Kinderen zamelen geld in voor goede doel Benefietconcert in 't Podium Veulen helpt Azië Udavum Karangal adopteert verwoeste gehuchten Collectes: 3800 euro voor Sri Lanka OTTO Uitzendkracht steunt Azië Bakkers bakken voor slachtoffers Azië Politie steunt goede doel Flessenactie in Oostrum: 180 euro Inzamelings actie MMSK Drumdinic voor Azië Benefietconcert voor Azië in de Evenaar Hulpactie Theobaldusgilde 3ina PEEL EN MAAS Donderdag 6 januari 2005 - Pagina I ^Opbrengst 1250 euro O O O p <-> Renée en Maikel van Rooij en Esther en Dennis Kok uit Venray zamelden de afgelopen dagen het mooie bedrag van 1250 euro in voor de tienduizenden slachtoffers van de zeebeving in Zuidoost-Azië. Op straat werden honderden mensen gevraagd of ze geld wilden storten voor het goede doel. "We hebben in het centrum van Venray en op de Kempweg gecollecteerd", zegt Maikel. 'Waarom? Omdat we het heel erg vinden wat er in die landen is gebeurd. We zagen de beelden op televisie en vonden dat we wat moesten doen.Ester vervolgt: "Iedereen moet geld overmaken op giro 555. Herdenkingsbijeenkomst in Venray De collectes op oudejaars avond en nieuwjaarsdag in de Grote Kerk, Paterskerk en de kerk van Oostrum voor de slachtoffers van de zeebeving in Sri Lanka hebben bijna 3800 euro opgeleverd. Deken Smeets wil de mensen die geld in de collectebus deden via de redactie van Peel en Maas van harte bedanken voor hun bij drage. Ook Anton Thurayappah uit namens de Tamil-gemeen- schap zijn dankbaarheid. "We zijn ontzettend blij met alle steun van uit Venray. De betrokkenheid is groot en ik hoop dat de acties nog meer geld opleveren. De mensen in Sri Lanka kunnen onze hulp erg goéd gebruiken." De hulpactie voor Sri Lanka is overgenomen door verscheidene andere parochies in het dekenaat Venray. Wat de collectes in deze parochies hebben opgeleverd, is nog niet bekend. Wél is zeker dat er aan het eind van de maand een herdenkingsbijeenkomst op touw wordt gezet voor alle slachtoffers van de ramp, waarschijnlijk in de Grote Kerk. De dienst wordt ver zorgd door de Tamil-gemeen- schap in Limburg. De datum van deze bijeenkomst wordt nog nader via Kabelkrant Venray en Peel en Maas bekendgemaakt. Steun de slachtoffers in Sri Lanka. U kunt uw donatie ook overmaken naar TamilKatholiek Zielzorg Nederland, bankreke ningnummer: 18.76.59.281 o.v.v. Noodhulp Sri Lanka. Inlichtingen: Anton Thurayappah, tel: 0478- 589276 of per e mail: antonsu- ki@home.nl. Anton is van plan om binnenkort zelf met een hulp- transport naar Sri Lanka af te rei zen en vraagt uw medewerking. Naast geld voor drinken, (baby)voeding en medicijnen, is vooral ook (schone) zomerkle ding voor de getroffen kinderen van Sri Lanka van harte welkom. Tijdens de Silvesterparty heb ben de feestgangers samen met enkele leden van MMSK St.- Petrus' Banden spontaan een inza melingsactie op touw gezet voor de slachtoffers van de aardbeving in Zuidoost-Azië. De actie heeft 231 euro opgeleverd en dit bedrag zal overgedragen worden aan deken Smeets van de Petrus' Bandenkerk. Negen Oostrumse kinderen hebben zich in de afgelopen dagen ingezet voor de vele slacht offers van de zeebeving in Zuidoost-Azië. Ted verhoeven, Hilde Verhoeven, Luke Verhoeven, Luuk Martens, Jacqueline van de Munckhof, Astrid van de Munckhof, Lizzy Martens, Claudia Claessens en Lisanne Tonnissen zamelen in het hele dorp flessen in en soms kre gen ze van de inwoners van Oostrum spontaan een bedrag in de handen gedrukt voor het goede doel. De flessenactie lever de het mooie bedrag op van 180,05 euro voor giro 555. Alle Poolse medewerkers in dienst van OTTO Uitzend Kracht leveren 5% van hun weeksalaris in voor de slacht offers van de ramp in Azië. De directie van het uitzendbu reau, waarvan het hoofdkan toor in Venray gevestigd is, ondersteunt dit initiatief van haar medewerkers en behalve dat ieder directie- en staflid ook salaris inlevert, wordt het totaalbedrag nog eens verdub beld door de directie. Naar verwachting zal een bedrag van 50.000 euro of meer wor den overgemaakt op giro 555 ten name van de samenwer kende hulporganisaties (SHO). De directie van OTTO Uitzend Kracht doet tevens een persoon lijk appèl op al haar klanten en alle collega-uitzendbureaus om dit initiatief te volgen. Vandaag bena dert de directie van OTTO al haar relaties en collega's om dit initia tief te volgen. Directeur Frank van Gooi: "Als wij met onze medewer kers al 50.000 euro kunnen opha len, dan moet de Nederlandse uit- zendbranche vele tientallen miljoenen kunnen ophalen". De ramp in Azië roept veel emoties op bij de Poolse uitzend krachten, die voornamelijk uit de regio Opole en Silezië komen. In de zomer van 1997 was de toe stand in dat gebied rampzalig door enorme stortbuien en kwam het stroomgebied van de Oder onder water te staan waarbij tien tallen mensen om het leven kwa men. Vandaar dat het initiatief van een aantal medewerkers kwam, die deze ramp van dichtbij heb ben meegemaakt. OTTO doet overigens vanaf haar oprichtingsdatum veel aan liefdadigheid. In 2001 is de OTTO Foundation opgericht, die zich voornamelijk richt Polen, waar een zeer hoge werkloosheid is en 'geen werk geen geld' betekent. Zo worden er jaarlijks duizenden Kerstpakketten uitgedeeld aan arme families, wordt een Kerstdiner gesponsord voor 1.200 daklozen, en krijgen kindertehui zen cadeaus en geld. OTTO Uitzend kracht is de grootste internationale arbeidsbe middelaar van Nederland en werkt voornamelijk in de logis tiek (70%), de industrie (25%) en de tuinbouw (5%). Zaterdag 29 januari houdt Muziekcentrum Best - Venray een drumdinic op het industrieterrein in Venray. Hans Eijkenaar en Jeroen de Rijk komen die dag tus sen 12.00 en 14.00 hun kunsten laten zien. Twee specialisten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Hans Eijkenaar is nu de drummer van Anouk maar heeft ook met andere grootheden gespeeld zoals o.a. Rene Froger, Trijntje Oosterhuis, Rob de Nijs, Herman Brood en vele andere artiesten. Jeroen de Rijk is zes achtereenvolgende jaren uitgeroe pen als beste percussionist van de Benelux en heeft gespeeld met o.a. Rene Froger, Al Jerreau, Hans Candy Dulfer, Ruth Jacott en The Rosenberg Trio. Het muziekcentrum heeft besloten om zaterdag 29 januari drumstokken te verkopen en 50% van de opbrengst te doneren aan giro 555. Op initiatief van het landelij ke gilde der echte bakkers is deze week een actie van start gegaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Azië. Dat het gaat om drup pels op een gloeiende plaat vindt mede-initiatiefnemer Gommans niet erg, immers "Vele druppels vormen volle emmers!" De insteek van de hulpactie is simpel; Kies twee hardlopers uit je assortiment, draag een deel van de verkoopprijs zelf af, en stimu leer de consument om gedurende een bepaalde periode een hogere prijs te betalen voor het product zodat de bijdrage nog hoger wordt. Deze wisselwerking staat garant voor een hoge bijdrage aan de slachtoffers daar het immers om hardlopende producten gaat. "Een beter alternatief dan het introduceren van een speciaal actieproduct dat zichzelf eerst nog moet gaan bewijzen in het assortiment", aldus Bas Gommans. "Op deze manier verliezen we geen kostbare tijd en kunnen we een hoge bijdrage garanderen". Gommans roept alle collega- bakkers en ondernemers in de regio op om ook acties te starten voor Azië. "Het is onze maat schappelijke verantwoordelijk heid als bedrijf en als mens!" Voor meer informatie omtrent de actie verwijst Gommans naar www.versbrood.nl waarop tevens een machtigingsformulier te vin den is om rechtstreeks geld te geven aan giro 555. Na de ramp in Azië hebben twee politiemedewerkers van de basiseenheid Roermond-Centrum het initiatief genomen om een inzamelingsactie op te starten. In de Roermondse basiseenheid staat een collectebus waar mede werkers een vrijwillige bijdrage in kunnen storten. Korpschef Bryan Rookhuijzen prees het initiatief tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 3 januari. Ook riep hij andere eenheden op het goede voorbeeld te volgen. Hij zei daar bij dat het korps Limburg-Noord het totale ingezamelde bedrag zal verdubbelen (tot een maximale regionale bijdrage van 10.000 euro). Hij sprak daarbij de hoop uit dat het maximale bedrag van 10.000 euro zal worden uitge keerd. Dit zou betekenen dat de politie Limburg-Noord in totaal 20.000 euro kan overmaken op giro 555. De actie loopt tot maan dag 24 februari. Daarna zal het totaalbedrag bekend worden gemaakt. In café De Evenaar in Venray wordt op zondag 9 januari een benefietconcert op touw gezet voor de slachtoffers van de ver schrikkelijke zeebeving in Zuidoost-Azië. De formatie Harrie en de rest kwam op het idee om een aantal bands op te laten tre den tijdens een benefietconcert geld in te zamelen voor de tien duizenden slachtoffers in de getroffen gebieden. Vanaf 16:00 uur treden op: Nothing Less, MOM, Harrie en de rest, Vege Band, Blues u hate to lose en in de pauze dj Wim Baltussen. Wim Sijbers is de gast heer. Al deze mensen treden gra tis op en ook de personeelsleden staan hun loon voor het goede doel af. Verder doet ook café de Evenaar nog een extra duit in het zakje. De entreeprijs bedraagt 5 euro. De opbrengst van het bene fietconcert wordt geheel gestort op giro 555. Het Sint -Theobaldusgilde steekt ook de handen uit de mou wen voor de tienduizenden slachtoffers van de zeebeving in Zuidoost-Azië. Het gilde uit Overloon maakt de opbrengst van het oud papier dat in het week end van 8 januari in Overloon wordt opgehaald, over op giro 555. Ook vraagt het Sint- Theobaldusgilde de overheid om deze keer de kosten van de ver werking van het papier niet in rekening te brengen, zodat de bruto-opbrengst van het oud papier minimaal 1000 euro is. Dat bedrag wordt door het gilde mini maal op giro 555 gestort. Music4Asia: bands helpen Azië k John Bussers, lid van de band April Fools uit Venray, organiseert samen met exploi tant Jorrit Franssen van café 't Podium een benefietconcert, waarvan de gehele opbrengst wordt gestort op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties. Dit concert vindt plaats op zondag 9 janu ari 2005 in café 't Podium in Venray. De zaal is open vanaf 15-00 uur en het programma start om 16.00 uur. De actiemiddag voor de slacht offers van de zeebeving wordt geopend door de percussieband Umtata uit Deurne, daarna staat Rinaldo's Jeugdshow op de plan ken. Vanaf 18.00 uur treden op: Matzko uit Eindhoven, B.O.B. uit Venray, Geert Pelzer uit Venray, Patatje Metal uit Nijmegen en ten slotte April Fools uit Venray. Voor slechts 5 euro voor volwassenen en 1,50 voor kinderen (meer mag natuurlijk ook) steun jij het initia tief om de slachtoffers van de zee beving in Zuidoost-Azië te helpen Ook wordt er een loterij op touw gezet waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Alle deelne mers aan het concert en ook de medewerkers van 't Podium wer ken geheel belangeloos mee. De totale opbrengst van het benefiet concert gaat naar giro 555. Meer informatie over dit bene fietconcert kun je vinden op www.music4asia-online.tk Ook Veulen helpt de slacht offers van de zeebeving in de Indische Oceaan. In het dorp zijn sinds het begin van deze maand diverse acties op touw gezet om geld in te zamelen voor de tien duizenden slachtoffers van de ramp in Azië en Afrika. Het dorp wil het geld ten goede laten komen aan een dorp, waar van bekend is dat er een ontwik kelingswerker actief is, waardoor het geld zeker op de goede plek terechtkomt. Met het geld wil Veulen de inwoners in de gele genheid stellen de wederopbouw van het dorp zelf ter hand te nemen. Op deze manier kunnen ze de eigen cultuur in stand hou den. De actie's zijn op 1 januari 2005 begonnen. Gedurende de eerste dagen zijn al enkele initia tieven concreet geworden. Zo is de prijs per consumptie in het plaatselijk café met 0,10 euro ver hoogd en heeft de kastelein een zelfde bedrag per consumptie geschonken aan de actie. De opbrengsten van het nieuwjaars kaarten en het 'prinsen raden' op 2 januari zijn door de organise rende verenigingen in de collecte bus 'Veulen helpt Azië' gestopt. Elke dag krijgt de organisatie nieu we initiatieven aangeboden. Inmiddels is er ook een bankreke ningnummer geopend waar ieder een een vrijwillige bijdrage kan storten: 1471.535.843 t.n.v. B.J.M.C. van Gemert o.v.v. "Veulen helpt Azië". Storting op deze rekening is kosteloos. De voortgang van de actie en nieuwe initiatieven zijn te volgen via de dorpensite van de gemeente Venray www.dorpenvenrav.nl (klik op Veulen) of de inmiddels opgerichte eigen site http://jde- wit.fol.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ben van Gemert 06 - 15 15 72 97 of bij Hayke Hendrix 06 -12 50 79 24. e-mail: redactie© vandenmunckhof.nl PEEL EN MAAS De Stichting Helpende Handen heeft besloten Steven Vidyakars initiatief financieel te gaan ondersteunen. Steven Vidyakar heeft aangegeven dat Udavum Karangal per direct enkele verwoeste dorpjes geadopteerd heeft, voor de eerste acute noodhulp, maar vooral ook voor hulp op de lange termijn, die nodig is voor de wederopbouw van de gehuchten. Omdat Steven een stevige orga nisatie achter zich heeft staan en lokaal goed op de hoogte is van de huidige omstandigeheden, heeft de stichting er alle vertrou wen in dat het gedoneerde geld goed terechtkomt. De stichting zal sponsoren zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor verdere informatie verwijst Bart Veldpaus namens de Stichting Helpende Handen graag naar de website www.helpende- handen.info. "Op deze website wordt nader uitgelegd wat de bedoeling is en over welke dorp jes het gaat. Overigens steunt de stichting natuurlijk de actie 555 van harte, maar omdat veel men sen ons benaderen of wij een 'dichtbij'- doel gaan steunen, heb ben we gemeend deze actie op te moeten starten." Wilde Ganzen heeft de stichting benaderd en aangeboden een extra premie te zetten bovenop het opgehaalde geld. Bijdragen kunnen ook gestort worden op Rabobanknr. 12.81.74.358 o.v.v. Tsunami-actie (t.n.v. Stichting Ontwikkelings hulp Derde Wereldlanden Venray). Voor meer informatie, Bart Veldpaus: bartve!dpaus@hot- mail.com of telefoon 06- 22555615. Foto: Steven Vidyakar helpt een blinde

Peel en Maas | 2005 | | pagina 5