iiiJdinmiH berden Peel en Maas viert 125-jarig bestaan Hans Teunissen nieuwe wethouder Lokaal Aktief •Skat Alle winterkleding kinder afdeling HALVE PRIJS DeMKB GIGANTISCHE Nieuwe badkamer? 50 Jaar koster in Oirlo En verder: Bandoetere J DS automatiseerder U weet niet wat u ziet! VENRAY Julianasingel 7 jt btS totaalbouw ongen dé specialist \voor tegels, sanitair en tegelwerken! Politie onderzoekt beroving 2004 Honderdzesentwintigste jaargang - week 1 - donderdag 6 januari 2005 EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 8 Kunst Cultuur 9 Sport 16-17 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 m O Wie oh wie? Wie zal het worden? Frits Ruyten misschien? Die heeft immers tijd en geld genoeg, of toch Twan van Bussel van Fecstcafé De Koets? Stefan Kcyzers is ook een grote kans hebber. de welbespraakte pr- regelneef van SV Venray en nieu we vice-voorzitter van De Piëlhaas. En wat denken jullie van 'onze' Christ? Nee, die laatste valt af. Peel en Maas viert zijn 125-jarig bestaan in 2005 en Christ heeft het veel te druk om de komende weken overal op te draven bij huldigingen en feest avonden van De Piëlhaas. En daarbij: hij woont al enkele jaar tjes in Leunen en is dus een beet je een Knölleke aan het worden. En een 'Knol' aan het roer in Venray? Nee, dat kan toch echt niet! Hans Teunissen wordt het zeker niet. De voormalige D66- rnan is de nieuwe wethouder van Lokaal Aktief en heeft geen tijd om uren met zijn neus in de Venrayse vastelaovend te duiken. Er moet gebouwd worden in de dorpen en de partij moet zich meer gaan profileren, vindt de opvolger van Ffits. Doe je best Hans en veel succes op het zach te pluche! Dat zit toch beter dan zo'n hard oppositiebankje Het is en blijft vreemd. In de politiek lekken namen altijd uit. Ook dit keer was de nieuwe wet houder van Lokaal Aktief al enke le dagen bij de redactie van Peel en Maas bekend. Bij De Piëlhaas laten ze echter al jaren niks los. Het blijft steeds gissen wie de nieuwe heerser van Venray wordt, ook nu weer. Maar we hebben nog wat namen die wor den genoemd. Huub Janssen van makelaardij Peelrand bijvoor beeld, Joop Derks van de Hofkapel en Joris van de Velde van de keuzecommissie van De Piëlhaas. Tja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Wie weet gok ik een keertje goed. Het beste is om zaterdagavond rond 23.00 uur even naar de kabelkrant te kijken, als u nog geen kaartje voor de prinsenpro clamatie heeft weten te bemach tigen. De redactie van Kabelkrant Venray heeft wel kaartjes en is j erg benieuwd wie de opvolger van prins Willy wordt. U ook? Hannes CAR-CITY VENRAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl bedrijfsautomatisering bu Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl TAPIJTCENTRUM 1d i] d Kil t1 O Jubileumjaar: veel acties voor lezer en adverteerder Op zondag 27 maart 2005 is het precies 125 jaar geleden dat de Venraysche Courant voor het eerst verscheen. Na anderhalf jaar werd deze naam gewijzigd in Maas en Peel en op 23 maart 1889 in Peel en Maas. Na 125 jaar is Peel en Maas een niet meer weg te denken nieuwsblad voor Venray, Meerlo- Wanssum en omgeving. Peel en Maas is sinds 1887 in handen van de familie Van den Munckhof. Frans Delhougne was de grondlegger van de Venraysche Courant. Hij overleed echter al op 26 februari 1881. Na zijn dood nam zijn broer Nicolaas de krant en de drukkerij over. Hij kon echter niet aarden in het Venrayse en verkocht het bedrijf in het najaar van 1881 aan Johannes van der Marck. Van der Marck zag waarschijnlijk geen brood in de krant en bood via notaris Van den Bergh uit Horst de drukkerij en het nieuwsblad publiekelijk te koop aan. Volgens een onderhandse akte kocht Willem van den Munckhof op 15 september 1887 de boedel op voor 1800 gulden. INHOUD KRANT De kop van de krant geeft aan dat Peel en Maas in de eerste zestig jaar een nieuwsblad was voor Venray, Horst en omstreken. Het nieuws dat gebracht werd, was breed: internationaal, natio naal, regionaal en natuurlijk Venrays. Daarnaast had het katho lieke geloof en het agrarische karakter van Venray een grote invloed op de inhoud van de krant. Dat het nieuwsblad ook toen al in een behoefte voorzag, blijkt wel uit de groeicijfers. Bedroeg de eerste oplage ongeveer 250 exem plaren, in 1927 was de oplage gegroeid naar 1800 en twee jaar later zelfs naar 2000 exemplaren. Ook werd de krant steeds dikker. Jarenlang bestond Peel en Maas uit vier pagina's, maar in de twin tiger jaren verscheen de krant al regelmatig met een tweede blad. Inmiddels was de krant overgeno men door Sjang (d'n Drukker) van den Munckhof, zoon van Willem. Na de Tweede Wereldoorlog droeg Sjang het bedrijf over aan zijn zoons Wim, Dick en Toon. Door de gestage groei van het inwonertal in de gemeente Venray groeide ook het aantal abonnees van Peel en Maas in die jaren fors. Maar wat vooral belangrijk was: de binding met de lezer werd zeer hecht. Bij het honderdjarig bestaan van Peel en Maas bedroeg de oplage ruim 8.000 exemplaren. Peel en Maas vervulde in die jaren niet alleen een functie als lokale nieuwsbron, maar ook als verenigingsblad. Nagenoeg alle Venrayse vereni gingen konden wekelijks hun informatie voor him leden kwijt in het blad. Een functie die Peel en Maas anno 2005 nog steeds heeft. Maar Peel en Maas is toch vooral een nieuwsblad, een week krant die klein en groot nieuws brengt op allerlei gebieden, als het maar een relatie met Venray of Meerlo-Wanssum heeft. Peel en Maas heeft momenteel 12.800 abonnees en als een van de weinige kranten in Nederland groeit dat aantal nog steeds. Daarnaast vertoont ook de omvang, met gemiddeld 28 pagi na's per week in 2004, een stij gende lijn. Peel en Maas is nog steeds fami liebezit. Christ, John en Colien van den Munckhof leiden het bedrijf, dat in Venray en omge ving ook bekendheid geniet op het gebied van drukwerk en kan toorartikelen. Daarnaast werd in 1993 gestart met Kabelkrant Venray, een medium dat inmid dels niet meer weg te denken is uit de Venrayse huiskamers. JUBILEUMACTIES Peel en Maas bestaat 125 jaar en het bereiken van deze mijlpaal willen we vieren. Vieren met onze abonnees, vieren met onze adverteerders, vieren met de men sen uit Venray en omgeving. Daarom worden in 2005 tal van activiteiten op touw gezet. Zo ver schijnt dit jubileumjaar op de eer ste donderdag van de maand in Peel en Maas een prijsvraag voor de lezers. De deelnemers aan deze prijsvragen maken kans op prach tige maand- en hoofdprijzen. Verder kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 van de basis scholen in de gemeenten Venray en Meerlo-Wanssum dit jaar mee doen aan een krantenwedstrijd. Ook is de redactie in gesprek met het Raayland College om een 'Groot Dictee' op touw te zetten voor de leerlingen van deze Venrayse school. Voor de aller kleinsten wordt een tekenwed strijd gehouden. Maar ook voor de consument wordt het jaar 2005 bij (kan toorboekhandel en drukkerij Van den Munckhof een aantrekkelijk jaar met diverse jubileumkortin gen op tal van artikelen. Daarnaast wil Van den Munckhof ook nog iets doen voor zijn zake lijke klanten in de vorm van een ondememersmiddag of -avond in het najaar van 2005. Tevens ont vangen alle abonnees van Peel en Maas op 27 maart, de datum waar op de Venraysche Courant 125 jaar geleden voor het eerst ver scheen, een speciale jubileum- krant, waarin onder meer de geschiedenis van de krant en de familie Van den Munckhof wordt belicht. Peel en Maas gaat ook het museum in. Van 25 februari tot 28 mei staat 't Freulekeshuus in het teken van het thema '125 jaar Peel en Maas'. Aan de expositie wordt het thema '125 jaar historie van Venray' gekoppeld. Ook wordt ingegaan op de boekdrukkunst, de vormgeving van de krant in de voorbije jaren en de familie Van den Munckhof die toch onlosma kelijk met Peel en Maas verbon den is. Maar ook staat de exposi tie stil bij de krant tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en wordt ingegaan op de geschiedenis en de werking van Kabelkrant Venray. Kortom, ook voor u als lezer en/of adverteerder wordt 2005 een bijzonder jaar. Hans Teunissen (41) wordt voor de partij Lokaal Aktief de nieuwe wethouder met de por tefeuille Stedelijke Ontwik keling. Hij wordt de opvolger van Frits Ruyten die op 30 november zijn taak neerlegde. Teunissen is geen onbekende in de Venrayse politiek. Van 1994 tot 2002 was hij raadslid en frac tievoorzitter van D66. Begin december werd hij benaderd door fractieleider Gerrit Lemmens van Lokaal Aktief. Vlak na de kerstdagen hapte hij toe. Zijn baan als arbeidsdeskundige bij de ArboUnie in Boxmeer heeft hij inmiddels opgezegd. Teunissen beseft dat het wet houderschap beperkt kan blijven tot de verkiezingen van maart 2006. "Als je zekerheid zoekt dan moet je niet in de politiek gaan. Ik zie dit als een unieke kans die ik graag aangrijp. Ik ben relatief jong en heb toch acht jaar ervaring als raadslid. Ik ga flink trekken aan de plattelandsontwikkeling en de ste denbouwkundige projecten. Ik ga zeker niet alleen op de winkel passen. Er moeten snel tastbare resultaten komen. En tevens wil ik Lokaal Aktief als partij meer profderen", zegt de nieuwe wet houder, die hoopt na de komende verkiezingen in functie te kunnen blijven. Omdat de eerste raadsvergade ring nas on 15 februari is wordt dinsdag 11 januari om 19.00 uur een extra vergadering ingelast waarin Teunissen gekozen moet worden door de gemeenteraad. Hij is een vrij verrassende kan didaat. Hans Teunissen is in zijn vrije tijd voorzitter van Atletiekvereniging Venray en is lid van de ouderraad van het Raayland College. Zijn naam cir culeerde de afgelopen weken niet in het geruchtencircuit. 'Kenners' zochten de interim-wethouder meer in de hoek van vutters die dit klusje voor ruim een jaar 'er even bij willen doen'. "Dat vind ik een diskwalificatie van het wet houderschap", reageert Teunissen verbeten. "Het is juist een gewel dige uitdaging om een biidrage te leveren aan de Venrayse samenle ving. Ik weet dat het idealistisch klinkt, maar zo ervaar ik het wel. De huidige arbeidsmarkt vraagt ook om flexibiliteit. Een baan voor het leven bestaat niet meer. En ik heb altijd met plezier in de politiek gezeten." Hij heeft zijn lidmaatschap van D66 opgezegd. Tevens laat de kandidaat-wethouder doorsche meren geen raadslid meer te wil len zijn. Hij wil alleen verder als bestuurder. Op de vraag of hij als lijsttrekker voor Lokaal Aktief str aks aan de verkiezingen meedoet, kan hij geen antwoord geven. "Dat weet ik nog niet. Ik ga er wel aan werken dat Lokaal Aktief str aks zo goed mogelijk uit de bus komt. En ik hoop dat ik de kans krijg na maart 2006 door te kun nen gaan." Gerrit Lemmens laat weten dat de naam Hans Teunissen boven aan het verlanglijstje stond. "We hebben eerst een profielschets opgesteld. En daarbij paste hij als allerbeste kandidaat", zegt Lemmens, die niemand anders heeft benaderd. "Dat was ook niet nodig want we kwamen er vrij snel uit. Het is ook in het belang van Venray dat er snel continuï teit komt. We zien het helemaal in Hans Teunissen zitten. Hij is een kandidaat voor de toekomst. Want we kijken ook vooruit naar volgend jaar." Teunissen, geboren en getogen in Ysselsteyn, nam begin 2002 afscheid als raadslid. D66 nam toen niet meer deel aan de verkie zingen. Bij zijn afscheid sloot hij een terugkeer in de politiek niet uit. "Ik heb via de media de gemeentepolitiek in de afgelopen drie jaar op de voet gevolgd. Toen ik verbaasd vernam dat Ruyten opstapte was ik benieuwd 'hoe ze dit zouden oplossen'. Het was de zoveelste klap voor Lokaal Aktief. Totdat ik even later zelf gebeld werd. Ik heb er goed over nage dacht en heb besloten de uitda ging aan te gaan. Het leven kan in een korte tijd een heel andere wending nemen. En hoe het er na maart 2006 uitziet, dat staat in de sterren geschreven." Lokaal Aktief telt vier raadsze- tels en werd bijna twee jaar gele den opgericht als afsplitsing van fractie Van de Vorle. Nu een ruzie binnen de partij ging naamgever Joost van de Vorle als eenmans fractie verder. Lokaal Aktief vormt met CDA en PvdA de coalitie. Teunissen denkt dat hij vrij snel is ingewerkt. "Want over veel grote bouwprojecten die nu tot uitvoering komen, vond besluit vorming plaats in de periode dat ik raadslid was. Denk bijvoor beeld aan de Gouden Leeuw en de Hulst en ook de plannen voor St.-Anna en St.-Servaas liepen toen al. Ik denk ook redelijk goed te kunnen inschatten wat me te wachten staat. Nee, ik heb nog niet met mijn voorganger Frits Ruyten gesproken. Maar dat ik ga ik binnenkort wel doen." Theater op bezoek in Asteria Venray Asteria Venray Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray Inl. en reseveringen: Tel. 0478-511466 In de BTS sanitairshowroom tonen we u alle mogelijkheden. Voor grote en kleine ruimtes, van standaard tot zeer luxe, van alle gerenommeerde merken. De vakmensen van ons bouw bedrijf kunnen naar wens de complete uitvoering verzorgen. Alles in één handl bouw tegels sanitair Kloosterstraat 18 5844 AN Stevensbeek tel (0485) 381742 www.btstotaalbouw.nl - - icepomt software u p-date gratis binnen de garantie nokia defect? wij report TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 1SÏ3A www.rongenvof.nl Een twintigjarige fietser uit Venray is maandagmiddag in zijn woonplaats bedreigd en met geweld beroofd door twee man nen. De buit was een portemon nee met daarin honderd euro. De Venraynaar fietste rond 16.00 uur door de Prinses Margrietstraat. Een onbekende man stak plotseling de weg over en liep naar de Venraynaar toe. Het slachtoffer stapte af in de ver onderstelling dat de man hem iets wilde vragen. De man vroeg om geld en bedreigde de Venraynaar met een onbekend, vermoedelijk metalen voorwerp. Er kwam een tweede man bij de Venraynaar en zijn belager staan. De eerste bela ger sprak opnieuw en sloeg de Venraynaar in het gezicht. Vervolgens ging het duo er met de portefeuille van het slachtoffer vandoor. De Venraynaar liep door de klap een opgezwollen jukbeen op. De twee verdachten waren allebei donkergetint hadden zwart kroeshaar. Eén van de twee was fors gebouwd en vrij lang, ongeveer 1.90 meter. De ander had een normaal postuur en een lengte van ongeveer 1.80 meter. De man die het woord voerde sprak Engels. SSANG YONG 1 4wd PERSONEN EN BEDRIJFSAUTO .N8 5813 EA YSSELSTkW 178-541945 FAX- 0478-541876 I VAkCARACi WOOMMANSIADFWIT.M. Utle: \\A\\V.GOMMA\SK-\DI\Vir.M .xt*CE7Q ZE NU WEER l O, KLEINE PRIJSJES Ql GENOMINEERD VOOR DE LOEK NELISSENPRIJS

Peel en Maas | 2005 | | pagina 1