Willibror dus in Geijsteren, Sint Leonardus in Wanssum en St. Goar (of Sint Gewier, zoals de volksmond zegt) bestaan nog steeds. En Agatha, de wijnschenkster, kreeg een plaats naar haar vernoemd: Sint Agatha. Tot zover het volksverhaal. Vol gens Theo van de Voort is er nog een tweede versie van dit verhaal, zo tekende hij op uit de mond van G. Rutten (Bzn) uit Wanssum. Die vertelde dat de inhoud van het ver haal hetzelfde was, maar dat het zich geografisch gezien in omge keerde volgorde afspeelde. Vol gens Rutten kwamen de heiligen uit het zuiden en waren ze op de borrel geweest in Baarlo bij Sint Oeike (Sint-Oda). Ze reisden daar na naar het Noorden en het eerst viel St. Goar af, gevolgd door Leo nardus en ten slotte Willibrordus: Dinsdag 11 januari De Gelukkige Mandarijn heet de nieuwe voorstelling van auteur Frank Houtappels, bekend als (co)-scenarist van tv-series als Hertenkamp, TV7 en van de theater- en filmbe werking van 'Ja zuster, Neè zuster'. De regie is in handen van alleskunner Porgy Frans- sen, die eerder 'Herfst in Riga' regisseerde en tevens als acteur en theatermaker bij muziektheatergezelschap Orkater werkzaam is, waar hij onder meer speelde in de derde theaterkomedie Van Houtappels, na 'De Potvis' en 'aan het Eind van de Asperge- tijd'. De Gelukkige Mandarijn is een spannend stuk, met een Hollands sausje. Een voor een mogen de acteurs hun motief uit de doeken doen en gaandeweg vragen ze zich met groeiende achterdocht af wie ze toch heeft uitgenodigd in het inmiddels vervallen restaurant. Om beurten zingen ze ook een lied, terwijl overige castleden gekke dansen doen. De Gelukkige Mandarijn, met Alex Klaasen, Nina Deuss, Lottie Hellingman, Martine Sandifort en Ellen Pieters. Vanaf het moment dat vijf ex-medewerkers van het Chinese restaurant De Gelukkige Mandarijn een voor een binnen komen druppelen in het inmid dels gesloten etablissement, hangt er een onheilspellende sfeer. Tien jaar hebben ze elkaar niet gezien en ook nu zitten ze duide lijk niet op elkaar te wachten. Er is echter een groot geheim dat deze mensen aan elkaar verbindt en dat is ook de reden dat ze de anonieme uitnodiging voor deze geheimzinnige reünie toch maar niet genegeerd hebben. Voor informatie over deze en andere theatervoorstellingen kijk ook op de site www.schouw- burgvenray.nl. De voorstelling is op dinsdag 11 januari in Schouw burg Venray te bewonderen. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 8 januari staat café 't Podium vanaf 22.00 uur in het teken van een avondje dialectrock met een eerbetoon aan Normaal en Rowwen Hèze. Snormaal, een initiatief van een paar jongeren uit Venray en omgeving, geeft tij dens het eerste optreden een kijk je in de wereld van Jolink en co. De bandleden hebben individueel ervaringen opgedaan in verschil lende bands en nu de handen ineengeslagen om een eerbetoon aan Normaal te brengen. Polo'n Hèze is een project van Buiten westen. De band brengt deze avond de heetste nummers van Rowwen Hèze, en daarmee een avond feest! Buitenwesten is van oorsprong een feestband en heeft als slogan: je beleefde nog nooit een feest als je niet buitenwesten bent geweest. Buitenwesten speelde altijd al een aantal covers van Rowwen Hèze en heeft het idee opgepakt om een eerbetoon aan de Limburgse dialectband te brengen middels het project Polo'n Hèze. Meer informatie over deze optredens of andere optredens in café 't Podium is te vinden op www.podiumvenray.nl onder de kop agenda. Zondag 9 januari is café 't Podi um vanaf 15.00 uur geopend in verband met een benefietconcert voor Azië. Zondag 30 januari organiseert café 't Podium weer een Nakse Dakrame Festival, het buutreed- nersfestival van Venray en de per fecte opwarmer voor de vastelao- vend. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Frieties Venray en Café 't Podium. In de Venrayse Bibliotheek is het internetgebruik door kinderen, jongeren en volwas senen al helemaal ingebur gerd. Kinderen tot en met 11 jaar kunnen gratis internetten (per kind maximaal een kwar tier per dag) en vanaf 12 jaar kost dit 0,75 euro per kwar tier. Volwassenen kunnen maximaal een halfuur gebruikmaken van een inter- net-pc, als er geen reservering is kan het gebruik van de pc met een halfuur verlengd wor den. Ook thuis komen er nog dage lijks nieuwe internetgebruikers bij. Omdat nog niet iedereen vaar dig is in het gebruik van internet, en/of nog niet voldoende bekend is met de onbegrensde mogelijk heden ervan, organiseert de Bibli otheek Venray in samenwerking met Computerclub Regio Venray workshops internet en e-mail. Deze workshops zijn bedoeld voor beginners, die hun compu ter aan en uit kunnen zetten, en met een muis kunnen omgaan. Iedereen kan zich inschrijven voor deze workshops. Er worden twee verschillende workshops gegeven: internet en e-mail. Bij de workshop internet is speciaal aandacht voor de vele mogelijkheden die internet te bie den heeft. Er wordt geleerd te sur fen op het web, hoe een www- adres is samengesteld, verschillende zoekmanieren en handige adressen, tips en advie zen. Er wordt meteen al zelf geoe fend aan de hand van zoekop drachten. Bij de workshop e-mail wordt geleerd hoe elektronische post wordt gemaakt, verstuurd en ontvangen. Ook hier worden veel tips en adviezen gegeven, en in het praktische gedeelte al meteen geoefend. Bij elke workshop hoort een reader met informatie om thuis nog eens na te lezen, of om leuke tips of www-adressen in op te zoeken. De kosten bedragen 7,50 euro per workshop. Folders en inschrijfformulieren zijn verkrijg baar in de bibliotheek. Aanmel den voor de workshops kan mon deling in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Schriftelijk via het inschrijfformulier, telefonisch 0478 581970 (bibliotheek) of 06- 23873178 (CRV). En via e-mail obvenray@obvenray.nl of crv@isonzeclub.nl. Data van de workshops "Internet" zijn maan dag 10 januari van 19-00-21.00 uur en woensdag 16 februari van 9.00-11.00 uur. Data van de workshops "E-mail" zijn maandag 17 januari van 19.00-21.00 uur en woensdag 23 februari van 9 00- 11.00 uur. De openingstijden van de bibli otheek zijn dinsdag t/m donder dag van 11.00-18.00 uur, vrijdag van 11.00-21.00 uur en zaterdag van 11.00-14.00 uur. Vrijdag 24 december sluit de bibliotheek om 16.00 uur. De nieuwe openingstij den die m.i.v. 1 januari 2005 gel den, zijn te vinden op de website www.obvenray.nl. De periode van de "twaalf hei lige dagen" tussen Kerstmis en Driekoningen wordt op 9 januari in de Locht afgesloten. Op deze zondag zijn nog in alle gebouwen van het museum versieringen aangebracht. Rond de schaaps kooi houden herders de wacht bij hun schapen en in het knusse bakhuisje worden bij warm hout vuur verhalen verteld. Zeer bij zonder is de presentatie van edel smeedkunst door kunstenares Ine van Bereken. Er worden diverse sieraden getoond waarin kleine maaskeitjes zijn verwerkt. Gedemonstreerd wordt hoe sie raden of onderdelen daarvan in speciale vormen worden gego ten. Tevens worden schaaltjes gemaakt door het metaal te "drij ven". Aansluitend bij dit kunstzin nig ambacht mogen kinderen zondagmiddag maaskeitjes beschilderen Het museum is geo pend op dinsdag, donderdag en zondag van 14.00-17.00 u (www.delocht.nl) Van 5 tot 31 januari is in Biblio theek Venray tijdens de openings uren de expositie 'Terug bij de Bron 2 - Het lied van de Blauwe Vogel' te bezichtigen. Schilderij en, hoekenrondmakers, tekenin gen, verhalen, objecten, boekjes en meer van het Kalepeb Collec tief. Een jaar en een dag lag een kind te slapen onder een boom, toen er een blauwe vogel kwam aangevlogen. 'Hé dromertje!", riep ze naar het kind. "Wakker worden!" Ze zong haar lied en het kind luisterde maar half, want het had de slaap nog in de oren. Daar na wilde het ineens van alles zelf gaan maken: muziek, meubels, kleren, zelfs huizen en alles wat het kind maakte kon spreken en vertelde een verhaal: dat was het lied van de Blauwe vogel. De bibliotheek is geopend maandag van 13-00-17.30, dins dag 11.00-17.30, woensdag 11.00- 17.30, donderdag 13.00-17.30, vrijdag 11.00-20.00 en zaterdag van 11.00-14.00 uur. Samen met IVN Geijsteren-Venray organiseert de Uilenwerkgroep Maas Peel regelmatig een (dia-)lezing. Maandag 17 januari vindt in zaal 't Trefpunt in Geijsteren een lezing plaats, die wordt verzorgd door Hans Gert Sürgers uit Kevelaer. Hij heeft een verzameling unie ke dia's, die liij tijdens de laatste drie decennia maakte. Het onder werp van de lezing is: 'Vogel unserer Heimat'. Een aanrader voor de echte vogelaar. Iedereen, vooral jonge mensen, die interesse heeft in de activiteiten van de Uilenwerkgroep Maas Peel, kan contact opne men met Leo Janssen, tel: 06-53693428. Groei Bloei afdeling Deurne houdt op woensdag 12 januari een lezing die wordt verzorgd door mevrouw Hanneke van Dijk, met als onderwerp 'Eettuin: kruiden, groenten en hun toepas singen ook in decoratieve tui nen'. We weten allemaal dat een moestuin is om uit te eten en een siertuin mooi om naar te kijken. De eettuin is een combinatie van zowel mooi om naar te kijken als lekker om op te eten. Groenten, fruit en kruiden worden zo gecombineerd dat er elk jaargetij de iets moois in de tuin is om te zien. De kunst is om van al dat moois niet alleen zomaar te genieten, maar ook om het op te eten. Dit varieert van een paar groentenplanten in de border en een kruisbes op stam tot een tuin die alleen maar uit eetbare bloe men en groenten bestaat en waar Wonen Venray houdt van 3 januari tot 28 februari een exposi tie van Frans Klerkx in de hal van hun kantoor aan de Plataanstraat 15 in Venray. De openingstijden zijn van maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 en op vrijdag van 8.30-12.30. alle bomen fruitbomen zijn. De lezing begint om 20.00 uur in het Gerardushuis, Parkstraat 2 in Walsberg. Voor niet-leden is de entree 2,50 euro. In het Toon Hermans Huis, een (inloop)huis voor mensen met kanker en hun naasten, wordt op 18 januari om 14.00 een lezing gehouden door P. Vroegop, kli nisch en GZ-psycholoog/psychot- herpeut, met als titel: 'Kanker en het Sneeuwwitje motief. Kanker, een uitdaging?' De lezing is gebaseerd op erva ringen met patiënten voor wie de ziekte een impuls betekende om bij zichzelf stil te staan, waardoor een verandering in hun leven ingeluid werd. Psychologisch tot (meer) leven komen. De spreker ordent zijn ervaringen aan de hand van thema's van hét sprook je van Sneeuwwitje. U vindt het Toon Hermans Huis aan de Nieuwstraat 41 a in Venlo. U kunt zich tot één week voor aanvang van de lezing (gratis) aanmelden via 077-3211433. Boekrecensie in Peel en Maas Een kwaliteit van Jan Fou- draine als schrijver is dat hij helder kan samenvatten wat ogenschijnlijk gecompliceerd lijkt. Hij gaat snel naar de kern en windt er geen doekjes om. Dat was al het geval in 'Wie is van hout?' (1971), een boek waarin hij het medisch-ziekte- kundig model in de psychia trie fel bekritiseerde en waar van, alleen al in Nederland, meer dan 200.000 exemplaren werden verkocht. De vraag die in "Metanoia' cen traal staat is: 'Wat is de werkelijke identiteit van de mens?' Die zoge naamde 'identiteit' blijkt geheel anders te zijn dan in de huidige psychiatrie en psychologie wordt aangenomen. Het antwoord op de fundamentele vraag: 'Wie of wat ben ik?' zal zich pas openbaren als al het zoeken uit de mens verwij derd is. Dan houdt innerlijke tijd op te bestaan en is er een ver vloeien in het tijdloze nu. In dit boek wordt opnieuw de vraag gesteld: "Wie is er nu eigenlijk krankzinnig?' Het antwoord is onverwacht en schokkend. 'Metanoia' is Foudraine's meester lijke, kernachtige en verrassende samenvatting van een zoektocht. Dit boek is te koop in boekhan del Van den Munckhof. Prijs: 15.95 euro.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 9