FRANSOL Aanzienlijke sponsorbijdrage nog niet voldaan Overname Tektronix' door Xerox WEG MET ALLE ZONNETJES IN HUIS... Fleurkens wint promotieprijs WINTERFINALE Klanten Venray's Wijnhuis klagen steen en been Kinderopvang in wijken en dorpen 'T VENROJS LARVE GETAEKEINTD ZONWERINGEN Rectificatie 'Veulen' verbrandt 100 kerstbomen Nieuw virus bedreigt biggen VAN OORSCHOT MODE KARCHER VERHAEGM Meer sfeer in trouwzaal 'Qina PEEL EN MAAS donderdag 13 januari 2000 - Pagina 5 Grootste acquisitie in de geschiedenis Xerox Xerox heeft voor een bedrag van 925 miljoen Amerikaanse dol lars Tektronix' Colour Printing and Imaging overgenomen. Het is de grootste overname in de geschiedenis van Xerox, dat zich daarmee meteen opgooit als grootste en sterkste concurrent van Hewlett Packard in de markt voor kleurenprinten in de markt- omgeving. Tegelijk met de overname heeft Xerox een nieuw bedrijfsonderdeel opgericht onder de naam Office Printing Business (OPB), waarin de technologieën, marketingcreativiteit en distributiekanalen van de beide organisaties gezamenlijk worden ondergebracht. Met de acquisitie van Tektronix toonaangevende pro ductlijn van kleurenprinters pakt Xerox de tweede plaats achter HP in de wereldwijde markt voor kleuren printen in de kantooromgeving. De kleurenprinters van Tektronix vor men samen met Xerox eigen groei ende aanbod van zwart/wit netwerk printers een volledig assortiment voor de kantooromgeving dat wereldwijd via meer dan 16.000 verkooppunten wordt afgezet. "Met de kracht van ons eigen merk en de productlijn en distributiecapaciteit van Tektronix zijn we in de markt voor kantoorprinters een onver slaanbare partij", aldus Xerox-direc teur Rick Thoman. "Xerox beschikt nu over de bouwstenen voor hoge groeicijfers en succes in een markt met enorme expansie." Tektronix CPID telt wereldwijd 2400 medewerkers, waarvan ruim 100 bij de Nederlandse vestiging in Heerenveen. Voor de locatie en het personeel heeft de overname door Xerox geen gevolgen. Xerox is actief in meer dan 130 landen en realiseerde in 1998 met haar kernac tiviteit document processing wereld wijd (exclusief Japan) een omzet van 19,4 miljard Amerikaanse dol lars. Bij de Nederlandse vestigingen van Xerox in Amstelveen (hoofd kantoor), Zeist (verkooporganisatie) en Venray (productie, recycling en Europees logistiek centrum) zijn in totaal meer dan 3000 mensen werk zaam. STATIONSWEG 13 VENRAY TEL 0478 515010 Naar aanleiding van ons artikel van 6 januari jl. over de gunning van de oliebollenbollenkraam op het Henseniusplein ontving de redactie een reactie van de Gemeente Venray waarin de gemeente haar ongenoe gen en teleurstelling uitspreekt over de 'insinuerende toon en inhoud van een aantal passages in het artikel'. Met name wordt gewezen op de pas sages waarbij wij als redactie citaten van de heer Commissaris of zijn adviseur de heer Gijsbers niet als citaat weergegeven hebben, maar als vaststaand feit. De Gemeente Venray ziet een aan tal onjuistheden graag gerectifi ceerd. Het gaat om de volgende rechtzetting van feiten. 'Eind vorig jaar liep het vijfjarig contract van de heer Commissaris af. Geruime tijd van tevoren is met hem besproken dat er een andere gegadigde is voor die standplaats en dat in beginsel de hoogte van de inschrijfsom bepalend is. Hij wist dat hij er niet zonder meer op mocht vertrouwen dat 'het wel goed zal'. De gemeente achtte het bod van de andere inschrijver dermate hoger dat de prijs doorslaggevend is geweest. Van het drie tot vier keer toe tegen elkaar opbieden is geen sprake geweest; alle gegadigden hebben binnen enkele weken EÈn inschrijving ingediend. Medewerker Hans Gommans van de gemeente heeft aan betrokkenen altijd de hier boven geschetste procedure weer gegeven en nooit aangegeven dat er - omwille van de schoonheidsprijs - beter een open inschrijving had kun nen plaats vinden. Verder is het niet juist dat 'de betreffende raadscommissie geen problemen had met de gang van zaken'. Deze kwestie is nooit aan een gemeentelijke raadscommissie voorgelegd. Wel heeft de heer Commissaris bezwaar ingediend tegen de gang van zaken bij de (onafhankelijke) commissie Bezwaar-. Beroep- en Klachtschriften. Deze heeft het bezwaar van de heer Commissaris ongegrond verklaard. Tot slot: wet houder Kersten heeft ÈÈnmaal (en geen twee tot drie keer) zijdelings geOnformeerd naar de procedure van de gunning. Daarop is meege deeld dat de inschrijvingen behan deld worden volgens de nota stand- plaatsenbeleid 1994'. De millenniumbrunch in Veulen is naar ieders volle tevredenheid verlopen. De evaluatie van de dorpsbrunch kwam dinsdagavond aan de orde tijdens de dorpsraad- vergadering. "Het eten was goed, het drinken was goed en de joeks- kapel zorgde voor een prima sfeer. Iedereen was bijzonder tevreden", aldus Hay van Rijswijck. Ook de kerstboomverbranding was volgens Van Rijswijck een groot succes. "Er zijn zeker honderd bomen ingeleverd. Voor de Veulense gemeenschap is dat toch een heel behoorlijk aantal. Vooral de kinde ren waren bij de kerstboominzame ling goed vertegenwoordigd." PEEL EN MAAS n abonnement waard Jan Fleurkens van café-zaal de Evenaar is de winnaar geworden van de promotieprijs 1999 van Venray Initiatief. Fleurkens kreeg tijdens de gezamenlijke nieuwjaars bijeenkomst van de Venrayse onder nemersverenigingen in Schouwburg Venray de prijs uitgereikt. Hij ont ving de prijs vanwege de creatieve manier waarop hij inspeelt op een multiculturele samenleving en het publiek laat kennismaken met gebruiken, eten en muziek uit ande re culturen. Op de foto reikt Gerrie Swinkels namens de jury de prijs uit aan Jan Fleurkens Oostrumse revue teleurgesteld in TBS-kliniek De Oostrumse revue 'speuls naar 2000' hield rond de millenni umwisseling vijf uitverkochte voorstellingen in de sportzaal van de TBS-kliniek. In totaal bezoch ten 1250 mensen de succesvolle revue. Maar de revue-commissie is allesbehalve tevreden over de medewerking van het instituut. Dat bleek deze week tijdens de vergadering van de Oostrumse dorpsraad. Het steekt initiatiefnemer en com missielid Toon van Soest bovenal dat de TBS-kliniek zijn sponsorbij drage nog niet heeft voldaan. "Daar heb ik geen goed woord voor over. En het gaat toch over een behoorlijk bedrag. Hun bijdrage zou in oktober al zijn overgemaakt maar het geld is nu nog steeds niet binnen. Dat vind ik beschamend", meldde Toon van Soest dinsdagavond tijdens de dorpsraadvergadering. De revue commissie is daarom niet van plan op het verzoek van de TBS-kliniek in te gaan om op de open dag op 26 januari twee liedjes uit de revue ten gehore te brengen. Van Soest: "Dit past blijkbaar goed in hun straatje Met de verschrikkelijke gevol gen van de varkenspest nog vers in het geheugen, is het schrikken als er ineens berichten naar boven borrelen over een nieuw virus dat op de varkensbedrijven de kop op steekt. Landelijk gezien is volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren in Boxtel 10 tot 15 procent van de var kens besmet. Dat betekent dus dat er ook in Noord-Limburg besmette bedrijven, meestal vermeerderings- bedrijven, moeten zijn. Duidelijk is dat nog niet, volgens GD-woord- voerder Bakker, omdat er nog niet voldoende onderzoek is gedaan. ONBEKEND VIRUS Het grote probleem bij dit 'Circo 2 Virus' is ook dat de wetenschap niet weet hoe het verspreid wordt. Het virus, ook wel 'wegkwijnziekte' genoemd, komt bij jonge biggen voor en heeft een chronisch ziekte beeld, waardoor het moeilijk te her kennen valt. Bakker: "De ziekte komt in heel Europa voor." Om een overzicht te krijgen van de mate van besmetting en meer inzicht in de mate van verspreiding zal over twee maanden een uitgebreid, landelijk, bloedonderzoek gedaan worden om te kijken op welke bedrijven anti stoffen te vinden zijn. Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikke lingen van dit nieuwe virus kan inloggen op de homepage van de Gezondheidsdienst voor Dieren, www.gd-dieren.nl. maar de liefde kan niet altijd van één kant komen." AFSPRAKEN De Oostrumse commissie had destijds mede voor de locatie van de TBS-kliniek gekozen met het oog op de integratie met het dorp. De commissie werkte met een begro ting van 50.000 gulden waarvan de sportzaal compleet moest worden ingericht inclusief een tribune waar plaats was voor 250 mensen. Veel werk werd uitbesteed maar vooral dankzij de royale sponsoring van het Oostrumse bedrijfsleven hield de commissie er toch een mooie cent aan over. "Hiervan houden we bin nenkort een mooie feestavond en de rest van het geld wordt aan een goed doel in Oostrum besteed", verzekert Toon van Soest. EVALUATIE Ondanks de medewerking van 150 dorpsgenoten verliep de voor bereiding van de revue niet geheel naar wens. "Dat kwam omdat de TBS-kliniek de afspraken op geen enkele manier nakwam. Gelukkig kregen we dat op tijd in de gaten en hebben daarom vanaf 17 december zelf het heft in handen genomen. Want anders was het misgelopen. En hadden we het niet gered voor de eerste voorstelling op 26 december", verklaart Van Soest. Gé Peterink, van communicatie bureau Peterink Partners, voert namens de TBS-kliniek de coördi natie van de Oostrumse revue. "Deze kritiek heb ik nog niet verno men van de revue-commissie of de Oostrumse dorpsraad. Er heeft ook nog' geen evaluatie plaatsgevonden. Dus ik reageer ook niet op hun uitla tingen via de pers", verklaart Gé Peterink. "Maar ik zal dit wel bespreken met de TBS-kliniek." Het bevreemdt Peterink dat er zoveel ophef wordt gemaakt over het feit dat de sponsorbijdrage aan de revue nog niet voldaan is. "Dat ik dit nu via de pers moet horen dat zegt al genoeg. Die bijdrage is toegezegd en zal ook gewoon door de TBS-kli niek betaald worden. Daar is hele maal geen discussie over. Dat het bedrag nog niet overgemaakt is, is puur een financiële kwestie." VOORRANG Tevens vreest de dorpsraad dat de inwoners van Oostrum nauwelijks in de gelegenheid zullen zijn om de open dagen van de TBS-kJiniek eind januari te bezoeken. Doordat het Oostrumse dorpsblaadje later ver scheen dan de weekbladen in de omliggende dorpen en gemeenten waren de Oostrumse inwoners ook pas later in gelegenheid zich aan te melden. De dorpsraad wil nu alsnog proberen om voorrang te krijgen voor de Oostrummers maar gezien de massale belangstelling voor de open dagen lijkt dat een kansloze missie. Grotestraat 73, Venray Helmond, Breda, Roosendaal, Boxmeer, Oss HOGEDRUKREINEGERS VEEGMACHINES SCHROB/ZUIGMACHINES STOF- en WATERZUIGERS STOOMREINIGERS TAPIJTREINIGERS REINIGINGSMIDDELEN inn ■■n<nm; Keizersveld 61 5803 AP Venray tel.: 0478-553355 Wintercircus zorgt voor parkeerproblemen in centrum Het Wintercircus van Martin Hanson bezorgde de toeschou wers in de Venrayse Schouwburg afgelopen dinsdag wederom een fantastische avond. Enkele dagen eerder, op vrijdag 7 januari, sloeg het circus ook zijn 'tenten', in de vorm van vrachtwagens, auto's en trailers, op voor de schouwburg op en nabij het Schouwburgplein. En dat is nou net datgene wat Joost Wilders, eigenaar van het Venray's Wijnhuis Les Caves aan de Merseloseweg, steekt. Want bleef het maar bij het stallen van de trailers op het Schouwburgplein, dan viel het vol gens hem met de parkeeroverlast van de circusvoertuigen wel mee. "Met de heer Cornelissen van de gemeente Venray is afgesproken dat ik één wagen met wilde beesten op één van de parkeerplaatsen voor deur van mijn bedrijf zou krijgen, zodat mijn Wanten zonder proble men hun auto zouden kunnen parke ren, maar mooi dat alle parkeer- Mismoedig kijkt Wilders voor zich uit. Zij klanten klagen steen en been over de parkeersituatie. plaatsen bezet waren met trailers van het circus. De klanten klaagden steen en been." DRUPPEL Vooral het feit dat er afgelopen dinsdag naast één grote caravan met vogels ook twee lege trailers op de parkeerplaatsen tegenover zijn win kel geparkeerd stonden, was bij de Joost Wilders, die al negen jaar het Venrayse wijnhuis runt, de druppel die de emmer deed overlopen. "Die twee wagens hadden ze net zo goed op het parkeerterrein bij het zieken huis kunnen parkeren", zegt Wilders. "Het parkeren van de wagen met dieren op die plek was conform de afspraak. Daar had ik geen problemen mee. De heer Cornelissen had me enige tijd terug namelijk al verteld dat die parkeer- Mevrouw Beyers (D'66) vroeg zich vorige week woensdagavond in de commissie welzijn af hoever de gemeente gevorderd is met de plannen om in wijkgebouw 't Schöpke in Veltum kinderopvang (vier-tot dertienjarigen, red.) te realiseren. "Veltum heeft de finan ciële kant van de renovatie en een kleine uitbreiding van het wijkge bouw rond", vertelde wethouder Driessen. "Ik vind het een positie ve ontwikkeling dat de Stichting Wijkcentrum Veltum de financiële gaten zelf gedicht heeft." De heer Vossen van de gemeente vertelde dat hij twee dagen geleden onder andere gesproken had met vertegenwoordigers van de Stichting Samenwerkende Kinderopvang (SSK) en het wijk- centrum."Het eerste schetsplan voor een wijkgebouw met daarin een ruimte voor een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang is gereed en ligt nu bij de welstand. Het wordt een wat ingewikkeld verhaal omdat we met drie partijen te maken heb ben, maar ik verwacht dat we voor de zomer van dit jaar uitsluitsel heb ben. Ik verwacht dat hel hele han deltje voor Kerstmis 2001 opgele verd wordt." Vossen zei verder dat SSK wil dat vier-tot dertienjarigen zoveel moge lijk in hun eigen wijk of dorp terechtkunnen voor buitenschoolse opvang. "Er zijn ontzettend veel aanmeldingen van kinderen. SSK heeft aangegeven dat men zoekt naar opvangmogelijkheden in de wat grotere wijken en grotere kerk dorpen, denk aan Ysselsteyn en Oostrum." CENTRALE PLEK Nu gebeurt dat nog op een centra le plek per gemeente. De stichting, actief in Noord en oostelijk Brabant, streeft ernaar de opvang zoveel mogelijk te koppelen aan basisscho len of wijkcentra. In de wijk Veltum in Venray start de SSK een proefproject in wijkcentrum 't Schöpke. De stichting onderzoekt of er belangstelling bestaat voor bui tenschoolse opvang bij de basis school en de peuterspeelzaal in het wijkcentrum. Tot nu toe vindt de buitenschoolse opvang in elke gemeente op een centrale locatie plaats. In Venray heeft de SSK daar voor, behalve in kindercentrum Duimelot aan de Beukenlaan, een ruimte ingericht in het voormalige MEGA-gebouw aan de Plataanstraat. Gezien de groeiende interesse voor buitenschoolse opvang, onstaat er een ruimtege brek. Een jaar geleden maakten 24 kinderen gebruik van de opvang, inmiddels zijn er dat zestig. plaats nodig was in verband met het vervoer van de dieren naar de ingang van de schouwburg. Maar de parkeerplaatsen tegenover^de winkel zouden vrij blijven. Dat was ook de afspraak." VERBOUWING Joost Wilders verwijt de gemeente Venray een gebrek aan communica tie. "Het blijkt maar weer eens dat we als burgers totaal geen inspraak hebben. Maar dat wist ik al. Ook met de verbouwing van de schouw burg konden mijn klanten geen par keerplaats in de buurt vinden omdat die bezet werden door voertuigen van het bouwbedrijf. Ook toen zijn de ondernemers niet ingeseind. De gemeente is gewoon erg klanton vriendelijk bezig. Ik ben die peste rijen zat." REACTIE GEMEENTE Bij de gemeente Venray hebben zich dit jaar geen andere mensen gemeld met dezelfde klachten als Joost Wilders. "Maar bij ons is bekend dat de heer Wilders liever geen circus in de schouwburg heeft in verband met de parkeerproble men. Het is een jaarlijks terugke rend probleem waar ook in eerdere jaren meerdere malen met hem over is gesproken. Het probleem is dat de dieren noodgedwongen vanuit de wagens de schouwburg in moeten, het kan helaas niet anders. Het cir cus maakt tijdelijk gebruikt van de zeven parkeerplaatsen die bij het wijnhuis liggen Over een afspraak met de heer Wilders is bij de gemeente niks bekend. "Volgens Cornelissen is de afspraak over het vrijhouden van enkele parkeerplaat sen nooit gemaakt. Het circus mag gewoon gebruik maken van de zeven parkeerplaatsen die er lig gen."

Peel en Maas | 2000 | | pagina 5