Koester uw monument Anselm Nelissen viert gouden jubileum Prins Emiel in Oirlo Prins Sander I in Castenray Prins Coen regeert in Veulen Winkel diefstal SYSTEMsCARE Verkoop en Reparatie Televisie en video apparatuur, computers, printers, scanners, programma's, videobewerking multimedia, supplies. NU ONDER EEN DAK Swaghoven Service S 0478 - 58 88 80 a 0478 - 55 00 04 Op Oude Oostrumseweg 12a staan wij samen voor u klaar! EEL EN Honderdzesentwintigste jaargang - week 1 - donderdag 6 januari 2005 MAAS Stichting Venray Monumentaal Grote Kerk of St.-Petrus' Bandenkerk (Rijksmonument), Grote Markt 24. Deze week starten we de tweede jaargang van de serie 'Koester uw monument'. Na het jaar van de boerderij (2003) en speciale aandacht voor verdedigingswerken in 2004, wordt 2005 in monu mentaal opzicht het jaar van de religieuze kunst. Open monumentendag, in het weekend van 10 en 11 sep tember, staat in het teken van kerken, kloosters, kruizen, kapellen, heilige beelden, kerkschatten en andere religi eus erfgoed. Ook de Stichting Venray Monumentaal zal hieraan extra aandacht beste den dit jaar. We beginnen met de - wat beeldenschat betreft - rijkste kerk van Limburg: de Venrayse Grote Kerk of St.- Petrus Bandenkerk. Na de verwoesting van de kerk in 1944 werden er fundamenten ontdekt van een driebeukige Romaanse kerk, die er al in 1224 gestaan moet hebben. Ook wer den er resten aangetroffen van een nóg oudere, éénbeukige kerk, met de afmetingen van het middenschip van de in 1944 ver woeste kerk (ca. 50 bij 10 meter) die op haar beurt gebouwd was op de fundamen ten van een middeleeuws zaal kerkje. Met de bouw van de Gotische Petrus' Bandenkerk werd in de tweede helft van de 15e eeuw (1462) gestart. Mede dankzij de in Venray geboren, - zeer kapitaalkrachtige - pastoor Gysbertus van der Gaet, die goed bevriend was met paus Pius II, verrees er in korte tijd een impo sant laat-gotisch gebouw met Nederrijnse vormgeving, geken merkt door hoge middenbeukge- welven met aan weerzijde grote rijzige zijbeuken. Volgens de Overlevering' zijn de stenen gebakken in de "kerkkuil" in de Smakt, en werden deze vervol gens door de inwoners van Venray hand in hand overgege ven naar de bouwplaats in Venray. Omstreeks 1485 stonden er al twaalf altaren in de kerk, waaruit mag worden afgeleid dat de kerk toen nagenoeg klaar was. De beeldenschat van 89 beel den, stamt voor het grootste deel uit de 15e en 16e eeuw. In het middenschip staan tegen de twaalf kolommen de apostelen (herkenbaar aan hun blote voe ten). In de zijbeuken treft men de heilige martelaren aan. Alle zeven hoofdkerken van Rome zijn middels deze heiligen in de kerk vertegenwoordigd. Het meest imposante beeld is het beeld van Petrus - als paus, pon tificaal gezeten op zijn troon. Oorspronkelijk was het beeld bedoeld voor het hoogaltaar dat opgericht werd rond 1500. Het feest van de kerkwijding wordt sinds eeuwen her her dacht op 2 augustus met een hoogmis en processie waarna het feest rondom de kerk werd voortgezet. Daaruit is de heden daagse beroemde kermis (kerk mis) van Venray ontstaan. Ondanks diverse branden, blik seminslagen en oorlogsgeweld, waarbij de zwaar gotische toren geheel werd verwoest, is de Venrayse bevolking er steeds weer in geslaagd de St.-Petrus' Bandenkerk te herbouwen en te restaureren en zodoende te bewaren voor de volgende gene raties. Na het voltooien ontwierp architect J. Kayser jr. een nieuwe toren als een moderne variant op de oorspronkelijke. De indrukwekkende architec tuur, het prachtige torentje aan de oostkant, de imposante steun beren, de mooie ramen en de karakteristieke metselwerkversie ringen zijn een lust voor het oog. We zouden hier een hele krant kunnen vullen met wetenswaar digheden over deze bijzondere kerk en haar kunstschatten. Wij raden u aan zelf te gaan kijken in en rondom de "Wachter van de Peel". De kerk is voor bezichti ging geopend van Pasen t/m Allerheiligen iedere werkdag van 14.00 -16.00 uur. Venrays Monument nummer één, een monument om trots op te zijn! Kent u ook zo'n beeldbepalen de, monumentale plek in Venray of een van haar Kerkdorpen? Wilt u reageren of wilt u ons een goede (digitale) foto ter beschik king stellen? Deze kunt u sturen naar het secretariaat,van Stichting Venray Monumentaal,p/a Groene Hart 7, 5801 SX Venray. E-mail: venray- monumentaal@hccnet.nl Coen Classens is zondagmiddag uitgeroepen tot prins 2005 van Veulen. Zijn leus 'Um de carna val ien 't Veule te beleve, zulle wej ös hiëlemol motte geve'. De receptie van prins Coen en prin ses Carla vindt plaats op zaterdag 15 januari om 20.11 uur in zaal 't Veulen aan de Veulenseweg 49. Aanvang: 20.11 uur. De onder scheiding 't Gaolde Paerd is toege kend aan Piet van Staveren. De politie Limburg-Noord heeft de afgelopen week in totaal zes personen aangehouden op ver denking van winkeldiefstal. Twee verdachten werden in verzeke ring gesteld, twee zaken werden afgehandeld door middel van snel recht, tegen één persoon is pro ces-verbaal opgemaakt en één persoon is overgedragen aan de afdeling vreemdelingentoezicht. In het district Venray zijn de afge lopen week twee aanhoudingen verricht, deze zaken zijn via snel recht afgehandeld. De politie heeft dinsdag 4 janu ari een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats aangehou den op verdenking van winkel diefstal. De man nam uit een win kel aan de Grotestraat levensmiddelen ter waarde van vier euro mee zonder te betalen. De zaak is via snelrecht afgehan deld. Vijftig jaar koster en organist In Oirlo is zondagmiddag de prins 2005 gepresenteerd: Emiel Evers. Samen met zijn prinses Ankie Jenniskens zal prins Emiel I de Spurriemökke dit jaar aanvoeren. Tijdens een gezellig en druk prinsenbal bij 'de Schanseknuppels' in Castenray is zondagmiddag Sander Dinghs uitgeroepen tot prins Sander 1 van 'de Schanseknuppels'. De 25-jarige Sander werkt in het dagelijkse leven als vrachtwagenchauffeur bij Te Baerts in Horst en vervoert daar dagelijks bloemen en planten. Zijn motto: "As sjoffeur mot ik op de bluumkes lette, mar nöwgooj ik ze same mit öllie buutte zette!'. De receptie van Prins Sander 1 wordt gehouden op zaterdag 15 janu- arie in gemeenschapshuis de Wis in Castenray. Aanvang 20.11 uur. En daar bleef het niet bij. Want ook zette Anselm Nelissen zich in voor het plaatselijke verenigings leven. Hij was actief bij de plaatse lijke carnavalsvereniging en werd al op jonge leeftijd lid van de fan fare als baritonsaxofonist. Hij was jarenlang het oudste actieve lid van de Oirlose muziekvereniging. Van de fanfare is hij inmiddels ook al jaren erelid. Door de Gregoriusvereniging werd hij geëerd met de zilveren en gouden speld, de paus eerder hem met de onderscheiding Pro Eclesia et Pontifice, om daarmee tot uit drukking te brengen wat de Oirlonaar voor de kerk beteken de. Ook ontving hij jaren terug een koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de plaatselijke gemeenschap. En daarbij was hij ook nog ondernemer in hart en nieren. Dat betekende de ene week met de fiets de bestellingen ophalen en later de kruidenierswaren bezor gen, de andere week hetzelfde met de pakken textiel. Toen hij de kans kreeg om bij Rank Xerox aan de slag te gaan, doekten Anselm en zijn vrouw hun kruidenierswinkel annex tex tielhandel echter snel op. Na een hartinfarct kwam hij in de Ziektewet terecht en bij een eer ste bezuinigingsronde bij Rank Xerox kon hij van de VUT-rege- ling gebruikmaken. Hij begint te glimlachen. "Je snapt dat ik blij ben dat ik dit nog allemaal mag meemaken. Maar het was allemaal niet mogelijk geweest als mijn vrouw en mijn kinderen me niét altijd gesteund hadden." Want zij moesten hun lieve man en vader regelmatig missen, als hij zich weer eens inzette voor de Oirlose gemeen schap. En, of het nog niet genoeg is: Anselm Nelissen is ook al ruim tien jaar organist in de Grote Kerk in Venray bij rouw- en trouwdien- sten. Voorlopig is hij nog lang niet van plan om te stoppen, zo blijkt. "Zolang ik het kan en er plezier in blijf houden, ga ik ermee door. Ieder weekend ben ik in Oirlo nog koster-organist en doorde weeks bij huwelijken, begrafenis sen en jubilea. Ik ken alle mensen die op het kerkhof begraven lig gen en veertig jaar lang was ik van de partij bij alle dopen in de kerk. Dat zijn zo van die dingen die je nooit vergeet." en naar de kerk ging en er jaren lang een textiel- en kruideniers winkel runde. Maar Anselm Nelissen is niet alleen om die redenen een bekende figuur in de regio Oirlo. Veel mensen kennen hem natuurlijk ook van de missen in de kerk. Trouwmissen, begrafe nissen of de wekelijkse dienst. Vijftig jaar lang staat Anselm al voor de parochie in Oirlo klaar, als organist en koster. Met veel liefde en zorg voerde hij het ambt van koster-organist uit. En nog, vertelt hij, al is het een stuk min der druk geworden dan pakweg twintig jaar geleden. "Toen was ik bijna dagelijks in de kerk te vin den." VADER OP ZOON Koster: de liefde voor het ambt is eigenlijk van vader op zoon doorgeven. "Mijn opa, Hurbertus, maakte geschiedenis omdat hij de eerste getrouwde koster was. Hij was bijna 25 jaar koster van de parochie Oirlo, van 1870 tot 1894. Toen werd hij opgevolgd door zijn zoon Jacobus, mijn vader. "Mijn vader is zestig jaar koster geweest. Op donderdag 22 januari 1954 vierde hij zijn zestig jarig jubileum als koster van de Gertrudisparochie Ongeveer een jaar later nam de 26-jarige Anselm het kosterschap over, maar hij was toen al jaren lang hulp-koster van zijn vader. Het was de toenmalige pastoor Gerards al snel duidelijk dat hij een 'goeie' had aan de nieuwe Nelissen, maar de pastoor vergat de officiële benoeming aan te vra gen. Ook zijn opvolger pastoor Janssen deed dat niet, maar pas toor Vervoort wel: in 1957. Tijdens zijn vijftigjarig koster schap was Anselm Nelissen assis tent van de pastoors Gerards, Schram, Janssen, Schooren, Gelissen, Buschman, Lempens en de huidige pastoor Te Plate. Bijzonder aan de viering van zondag is dat naast pastoor Te Plate en waarschijnlijk ook deken Smeets, ook de dekens Gelissen en Buschman, die als pastoor van Oirlo samenwerkten met Nelissen, van de partij zijn. "De overige pastoors zijn inmiddels al Zondag wordt het vijftigjarig ambtsjubileum van koster en organist Anselm Nelissen in de H. Gertrudiskerk in Oirlo gevierd. overleden", weet Nelissen. In vijftig, jaar tijd is er veel ver anderd, vertek de jubilaris. "De kerken zitterfal lang niet meer vol, en er zijn veel minder dien sten. Vroeger was ik nooit vrij, er was altijd wel een mis of een bij zonder lof. Maar ik deed het werk met veel plezier. En dat doe ik nog altijd, anders houd je ook niet zo lang vol." Anselm Nelissen wist al op jonge leeftijd dat hij zijn vader zou gaan opvolgen als koster-orga nist. Voor het bespelen van het orgel nam hij lessen bij Martien Kooien. Vanwege zijn liefde voor de muziek werd en is hij nog altijd dirigent en organist van het mannenkoor, ook wel het kerke lijk zangkoor genoemd, en van het dameskoor. Verder was hij vijftien jaar lang dirigent van het Jonge Garde Koor. Nee, het is geen roeping, het gebeurde gewoon. Opa Hubertus was koster, vader Jacobus was koster en dus werd ook Anselm koster. In 1955 begon hij aan zijn taak en nu, in januari 2005, viert hij alweer zijn gouden jubi leum. Niet alleen als koster, maar ook als organist in de Oirlose kerk. Anselm Nelissen wordt komende zondag tij dens een plechtige hoogmis in de H. Gertrudiskerk in Oirlo in het zonnetje gezet. De mis begint om 10.00 uur, waarna belangstellenden de jubilaris de hand kunnen schudden tij dens een receptie van 11.30 tot 13.00 uur in gemeen schapshuis de Linde in Oirlo. In Oirlo ja, want dat is het dorp waar Anselm Nelissen geboren en getogen is. Hij woont dan wel al enkele jaren met veel plezier met zijn vrouw in Venray, in zijn hart voelt hij zich toch nog altijd Oirlonaar. Niet zo vreemd ook, als je als kleine jongen in dit dorp bent opgegroeid, er naar school

Peel en Maas | 2005 | | pagina 13