Bekendmakingen gemeente Venray Uitreiking prijzen kerstboom vernietiging 2000 Reuzekluut voor Piërre Reijnders I feJcrooyiA wet milieubeheer Stationsweg Agrarisch Bedrijven terrein Ysselsteyn Reconstructie diverse groenstroken Wijkcentrum Noord-West ^RATTINGENb£ TAXATIES Prinsenbal en liedjesmiddag Meerlo PEEL EN MAAS donderdag 13 januari 2000 - Pagina 11 Vergunningaanvragen Een groot aantal bedrijven en inrichtingen is verplicht om krachtens de Wet milieubeheer een milieuver gunning aan te vragen. In de milieuver gunning worden milieuvoorschriften opgenomen in het belang van de bescherming van het milieu. De procedure kent 2 fasen: 1. de fase van het opstellen van het ontwerp van het besluit; 2. de fase van het opstellen van het besluit; Bij iedere fase wordt de beslissing op een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en de Algemene Wet Bestuursrecht bekendgemaakt (hoofdstuk 13 Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht). Besluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij vergunningen krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend aan: 1. @gptab:Jenniskens Landbouw Bv, Deurneseweg 176 teYsselsteyn voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een legkippenhouderij, gelegen aan de Deurneseweg 182 te Ysselsteyn; 2. F.Arts.Timmermannsweg 110 te Ysselsteyn voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een vleesvarkens houderij, gelegen aan de Timmermannsweg 110 teYsselsteyn; 3.Th. Janssen, onroerend goed BV, Pottevenweg 7 teYsselsteyn voor een uïtbreidings/wijzigingsvergunning op grond van artikel 8.1lid I sub b van de Wet milieubeheer voor apparaten bouw (grootkeukens) en luchtbehan deling, als mede bewerking van RVS, gelegen aan Keizersveld 32 te Venray; 4. Maatschap Willemsen-Peelen, Deurneseweg 104 teYsselsteyn voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij, gelegen aan de Deurneseweg 104 teYsselsteyn De vergunningen worden onder oplegging van voorschriften en/of beperkingen in het belang van de bescherming van het milieu verleend. Het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stuk ken liggen ter inzage van 13 januari 2000 tot en met 24 februari 2000 (6 weken) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maan dag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478- 523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Gedurende bovengenoemde perio de kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden inge diend door: a. @gptab:diegenen die bedenkin gen hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. diegenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaron der een schorsingsverzoek) is inge diend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Meldingen Wanneer voor een inrichting reeds een vergunning is verleend kan voor veranderingen van die inrichting en van de werking daarvan in bepaalde gevallen worden volstaan met een melding krachtens artikel 8.19 van de Wet milieubeheer.Voorwaarde hierbij is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de veranderingen geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunsti ge gevolgen hebben voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er meldin gen zijn binnengekomen van: I. @gptab:Verhoeven Groen BV, Witte Vennenweg 2 te Oostrum voor het veranderen van de voorgenomen spuitplaats bij dit hoveniersbedrijf aan de Witte Vennenweg 2 te Oostrum; 2. Gebr. Janssen, Lorbaan 10 te Veulen voor het vergroten van de tus senruimte tussen twee pluimveestal len van 10 naar 15 meter aan de Lorbaan 10 te Veulen; 3. Peters Oirlo BV, Gunhoekweg 15 te Oirlo voor het wijzigen van de opslagloods aan de Gunhoekweg 15 te Oirlo. De meldingen kunnen worden inge zien van 13 januari 2000 tot en met 27 januari 2000 (2 weken) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maandag van 09.00 uur tot 17.30 en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478-523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. A.M.v.B. -meldingen Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (artikel 8.40 Wm) is bij Algemene Maatregel van Bestuur (A.M.v.B.) een aantal categorieën van bedrijven vrijgesteld van de vergun- ningplicht. In deze algemene maatregel van bestuur zijn voor die inrichtingen algemene regels gesteld welke nodig zijn in het belang van de bescherming van het milieu. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er A.M.v.B.- meldingen zijn binnengekomen van: 1@gptab:Pierre Boels BV, Postbus 666 te Sittard voor het oprichten van een inrichting ingevolge het Besluit opslag goederen aan Keizersveld 48 te Venray; 2. Mega Limburg, Postbus 30200 te Landgraaf voor het uitbreiden/wijzi gen van de inrichting ingevolge het Besluit gasdrukregel- en meetstati- oons aan deTeeuwenhofweg bij 12- 14 teYsselsteyn; 3. Nedoil Tankstations BV te Roermond voor het volledig aanpas sen en uitbreiden/wijzigen van een tankstation ingevolge de Gereedmelding tankstation type B aan de Ripseweg 8 teVredepeel De meldingen kunnen worden inge zien van 13 januari 2000 tot en met 27 januari 2000 (2 weken) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maandag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkda gen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet treft u onderstaand aan een overzicht van de in de afgelopen week bij burgemees ter en wethouders van Venray ingeko men bouwaanvragen. - het bouwen van een woning en kantoor aan de Veulensewaterweg te Veulen tnv L. Vissers, Middenpeelweg 8 te America; - het bouwen van een terrasoverkap ping en schuifpui aan de Hubertusstraat 13 te Venray tnv J. Bekenes, Hubertusstraat 13; - het bouwen van een garage aan de Pastoor van der Gaetstraat 26 te Venray tnv W.P.J. van Loon, Pastoor van der Gaetstraat 26; - het bouwen van een woning aan het B.P. Vlakwater (kavel 9) te Venray tnvW.J.Willems, Grotestraat 37 te Oploo; - het bouwen van een berging/carport en kasje aan de St. Jozeflaan 64 te Smakt tnv G.J.M. Hermsen, St. Jozeflaan 64; - het vernieuwen/vergroten van de werktuigenberging aan de Meerselsepeel 5 te Ysselsteyn tnv RJ.B.M. Hermans, Meerselsepeel 5; - het veranderen/vergroten van de woning aan de Kiekweg 24 te Venray tnv J.J.J. Mentrop, Kiekweg 24; - het vergroten van de woning aan de Laurahof 18 te Venray tnv J.H. Poesse, Laurahof 18; - het vernieuwen van buitenkozijnen aan de Hofstraat 2a te Venray tnv C.E.J. Sloots, Brienenlaan I te Venray; - het bouwen van 11 vs-woningen aan de Wilhelmina Druckerstraat te Venray tnv Janssen de Jong Plancoördinatie, Postbus 131 te Son en Breugel; - het aanpassen van de voorgevel aan de Meester de Haanstraat 18 te Leunen tnv G.J.H.M. Cornelissen, Meester de Haanstraat 18; - het vergroten van de woning aan de Wasbloem 9 te Venray tnv E.L.J. Engels, Wasbloem 9. Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwplannen bouwver gunning verleend. het vergroten woning aan de Leunseweg 67 te Leunen tnv J.G.C. Kerstens, Leunseweg 67; het vergroten woning aan de Muurpeper 12 te Venray tnv R.J.P. van Kessel, Muurpeper 12; het veranderen woning aan de Muurpeper 10 te Venray tnv H.M.P.I. Oomens, Muurpeper 10; - het bouwen van een kantoor/KCA-depot/verdiept container opstelplaats aan de Metaalweg ld te Venray tnv A.V.L. Logistiek B.V., Postbus 1139 te Maastricht; - het vergroten van de woning aan de Vollenbergstraat 14 te Venray tnv M.H. Swaghoven, Völlenbergstraat 14. Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daarte gen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken na de dag, waar op de beschikking is toegezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaar schrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Bouwtoestemming op bouwmeldingen Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwmeldingen bouw toestemming afgegeven. - het plaatsen van een tuinhuisje aan de Stationsweg 121 te Venray tnv J.H.M. Brekelmans, Stationsweg 121; het bouwen van een schuur aan de Ridderspoor 13 te Venray tnv E.M. Ellemers, Van Venrodelaan 5 te Venray. Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze bouwtoestem- mingen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daarte gen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken nadat de beschik king is toegezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaar schrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Bouwvergunning aangevraagd Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de volgende bouw aanvragen medewerking te verlenen, vergroten keuken-serre aan de Allegrostraat 23 te Venray tnv W.A.M. Deijkers, Allegrostraat 23; het vergroten van de woning aan de Langstraat 40 te Venray tnv H.C.J.M. van Houdt. Langstraat 40; het vergroten en verbouwen van de woning aan de Westsingel 40 te Venray tnv P.J.H.M. van Dijck, Westsingel 40; het vergroten van de woning aan de Rouwkuilenweg 41 te Ysselsteyn tnv P.J.H. Martens, Rouwkuilenweg 41 - het veranderen/vergroten winkel pand aan de Grotestraat 23 te Venray tnv R.K.T. Bloemen, Grotestraat 23; - het vergroten van de woning aan de Heidseweg 56 te Heide tnv J.M.M. Janssen, Heidseweg 56; het bouwen van een woning met garage aan de Aan de Dril/Merseloseweg te Venray tnv S.A. Reuvers, Isabellahof 12 te Venray; het bouwen van een garage/ber ging en hobbyruimte aan de St. Apolloniastraat 6 te Leunen tnv H.A.M.M. Direks, St. Apolloniastraat 6; het bouwen van een verbindings gang t.b.v. zorgcentrum aan de Bergweg 2 te Venray tnv Stichting Woon-Zorgpalet, Bergweg 2; het bouwen carport aan de Marjolein 35 te Venray tnv M.L.G. van der Markt, Marjolein 35; het veranderen carport in ber ging/bouwen carport aan de Marjolein 33 te Venray tnv H.J.M. Geerards, Marjolein 33; het wijzigen verleende vergunning nr. 1999.3712 van L.J.M. Wilms, Wilhelminastraat 26 te Venray; het bouwen van een garage aan de Albionstraat 37 te Leunen tnv A.J.F. van den Aker, Albionstraat 37; het bouwen garage aan de Albionstraat 33 te Leunen tnv C.G.M. Jeuken, Albionstraat 33; het bouwen van een terrasover kapping en schuifpui aan de Hubertusstraat 13 te Venray tnv F.J. Bekenes, Hubertusstraat 13; het vergroten woning aan de Kaardebol 35 te Venray tnv F.P.M. Vermeulen, Kaardebol 35; het vergroten van de woning aan de Pastoor Verheggenstraat 35 te Castenray tnv C.L.M. Sommers, Pastoor Verheggenstraat 35; het bouwen van een industrieel gebouw aan de Macroweg te Venray tnv Van Aerssen Metaalbewerking B.V., Energieweg I te Venray. De op de bouwaanvragen betrek king hebbende stukken liggen met ingang van 14 januari 2000 gedurende 2 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Bekendmaking Op 13 december 1999 hebben gedeputeerde staten van Limburg een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening afgegeven afspraak (0478-523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Bovengenoemde meldingen moe ten nog worden beoordeeld. Venray, 13 januari 1999 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. vanVelzen. Wet milieubeheer Kennisgeving van het besluit tot het ambtshalve nemen van een nadere eis. Burgemeester en wethouders van Venray, maken gelet op de bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij tot het ambtshalve nemen van een nade re eis met betrekking tot inrichting, de Picardie-bar, gelegen aan de Henseniusstraat 11 te Venray zullen overgaan. De nadere eis, bedoeld opdat daar mee voldaan kan worden aan de geluidnormen van het Besluit Horeca- sport- en recreatie-inrichtingen, houdt in dat de inrichtinghouder een geluidbegrenzer dient aan te brengen op alle binnen de inrichting aanwezige muziekinstallatie(s), zodat het geluid niveau in de inrichting niet meer bedraagt dan 80 dB(A). Het ontwerp-besluit tot het ambts halve nemen van een nadere eis en de overige stukken liggen gedurende 6 weken vanaf publikatie ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maandag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkda gen van 09.00 uur tot 13.00 uur (publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478-523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Gedurende bovengenoemde perio de kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden inge diend door: a. @gptab:degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het Ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet, in twee voor de bouw van een apparte mentencomplex, bevattende 52 appartementen, aan de Leunseweg. Het plan is nadien ondergeschikt aangepast en bevat nu binnen dezelf de omtrekmuren 53 appartementen. Het gewijzigde plan ligt met ingang van 14 januari 2000 gedurende 2 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling publieksdiensten. Gedurende die termijn kunnen eventuele bedenkingen ten aanzien van de wijziging in het bouwplan bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Het gewijzigde plan zal ver volgens opnieuw aan gedeputeerde staten worden voorgelegd. Venray, 13 januari 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. vanVelzen. Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen het Hoofd van de afdeling Openbare werken, maken hierbij hun verkeersbesluit d.d. 12 januari 2000 waarbij is besloten: 1. In te trekken, onder verwijdering van de desbetreffende verkeers borden en-tekens, al hetgeen in voorgaande verkeersbesluiten met betrekking tot dit wegvak is bepaald; 2. Dat de weggebruikers van het fiets pad op de fietsoversteek over de Stationsweg het recht van voor rang wordt toegekend. 3. Dat op dit wegvak het recht van voorrang van de weggebruikers van de Stationsweg wordt inge trokken. 4. Dat dit verkeersbesluit in werking treedt met ingang van de dag van ondertekening. 5. Dat ter uitvoering van dit besluit de passende en bijbehorende ver keersborden en -tekens worden geplaatst overeenkomstig bijlage I en bijlage II van de bij dit besluit behorende situatieschets. Venray, 12 januari 2C00 Burgemeester en wethouders voor noemd, Het plv. Hoofd van de afdeling Openbare Werken, Ir A.R.M. Jansen. Bovengenoemd besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Deze Publieksbalie is open van maan dag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burge meester en wethouders van Venray, postbus 500,5800 AM Venray. voud, worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van (waaronder een schorsingsverzoek) is ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voor lopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afde ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's- Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Venray, 13 januari 2000 Burgemeester en Wethouder voor noemd, namens dezen, het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. vanVelzen Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Venray maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Limburg bij besluit van 30 november 1999, RGV/RG, nr. 99/55257M, het door de gemeenteraad van Venray op 29 juni 1999 bastgestelde bestem mingsplan 'Agrarisch Bedrijventerrein Ysselsteyn' hebben goedgekeurd. Het besluit van Gedeputeerde Staten en het goedgekeurde bestem mingsplan liggen met ingang van maandag 17 januari 2000 gedu rende zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling publieksdien sten in het gemeentehuis. Raadhuisstraat I te Venray. Gedurende die termijn van zes weken kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goed keuring beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 ES 's-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door degene die zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten heeft gewend, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelij kerwijs niet in staat is geweest. Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzit ter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State is inge diend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Venray, 13 januari 2000. Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs.J.F.H.A.B. Waals, burgemeester, P.M.H. Lucassen, loco-secretaris. De gemeente gaat vanaf week 3 beginnen met het omvormen van enkele groenstroken. De bestaande beplanting is dringend aan omvorming toe. Dit betreft de volgende locaties: - hoek Noordsingel/Maasheseweg - strookje Kruidenlaan/Anjer/Akelei - strook Hoenderstraat naar tijdelijke parkeerplaats - overhoekje Landweertweg overhoek Rondweg Brukske/Ravelstraat - plantsoen rond schoolwoningen Sleutelbloem Landweert plantsoen rondweg Brukske/Rumbastraat - gedeelte plantsoen achter peuter speelzaal Brukske - overhoekje langs Pavanestraat 27 Afhankelijk van de weersomstandig heden worden de werkzaamheden uitgevoerd en de nieuwe beplanting aangebracht, met als uiterste datum eind april a.s. Gras inzaaien uiterlijk eind mei. Wij hopen de overlast voor de direct aanwonenden zoveel mogelijk tot een minimum te beperken. Hebt u nog vragen over bovenge noemde onderwerpen dan kunt u hiervoor eveneens terecht bij de afdeling Publieksdiensten van de gemeente. Deze afdeling is van maan dag tot en met vrijdag geopend van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Venray, 11 januari 2000 Donderdag 13 jan.: 14.00 activiteiten middag ouderenvereniging met koersbal en kaarten. Vrijdag 14 jan.: 20.00 Paranormale avond met Mieke de Hoog uit Boxmeer. Zaterdag 15 jan.: 20.00 Feestavond Vrijwilligers Wijkcentrum Den Hoender. Maandag 17 jan.: 20.00 clubavond, sjoelclub den Hoender. Dinsdag 17 jan.: 13.15-16.30 handwerk groep Vlijtige Liesjes; 20.00 AB verga dering, Stichting wijkcentrum Noord west. Woensdag 19 jan.: 09.00 Groep 1 volks dansen; 10.30 volksdansen groep 2; 14.00 handwerkgroep Den Hoender; 19.00 Yoga, info: tel. 514269. Donderdag 20 jan.: 14.00 activiteiten middag Ouderenvereniging met Koersbal en Kaarten. 20.00 Ie Kaartavond uit de serie van 6. -TRAHSPOffTj VENRAY t0478-582579 KANTOOR HENRI DUNANTSTRAAT 37 5807 ES OOSTRUM-VENRAY TELEFOON 0478-582579 FAX 0478-584210 AFVALOVERSLAG METAALWEG 7 VENRAY TELEFOON 0478-585002 Van het begin tot het einde kunnen wij u hulp bieden bij bouw- of verbouw werkzaamheden: Mobiele kranen en machines voor graafwerkzaamheden Vrachtauto's voor aan- en afvoer materialen Puin en afval containers van 6 m} tot 35 m3 open en gesloten Magazijn containers voor tijdelijke opslag Stratenmakers voor de nette binnenkomst Tevens kunnen wij diverse materialen leveren zoals zand, grind, rode en grijze split en in eigen compostering gewonnen groen-compost. Op dinsdag 11 januari jl. heeft de trekking van de loterij, verbonden aan het verbranden of versnipperen van de kerstbomen binnen de gemeente Venray plaatsgevonden door de voor zitter van de dorpsraden, dhr. H. Holtakkers en de voorzitter van de wijkplatforms, dhr. C. Bijl. De prijzen van deze loterij bestaan, net als voor gaande jaren, uitVW-bonnen. De winnende nummers, 50 stuks zijn: Poule I: I850 7608 0764 3050 0759 2413 3659 7517 7572 2295. Poule 2: 2710 I463 725I 0936 8682 3056 5046 8701 0135 4408. Poule 3:2586 0072 1264 5328 6I5I 6091 I932 4756 4861 8489. Poule 4: 0041 4651 8685 I538 8679 4660 7556 3705 1960 2515. Pouile 5: 8595 6005 4391 I4I0 7266 0937 7252 3505 5I86 I468. Onthou zelf even in elke poule je lot gevallen is, dit is gemakkelijker met het terugzoeken van de lotnummers. Op maandag 17 januari a.s. om 16.00 uur zullen eveneens de beide voorzitters de 50 bonnen ter waarde van 10,- per stuk uitreiken in het gemeentehuis, ledereen die een win nend lot heeft, wordt uitgenodigd om op dit tijdstip hierbij aanwezig te zijn. Lukt dit tijdstip niet, dan kan men na deze datum de resterende loten inwisselen bij de afdeling Publieksdiensten van de gemeente. De Reuzekluut, de hoogste vastela- ovesonderscheiding in het Pielreuzenrijk, wordt dit jaar uigereikt aan dhr. Pierre Reijnders. De uitrei king vindt plaats op zondag 23 januari in de Smelehof om 17.00 uur. Iedereen krijgt dan de gelegenheid Pierre en zijn echtgenote Wies te feli citeren. Pierre is in zijn leven slechts een korte tijd in Ysselsteyn woonachtig, en toch heeft hij zijn sporen in het ver enigingsleven ruimschoots verdiend. Pierre en Wies kwamen in 1962 vanuit Meerlo naar Ysselsteyn en Pierre ging als 'sneejer' (kleermaker) werken. In Meerlo was hij al heel actief geweest bij de voetbalclub als bestuurslid en jeugdtrainer en heeft hij zelfs de car navalsvereniging de Vóskes mee opgericht. Toen hij in 1962 naar Ysselsteyn kwam vond hij het maar niets dat er geen veteranenafdeling bij de voetbalclub was. Hij besloot daar om het veteranenelftal dan maar zelf samen te stellen en op te richten. Om het elftal samen te stellen ging Pierre met de fiets iedereen af. Daarnaast was hij jeugdtrainer, leider en bestuurslid van de voetbalclub. Vanaf 1962 werd hij ook maar meteen bestuurslid bij de carnavalsvereniging. Deze activiteiten deed hij vol overga ve tot 1969, toen hij modeverkoper werd in Horst. Dat betekende ook meteen verhuizen. Dat verhuizen deed hij niet voor de eerste keer en zeker niet voor de laatste keer. In 1987 kwam hij definitief terug naar Ysselsteyn. Hij werd meteen weer actief voor de Ysselsteynse gemeenschap. In 1987 begon hij als koster in de kerk. Dat betekent voor hem vijf dagen in de week in de kerk alles klaarzetten, de missen voorberei den, de misdienaars begeleiden en alles doen wat er verder nodig is. Ook de ouderen kunnen vanaf die tijd een beroep doen op Pierre. Hij werd meteen bestuurslid bij de Ouderenvereniging en in 1990 richtte hij het ouderenkoor op. Verder was hij vertegenwoordiger namens Ysselsteyn SNELLE SERVICE PROFESSIONELE VERWERKING DE VOORDELIGSTE TARIEVEN Zandakker 24 5801 DV Venray Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 Foto: Foto Hoedemackers Venray in vereniging 'Ouderenhuisvesting' in Venray. Pierre is verder ook de enigste man bij het kienen van de ouderen. Elke twee weken is hij degene die de nummers afroept. Als 78-jarige is Pierre verder ook nog lid van de Smelebrothers. Dit orkest is steeds meer een begrip aan het worden in de wijde omgeving van Venray- Aan optredens hebben zij geen gebrek. De Reuzekluut wordt dit jaar uitge reikt aan een man die zich volledig heeft ingezet voor het verenigingsle ven. Enerzijds is Pierre een man die op de achtergrond veel werk verzet, anderzijds 'zit' hij op de voorgrond als hij in de kerk zijn werk als koster doet. Pierre is 'het bewijs' dat actief zijn niet eindigt bij het pensioen. Hij verkeert met zijn echtgenote Wies nog in goede gezondheid en kan zich inzetten voor de gemeenschap. Hij doet dit dan ook. Pierre is van geboor te een Voske, maar als Pielreus ver dient hij de Reuzekluut. In zaal 't Brugeind in Meerlo strij den zondagmiddag 16 jan. vanaf 14.30 uur acht groepen om de carna valsschlager 2000 en de hieraan ver bonden wisseltrofee. Het zijn de I. Den Toestand, 2. Buurtschap 't Centrum; 3. Joekskapel Beter as niks; 4. Rutbachkapel; 5. Ald-Prinsen; 6. Den Hushald; 7. Soos Merlin en 8. Revue. Voor en tijdens de liedjesmiddag is er gelegenheid kaartjes te kopen voor de revue-avonden op vrijdag 25 en zaterdag 26 februari. De verkoop voor leden van de carnavalsvereniging vindt plaats van 14.00-14.30 uur; daarna is de vrije verkoop. Na 16 januari zijn de kaarten nog te koop bij de plaatselijke horeca en tij dens activiteiten van de carnavalsver eniging. De entree op de liedjesmiddag is gratis.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 11