FRANSOL Start aanleg aarden wal Brukske College wil gebouw Vredeskerk behouden Leesbril zoek??? Bevolking Oostrum ziet pastoor liever gaan "Aanvechten is een ver van mijn bed show" Bankjes voor altaar Minder Venraynaren spreken dialect Nog rustiger dan een normale vrijdagavond ZONNESTEEK, ZONDVLOED, OF TOCH EEN FRANSOL ZONWERING? Dorpsraad Castenray gered \m jiiiMi f Geen problemen bij millenniumwisseling N CONTACTLENZEN ZONWERINGEN Verhuizers passend gehuisvest Vuurwerk: jeugd naar halt MOGEN WIJ BINNENKORT EENS BIJ U AANBELLEN? "PEEL EN MAAS donderdag 6 januari 2000 - Pagina 5 Veldeke Venray heeft in april 1999 op alle basisscholen in de gemeente Venray leerlingen van groep acht en hun ouders gevraagd naar hun gebruik van het Venrays. De dialectvereniging deed daarmee haar eigen studie uit 1973 dunnetjes over, in de hoop iets te kunnen zeggen over de terugloop van het aantal dia lectsprekers. De uitkomsten zijn verrassend, of misschien ook wel niet. De enquête was bedoeld om vast te stellen om vast te stellen in welke mate tegenwoordig het Venrays dia lect gesproken wordt: op verande ringen in het dialect zelf werd ver der niet ingegaan. In totaal hebben 727 personen aan het onderzoek deelgenomen. VERRASSEND In Venray-Kom blijkt slechts 27% van de kinderen nog het dialect te spreken. In 1973 was dit nog 74%. Van de kinderen in de kerkdorpen spreekt 38% van de kinderen het dialect (1973: 98%). Niet alle dia lectsprekende kinderen uit Venray- Kom blijken ook op school dialect te spreken: 6% van de kinderen gaf aan op de speelplaats Venrays te spreken. Daarentegen zegt 25% van de kinderen dat ze later dialect wil len blijven spreken (1973: 71). Het meest verrassend is wellicht dat 36% van de niet-Venrayse leerlin gen aangaf het dialect te willen leren (1973:54%). Van de onder vraagde ouders is 42% van de ouders in de gemeente Venray gebo ren (1973: 46%). In de kerkdorpen ligt dit percentage iets hoger, op 55% (1973: 59%). Van de ouders in Venray-Kom spreekt 39,5% van de ouders het dialect (1973: 70%). In de kerkdorpen is dit 53% (1973: 94%). WAARDEVOL Uit het onderzoek blijkt verder dat 60% van de mensen het dialect zegt te blijven spreken omdat het een onderlinge band schept en waarde vol is (1973: 80%). De dialectspre kers praten, net als in 1973, slechts in uitzonderingsgevallen (3,5%) Nederlands (tegen vreemden, op het werk e.d.). De ouders hebben de indruk dat het dialect van de kinde ren beïnvloed wordt door de media (tv, radio), boeken en niet-Venrayse vrienden en vriendinnen. Voor de opvoeding van de kinderen vindt 67% van de ouders het spreken van het dialect niet nodig. Meer dan 40% van de ouders dat het verschil tussen het dialect en het Nederlands kleiner wordt. Bijna 60 van de ouders denkt dat het dialect zal standhouden. Eenzelfde percentage vindt het dialect gemoedelijker dan het Nederlands. OH STATIONSWEG 13 VENRAY TEL: 0478 515010 Op 1 juli 1997 is de nieuwe huursubsidiewet van kracht geworden. De nieuwe huursubsi diewet is erop gericht dat meer mensen gebruik kunnen maken van de regeling. De achterliggen de gedachte hierbij is dat de duur dere huurwoningen ook bereik baar worden voor mensen met lagere inkomen. Hieraan heeft het ministerie van VROM wel een aantal voorwaarden verbonden, namelijk: 1)De verhuisnorm. Voor de ver- huisnorm zijn de aftoppingsgrenzen van belang. Voor het subsidiejaar 1998-1999 golden de volgende grenzen: 849 gulden voor één- en tweepersoonshuishoudens en 910 gulden voor drie- en meerpersoons- huishoudens. Van het totaal aantal verhuizers mag in het subsidiejaar slechts 4% gehuisvest worden in een woning met een huur boven de geldende aftoppingsgrens. En dan moet er ook nog voldaan worden aan een aantal bijzondere omstan digheden (gehandicapt, gezin met meer dan zeven personen, ouder dan 64 jaar). Verder dient de gemeente te bekijken of er op korte termijn binnen één jaar) geen andere pas sende woonruimte beschikbaar is. Deze norm is ingevoerd om te voor komen dat er aan verhuizers met lagere inkomens te dure woningen worden toegewezen. Venray kende in de subsidieperiode 208 verhui zers. Daarvan was het mogelijk om, op basis van de 4% regeling, drie verhuizers boven de aftoppingsgren zen te huisvesten. 2)De uitgavennorm. De uitgaven norm is een gemiddeld subsidiebe drag dat aan huurders wordt toege kend. Dit gemiddelde bedrag wordt jaarlijks met een door het ministerie van VROM vastgesteld percentage verhoogd. Voor het jaar 1998-1999 was het subsidiebedrag 3.484 gul den. De gemiddelde bijdrage voor de gemeente Venray in de periode 1998-1999 is 3.415 gulden. In rela tie tot het gemiddelde heeft er dus geen overschrijding plaatsgevonden. Verhuurders en de gemeente Venray hebben de uitgavennorm niet over schreden. Het ministerie van VROM zal daarom geen boete opleggen. Wethouder Jan Driessen en wijkbewoner C. Koopman, kiep ten maandagmiddag de eerste twee kruiwagens met aarde om voor de aanleg van de aarden wal tussen de woningen in de wijk Brukske en de Deurneseweg. Daarmee kwam een einde aan zeven jaar touwtrekken om over een lengte van 850 meter geen houten scherm te krijgen maar een groene, aarden geluidswal. Voor de aanleg van de wal wordt 40.000 m3 overtollige gemeente grond gebruikt, waarvan 15.000 m3 afkomstig is van de 'bult' in Vredepeel, 8.000 m3 van bermen en sloten en 17.000 m3 van twaalf bouwplaatsen. Vanaf de voet wordt de wal 20 meter breed. Terwijl het werk aan de gang is komt er een hekwerk omheen zodat niemand de aarde kan Iostrappen. WOONPLEZIER "Over een week of tien, dus half maart, zal de aarden wal gereed zijn waarna de beplanting van de wal begint", vertelde wethouder Driessen, "de wal levert voor de hele wijk Brukske een beter woon klimaat op en leidt tot meer woon- plezier." Driessen zei verder dat de aanleg van de wal door de politie breedge- dragen wordt. "Ik hoop dat het in de toekomst nog veel vaker voorkomt dat de politiek op deze wijze aan de wensen van burgers kan voldoen. Het begon met een vraag vanuit de wijk en na goed overleg tussen de gemeente Venray, het actiecomité en het wijkplatform kunnen we nu dan eindelijk beginnen. Zo zou het eigenlijk altijd moeten gaan." De gemeente Venray betaalt ongeveer 500.000 gulden. In een brief aan het kerkbe stuur van de Vredeskerk heeft het college van burgemeester en wet houders van Venray zich duidelijk uitgesproken voor het behoud van het gebouw. Daarmee is echter nog niet gezegd dat de zaak nu beklonken is. Volgens kerkbestuursecretaris Ger Claessens ligt de uiteindelijke beslissing toch bij het bisdom: "De toekomstige bestemming moet pas sen in de huidige of vorige bestem ming van het gebouw." Daarom zal ook bij de besprekingen een verte genwoordiger van het bisdom aan wezig zijn. Het gemeentebestuur van Venray De noodkreet van de Dorpsraad Castenray half december vorig jaar heeft gelukkig resultaat gehad. Bij de Dorpsraad dreigde een leegloop van leden vanwege gezondsheidsre- denen en persoonlijke omstandighe den. Woordvoerdster Tinie Claessens is opgelucht: "De brand is er af, we zijn nog niet compleet en we hebben er nog een paar mensen Venray heeft een rustige millenniumwisseling achter de rug. De politie spreekt zelfs van een situatie die rustiger was dan op een^nor- tnale vrijdagavond. Ook op het noodmeldpunt. in het gemeentehuis in Venray, bleef het rond de overgang van 1999 naar 2000 heel rus tig. Beter gezegd, het was er de hele avond stil, want niemand kwam zich melden. Rond halfeen 's nachts werd het noodmeldpunt dan ook opgeheven. De politie heeft in de nieuwjaarsnacht in de hele regio Noord- en Midden-Limburg in totaal 44 meldingen van vuurwerkoverlast bin nengekregen. Ook waren er zestien kleine brandmeldingen. Voor het overige was het rustig met twee ernstige aanrijdingen en enkele mis- ^handeiingpn.V;;; bij nodig, maar we kunnen in ieder geval verder." Deze maand wordt er weer vergaderd waarbij een groot gedeelte van de 'oude ploeg' afscheid neemt en het werk over draagt aan de 'nieuwelingen'. Opheffing van de Dorpsraad zou de nodige consequenties hebben gehad voor Castenray. vooral voor zaken als speelvoorzieningen, groenonder houd. verkeersveiligheid en derge lijke. Tinie Claessens verwacht, en hoopt, dat de Dorpsraad binnenkort weer op volle sterkte is. De politie Limburg-Noord heeft vorige week donderdagmiddag en -avond tientallen meldingen gekregen van vuurwerkoverlast. In totaal zijn er 61 voornamelijk jonge mensen betrapt bij het vroeg tijdig afsteken van vuurwerk, waar van er 53 werden doorverwezen naar Halt. Acht volwassenen kregen een bekeuring van 110 gulden. Het vuurwerk dat de jongelui in bezit hadden is in beslag genomen. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard schrijft in een brief van 9 december vorig jaar de bezorgdheid van de mensen uit de omgeving van de Vredeskerk te kunnen onderschrij ven: "Door de bijzondere ontstaans geschiedenis van de Vredeskerk en de emotionele betekenis die de kerk voor veel burgers van Venray heeft, neemt de Vredeskerk in Venray een bijzondere plek in." Samen met het kerkbestuur wil Venray een passen de nieuwe invulling van het gebouw zoeken, zonder overlast voor de omgeving en met als richtlijn het bestaande bestemmingsplan. In het bestemmingsplan heeft het gebouw de bestemming 'bijzondere gebouwen'. De omschrijving daar van luidt: Op als zodanig bestemde gronden mogen worden opgericht bijzondere gebouwen als kerken met pastorie, scholen, verenigings gebouwen e.d. De invulling van een nieuwe functie is dus beperkt. OPTIMISME Raadslid Busser van Samenwerking Venray is blij met het standpunt van de gemeente: "Het college geeft richting bisdom een duidelijke uitspraak voor behoud van het gebouw. Wij zijn heel blij met deze richting, er is nu toch succes geboekt. Nu moeten we nog weten wat er echt gaat gebeu ren. maar wij zijn hier wel positief over." Alhoewel een brief van 11 okto ber 1999 van de gemeente aan Samenwerking Venray al spreekt van 'er wordt reeds ambtelijk over leg gevoerd met het bisdom over mogelijke toekomsiige ontwikkelin gen van de Vredeskerk', blijkt daar nog geen sprake van te zijn. Half november zat het bisdom nog te wachten op een brief van Venray met richtlijnen die de basis voor ver dere gesprekken zouden moeten vormen. Busser wil graag weten wat de inhoud van het overleg tussen gemeente, kerkbestuur en bisdom is. "Het gebouw is en blijft eigendom van het bisdom, alhoewel het betaald is door de mensen uit de omgeving van de kerk. En dat is een punt waar het bisdom wel degelijk rekening mee moet houden." In januari vindt een gesprek plaats tus sen gemeente en kerkbestuur. BIJ ONS VINDT U BIFOCALE CONTACTLENZEN MET EEN VERAFLEESDEEL KURSTJENS VENRAY - NOORDERHOF 20 - TEL. 0478 - 550630 WU HEBBEN RUIME ervaring EN HOOG LENSSPEdAUSTENlj Het opstappen van het kerkbe stuur van Oostrum omdat 'meneer pastoor' zich niet aan zijn afspraak met betrekking tot zijn terugtreden houdt, kan op sympathie in het dorp rekenen. Vooral het feit dat de pastoor De Ceuster ook tijdens een begrafe- nismis onwel is geworden en zijn werk niet voort kon zetten telt zwaar voor veel inwoners. Mensen die we belden in Oostrum wilden wel hun mening geven, maar liever niet met naam en toenaam genoemd worden. De meningen over de kwestie zijn echter duidelijk genoeg: "Ik vind dat het tijd wordt dat hij vertrekt. Als je dat zo mee maakt in de kerk, dat hij zo neervalt, dat kan niet. Het wordt tijd dat hij weggaat." Anderen vinden ook dat hij inmiddels wel oud genoeg is: "Iedereen stopt met 65, dus dan moet hij ook maar eens stoppen. Dat het kerkbestuur weg is, is niet zo gunstig voor het dorp. Maar ja, we kunnen er niets aan doen. Je kunt niet zeggen 'kerkbestuur je moet terug' of 'pastoor je moet weg"'. EIGENWIJS Een van de koorleden is heel dui delijk: "Ik vind dat de pastoor zich niet aan zijn afspraak houdt. Hij is wel eens tijdens een begrafenismis ingestort en dat is niet fijn om mee te maken. Als je niet meer kunt moet je gewoon stoppen, de pastoor moet zo verstandig zijn er mee op te hou den." Voor de parochianen is het elke week weer een angstig moment in de kerk: "Het is niet prettig om in de kerk te zitten terwijl je de hele tijd er aan moet denken dat hij ieder moment kan omvallen. Het is jam mer dat het zo moet." Een vroegere organist vind het heel jammer wat er allemaal gebeurt: "In het krantje stond dat hij per 1 februari zou stoppen en dan nu dit. De pastoor is natuurlijk wel nogal eigenwijs." HARNAS Dat 'eigenwijze' van meneer pas toor wordt door diverse bewoners van Oostrum bevestigd. Vooral men sen die aktief zijn in het vereni gingsleven van Oostrum hadden nog weieens te maken met die eigen schap: "Het is jammer dat meneer pastoor zelf niet begrijpt dat het zo niet kan. Zondag zaten er gelukkig twee verplegers in de kerk, maar daar ligt hij dan op de grond tot de ambulance komt. Het is al meerdere malen gebeurd en de mensen storen zich er aan. Eigenlijk kan het niet, maar er valt met hem niet te praten. Iedereen houdt zijn hart vast. hij zal zelf moeten beslissen." Ook het feit dat pastoor meerdere malen heeft laten weten 'liever in het harnas te willen sterven' kan niet op echt begrip in Oostrum rekenen. Pastoor De Ceuster heeft natuurlijk veel betekend voor het dorp: "Hij is vorig jaar terecht geëerd. Hij is nu echter zo oud dat hij maar afscheid moet nemen, dat had hij overigens ook bij zijn jubileum zelf al aange kondigd. Dit is niet verstandig. Hij moet nu echt afstand nemen. Het is jammer zoals het gaat, dat heeft hij niet verdiend, hij heeft de parochie lang met grote inzet gediend. Het kerkbestuur heeft groot gelijk dat ze opstapt." Uitbater oliebollenkraam legt zich neer bij besluit bezwaarcommissie Twaalf jaar lang voorzag André Commissaris uit Venray vanuit zijn gebakkraam de bevolking van oliebollen, krentenbollen, appelflappen en wafels. Eerst op het Schouwburgplein, later vanaf het Henseniusplein. De eerste paar jaar waren moeilijk, maar dankzij veel adverteren en leuke acties kwam de zaak op gang. Dit jaar moest hij echter noodge dwongen de bakens verzetten. April vorig jaar kreeg hij namelijk te horen dat er een andere inschrij ving voor de standplaats was geko men die hoger was dan de zijne. Commissaris had (weer) f. 57.500 geboden voor de komende vijf jaar. Het andere bod bleek maar liefst f. 65.000 te zijn. Commissaris: "Ik had ingeschreven voor hetzelfde bedrag. Dat is al astronomisch in vergelij king met andere standplaatsen op de markt, maar goed, ik kwam er mee uit en vanuit het gemeentehuis hoor de ik 'het is welmoed'. Ik mocht er dus vanuit gaan dat ik de plaats weer kreeg." Hij wist dat er een kaper op de kust lag. Deze deed uiteindelijk drie tot vier keer een steeds iets hoger bod en kwam met het laatste bod 7.500 gulden hoger uit dan Commissaris. En alhoewel Venray hem bij monde van ambtenaar Gommans had gemeld dat 'alleen een beduidend hoger' bod in over weging genomen zou worden, kreeg Commissaris toch een afwijzing. "Wat is dan wel een beduidend hoger bedrag?", vraagt hij zich af, "Op jaarbasis is het 1500 gulden en vergelijk dat eens met" de hele begroting van Venray of met wat er op de kermis binnenkomt. Bovendien is geld niet het enige wat genoemd wordt in de verordening." GESLOTEN De gemeente Venray hanteert voor kermissen en markten de zoge noemde 'gesloten inschrijving'. Dit betekent dat iedereen kan inschrij ven en dat drie dagen na de slui tingsdatum alle inschrijvingen ter inzage liggen. Bij een 'geheel geslo ten inschrijving' gebeurt dat niet. Dan is er nog een 'open inschrijving' en daarvan is het kenmerk dat de hoogste bieder gewoon de plek krijgt. Bij de 'gesloten' inschrijving laat de gemeente ook zaken als uit straling. attractieve waarde en betrouwbaarheid van de exploitant meespelen. "Ze nemen nu het mak kelijkste: de prijs. Met de andere factoren houden ze geen rekening", zegt Commissaris teleurgesteld. "We hebben driejaar geleden of zo het comité Promotie Henseniusplein opgericht en toen al gevraagd wat er met het inschrijvingsbeleid ging gebeuren, maar daar kwam nooit antwoord op." Gemeenteambtenaar Gommans erkende tegen de juridisch adviseur van Commissaris dat het geheel geen schoonheidsprijs verdiende en dat er beter een open inschrijving plaats had kunnen vinden. Maar ook de betreffende raadscommissie had geen problemen met de gang van zaken en dus was het 'exit' voor de oliebollenkraam van Commissaris. NIEUWE WEGEN Voor Commissaris viel een half jaar inkomen weg. Hij wist dat (gedeeltelijk) op te lossen met de oliebollenverkoop via een adverten tiecampagne in Venray. "Dat was redelijk succesvol en volgend jaar gaan we dit uitbreiden","stelt hij tevreden. Hij had ook graag op de Venrayse kermis gestaan, maar daar komt hij niet tussen. "Het argument is nu steeds 'die anderen staan er al zo lang'. Laat ze maar een open inschrijving doen, dan verdienen ze er in ieder geval een ton meer aan." Verdere stappen om de beslissing van de commissie voor bezwaar-, beroep- en klachtschriften aan te vechten doet hij, op aanraden van zijn juridisch advisieur, niet. Aanvechten is 'een ver van mijn bed show', het duurt te lang en kost han denvol geld. Over het gerucht dat de nieuwe uitbater van de oliebollen kraam, Geven, de plek heeft gekregen omdat hij dan bereid zou zijn mee te werken aan een oplos sing van de verkoop van zijn huis en grond aan de gemeente Venray in het plan Brabander, heeft hij geen mening. De betreffende medewerker op het gemeentehuis is al enige tijd ziek en kon hierover ook geen uit sluitsel geven. André Commissaris: "Je hoort ook dat wethouder Kersten twee tot drie keer persoonlijk heeft geïnfor meerd naar de inschrijving van de oliebollenstandplaats, maar hij heeft daar toch geen belang bij? Het stenen neogothische altaar, dat afkomstig is van de Annaparochie in Breda en ont worpen werd door de bekende architect Cuijpers, staat al weken te pronken in de Grote Kerk. Deze week arriveerden ook de vier bankjes, twee grote en twee kleine, die bij het tien meter hoge altaar uit het begin van deze eeuw horen en voor het altaar worden geplaatst, in de Venrayse kerk. "We zijn erg trots op ons nieuwe altaar. De stenen bankjes die ook ontworpen zijn door Cuijpers passen daar uitste kend bij", vertelt deken Coenen.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 5