Gun uw huisraad een tweede leven TAXATIES WLa nAres.' Triathlon- vereniging Den Hoender Venray's Mannenkoor Euterpe St. Petrus Banden Venrode U kunt uw kerstbomen kwijt op de verzamelplaatsen Voorlichtingsavond reconstructie julianasingel Inspraak voorontwerp bestemmingsplan 'Venray' Opanka Ars Musica Confetti De Springplank Bandelieren Tomorrow People Woningwet Wet ruimtelijke ordening Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied' Afvalbak om Ql 7.00 uur buiten Onderhouds werkzaamheden Veltum Niets! Extra raads- vergadering J Informatie avond PEEL EN MAAS Donderdag 6 januari 2005 - Pagina 20 PE SNELLE SERVICE ESSIONELE VERWERKING ^p0:VOORDELIGSTE TARIEVEN Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 Van de Run-ATB-Run commissie kwam de vraag of leden die graag mee willen doen aan de Run-ATB- (Run) van 29 januari, zich alvast willen opgeven middels ons inschrijfformulier op: www.twenray.nl of anderzijds. Uitslagen: 28-12: Zwem T-20 Test: Dave Ewalts 1450 m. Paul Wulms 1375 m; Frank Timmermans 1340 m; Peter Scheres 1320 m; Johan Snijders 1300 m; Ludy Verstappen 1250 m. Programma: 9-1: Donckcross, Someren info: www.lim- bracross.nl 9-1: ATB-tocht Vlo drop (25/45km.) start: 8.30-10.00 •Sporthal, Angsterweg 8. 16-1: Hei dense Bossencross info; www.limbracross.nl. 16-1: ATB- tocht Overloon (35/45km.) start: 9-1 Ou.: Sporthal 'De Raaijhal', Raaijweg 15-17. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray: donderdag 6 januari 14.00 Koersbal V.V.O. Noord West. 20.00: eerste kaart avond uit de serie van vijf. Vrij dag 7 januari 20.00: vergadering reisvereniging Efkes Weg. Maandag 10 januari 20.00: cluba vond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 11 januari 10.00 teken en schilderclub, info: telefoon 588228. 19 30 AB Vergadering Wijkcen trum Noord-West. 20.00 Repeti tie Muziekmakereej Blaos Um Op. Woensdag 12 januari 10.00 .t/m 11.30 volksdansen Nelly Rongen. 13-00 uur t/m 14.00 volksdansen Synthese/Ans. 14.00 uur Hand werken, handwerkgroep Den Hoender. 19 00 Yoga. Voor infor matie, telefoon:586291. Op don derdag 6 januari begint het kaart- concours van 5 kaartavonden in wijkcentrum Den Hoender. Dit •concours bestaat uit jokeren, rik ken en kruisjassen. De 4 volgende kaartavonden zijn donderdag 13- 20-27 januari en 3 februari. Van de vijf donderdagen mag u er een missen in de puntentelling. Inschrijfgeld voor alle avonden te samen 4 euro Aanvang 20.00. Wijkcentrum Den Hoender is gelegen aan de St. Ursulastraat 2 in Venray. Donderdag 6 januari nieuwjaars receptie. Donderdag 13 januari 19 30 repetitie gehele koor. Pro gramma: Zondag 30 januari Opstoek matinee Afmelden per e- mail:afmeldenvmk@venray.net Telefonisch:0478-513019. Harmonieorkest: 6 jan en 13 jan repetitie, afmelden 589363. Jeugdorkest: 6 jan en 13 jan repe titie afmelden 588545 Drumband: 11 jan en 18 jan repetitie. Algeme ne activiteiten: 16 jan joekskapel- lenfestival, let op rooster wanneer je moet werken. Repetities het jeugdorkest heeft op woensdag repetitie van 18.45 tot 19 30. Tamboerkorps: op woensdag van 19.30 tot 21.30. Op zondag repetitie samen met het muziekkorps. Muziekkorps: op woensdag van 19 30 tot 21.30. Op zondag van 10.30 tot 12.00. Afmeldingen: tel. 580418. Info: tel. 581784. Eerstvolgende repetitie woensdag 12 januari 2005 a.s. om 20.00 uur bij zaal Thielen, Kennedyplein te Venray. .Afmeldingen bij Annemie Vousten, telefoon 513135. Agenda: Opstoekmatinee: zondag 30 januari. Wil je meer weten over ons popkoor, wil je ook graag komen zingen of vind je het leuk wanneer wij een keer op komen treden, neem dan eens contact met ons op! Bezoek onze website vsww.venrode.nl voor adressen en verdere bijzonderhe den. De gemeente Venray richt ook dit jaar weer verzamelplaat sen in voor het ophalen van kerstbomen. Van maandag 3 januari tot en met maandag 10 januari kunt u uw kerstbomen naar deze verzamelplaatsen brengen. Deze zijn ingericht op zes locaties verspreid over de verschillende wijken in Venray en op vijf locaties in de kerkdor pen. Na 10 januari kunt u uw kerstbomen in de groene gft- container versnipperen of naar het milieustation brengen. De verzamellocaties in de wij ken: Brukske: Grasveld tussen Kiosk en de Sporthal, dus tussen school en sporthal Landweert: Sporthal De Weert (fietspad Fluitekruid, direct na verharding Pastinaak) Veltum: Weg in de Berg Antoniusveld: Antoniusveldweg (Grasveld op de grote sigaar) Centrum Zuid: Grasveld t/o Politiebureau Centrum Noord: Grasveld St. Jozefweg/Bevr ij d i ngsweg De locaties in de dorpen: Castenray: Bij de glasbak in de Pastoor Verheggenstraat Heide: Heidseweg bij de oude loods van Jansen Oirlo: Onder de Linde aan de Zuidzijde Smakt-Holthees: Parkeerterrein tegenover de kapel Vredepeel: Kerkplein De dorpen Leunen, Veulen, Merselo, Ysselsteyn en Oos trum verzorgen zelf de kerst boomverbranding. In februari 2005 start de reconstructie van de Julianasin gel, deze werkzaamheden gaan ca. 17 weken in beslag nemen. De reconstructie gaat gepaard met een omleiding en een afslui ting van de Julianasingel. Om de gevolgen van de bereikbaarheid voor de omlig gende middenstand in beeld te brengen geeft de gemeente Venray een toelichting op de omleiding, afzetting en fasering van de werkzaamheden. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op maandagavond 10 januari 2005 om 19.30 uur in de Witte Hoeve. Hierbij nodigt de gemeente Venray met name de bedrijven uit die voor de bereikbaarheid afhankelijk zijn van de Paterstraat, Poststraat, Kleinestraat, Wilhelminastraat (gedeelte Grotestraat/Julianasin- gel) en/of de Julianasingel. Voor de bewoners van de Julianasingel volgt er nog een aparte informatieavond, de uit nodiging hiervoor volgt nog. Bij behorende tekening van omlei ding tijdens de reconstructie ligt ter inzage bij publieksbalie 2 van het gemeentehuis. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen tijdens kan tooruren met de projectleider Eric Verhagen, telefonisch bereikbaar op doorkiesnummer 0478-523695. Of per e-mail op eric.verhagen@venray.nl. Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op arti kel 6a van de Wet op de Ruim telijke Ordening en de Inspraak verordening van de gemeente Venray, bekend dat vanaf vrijdag 7 januari 2005 tot en met don- dérdag 3 februari 2005 het voorontwerp bestemmingsplan 'Venray' ter inzage ligt. stukken worden ingezien na een afspraak met de afdeling publieksdiensten, telefoonnum mer (0478) 52 33 33. Gedurende de bovengenoem de termijn kunnen belangheb benden mondelinge dan wel schriftelijke reacties op het voorontwerp bestemmingsplan kenbaar maken bij het College Besluiten Dit bestemmingsplan vormt van burgemeester en wethou- Burgemeester én wethou- het juridisch planologische ders^-Postbus 500, 5800. AM. d£fs van de gemeente Venray kader voor de woonwijken van Venray, met uitzondering van het centrum en de bedrijventer reinen. Het plan vervangt de vigerende bestemmingsplannen binnen deze woonwijken. De plannen liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling Publieksdiensten in het gemeen tehuis, Raadhuisstraat I te Ven ray. Deze afdeling is geopend op maandag van 12.00 tot 20.00 uur, op dinsdag tot en met vrij dag van 9.00 tot 13.00 uur en buiten deze tijden kunnen de Venray. Er vindt een openbare inspraakbijeenkomst plaats, te weten: - Dinsdagavond 18 januari 2005, van 19.00-21.00, in het gemeentehuis van Venray. Gedurende deze avond kun nen mondelinge inspraakreac ties worden ingediend. Venray, 6 januari 2005 Drs. J.F.H.A.B. Waals, burgemeester Dhr. P.M.H. Lucassen, secretaris De genoemde aanvragen en meldingen en alle op de aanvra gen en meldingen betrekking hebbende stukken liggen op genoemde tijdstippen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuis straat I te Venray, op maandag van 12.00 tot 20.00 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefoni sche afspraak (0478-523333) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Het ontwerp van het besluit Burgemeester en wethou ders van de gemeente Venray maken bekend dat zij voorne mens zijn een vergunning krachtens de Wet milieubeheer te verlenen aan: Maatschap Backus-van Dijck, Meerselsepeel 8 te Yssel steyn voor een revisievergun ning voor het veranderen en uitbreiden van een fok- en vleesvarkenshouderij met een landbouwproductiebedrijf, gele gen aan de Meerselsepeel 8 te Ysselsteyn. Dit onder oplegging van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het ontwerp van het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 6 januari 2005 tot en met 3 februari 2005 in het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder schrifte lijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij Burgemeester en wethouders. Hierbij kunt u ver zoeken uw persoonlijke gege vens niet bekend te maken. Op verzoek kunt u ook mondeling bedenkingen inbrengen waarbij u gelegenheid krijgt tot een gedachtenwisseling over de ontwerp-beschikking. Alleen degenen die bedenkin gen hebben ingebracht op de bovenomschreven wijze en degenen die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, zijn later tot het instellen van beroep gerechtigd. In januari beginnen de lessen weer op 10 januari. Voor de jeugd volgens het volgende lesprogram ma. Op de maandag in basis school De Vlaswei: Kidsdance (groep 1 t/m 4) van 15.30 -16.15 uur. Streetdance (groep 5 t/m groep 8) van 16.15 - 17.00 uur. Op de maandag in Wijkcentrum Veltum: van 18.15 - 19.15 uur: Streetdance (12-18 jaar). De les- groepen Internationale dans heb ben op 10 januari een nieuwjaars- instuif, tevens uitwisseling met de dansverenigingen Marije uit Deur- ne en Droezjba uit Eindhoven. Alle leden van de internationale dansgroepen van Opanka zijn welkom. Locatie Wijkcentrum Veltum. Aanvang 19.30 uur. De dinsdaggroep Internationale dans recreatief heeft weer les op 11 januari les van 9.30-11.00 uur in Wijkcentrum Veltum. De maan- daggroep Internationale dans recreatief start weer met haar les sen op 17 januari, om 21.00 uur, Wijkcentrum Veltum. Nadere informatie is te verkrijgen bij Jolanda Jaspers, tel. 0478-510995. Of kijk op onze website: www.opanka.nl. De repetities van Ars Musica beginnen iedere dinsdagavond van 20.15 uur tot 22.30 uur.Wij repeteren in de Opmaat, hoek Oostsingel/Henry Dunantstraat. Info: Wiske Koster tel: 0478- 583399. 9 april eucharistie 19.00 uur te Ysselsteyn. Afmelding repe titie: Fried Huet tel.:0478-583130 of Harrie Hulsmans tel.: 0478- 583619 dinsdags tussen 18 00 en 19.00. Woensdag 12 januari: repetitie, met nieuwjaarsborrel. Voor info: bezoek dan onze website, www.confetti.tk of neem contact op met de secretaris: Ralf Jansen, tel: 0478-569558. Donderdag (vanavond) kaartspel- letjes voor de kinderen van de groepen 4 en 5. van 18.30 tot 20.00 gaat men van tafel naar tafel om de volgende kaartspelletjes te spelen: het grote lot, Dood, Een entwintigen, Leven en dood en Ezelen. Eveneens op donderdag bijeenkomst van de werkgroep kinderoptocht, aanvang 20,15 bij Yvonne. Zaterdag nieuwjaarsborrel voor bestuur en leiding, iedereen is met partner welkom vanaf 20.30. Zondag: jeugdzitting De Iiazekeu- tel. Een aantal leden van de lei ding houdt toezicht. Aanwezig zijn om 13 30 in de schouwburg (graag in carnavalskleding). Maandag van 18.30 tot 20.00 club voor de kinderen van groep 3. Op het programma staat de bekende kwis: Ren je Rot. Dinsdag clubavond voor de jeugd van de groepen 6,7,8 en de schoolverlaters, van 18.30 tot 20.00 presenteert Niek: Levend Ganzenbord. Eveneens op dins dag bestuurs- en exploitatieverga dering, aanvang 20.15. Donderdag 13 jan.: kastje kijken voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Iedere donderdag repetitie van 18.00 tot 19.10. Voor meer infor matie en afmelden bel naar Carla tel. 584501 of kijk op wwwmykoorvenraytk Iedere Donderdag repetitie van 19.30 tot 21.00. 6 januari repeti tie; 13 januari vormsel 18.15 aan wezig in de toren. Voor meer informatie en aanmelden bel Han- nie Ghielen, tel. 587142. Kun je niet dan afmelden bij Lara tel. 581894 of kijk op www.mykoor- venray.tk maken bekend dat zij vergun ningen krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend aan: - L. Philipsen, Ringweg 12 te Ysselsteyn voor een revisiever gunning voor het veranderen van een vleesvarkenshouderij, gelegen aan de Pottevenweg ongenummerd te Ysselsteyn; - VOF Vollenberg-Hendriks, Putten weg 71 te Ysselsteyn voor een veranderingsvergun ning voor een varkenshouderij, gelegen aan de Puttenweg 71 te Ysselsteyn. De vergunningen worden onder oplegging van voorschrif ten en/of beperkingen in het belang van de bescherming van het milieu verleend. Het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen ter inzage (6 weken) van 6 januari 2005 tot en met 17 februari 2005 in het gemeente huis. Gedurende bovenge noemde periode kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden inge diend door: diegenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gele genheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; diegenen die bedenkin gen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange bracht; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor den verweten geen bedenkin gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in tweevoud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Na afloop van de beroepster mijn wordt de vergunning van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een ver zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waar onder een schorsingsverzoek) is ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Verzoek tot intrekking van de milieuvergunning De Wet milieubeheer biedt de mogelijkheid tot intrekking van de milieuvergunning. Hier voor geldt een bijzondere pro cedure die in paragraaf 3.5.6 van de Algemene wet bestuurs recht staat beschreven. Besluit Burgemeester en Wethou ders van de gemeente Venray maken bekend dat zij in belang van de bescherming van het milieu de milieuvergunning geheel intrekken van: - H.L. Michels, Op de Ries 21 te Merselo voor een pluimvee- fokinrichting gelegen aan Op de Ries 21 te Merselo. Het besluit en alle relevante stukken c.q. gegevens liggen ter inzage van 6 januari 2005 tot en met 17 februari 2005 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maandag van 12.00 uur tot 20.00 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefoni sche afspraak (0478-523333) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Gedurende bovengenoemde kan bij de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden ingediend door: a. degenen die bedenkin gen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te bren gen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkin gen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange bracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor den verweten geen bedenkin gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in tweevoud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Na afloop van deze termijn wordt de vergunning van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een ver zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waar onder een schorsingsverzoek) is ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt niet eerder van kracht dan nadat op dat verzoek is beslist. Meldingen Burgemeester en wethou ders van Venray maken bekend dat de volgende meldingen krachtens artikel 8.19 van de Wet milieubeheer zijn geaccep teerd: - Custers Holding B.V., Srrïak- terweg 33 te Venray voor het gewijzigd uitvoeren van' de ver leende bouwvergunning voor een hal voor opslag van ruw materiaal en gereed product, gelegen aan de Smakterweg 33 te Venray; - A.E.J.P. Poels, Droesenweg 2 te Heide voor het vervangen van de garage/berging door een nieuwe bedrijfsruimte aan de Droesenweg 2 te Heide. De verklaring en alle overige op de melding betrekking heb bende stukkën liggen ter inzage (6 weken) van 6 januari 2005 tot en met 17 februari 2005 in het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde periode kun nen belanghebbende schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders. Hierbij kunt u ver zoeken uw persoonlijke gege vens niet bekend te maken. Op verzoek kunt u ook mondeling bedenkingen inbrengen, waarbij u gelegenheid krijgt tot een gedachtewisseling over de mel ding artikel 8.19 Wet milieube heer. A.M.v.B.-melding Burgemeester en wethou ders van Venray maken bekend dat er krachtens artikel 8.40 van de Wet milieubeheer een A.M.v.B.-melding is binnengeko men van: - Fa. Oosthoek Overloon V.O.F., Vierlingsbeekseweg 69a te Overloon voor het oprich ten van een inrichting ingevolge het Besluit opslag en transport bedrijven milieubeheer aan de Macroweg ongenummerd te Venray. De melding kan worden inge zien van 6 januari 2005 tot en met 20 januari 2005 (2 weken) in het gemeentehuis. Venray, 6 januari 2005 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, Afdelingsmanager Wonen en Werken, Drs. M.P.A. Claus. Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet treft u hierbij een overzicht aan van de bij burgemeester en wethouders van Venray ingekomen bouwaanvragen Bouwlocatie Datum Werkomschrijving Reg.nr. indiening Horsterweg 37 30-12-2004 oprichten loods ba050001 Leunseweg 22 29-12-2004 ged. veranderen kantoor ba050002 Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Deze bouwaanvragen liggen niet ter inzage bij onzej afdeling Publieksdiensten. Vrijstelling en/of bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders hebben voor onderstaande bouwplannen/gebruiksverzoeken vrijstel ling en/of bouwvergunning verleend. Bouwlocatie besluit Verzenddatum Werkomschrijving Reg.nr. Dorperveld 27 28-12-2004 Julianasingel 44 29-12-2004 Herderstasje 4 29-12-2004 Hondsdraf 13 29-12-2004 Kruidenlaan 214 30-12-2004 Kardinaal van Rossumstr. 40 30-12-2004 Meerloseweg 3 28-12-2004 Stationsweg 22 29-12-2004 Mgr. Hanssenstraat 53 30-12-2004 carport en wijzigen pui garage ba040398 vernieuwen dak ba040458 vergroten woning ba040406 vergroten woning ba040415 vergroten woning ba040404 zolderraam ba040429 woning ba040393 renoveren woning ba040432 woning 2002.14698 Tegen bovenstaande verleende vrijstellingen en/of bouwvergunningen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 500, 5800 AM Venray. Dit bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken ingaande de dag na verzending of uitreiking van de beschikking. Tevens kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond worden verzocht, indien de onverwijlde spoed dit vereist, een voorlopige voorziening te treffen. VE Jul Ms Jei Rli De 58! Tel Bekendmaking bouwplannen en gebruiksverzoeken (in procedure) Burgemeester en wethouders zijn in beginsel voornemens aan de volgende ingekomen bouwaanvra gen en gebruiksverzoeken, voor zover nodig met toepassing van art. 15, 17, 19.119.2 of 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 4, 5 of 6 van de Woningwet, medewerking te verle nen. Bouwlocatie Werkomschrijving Reg.nr. Hoefblad 3 carport ba040498 Langstraat I 10 berging en erfafscheiding ba040500 Kleefkruid 7 garagedeur vervangen dmv een pui ba040499 De op de verzoeken betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 januari 2005 gedurende 4 weken voor eenieder ter inzage bij afdeling Publieksdiensten. Gedurende deze periode kunnen eventuele bedenkingen tegen het voornemen schriftelijk naar voren worden gebracht. Bedenkingen kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethou ders, postbus 500, 5800 AM Venray. Burgemeester en wethouders van Venray maken ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening bekend, dat de gemeenteraad van Venray bij besluit van 21 december 2004, nr. 85, het bestemmingsplan 'Buitengebied' heeft vastgesteld. Het plan is ten opzichte van ontwerpplan gewijzigd vastgesteld. Het betreft een groot aantal (kleine re) wijzigingen die zijn opgeno men in de 'Nota van aanpassin gen'. Het vastgestelde bestem mingsplan 'Buitengebied' vormt het planologisch - juridisch kader voor de bebouwing en het gebruik van de gronden en opstallen in het buitengebied van de gemeente Venray. Het vastgestelde bestem mingsplan, het vaststellingsbe sluit en de 'Nota van aanpassin gen' liggen met ingang van vrijdag 7 januari 2005 tot en met donderdag 3 februari 2005 voor een ieder ter inzage bij de afdeling publiekdiensten in het gemeentehuis van Venray, Raad huisstraat I te Venray, geopend op maandag van 12.00 tot 20.00 uur, op dinsdag tot en met vrij dag van 9.00 tot 13.00 uur en buiten deze tijden op afspraak met de afdeling publiekdiensten, telefoonnummer 0478-523333. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen beden kingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan schriftelijk worden ingebracht door degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig arti kel 23 van de Wet op de Ruim telijke Ordening zijn zienswijze bij de raad kenbaar te maken. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die bedenkingen heeft tegen de ten opzichte van het ontwerpplan aangebrachte wijzigingen. Eventuele bedenkin gen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Lim burg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Venray, 6 januari 2004. Burgemeester en wethouders voornoemd, drs. J.F.H.A.B. Waals, burgemeester dhr. P.M.H. Lucassen, secretaris. De gemeente Venray laat ook in 2005 uw huisraad die nog her te gebruiken is gratis aan huis ophalen. De verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat u nu zelf uw spullen, moet aanbieden. U moet dus thuis zijn als kringloopbedrijf De Cirkel het komt ophalen. Zij beoor deelt de aangeboden huisraad ter plaatse op bruikbaarheid voordat ze deze meeneemt. Is dat niet het geval, dan dient u alsnog uw spullen zelf als grof huisvuil naar het milieustation te brengen. Bij de telefonische aan melding probeert De Cirkel al helderheid te krijgen of de aan geboden goederen inderdaad herbruikbaar zijn. De gemeente Venray heeft deze nieuwe regel ingevoerd, omdat er steeds vaker huisraad aangeboden wordt die niet meer herbruikbaar is. Dit geldt voor meer dan 60% van de inge zamelde spullen. De Cirkel is op dat moment dan gewoon grof huisvuil aan het inzamelen en dat is een vrij kostbare inzamel- wijze. Verwacht wordt dat deze nieuwe regeling een besparing zal gaan opleveren van circa 30.000,- euro. Woensdag 5 januari is de gemeente Venray gestart met onderhoudswerkzaamheden in de hoven ten zuiden van de Kulutweg en aan de Haamma- kerstraat in de wijk Veltum. Versleten bielzen en palissaden worden vervangen door beton nen banden, overbodige paaltjes worden verwijderd en indien nodig wordt beplanting vervan gen. De houten hekwerken rond om de speelterreintjes aan de Adelbertweg en Florishof wor den vervangen door lage beton nen banden. De gemeente ver wacht dat de werkzaamheden afhankelijk van het weer 2 of 3 weken zullen duren. Wat gebeurt er als U niet adverteert PEEL EN MAAS De huisvuilophaaldienst komt t ook in 2005 weer uw afvalbak ken bij u thuis ophalen. Ze gaat haar routes hiervoor optimali seren. Daarvoor is het belang- rijk dat u uw afvalbakken vóór- j taan 's morgens een halfuur eerder buiten heeft staan; om j 7.00 uur in plaats van 7.30 uur. r0 Dit geldt ook voor de. wijken wi waar de ophaaldienst vorig jaar Ge later kwam, want die wijken 58< kunnen nu vooraan in de route 04' terechtkomen. Als de ophaal dienst eenmaal voorbij is, rijdt 1 ze niet meer terug voor bakken die niet op tijd buiten stonden. Zorg dus dat uw afvalbak om 7.00 uur buiten staat. Agenda voor de openbare j vergadering van de gemeente- je raad, te houden op dinsdag I I j januari 2005, aanvang 19.00 uur, in het gemeentehuis, Raadhuis- P straat I in Venray. Y De reden voor deze extra ?e raadsvergadering is dat de frac tie Lokaal Aktief de heer H. Teunissen heeft voorgedragen in de vacature van de voormalig wethouder ing. F. Ruyten. I. Opening. 2. Mededelingen. 3. Benoeming en beëdiging wet houder. 4. Sluiting. De gemeente wil de burgers in een vroeg stadium bij beleids ontwikkelingen betrekken. Daarvoor organiseert zij infor matieve presentaties over eer ste aanzetten voor nieuwe plan nen, te ontwikkelen beleidsvisies en in breder ver band van belang zijnde actuele thema's. De eerste informatie avond is op II januari 2005 in de Witte Hoeve," Gastraat I, van 19.30 tot 21.30 uur. Aan de orde komen twee onderwer pen: Gebiedsgericht werken: de gemeente wil met de gebiedsge richte aanpak beter aansluiten bij wat haar burgers en partners van haar vragen. Wat houdt dit precies in en wat zijn de spelre gels? Wet Waardering Onroeren de Zaken (WOZ): met ingang van januari 2005 wordt deze wet gewijzigd. Welke gevolgen heeft dit en hoe ziet een model matige waardebepaling er uit? Burgemeester Waals bege leidt de avond als technisch voorzitter. Er is ruimte in het programma voor het stellen van vragen en discussie. U bent van harte uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze internetsi te www.venray.nl.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 20