Jubileumjaar Freunde Echo Kerkelijke mededelingei Prijswinnaars kleurplatenactie kerststal Begeleider Sportief Wandelen Intratuin- spaarkaart Oude foto Weekend diensten Geslaagde film Hardcore Impact De Beegderheide LAN party Jaffo Gate Quartet in Venray Primair Onderwijs BEZORGEN? Streek museum De Locht )L si [i v K PEEL EN MAAS Donderdag 15 januari 2004 - Pagi EN HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse Huis- ArtsenPosten: tel. 0800-1222. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda. .Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag en zon dag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Apotheek Veltum dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en van 13 30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bij Apotheek Antoniusveld terecht via liet dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: L. VERHAEGEN, tel. 582281 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIEREN ARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel 581336 of 586457 J.M. van Winden. W.H. de Vocht, R.C Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en M. Theu- hissen G. GELLING DIERENARTSENPRAKTJJK OOSTRUM W. LOONEN Mgr. Hanssenstraat 42, Oostrum tel. 582690 DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 0^7-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur H. v. EERTEN, tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskun dige praktijk Venray worden vanaf maandagO?,.30.tot ynjdae 19-30 uurWaargënoméii doöri L. SPAN en H. v. EERTEN, tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tus sen 18.00 en 19.00 uur. tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Stationsweg 46, 5803 AC Venray, tel. 0478-527066. E-mail: igg@wgi.nl Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09 00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en don derdag van 13-30 tot 16.30 uur. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09 00 tot 12.00 uur en van 13-30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulpvragen van de Algemene Hulpdienst en het Gehandicaptenplatform. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur van Synthese, tel 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Dinsdag van 10.00-12.00 en don derdag van 10.00-12.00 uur Ven ray tel. 0478-565155 BUREAU VOOR RECHTSHULP Z.O.N. De Clockert, Bergweg 4, 5801 EG Venray. Juridisch (gratis) spreek uur op afspraak: tel. 077- 3209191 Gespecialiseerd in arbeidsrecht. uitkeringsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en consumentenrecht, met name voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving. De opkomst bij de door ANBO afde ling Venray dinsdagmiddag in De Kemphaan vertoonde film van Kees Brusse 'Wat is Vader stil de laatste tijd' is meer dan bevredigend geweest. Niet alleen ANBO-leden, maar ook anderen waren blijkbaar nieuwsgierig naar een j film over de ouder wordende mens en geinteresseerd in de beloofde discus sie achteraf. Behoudens wat techni sche onvolmaaktheden die het geduld 1 ran de aanwezigen dermate op de proef stelden dat een vijftal bezoekers I het al gauw voor gezien hield, was het I éen bijzonder waardevolle voorstel ling. Kees Brusse, 77 jaar, heeft kans gezien een prachtige natuurfilm in Australië op te nemen en eromheen te mijmeren over van wat het leven voor I ouderen nog steeds aantrekkelijkheid kan geven. Hij is in die opzet wonder- 1 wel geslaagd. Iedereen zag de vertraag- de start graag door de vingers. Blaaskapel Freunde Echo uit Over- loon heeft voor 2004 verschillende activiteiten op haar programma staan. Ze hebben niet allemaal specifiek te maken met een jubileum maar zijn wel typerend voor deze zeer dynami sche club. Freunde Echo is in 1969 ontstaan uit de plaatselijke fanfare Vriendenkring en min of meer uitge groeid tot een zelfstandige tak van de vereniging. Het logo van Freunde Echo is al jaren voorriedereen een bekend symbool, dat bestaat uit het wapen van Overloon met daarop een Tiroler hoed en een bierpul. Een logo vernieuwen doe je niet zomaar. Het is tenslotte het visitekaartje van de kapel, firma of merk. De Tiroler hoed en de bierpul zijn niet verkeerd maar niet meer van deze tijd voor Freunde Echo. Het nieuwe logo bestaat uit een modem, vlot en dynamisch wapen schild waaruit weer de naam blaaska pel Freunde Echo ontstaat. Schwung- vol en dynamisch zijn begrippen uit het logo die direct betrekking hebben op de blaaskapel: Muziek direct uit het hart. De naam Freunde Echo zelf is al een begrip en bekend bij vele liefheb bers van blaasmuziek. Freunde (vrien den) niet alleen bedoeld als vrienden van blaasmuziek, maar ook in de zin van vrienden, veel voor elkaar beteke nend, het gevoel dat bij vriendschap hoort. Echo, bijzonder naklinkende tonen van de kapel. Nagalmend en verlengstuk van de Vriendenkring. Het logo heeft ook een kleur en dit ziet u straks terug op b.v. briefpapier en posters. Kunt u niet zolang wach ten. kijk dan op de website van Freun de Echo: www.blaaskapel.nl Het jaar wordt traditioneel geo pend met verschillende carnavals acti viteiten: 31 jan-1-4-7 februari bonte avon den; 18 februari Bond van Ouderen; 21 februari carnavalsmis; 20 maart Festival te Milsbeek; 26-27-28 maart bezoek aan Musikantenbal te Hodo- nin Tsjechie Paaszaterdag 10 april optreden van Topkapel Tiifaranka samen met Freunde Echo in de sport hal in Overloon; Muziekfeesten 9-10- 11 juli. Na het grote succes van vorig jaar is het Freunde Echo ook nu weer gelukt om een van de beste kapellen van de wereld naar Overloon te krij gen. U kunt alvast kaarten reserveren voor paaszaterdag via de website of telefonisch bij John Jacobs 0478 641516 en Ton Keizers 0478 642399 Zaterdag 17 januari is in OJC Din gus in Venray alweer de 26e Hardcore Impact party. Vorige maand werd met groot succes en onder een over weldigende belangstelling van de vak deskundigen van de hardcore-scène uit het hele land het plaatsvinden van de 25e editie gevierd. Ook deze keer heeft Dingus Dance Department het nodige te bieden. Vastgelegd voor nummer 26 werden de dj's Endemic Dezeac (Underground Society), een tweemans hardcore-act uit Leiystad. Ze hebben al vele keren op de grotere party's gestaan en hebben echt naam gemaakt op de radio in de nodige hardcore-programma's. Verder zal als special surprise act aantreden The Special Early Hardcore Act From Ven ray. Zoals altijd zijn er van het vaste Hardcore Impact dj team dan ook nog eens elf dj's van de partij die avond en dat zijn dus ook niet zo maar even de eerste de besten. De volgende twee Hardcore Impact Parties zullen plaats vinden tijdens de aankomende carna val en wel op zaterdag 21 en maandag 23 februari. Het café en de kassa zijn open om 19.00: de zaal om 21.00 uur. De entree bedraagt 7,50 euro. Mini mumleeftijd is 16 jaar (legitimatie ver plicht). Op donderdag 22 januari 2004 orga niseert kring Venray van het Natuur historisch Genootschap in Limburg een dialezing over de Beegderheide. De Beegderheide ligt in Midden-Lim burg tussen de dorpen Hom, Baexem, £rath.em en Heel. In laatste 10 jaar is op deJkegderheide hard gewerkt aan het herstel van de heide ëh vennen. Jan Hermans heeft deze ontwikkeling gevolgd en zal deze lezing verzorgen met het gebruik van twee dia-projec toren. Deze interessante dialezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Gemeenschapshuis van Oostrum, Watermolenstraat 1 in Oostrum. Ook niet leden van het Natuurhistorisch Genootschap zijn van harte welkom op deze avond. In mei 2003 is het tweede themanummer verschenen van de Beegderheide. Het betrof een speciale uitgaven van het Natuurhisto risch Maandblad. In de afgelopen tien jaar is op de Beegderheide bos gekapt rondom de vennen, de vennen zijn uitgebaggerd en heideterreinen zijn geplagd. De uitgangsituatie is destijds vastgelegd en beschreven in het eer ste themanummer van de Beegderhei de. Jan Hermans zal de genomen maat regelen bespreken en zal aangegeven of deze het gewenste effect hebben bereikt. Wel kunnen wij een tipje van de sluier oplichten, tal van dier en plantsoorten hebben uitermate posi tief gereageerd op de genomen maat- regen. Het belooft een zeer interessan te avond te worden die u niet kunt en mag missen! Verder zullen tijdens de avond een aantal publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap te koop zijn, beide themanummers zijn tegen een sterk gereduceerd tarief te koop zijn (ook voor niet-leden). 0478 Gamers organiseert op zater dag 17 januari een C&C Generals Zero Hour LAN Party van 10.00 tot 02.00 uur. Deelnemers met een eigen pc en het spel zijn van harte welkom. Voor meer informatie en de locatie: bel 06-52048915 Of via Internet: http://www.0478gamers.org Op zaterdag 17 januari om 15.00 uur zal in een speciale bijeenkomst in de Protestantse kerk Het Zonnelied aan de Kiosk in het Brukske het Jaffo Gate Quartet een optreden verzor gen. Het Jaffo Gate Quartet is opgericht in 1983 en wordt gevormd door Stan Faria, eerste tenor; Erik Suyderhoud, tweede tenor; Gerson Neslo, bariton en tevens leider en Winston McDo nald, bas. Het repertoire bestaat uit jazzy negrospirituals en meeslepende ballads. Zij zingen in de traditie van het roemruchte Golden Gate Quartet en de Mills Brothers, die in de jaren veertig een enorme populariteit geno ten in Amerika. De groep geniet grote bekendheid in Nederland en omlig gende landen. Zij maakten succesvol le tournees door o.a. Zwitserland, Bel gië en gaven concerten in Engeland en Duitsland. Naast deze concerten treden zij op op bedrijfsfeesten, jazz festivals en huwelijks- en kerkdien sten Verder zijn zij regelmatig te horen en zien op radio en televisie De toegang is gratis en er zal een inzameling gehouden worden voor het orgel in het kerkgebouw. In de afgelopen weken organiseerde de VW/ANWB in Venray een kleurpla- •tënwedstrijd met als themaUDe nieu-- we kerststal'. Dë vier prijswinnaars,'Tri'" twee 'leeftijdscategorieën, "zijn" Efltë™ Nieuwenhuijs, Anouk Min, Kelly Baar slag en Patrick Jacobs. Zij kwamen hun prijs zaterdag ophalen in de VVV/ANWB winkel op het Hensenius- plétlï in Venray. De prijzen werden uit gereikt dbor Jarineke Hanssen, mede werker van de VW/ANWB Venray. Het bestuur van de Stichting Pri mair Onderwijs in Venray en regio vergadert donderdag 22 januari om 20.00 uur vergadert op het kantoor aan de Eindstraat 42. De vergadering bestaat uit een openbaar en een beslo ten deel. Iedere inwoner van Venray kan het openbare gedeelte van de ver gadering bezoeken. Graag van te voren aanmelden vanwege de grootte van de vergaderlocatie (0478-516215). PEEL EN MAAS niet ontvangen? Bef 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur Wil jij PEEL EN MAAS of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF Neem dan contact op met é&Mr Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray Senioren Sport Synthese heeft vorig jaar een paar keer sportief wan delen georganiseerd. De verwachting is dat de belangstelling hiervoor groeit. Om dit aanbod te kunnen doen is er voldoende gekwalificeerde leiding nodig. Sportief wandelen is een activiteit die steeds populairder wordt in Nederland. De sport is geba seerd op een bewegingsvorm die iedereen beheerst: stevig wandelen met vrije armbewegingen. Een trai ning sportief wandelen staat door de deskundige begeleiding garant voor een gevarieerde en verantwoorde opbouw van uithoudingsvermogen en wandeltechniek. Dat maakt deze vorm van wandelsport bijzonder toe gankelijk voor grote groepen mensen, ook voor personen met een lichame lijke aandoening of blessure. De vraag naar gekwalificeerde begeleiders is groot. Daarom organiseert het Huis voor de Sport Limburg in samenwerking met Steunpunt Sportief Wandelen Limburg en het NISB, de cursus Bege leider Sportief Wandelen. De animo voor de vorige cursus was groot. De tweedaagse cursus wordt gegeven op zaterdag 24 januari en 13 maart van 9 30 - 17.00 uur in het Euregionaal Sport en congrescentrum in Sittard. In de cursus wordt onder andere aan dacht besteed aan de volgende items: loopanalyse en loopscholing, trai- ningsvormen en oefenstof, opbouw trainingsprogramma's en organisatie wandelgroepen. Het Huis voor de Sport kan hier voor begeleiders sportief wandelen een ondersteunende rol bij spelen. Wie vragen heeft of zich wenst in te schrijven, kan contact opnemen met Simone Gerono, Huis voor de Sport Limburg: 046-4770596, s.gerono@huisvoordesport.org mail- to s.gerono@huisvoordesport.org of met Lex van den Eerenbeemt van het Steunpunt Sportief Wandelen Lim burg 046-4516522, l.vandeneeren- beemt@planet.nl De bezoekers die tijdens de actie- periode Warenhuis der Wensen van Intratuin meegedaan hebben aan de spaaractie kunnen tot en met 31 janu ari de spaarkaart verzilveren. Met de in november en december gespaarde stempels kunnen in januari binnen- planten worden gekocht. Iedere stempel is 2,50 euro waard en een volle spaarkaart levert 12,50 euro kor ting op. Om de bezoekers op ideeën te brengen wordt de binnenplantenafde- ling van het groene warenhuis opge sierd met een scala aan trendy potten in combinatie met diverse binnen- planten. Daarbij is rekening gehou den met de uiteenlopende smaken en stijlen van de bezoekers. Zowel bloei ende planten, vetplanten en grote planten worden aangeboden in com binatie met kleurrijke, stijlvolle pot ten en vazen maar ook decoratieve bakken en manden. Een goede gele genheid om het huis in het nieuwe jaar met vers groen aan te kleden. Grote Kerk Administrator: Aalmoezenier A. de Graaf Woutering, Eindstraat 6, tel. 550740; kapelaan I. Crasborn, Dr. Poelsstraat 4, tel. 550790; Priester in ernstig noodgeval: via ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6: ma t/m vr (niet op do) van 9 30-10.30 uur. Zaterdag in week 1 door het jaar: 19.15 Feestelijke H. Mis voor overl. ouders Leonardus en Hend- rika Jenneskens-Muysers; overl. ouders Pouwels-Wismans en fam., Toon Janssen en overl. fam. (coll.); Lei Kusters; Helm. Harrie en Wilbert v.d. Ven en overl. fam. (coll.); Louis Rutten: Johan ert Marie Jonkers-Claessens en overl. fam.; jrd. Antoon Martens. Zondag: 2e Zondag door het jaar. 9.30 Latijnse Hoogmis; Gezinsmis voor een bijz. int. 11.00 Feestelij ke H. Mis voor Sef Klabbers (coll.).; Johanna Thijssen (coll.); jrd. Sraar Hendriks; Jo Bardoel; jrd. Karei v. Vegchel. Maandag in week 2 door het jaar: 9.00 H Mis voor Gerarda Broers, t.e.v. Maria van Altijddurende Bij stand; tot int. voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand. Dinsdag in week 2 door het jaar: 9.00 H. Mis voor Nellie Linders- Kappel. 9-30 Stilteviering. Woensdag in week 2 door het jaar: 9-00 H. Mis voor alle zieken van de parochie. Donderdag in week 2 door het jaar: 9.00 H. Mis voor een bijz. int. Vrijdag in week 2 door het jaar. 9.00 H. Mis voor Harrie en overl. ouders Cornelissen-Pingen; Karei v. Vegchel. Dienbeurten: za 19-15: Roy. Elian- ne. Naomi, Yannick. Dannv; zo 9.30: Wilbert, Martijn, Marjolei- ne. Koen; 11.00; Leroy, Daan, Marloes, Merel, Renske. Leetoren: za. 19.15: G. de Groot; zo 9.30: M. Goumans, 11.00: S. Manders. Vincent van Gogh Zaterdag: 18.30 Liturgieviering Servatiuskapel; voorganger: G. van Loenen; lector: P. Witten- bols. Zondag. 10.00 Liturgieviering Annakapel; voorganger: G. van Loenen; lector: A. van Eijk. 11.15 Liturgieviering Vincentiuskapel; voorganger: B. Faas. Dinsdag: 10.30 Liturgieviering Heuvel; voorganger: W. den Har- tog. Woensdag: 11.00 Liturgieviering Vincentiuskapel; voorganger: B. Faas: Stilteruimtë: maandag en donder dag van 16.45 tot 17.15 uur Yoga en meditatie, P. Zandvliet. Paterskerk Geestelijken: Aalmoezenier A. de Graaf Woutering. Leunseweg 5, tel. 0478-580202; Kapelaan I. Crasborn, Dr. Poelsstraat 4, tel. 550790; Kapelaan W. van Dijck, Albionstraat 30. tel. 0478-581575. Op zondag 18 januari is de ouder wetse scharensliep aan het werk. Hij slijpt messen en scharen voor een ouderwetse prijs. Bovendien is er een demonstratie kantklossën. Op de bovenverdieping is een nieu we wisselexpositie ingericht onder de titel Licht in huis. In de maanden november tot april is het museum geopend op dinsdag, donderdag en zondag van 14.00- 17.00u. Groepen kunnen, na afspraak, ook op andere dagen en tij den terecht. (www.delocht nl) Noodgevallen/bedieningen: zie kenhuis, tel. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op ma, di, woe, do en vr van 9-30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478- 580202). Dan kunt u de misinten ties opgeven. Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubli ceerd worden, dient u de inten ties 14 dagen van te voren op te geven. Zaterdag: 16.00 Doopsel Myrthe Bosma. 16.30 Spreekuur parochiepriester. 17.00 Biecht gelegenheid. 18.00 H. Mis voor Jan Huybers en zoon Toon Huy- bers: Bert Hendricx (bewoners Beatrixstraat); Nelly Linders-van Kempen en Franz Linders; Leo Bertha-van Helden-Laumen Zondag: 8.30 Vroegmis voor onze parochie Venray-Zuid; jgt. overl. ouders Philipsen-Goossens en Luijpers-Sanders; overl. ouders Litjens-Jacobs en Spee-Ruhl en fam 10.30 Hoogmis voor Mien Siebers-Huijbers en overl fam.: Harry Janssen en Ciska Janssen- Cup; jgt. Gerrit Duykers; Maria Spee Seegers en overl. echtge noot Aloys Spee; jrd. overl. ouders Van Hoof-Spreeuwen- berg; jgt. overl. ouders Hermans- Valckx. Maandag: 18.30 H. Mis voor Sjang Spee. Dinsdag: 10.00 tot 12.(J0 uur: openstelling kerk 18.30 H. Mis voor overl. ouders Bouten-v. Megen en Bertha v. Megen; Tony Marwinski-Wilmsen. Woensdag: 18.30 H. Mis voor roe pingen tot het priesterschap. Donderdag: 18.30 H. Mis; jrd. fam. Arts-Janssen. Vrijdag: 17.30 Aanbidding van het allerheiligste. 18.30 H. Mis voor Lien Philipsen en overl. fam. Parochie Oostrum Zaterdag: 19.00 H. Mis (Harmo ny): jrd. Wiel Drabbels; jrd. Toon Thielen. Misdienaars: Lisanne Meulendijks, Manon Valckx. Zondag: 2e Zondag door het jaar. 9-30 H. Mis (stille mis) voor fam. Vennekens-Verschuren en weder zijdse fam. Misdienaars: Anouk Rutten, Maud Willems. Dinsdag: 9-00 H. Mis voor Toon Thielen, overl. ouders en schoon ouders; voor priesterroepingen. Donderdag: 9.00 H. Mis voor de vluchtelingen; voor de slacht offers van de aardbeving in Iran; fam Vennekens-Verschuren en wederzijdse fam. Parochie Oirlo Zaterdag: 19.00 Gez H Mis Qonge Garde Koor); Sef Kunen (jrd.); st. Martinus Philipsen en Leonie Verdellen; overl. ouders Zanders-Keijsers; Lei Ewals (jrd.); st. Koos Mariens; Jac. Philipsen (jrd.). Zondag: 9.00 Hoogmis (Heren- koor); Piet Swinkels (jrd.). Dinsdag: 19-00 H. Mis voor de lev. en overl. leden van de Zij- Actief, t.g.v. Opening nieuwe werkjaar. Woensdag: 18.00 H. Mis St. Anto- niusgilde, Marie Arts-Hellegers. Vrijdag: 9.00 H. Mis voor de zie ken van onze parochie. Collectanten: za: L. Nelissen; zo: G. Peters. Misdienaars: za: A. Drabbels, S. Gommans; zo: A. Verkoeyen, W. Vissers. Parochie Castenray Zaterdag: 19.00 Overl. ouders Smits-Friesen; Door Weijs-Ach- ten; zwd. Wiel Smits; Harrie van Kuyck, Bert, Harrie, Hans en Jur- gen; jrd. Leonard Peeters en Gert- ruda Spreeuwenberg. Misdie naars: Chris, Karlijn, Ilse. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. nr. 581575. nisch: A. Reintjes, 582221. 2e Week door het jaar. Zaterdag: 18,00 H. Mis voor I-Iendrikus Claessens-Gussen en overl. fam.; Marie Michels; Piet van der Sterren; Piet Emonts (verj.); Frans Fleurkens en overl. fam. Fleurkens-Peeters. Misdie naars: Patrick, Cane en Sjors. Lec tor: Sandra Comelissen. Zondag: 10.30 H. Mis voor Jan Reintjes en Joos Jenniskens (de vrienden), Aloys Lucassen. Mis dienaars: Geert. Hilde en Julia. Lector: Els Wijnhoven. Woensdag: 19.00 H. Mis; jrd. Harrie Mariens en echtgen.; jrd. Wim Manders. Misdienaars: Jaimy en Sara. Rectoraat Veulen Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk of telefo nisch: N. van Staveren, 0478- 585134. Contactpersoon parochie: M. Geurts-Slangen. Lor- baan 9 tel. 0478-588215. 3e Zondag door het jaar. Zaterdag: 19.30 H. Mis; jgt. Jan Litjens. Jgt.Handrie Reintjes-Anna Lemmen en overl. fam. Misdie naars. Jan, Loes, Amke, Lieke. Lector: Martien Classens. Rectoraat Heide Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk of telefo nisch: D Drabbels, 0478-510316. Contactpersoon parochie: L. Pou- wels, Heidseschoolweg 1. tel. 0478-582421. 2e Zondag door het jaar. Zondag: 9-15 H. Mis voor Herman Janssen en Petronella Janssen- Franssen; jgt. Nellie Claessens- Derikx; overl. ouders Peeters- Janssen. Misdienaars: Sef M. Willeke, Martin, Chantal, Claudia en Antoine. Lector: Ria Derikx. Parochie Ysselsteyn Zaterdag: 19-00 (volkszang); Jeu v.d. Ven en An v.d. Ven-Winnen; ouders Arts-Gielen en overl. fam.: Henny Emons-Muysers. Zondag: 9.15 (Vivace); Grad Cla- essens; Marlidi Bastiaansen; lev. en overl. fam. Mulders-Maessen en overl. fam. Dinsdag: 19 00 Lena Smeets-v. Asten (KBO). Misdienaarsbeurten: za: Joris en Bart A.; zo: Klaas en Erwin; di. Vera en Anja. Parochie Merselo Zondag: 10.45 Voor de int. van de parochie. Woensdag: 19.00 Teng Arts (KBO); zegen overeen huisgezin; Toon v.d. Pis (Weth. Pub- benstr.); Jan Broeren en Roy. Rectoraat Vredepeel Zondag: 10.45 Voor de parochie. Misdienaars: Nick, Ilse, Gijs. en Harm. Lezer: Vincent. Donderdag: 19 00 Fam. Huijs-v. Enckevort. Rectoraat Smakt Zaterdag: 15.00 Eucharistievie ring voor Annie Christians bij gelegenheid van haar 60 jarig pro- fessiefeest. Zondag: 2e Week door het jaar. Internationale Bidweek (18-25 januari). 10.00 Eucharistieviering met volkszang voor overl. fam. Philipsen-van Dijk; overl. fam. Van Vegchel. Claartje Von Sch- mid. Lectrice: Riek van Kempen. Dienbeurt: Boy Janssen en Robin van Es. Woensdag: In de St. Jozef genade kapel ter ere van St. Jozef, 9 30 H. Mis Piet Poels; Sjeng Jenneskens; bijzondere intentie. 19. 5864 BG, Meerlo, tel. 691217 Zaterdag: 18.00 Hoogmis overl. fam. Cox-Camps; fam. Verstralen-Goemans dankbaarheid ter ere van Lieve Vrouw. Misdienaars: le. Lea. Collectant: G. Kt Lector: J. Wijnands. Woensdag: 19-00 H. Mis van Onze Lieve Vrouw; voi lev. en overl. van onze para Parochie Meerlo Spreekuur pastoor R. Verht elke woensdag van '17.4 18.30 uur in de pastorie, I straat 17 te Meerlo. tel. 691217. Misintenties opgev Arnold Jacobs, tel. 0478-69 b.g.g. Annie Peelen, tel, 691457. Zondag: 10.30 H. Mis voor nette Vullings (jrd). Misdi* Marlou Jenneskens. Kim Femke Coenders. Lector Derksen. Zang: Goarkoor Donderdag: 9.00 H. Mis. VI Protestantse Kerl jy Predikant: Ds. L. Boot, r Hart 11. 5801 SX Venray 0478-584397, t lex.boot@zonnelied.nl Woe l"11 vrije dag. Protestantse Ker [der Zonnelied. Kiosk 6 te vfcg Website: www.zonnelied.nl jrc Aanvang dienst zondag 18 ja 10.00 uur in Het Zonnelie voorganger van deze dienst L, Boot. Tijdens de dienst basiscatechese gehouden den. Thema: "Boomverhalei zullen het hebben over de in de Bijbel. Vaak het tek< leefbaarheid, beschei geduld, tijd en vrede. V< allerkleinsten is er kinderoj Er zal kindernevendienst den worden. Na afloop ki een kop koffie of thee bj drinken en voor de kinderen! er limonade klaar. Maandagavond zal van Voi en Toerusting de module "Sp van eerste Christenen." bt ken worden Rehoboth Ned. Hervormde Evangelisat GG. Gebouw Rehoboth: Cup pedje 2a, Horst. Evangelist: vaeren 4, Horst. tel./fax: 3987786. E-mail: jajbals@rdr Diensten: Zondag 18 jan 10.00 14.30 uur: Ds. G. N Ouddorp 's-Morgens j jensd t| Ri kinderoppas. Bijbelcontactavond: Woensd jan. Om 19.45 uur. Thema doe je als je in een crisis te»o komt? Iedereen welkom. Toep vrij. Tienervereniging: Zaterdag jan. in gebouw Rehoboth. I vang 19-30 uur Alle tienersj kom. 1 De Bijbelwinkel: Bestellingeii gewoonlijk binnen 24 uur in bezit. Zie www.christelijkeli handels.nl. Geopend: ma. t/ra 10.00-13 00 uur én na tel. ovtj Bijbelgemeente De Bijbelgemeente Venray 1 iedere zondag om 10 uurf" dienst in de Kemphaan, Kem plein 1 in Venray. Er wordt gé gen uit de bundel 'Opwekl Gedurende de dienst is er|| aandacht voor de kinderen f er crèche en zondagsschool!^ afloop van de dienst kunt u k| blijven drinken en nog wat ntf b ten. Ook zijn er regelmatig b 'fóC geiegenneici om deel te neFT" aan diverse gespreksgrotr ll rondom de bijbel. Informal» ders over de bijbelstudies zijl/ te vragen bij het secretariaat! dikant van de Bijbelgemeentel' donk@12move.nl Een winters tafereeltje, een sfeervol plaatje, zo was het, maar helaas zo is "t niet meer. Schaatsen op de vennen in 't Cassels Broek, gelegen aan de rand van Castenray. Een geliefd plekje ongeschonden natuur in alle jaargetijden. Deze foto is van ruim na de oorlog, mogelijk omstreeks I960. De initiatief nemer van dit winters schaatsgebeuren op de vennen was de Castenraysel 0] tje van Rlice. In 1934 maakte hij bekend in 't Cassels Broek een schaatsbaaï - hebben geopend. Tegen een gering bedrag kon men daar op de smalle ijl zijn baantje trekken. ac Voor versnaperingen en warme chocolademelk had Bertje ook gezorgd, |k Castenrayse liefhebbers hadden nu hun ijsbaan dicht bij huis en er werd grt r gebruik van gemaakt. In de loop der jaren zijn de vennen grotendeels dichtgegroeid. Dit aanu kelijke en rijke natuurgebied is intussen voor de mens die houdt van rust stilte een prachtig wandelgebied. Jan van der Puil i—

Peel en Maas | 2004 | | pagina 26