Onderzoek naar regionale eetcultuur Y 'Wanssum helpt Nias' Jubilaris Ben Cox bezorgt 175.000ste ton voer Samen ontbijten op school Spontane actie in Meerlo Emma wint hoofdprijs Boek Tienray rubriek Bedplassen? PEEL EN MAAS T Donderdag 6 januari 2005 - Pagina 8| Informanten gezocht De tweede trekking van de najaarsacties die de ondernemers van Meerlo en Wanssum hebben opgezet, is geweest. De hoofd prijs, een reischeque van 500 euro, is gewonnen dooor Emma Jenneskens uit Meerlo. den gewonnen door G. Wijnho ven uit Blitterswijck, E.Rossel uit Meerlo, M.Coenders uit Wans sum, R.Rongen uit Wanssum, M.Bruijsten uit Meerlo, C.Logister uit Meerlo en Marlies van Schen- del uit Meerlo Verloskundigenpraktijk Horst en J Maasdorpen. Gemeenten Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum. Margo Vermazeren, Almut Raaij- makers, Marlon Theunissen en Marjon Truijen. U kunt in alle gevallen bellen met tel.nr: 077-3981450 b.g.g. 0478- 522222. Voor het maken van afspraken kunt.u het beste bellen op dinsdag, woensdagmorgen of donderdag. Huisartsenpraktijk Meerlo, Pas toor Janssenstraat 3, 5864 BL Meerlo, tel: 691367 Spoedgevallen: tel: 692300; tij dens de uren dat de praktijk geo pend is. Artsen: J.F.H. van Arens- bergen, F.J.P. van Arensbergen Spreekuren: uitsluitend op afspraak Apotheek Maasdorpen: Beatrixstraat la, 5864 AG Meer lo, tel: 530080 Openingstijdens ma-vrij van 8.30- té 17.30 uur, za van 10.00-12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur, zo van 12.00-13.00 uur, spoedrecep- ten: Apotheek Antoniusveld, Sta tionsstraat 60d Venray. EHBO: Secr: Oude Heerweg 30, 5863 AE Blitterswijck, tel: 531346 en one ner I gin: Oo! I zon eur eur Fysiotherapie: i E Praktijk voor fysiotherapie Meer- uit lo-Wanssum, Constantijnstraat 7, be2 5864 BJ Meerlo, tel: 691726, fax: 692626, e-mail: fysiomeerlo@het- net.nl Psycholoog/ -therapeut: Mw A.G.M. van Mieghem-Smo- 1 renburg, Legert 15, 5866 CG, Swolgen, tel: 692532, e-mail: mieghem@worldonline.nl. Spreekuur: volgens afspraak. van ker inn bek afg. oni Bat RIAGG: i org RIAGG Noord-Limburg, Hogeweg 1 nie 99, Postbus 242, 5900 AE Venlo, ter! tel: 077-3550222. Geopend: ma bes t/m vr 8.30-17 30 uur In deze stichting zijn ondergebracht: kin- der- en jeugdzorg, volwassenen- zorg, ouderenzorg, preventie en dienstverlening. Praktijk voor psychotherapie en bewustzijn, mw D. Van Dijk, Mgr. Aertsstraat 51, 5866 BG Swolgen, tel: 077-4632297. Kruisvereniging: Het Groene Kruis Noord-Lim burg, Drie Decembersingel 48, Postbus 3165, 5902 RG Venlo. Bureau Klantenservice: bereik baar tijdens kantooruren (inclu sief ledenadministratie), tel: 077- 3209595. Rode Kruis: Nederlandse Rode Kruis, uj( afdeling Meerlo sja Gebouw: Dorpbroekstraat 9a, ^jj 5864 CP Meerlo, tel: 692755. de Secretaris: W. Baken, Hoofdstraat ge 40a, 5864 BG Meerlo. Tandartsen: ïes S. H. Tan, De Kievit 8a, 5864 BX vo Meerlo, tel: 692231 Spreekuur: °P volgens afspraak. mt j en Hulpverlening ou Kindertelefoon, tel: 0800-0432 ve (dagelijks bereikbaar van 14.00 lig tot 20.00 uur) he SOS Telefonische Hulpdienst: W 077-3548888 W Buro Slachtofferhulp Noord- en (Si Midden-Limburg, (Si tel: 077-3548030 or Buro Jeugdzorg, Noorderhof 14, ee 5804 BV Venray, tel: 517484 tai Advies- en Meldpunt Kindermis- ck handeling, Postbus 219, 5913 ST ge Venlo, tel: 077-3875829. ht CAD Noord-Limburg, verslavings- dr zorg, tel: 077-3548200. Ziekenvervoer: 077-3575757 Ongevallen: 112 be nc Nationale Vereniging <je De Zonnebloem y;] Afdeling De Driehoek Meerlo- ee Tienray-Swolgen, Secretaris: jji] I.B.A. Arts, Generaal Dempsy- dé straat 21, 5866 BM Swolgen, Tel. 0478-692028. Voor bezoekwerk: tel. 0478-692364 Synthese unit Horst Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 077- 3978505, email: unithorst@synthese.nl. www.synthese.nl Ouderenadviseur voor infor matie, advies en bemiddeling. Voor tel. afspraak 077-3978500. g( Steunpunt voor Mantelzor- ck gers. Inloopbijeenkomst elke derde dinsdag van de maand van di 10.00 - 12.00 uur. Tevens op die d: dag avondopenstelling van 19 30 - gc 21.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 077- 3978500. Spreekuur op maandag t/m vrij dag van 09 00-10.00 uur. Vrijwilligerscentrale. Ope ningstijden: ma., di. en do. van 10.00-12.30 uur. Als er een baby wordt gebo ren, is er beschuit met muis jes. Op verjaardagen is er vlaai of taart. Na een begrafenis is er een koffietafel. Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. We staan er vaak niet eens meer bij stil dat bij belangrijke mijlpalen in een mensenleven vaste eet- en drinkgewoontes horen. Maar is dat altijd zo geweest? Zijn er in de loop der tijden dingen veranderd? Zijn (waren) die gewoontes in de stad eigenlijk hetzelfde als op het platte land? Gaat (ging) het er bij een fabrieksarbeider anders aan toe dan bij pakweg een nota ris? Met dit soort vragen houdt historicus Rob van der Heijden uit Meerlo zich bezig. In het kader van een Europees onderzoek naar regionale eet cultuur neemt hij Limburg voor zijn rekerting. Hij is op zoek naar mensen die hem de benodigde informatie kunnen verschaffen. Iedereen kan wel op zijn klom pen aanvoelen dat er de afgelo pen eeuw veel is veranderd in de eetcultuur. Maar per streek en per sociale klasse zijn er grote ver schillen in tempo, mate en precie ze aard van die veranderingen. En juist die verschillen moet een onderzoek van de universiteiten van Leuven en Tilburg aan het licht brengen. In de Belgische provincies Antwerpen, Brabant en Limburg en de Nederlandse provincies Brabant en Limburg worden mensen geïnterviewd over eetgewoontes. Niet alleen die van henzelf, maar ook die van hun ouders, grootouders, kinde ren en kleinkinderen. In Neder lands-Limburg wordt het onder zoek, een project met financiële steun van de Europese Unie, uit gevoerd door historicus Rob van der Heijden uit Meerlo. Hoe kwam men eigenlijk uitgerekend bij hem terecht? "In het verleden heb ik onderzoek gedaan naar de eetgewoontes in het Geuldal. interviews met mensen uit ver schillende lagen van de bevolking aan de hand van vragenlijsten. De resultaten daarvan zijn gepubli ceerd en zo is men mij denk ik op het spoor gekomen." Doel van het onderzoek is het opsporen en vastleggen van regio nale eet- en drinkgewoonten. Rob van der Heijden: "We vragen men sen hoe ze belangrijke mijlpalen in hun leven vieren en vierden. Je moet daarbij bijvoorbeeld denken aan geboorte en overlijden, doop en communie, verloving en huwe lijk. Onze belangstelling richt zich dan voornamelijk op de eet- en Rob van der Heijden: "We vragen mensen hoe ze belangrijke mijl palen in hun leven vieren en vierden. Je moet daarbij bijvoorbeeld denken aan geboorte en overlijden, doop en communie, verloving en huwelijk. Onze belangstelling richt zich dan voornamelijk op de eet- en drinkgewoonten bij die gelegenheden. drinkgewoonten bij die gelegen heden. Het gaat trouwens niet alleen om dingen die zijn veran derd. We zijn ook geïnteresseerd in wat hetzelfde is gebleven." Hoe gaat Rob van der Heijden te werk? "Nadat het eerste con tact is gelegd, bezoek ik de men sen thuis. Als leidraad heb ik een checklist van zaken die ik met de geïnterviewde doorneem. Bij elke mijlpaal in een mensenleven vraag ik naar dingen die met de eet- en drinkgewoonten te maken hebben. Dat loopt uiteen van ingrediënten tot tafelschikking en van de genodigden tot de berei dingswijze. Ook vraag ik altijd of mensen nog foto's, menu's, feest gidsen en dergelijke hebben. Ter plekke maak ik daar dan een foto van. Ze hoeven dus niet bang te zijn dat ze hun spullen niet meer terugkrijgen. Van het gesprek maak ik een verslag Voordat dat definitief wordt, laat ik het de geïnterviewde eerst lezen." Wat voor eisen stelt hij aan zijn gesprekspartners? "'Eisen' is niet het goede woord, maar ik praat het liefst met mensen die tussen 1920 en 1945 zijn geboren. Met hen bestrijk je een groot deel van de twintigste eeuw. Ik vraag hen namelijk ook om iets te vertellen over de eetcultuur van hun groot ouders en ouders en eventueel kinderen en kleinkinderen." Rob van der Heijden is nog op zoek naar mensen die hun mede werking willen verlenen: "Uit welk milieu iemand afkomstig is, maakt absoluut niet uit. Als hij of zij maar over zijn of haar eigen eetervaringen wil vertellen. Indien gewenst, kan dat ook met partner of een of meerdere broers of zusters. Het enige dat echt noodzakelijk is, is dat de mensen met wie ik praat hier in de streek zijn geboren en getogen. Waar ik overigens specifiek naar op zoek ben, zijn vrouwen die vroeger bij speciale gelegenheden bij mensen aan huis gingen koken." Geïnterviewden hoeven niet bang te zijn voor schending van mensen uitdrukkelijke toestem ming hebben verleend, wordt hun naam vermeld." Hoe ziet tenslotte het tijdsche ma eruit? "De interviews staan gepland voor de eerste maanden van het nieuwe jaar. Daarna schrijf ik een rapportage. Die zal, samen met de rapportages van de andere onderzoekers, worden opgenomen in een publicatie die wordt uitgegeven door het CAG te Leuven. In de loop van 2005 moet die publicatie verschijnen. Met de resultaten van mijn onder zoek gaan we trouwens nog iets meer doen. Ze vormen namelijk de basis voor een tentoonstelling over eetcultuur in museum De Locht in Melderslo. De precieze datum van die expositie moeten we nog bepalen." Wie medewerking wil verlenen aan het onderzoek naar regionale eetcultuur, kan contact opnemen met Rob van der Heijden (Hoofd- Najaarsactie ondernemers hun privacy, zo verzekert Rob van .^sjtraal 23, 58.64 gC Meerlo, tel. der Heijden: "De resultaten wor- ej347&6j^l §69e-mail: den anoniem verwerkt. Alleen als lirhetTe@xs4aU:nl). Eind december 2004 ver scheen het boek 'Ook aan Tienray ging de oorlog niet ongemerkt voorbij', geschre ven door Harrie Raaijmakers. In het boek worden de gebeur tenissen in de Tweede Wereld oorlog in Tienray beschreven waaronder het werk van de verzetsgroep Tienray, die veel Franse krijgsgevangen hielp, twee Amerikaanse vliegeniers en bijna tweehonderd joodse kinderen en volwassenen. Vooral over de joodse kinderen zijn veel bijzonderheden achter haald en beschreven. Er is ook aandacht besteed aan de rol die de vefrader van die kinderen speelde. Verder is onderzoek gedaan naar de tientallen Tienray- se dwangarbeiders, die kort voor de bevrijding werden opgepakt Veel gegevens zijn geput uit de dagboeken van Sir Hermkens, Teuntje Huberts en de toen pas zestien jarige Jan Reijntjes. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan Topn Emons, die in een dodencel belandde en ook de oorlogsslacht offers zijn niet vergeten. Een register van namen is ach ter in het boek opgenomen. 'Ook aan Tienray ging de oorlog niet ongemerkt voorbij' is vormgege ven en gereproduceerd door Stu dio Michels uit Tienray. Het tach tig pagina's dikke boek op A-4 formaat is alleen verkrijgbaar bij de auteur: Harrie Raaijmakers, Hanna van de Voortplein 8 Tien ray. Telefoon 0478-691446. E-mail: hlj.raaijmakers@hetnet.nl De prijs bedraagt tien euro. Indien u het boek thuisbezorgd wil hebben, komt daar nog drie euro bij voor verzendkosten. Voor nadere informatie: Harrie Raaijmakers, telefoon 0478- 691446. E-mail: hl jraaijmakers@hetnet .nl Fieke van Peer uit Wanssum won een waardebon van 100 euro, H. Sijbers uit Kronenberg een cheque van 50 euro, evenals T.Elbers uit Swolgen, R.van Dijk uit Tienray, de heer of mevrouw Cox uit Wanssum en M.van Osch uit Meerlo. De waar debonnen van 25 euro gingen naar J.Smits uit Meerlo, M.Janssen uit Wanssum, R. van Horck uit Swolgen, L.Gubbels uit Meerlo, familie Thielen uit Meerlo, H. Groetelaers uit Swolgen, T.Hend- rix uit Blitterswijck, J.Strijbosch uit Lottum, R.Bos uit Meerlo, R. v/d Heijden uit Blitterswijck, H.Vissers uit Meerlo, G.Jilesen uit Meerlo, M. Willems uit Blitterswij ck en Els Lamers uit Meerlo. De waardebonnen van 10 euro wer- Sinds jaar en dag is bedplassen een probleem voor zwel ouder als kind. Naast het lichamelijke onge mak zijn er psycho-sociale en emotionele gevolgen. Het kan lei den tót een ernstige verstoring van het gezinsleven en een bedreiging vormen voor een goede persoonlijkheidsontwikke ling. Daarom heeft Groene Kruis Pluspakket de cursus: Droog-bed- training ontwikkeld. Deze cursus start weer in februari in Blerick van 20.00-22.00. Als u meer wilt weten over deze cursus of u zich wilt aanmelden, neem dan con tact op met Groene Kruis Klan tenservice, tel. 077-3209595. Tijdens een nieuwjaarstreffen in sport- en feestzalencomplex 't Brugeind in Meerlo nam An van de Bruggen het initiatief om te 'karaoken' voor de slachtoffers van de zeebeving in Zuidoost- Azië. De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld om te zin gen voor het goede doel of een zangoptreden af te kopen. Er werd onder meer afgesproken dat als een zanger of zangeres zo vals als een kraai zong, dit optreden afgekocht kon worden voor twee euro. Toen een van de aanwezi gen thuis een fototoestel ging halen, kwam bij eetcafé de Hap net Peter van de Water naar bui ten die in het café muziek had gemaakt. Op de vraag of hij enke le muziekstukken wilde spelen voor het goede doel, antwoordde Peter spontaan: "Ja, dat kan ik niet weigeren." De actie leverde 500 euro op. Dit bedrag wordt overge maakt op giro 555. Pater Antoon Rutten wordt al jaren gesteund vanuit zijn geboortedorp Wanssum. De pater van de congregatie van de Kruisheren in Nijmegen werkt al jaren op Sumatra in Indonesië, een land dat ook zwaar is getroffen door de ver woestende zeebeving in de Indische Oceaan. Ook een van de parochies van de Kruishe ren op het Indonesische eiland Nias is niet ontkomen aan de vloedgolf. Vele mensen vonden de dood, de schade is groot. Om de orde van pater Rutten te steunen, is Wanssum inmiddels druk in de weer met de organisatie van verscheide ne inzamelingsacties. Als eer ste wordt donderdagavond in het dorp een collecte op touw gezet. Vanaf 18.00 uur gaan tientallen leden van diverse verenigingen met een collecte bus op pad om huis aan huis geld in te zamelen voor de slachtoffers van de zeebeving op het eiland Nias. De parochie waar Anton Rutten zelf werkzaam is, is gelukkig niet getroffen door de ramp. Waar mogelijk probeert de Wanssumse pater momenteel hulp te bieden aan zijn collega-priesters en slachtoffers in het zwaar getroffen gebied. In het dorp naast hem wonen en werken twee collega's van hem, onder wie pater Cup pen uit Tungelroy. De congrega tie Kruisheren heeft het thuis front van Rutten gevraagd om in actie te komen. "Er zijn veel doden gevallen en de schade is enorm", weet pr-man Dries Albers van het actiecomité. "Wanssum steunt pater Rutten al jaren met zijn projecten in Indo nesië. Nu is het zeker op z'n plaats om iets voor de mensen in de getroffen gebieden te doen. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Met de collecte willen we de Orde van de Kruisheren en de mensen op Nias steunen." Afgelopen weekend staken de Wanssumse verenigingen de kop pen bij elkaar, samen met de fami lie Rutten, de industriële contact groep en de plaatselijke ondernemersvereniging. Tijdens dat overleg besloten alle vereni gingen de hulpactie te ondersteu nen. Naast de gezamenlijke inza melingsactie van donderdagavond zetten ook alle verenigingen indi vidueel allerlei acties om touw om geld in te zamelen voor Nias. Onder het motto 'Wanssum helpt Nias' wordt de hele maand januari geld ingezameld voor de slacht offers op het eiland. Het geld wordt overgemaakt aan pater Rut ten, die zal zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt. Dona ties kunnen ook rechtstreeks wor den gestort op bankrekeningnum mer 140026894 t.n.v. Wanssum Help Nias. SaWeCo Mengvoeders bereikt mijlpaal SaWeCo Mengvoeders bv in Swolgen heeft een bijzonder goed jaar achter de rug. Het bedrijf bereikte een nieuwe mijlpaal in zijn historie. Voor het eerst in zijn bestaan werd de 175.000 ton afzet in één jaar gepasseerd. Dit betekende een groei in de afzet van 13% ten opzichte van 2003. Door de malaise in de pluimveesec tor bleef de groei in deze tak beperkt tot 11%, in het seg ment varkens werd een groei gerealiseerd van 19%. De omzet steeg met ruim 20% als gevolg van de gestegen grond- stofprijzen en de groei in afeet De eer was aan Ben Cox om deze 175.000ste ton te bezorgen. Het bereiken van deze mijlpaal viel namelijk samen met zijn 25- jarig dienstverband als buik chauffeur. Met de slogan 'Ben Energiek en Efficiënt' werd de 175.000ste ton bij de klant bezorgd. Het afgelopen jaar onderging SaWeCo een metamorfose en werd als huiskleur het oranje geïntroduceerd. De 30-jarige moe der, de coöperatie SaWeCo, gaf op haar ledenvergadering medio 2004 het startschot van het 'Oran je-gevoel' voor al haar bedrijven met een wervelende presentatie van ex-Oranje-goalie Hans van Breukelen. Het complete wagen park kreeg een nieuwe oranje uit straling en de standaardwagen werd 32 ton. Op de beurs in Den Bosch werd de slogan 'Energiek en Efficiënt' gepresenteerd. De slogan doet recht aan de effectie ve manier waarop SaWeCo Meng voeders produceert met een omzet van 9.000 ton per persoon en 35.000 ton per bulkauto. De gestage omzetgroei is mede behaald in samenwerking met enkele collega-veevoederbedrij ven. Door productuitwisseling en loonproductie werden zowel op kennis, inkoop, efficiency als pro ductveiligheid grote voordelen Jubilaris Ben Cox van SaWeCo onderweg om de 175.000ste ton voer te bezorgen: een record! behaald. Deze samenwerking noopt tot een verdere uitbreiding van de fabriek, die volgende week van start gaat. Door een uitbrei ding van de verladingscapaciteit van twee naar acht bulkauto's in de voorbelading wordt de effi ciëntie verder verbeterd, evenals de service naar de collega's toe. De prognose voor 2005 gaat uit van een verdere omzetstijging met 5% naar 190.000 ton. De hier mee samenhangende kostenbe sparing wordt direct in de voer- prijs doorberekend, wat borg staat voor een scherpe prijs-kwali- teitverhouding. Doordat de coö peratie SaWeCo tevens succesvol actief is in andere sectoren, onder andere als financiële dienstverle ner met Summa Adviesgroep, is een solide basis geschapen voor een gezond toekomstperspectief van al haar activiteiten. In de SPORT3-gemeenten Meerlo-Wanssum, Horst aan de Maas en Sevenum krijgen ongeveer 550 kinderen van 10 basisscholen op 12, 13 of 14 januari een gezond ontbijt aangeboden als aftrap voor het project Kies voor Hart en Sport. De 10 deelnemende basisscho len staan in een zestal lessen stil bij de werking van het hart, de relatie tussen gezondheid en bewegen en het belang van een gezonde leefstijl. Vanwege toene mende slechte ontbijt gewoonten en overgewicht bij kinderen is er dit schooljaar speciale aandacht voor het thema gezonde voeding. Een goed ontbijt is een goede start. In januari verzorgen diëtisten van de Zorggroep-Noord-Limburg lessen over gezonde voeding en staan ze uitgebreid stil bij goede ontbijtgewoonten. Naast theorie lessen krijgen de leerlingen prak tijkles in de gymzaal van de school. Deze praktijklessen wor den gegeven door een vakleer kracht lichamelijke opvoeding. Het is de bedoeling kinderen te enthousiasmeren en kennis te laten maken met diverse sportmo gelijkheden. Uiteindelijk kan het kind dan straks beter een eigen keuze maken welke sport zijn/haar voorkeur heeft. Vanaf maart tot en met juni 2005 vinden er in de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wans sum en Sevenum sportkennisma kingscursussen plaats bij diverse sportverenigingen en sportaanbie- ders. Het gezonde ontbijt voor de 550 basisschoolleerlingen wordt organisatorisch mede mogelijk gemaakt door ENPE Bakkersland, Thissen Horeca Groothandel BV, ZON veiling en Albert Heyn. Har telijk dank daarvoor

Peel en Maas | 2005 | | pagina 8