Ruim één miljard euro voor herinrichting buitengebied Nieuwe raceklasse krijgt vorm Pretpark voor motor- en autosport in Moers Mexx ESPRIT steefds een euro Kinderopvang te vroeg in De Toverbal Sloop vijf recreatiewoningen Vlakwater Profiteer van onze 1 euro oktie dat vv'if zeggen voor dïi tweede artikel betaalt u Jos Arts Jeugdmode mode centrum Uitstel cultuur beleidsplan Dronken Pool Overval tankstation Winkeldief MEN Mcitmlque PEEL EN MAAS Donderdag 3 juli 2003 - Pagina 3 Reconstructieplan nadert voltooiing Er ligt 1018 miljoen euro klaar om de reconstructie van het platteland in Noord- en Midden-Limburg aan te pak ken. In de komende twaalf jaar wordt dit geld vooral besteed om intensieve veehou derijen dichtbij kwetsbare natuurgebieden uit te kopen. Ook worden er duurzame oplossingen gezocht voor bedrijven rond dorpskernen die stankhinder veroorzaken. De gemeentes Venray en Meer- Io-Wanssum vormen samen één van de zes districten. Het recon structieplan verkeert in een afron dende fase. Begin september zul len gedeputeerde staten van Limburg een besluit nemen. Daar na komen ook de gemeenteraden aan bod en volgen er informatie bijeenkomsten en inloopdagen. Voor de eerste fase, de periode 2004-2007, is 207 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 26 mil joen afkomstig van de Europese Unie en draagt het rijk 87 miljoen bij. De provincie betaalt 30 mil joen, de gemeenten 4 miljoen, het waterschap 15 miljoen en 45 mil joen euro is afkomstig van private partijen zoals de LLTB en Rabo bank. Er zijn drie belangrijke doelen gesteld voor de periode tot en met 2007. Zo zal er voor tien vee houderijen rond dorpskernen een duurzame oplossing worden gezocht om stankhinder te ver minderen. Dit zullen vooral tech nische maatregelen zijn. Zoals bekend is er geen geld om bedrij ven uit te kopen om woningbouw in de dorpen mogelijk te maken. In de komende vier jaar moeten wel zestien intenstieve veehoude rijen verplaatst worden uit de nabijheid van kwetsbare natuur gebieden. In deze extensiverings- gebieden mogen de bedrijven niet meer uitbreiden en er is geen nieuwvestiging meer toegestaan. Het derde doel is om 1100 hecta re verdroogde natuur te herstel len. Zoals'rond het Loobeekdal waar beekherstel ten koste zal gaan van de grondgebonden land bouw zoals melkveehouderijen. Het Loobeekdal neemt een belangrijke plaats in de natuurlij ke verbindingszone PES in. Bedrijven die wegmoeten wor den verplaatst naar de landbouw- ontwikkelingsgebieden. Die lig gen - met uitzondering van Vredepeel - allen ten zuiden van de Deurneseweg. Vooral rond de dorpen Veulen, Heide, Leunen, Oirlo, Castenray, Meerlo en Tien- ray. De reconstructiecommissie streeft naar projectvestigingen waar intensieve veehouderijen dichtbij elkaar liggen. Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de huidige ligging van bedrijven. Dit zijn duurzame locaties die op een veilige afstand liggen van kwets bare' functies als natuur, water, recreatie of wonen. Ook wordt tegengegaan dat één bedrijf meerdere locaties heeft. Deze dislocaties zijn risicovol voor besmettingen vanwege de vele contacten door mens- en dierbewegingen. Het streven is om alle dislocaties samen te voe gen naar één vestiging maar pro vinciaal projectleider Ruud Verhe- ijen gaf direct aan dat voor dit doel geen geld beschikbaar is. De reconstructiecommissie heeft ontdekt dat er veel papie ren winst' te behalen valt met de actualisatie van bestemmingsplan nen en het milieuvergunningen bestand. Zo blijkt dat maar liefst 50% van de geregistreerde bedrij ven met een milieuvergunning in de praktijk geen intensieve vee houderij meer is. Dit komt door de kaalslag in de sector in de laat ste jaren maar ook doordat de gemeenten ver achterlopen met het intrekken en actualiseren van de milieuvergunningen. In het totale reconstructiegebied moe ten 298 bedrijven verplaatst wor den uit een extensiveringsgebied bij natuur waarv an er 42 liggen in Venray/Meerlo-Wanssum. Verhe- ijen gaat er daarom van uit dat dit aantal veel lager zal uitvallen en wellicht gehalveerd kan worden. Theo Mulders (Samenwerking) had moeite met het verdwijnen van de extensiveringsgebieden rond de dorpen uit de plannen. Hierdoor zou woningbouw bevor derd worden en kon tevens een beroep worden gedaan op de reconstructie-gelden. De gemeen te gaat in plaats hiervan voor ieder kerkdorp een DOP (dorps ontwikkelingsplan) opstellen. Zodat per dorp maatwerk' gele verd kan worden. Naast woning bouw komen ook aspecten als leefbaarheid en voorzieningenni veau aan de orde. Het dorpsont wikkelingsplan streeft naar een integrale ruimtelijke en sociale kwaliteitsverbetering van zowel de kernen als de dorpsranden. Ruud Verheijen zei dat met het DOP het beste ingespeeld kan worden op de lokale situatie en de specifieke problematiek van een dorp zo gericht kan worden aangepakt. Frans Claessens (CDA) had zijn bedenkingen over het dorpsont wikkelingsplan. "We moeten veel meer streven naar win-win-situ- aties. Waarmee zowel woning bouw op de dorpen als de onder nemers gebaat zijn. Ik betwijfel of het DOP voldoende soelaas biedt." Jan Classens (CDA) vroeg aan dacht voor de melkveehouders in de Mariapeel. Rond dit natuurge bied verdwijnt steeds meer inten sieve veehouderij waardoor gras land plaats maakt voor bouwland. Classens wees erop dat grasland van belang is voor dit gebied zoals voor de vele weidevogels. Hij pleitte voor een fleLxibel grondge bruik. Projectleider Verheijen wees op de tweestrijd tussen de vermindering van de ammoniak- uitstoot en het behoud van melk vee en grasland. Hij vond dat de Mariapeel goed kon dienen als een experimenteergebied waarin op het oog strijdende belangen toch hand-in-hand kunnen gaan. (vanzelfsprekend geldt dit voor Het laagst geprijsde artikel) Marktstraat 6 Venray Gemeente berispt SSK en Nissehoff De stichting Samenwerken de Kinderopvang Venray (SSK) heeft op 1 mei illegaal haar intrek genomen in twee leegstaande lokalen van basis school De Toverbal aan de Ursulastraat. De Nissehoff betrok een maand later één lokaal van De Toverbal even eens zonder vergunning. De gemeente heeft beide illegale situaties door de vingers gezien maar dreigt bij een vol- Mooi de Mooiste Mode Roggel 0475-494220 Boxtel 0411-676322 Penningen 077-3074931 Horst 077-3986464 Geleen 046-4757545 Er verschijnt dit jaar geen nieuw cultuurbeleidsplan. Het nieuwe cultuurplan moet interac tief tot stand komen en dat vergt meer tijd, aldus de gemeente. In de loop van 2004 zal de opvolger van het masterplan 'De kracht van kunst', dat dit jaar afloopt, gepre senteerd worden. Er vindt in 2003 nog wel een evaluatie plaats van 'De kracht van kunst'. Ook het subsidiebeleid wordt nog dit jaar herzien. In het voorjaar van 2004 wil de gemeente met culturele organisaties en de politiek in debat gaan om het nieuwe cul tuurbeleid vorm te geven. Eind 2004 zal het cultuurbeleidsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld. De politie heeft het rijbewijs ingevorderd van een 35-jarige Poolse automobilist die in dron ken toestand zijn auto bestuurde en het overige verkeer in gevaar bracht. De automobilist werd waargenomen op de Middenpeel- weg in Elsendorp door een poli ticman in vrije tijd. De automobi list haalde auto's in en reed met zeer hoge snelheden. De politie man belde de meldkamer en ver zocht om een patrouille. Deze wist de automobilist uiteindelijk op de Westsingel in Venray tot stoppen te dwingen. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Tegen hem wordt p'röcès-verbaal opge maakt. Eerste auto's Maessen Bedrijven gebouwd en getest Maessen Bedrijven heeft de eerste raceauto's voor een nieuw op te starten klasse al gebouwd en getest. De MW/V6-raceauto met een eigen vermogen van 285 PK gaat rijden in een klasse die vergelijkbaar is met het popu laire NASCAK-racen in de Ver enigde Staten. Deze spectaculaire wedstrijden moeten ook een plek krijgen op het nog te bouwen Indycarcircuit in het Duitse Moers, vertelde Har- rie Maessen donderdagmorgen tij dens een persconferentie in zijn kantoor. Volgens de Venravse ondernemer is zijn bedrijf momenteel samen met een aantal zakenpartners druk bezig met het bouwen van 25 tot 30 auto's. "Deze raceklasse willen we in Europa net zo populair gaan maken als in de Verenigde Sta ten", zegt Maessen enthousiast. Enkele circuits, waaronder dat van Zandvoort, hebben al interes se getoond voor de V6-ovalseries, zoals de nieuwe klasse gaat heten. De bedoeling is dat in een specta culaire arena snelle V6-toerwa- gens tegen elkaar racen, met iden tieke techniek en volgens dezelf de specificaties. De V6-ovalserie is speciaal voor een ovale baan ont worpen. De Europese merkauto's worden voorzien van een V6-vier- litermotor met een vermogen van 285 PK. De wagens worden ver huurd aan professionele teams. Maessen: Indycarcircuit net over de grens bij Venlo Na mislukte pogingen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray wil de Venrayse ondernemer Harrie Maessen nu een Indycarcircuit gaan realiseren in het Duitse Moers, net over de grens bij Venlo. Maessen heeft in de Duitse projectontwikkelaar Jürgen Wegner van het bedrijf CCM uit Geldern een zakenpartner gevonden waarmee hij zijn droom wil gaan verwezenlij ken. Het project Moto World Moers wordt grootschalig van opzet. Het stadion is maar een onderdeel van het plan. "Het gaat een soort pretpark wor den voor de auto- en motor sport", zei Harrie Maessen donderdagmorgen tijdens een persconferentie. Net als Maessen liep ook Weg ner al langer met dezelfde plan nen rond. De Duitser was al in onderhandeling met de Duitse steenkoolmijnen voor overname van de voormalige afgraving langs de autoweg A57. Via de Kamer van Koophandel in Venlo kwa men de twee ondernemers met elkaar in contact. "Nadat onze plannen in Oirlo van de baan waren, hebben wij in stilte contact met elkaar gezocht. Beide plannen zijn nu gecombi neerd. Bij Kamp Lintfort zal aan de A57 een pretpark komen met alle facetten voor auto- en motor sport", aldus Maessen. Naast dage lijkse racewedstrijden in verschil lende disciplines en stuntshows worden op het park bijvoorbeeld ook motorsportwinkels en -muse ums, restaurants, een hotel en een 'kidsworld', met onder andere crossmotortjes en een skateboard terrein, gebouwd. Het park wordt 60 hectare groot. De tribune voor de Indy- baan kan 40,000 bezoekers her bergen. Op het terrein worden tevens grote hallen gerealiseerd voor indooractiviteiten als motor races en truckerwedstrijden. Ook komt er een apart motorcrosster rein. Maessen en zijn partner Wegner hebben een ideale plek gevonden voor hun motor- en autosportpark. Het project moet gebouwd worden op een voorma lige grindafgraving, langs de A57. Aan de ene kant begrensd door een vuilverbrander en aan de andere kant door een mijnberg. In de nabije omgeving is geen huis te bekennen. Met de plannen is een investe ring van ruim 120 miljoen euro gemoeid. Moto World Moers zal naar verwachting op termijn werk bieden aan ruim 600 personen en moet jaarlijks twee miljoen bezoe kers gaan trekken. Begin 2006 moet het Indycarcircuit klaar zijn. "Het wordt een uniek project", meent Wegner. "En het is voor 100% zeker dat het in Moers gere aliseerd wordt. Protesten zijn niet te verwachten en de behoefte aan ruimte voor auto- en motorraces in Duitsland is zo groot, dat we de circuits nu al voor een groot deel van het jaar zouden kunnen ver huren." Volgens de Duitse pro jectontwikkelaar is ook het gemeentebestuur enthousiast en is er weinig kans op protesten over geluidsoverlast, verkeerspro blemen of natuurschade. Bezoekers moeten voor een redelijke entreeprijs zeven dagen per week kunnen genieten van tal van activiteiten, zei Harrie Maes sen. "We zijn niet van plan om voor een Indycarrace 150 euro entree te gaan vragen. Het is geen Formule-1! De gewone man moet ook naar het stadion kunnen, het park moet betaalbaar blijven voor het hele gezin." Hij gaat zelf het autoracestadion exploiteren. De bouwkosten daar van worden geraamd op circa 42 miljoen euro. Voor de overige onderdelen van Moto World wor den particuliere investeerders gezocht. Enkele gerenommeerde (auto)bedrijven hebben al contact gezocht met de initiatiefnemers die samen 900.000 euro op tafel leggen, die nodig zijn als voorbe- reidingskosten voor de feitelijk bouwstart in 2005. Maessen vertelde absoluut geen wrok te koesteren jegens de inwoners van Oirlo en Oostrum, die ervoor zorgden dat het Indy carcircuit niet op Smakterheide III gerealiseerd kon worden. De plannen stuitten op veel weer stand bij de bewoners van deze dorpen. Dat leidde er uiteindelijk toe dat hij zijn plannen introk. "Ik was teleurgesteld. Vooral omdat het project economisch gezien een groot succes gaat worden en een flink aantal nieuwe banen oplevert. En dat is toch mooi mee genomen in deze economisch zware tijden. Misschien is Neder land wel te klein voor dit soort activiteiten en is ons land gewoon te vol. Maar de Limburgse autoliefhebbers kunnen straks natuurlijk ook naar Moers." Maessen houdt er geen reke ning mee. dat zijn plannen opnieuw niet doorgaan. "Ik zou eigenlijk niets kunnen bedenken. Maar mocht het toch fout gaan, dan zoeken we verder. Ik blijf met dat autostadion bezig, en niemand die me daarvan kan weerhou den." gende overtreding met slui ting SSK en de Nissehoff hebben per 25 juni 2003 een vergunning voor twee jaar gekregen voor kinder opvang in De Toverbal. SSK betaalt jaarlijks 23.255 euro huur voor beide lokalen waar buiten schoolse opvang voor maximaal veertig kinderen van vier tot twaalf jaar kan plaatsvinden. De Nissehoff betaalt 12.407 euro per jaar voor het klaslokaal dat is inge richt als kinderdagverblijf voor maximaal twaalf kinderen. De drie lokalen behouden hun onderwijsbestemming. Zodra basisschool De Toverbal de loka len eerder nodig heeft voor onderwijs dan moet de kinderop vang voortijdig vertrekken. De gemeente berispt SSK omdat al op 1 mei de klaslokalen in gebruik zijn genomen terwijl er nog geen vergunning verleend was. Datzelfde geldt voor De Nis sehoff dat per 1 juni in De Tover bal trok. "Indien kinderopvangor ganisaties zich niet houden aan de afspraken en verplichtingen dan kan de gemeente niet de verant woordelijkheid dragen over veilig heid en hygiëne", aldus de afde ling welzijn van de gemeente die de illegale situaties ditmaal ged oogt omdat er toch de intentie was de vergunningen te verstrek ken. "Nadrukkelijk is gesteld dat dit slechts een éénmalige situatie is waar bij een eventuele volgen de keer (tijdelijke) sluiting zal vol gen." De lokalen zijn inmiddels goed gekeurd voor hygiëne en veilig heid waarop de GGD het toezicht houdt. De ruimtes van SSK en de Nissehoff vallen onder de brand weergebruiksvergunning van De Toverbal. Beide kinderopvangor ganisaties kampen met ruimtege brek. De gemeente gaat de vijf houten recreatiewoningen aan de Kempweg slopen. Renovatie is te duur en boven dien zijn de huisjes niet bedoelt voor permanente bewoning. Het zijn nog over gebleven vakantiewoningen van de voormalige camping Vlakwater. Het voornemen om de vijf woningen te slopen bestaat al Twee onbekende mannen heb ben dinsdagavond rond zes uur een tankstation overvallen aan de Jan Poelsweg. De mannen deden een greep in de kassa en gingen er vandoor met enkele honderden euro's. Bij de overval werden geen wapens gebruikt. De man nen gingen er van door in een donkerblauwe Opel Kadet, oud Station-model. De politie heeft rondom Ysselsteyn nog enkele uren gepost, maar auto noch daders kunnen traceren. De politie heeft vrijdagmorgen in een winkel aan het Hensenius- piein een 41-jarige Duitser aange houden op verdenking van win keldiefstal. De man probeerde vlees mee te nemen ter waarde van 38,47 zonder te betalen. Hij werd meegenomen naar het poli tiebureau voor nader verhoor. Tegen de man is proces verbaal opgemaakt. men casual wear for men bleek 82, venray tel. 0478 - 512306 veel langer. Uit een onderzoek is gebleken dat onknappen veel te duur zou worden. En dat na gron dige renovatie de huisjes nog niet zouden voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit voor nieuw te bouwen woningen. Omdat Vlak water een extensief recreatiege bied is past hierin ook geen per manente bewoning, aldus de gemeente. Toen de medewerkster van de afdeling Econ, die hiermee bezig was, in mei 2001 vertrok is de voorgenomen sloop weer op de lange baan geschoven. De kwestie kwam dit voorjaar weer aan het rollen. Aanleiding was het verzoek van P. Driessen. bewoner van Kempweg 164b, om zijn huurwoning te mogen kopen. Begin dit jaar verkocht de gemeente nog het woonhuis Kempweg 166 aan de familie Wis- mans. Driessen nam geen genoegen met de afwijzende brief die door het hoofd van de afdeling Econ was ondertekend. Hij wilde dat zijn verzoek onder de aandacht van het college van B en W werd gebracht. De zaak is nu in een stroomversnelling gekomen. Alle vijf bewoners van de recreatiewo ningen zijn inmiddels van het voornemen tot sloop op de hoog te gebracht. Het college moet hierover nog een definitief besluit nemen. Dit kan pas nadat de amb telijke nota is opgesteld. PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Wlllemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertentietarieven: Op aanvraag verkrijgbaar. advertentie@vandenmimckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Periodiek - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiteriijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 18,- (postcode 58..) 30 - (overige binnenland)

Peel en Maas | 2003 | | pagina 3