Kapel Sint Anna museum voor kerkelijke kunst? Opening TBS-kliniek Venray Bekendmakingen gemeente Ven ray DIRKX VAN SOEST woningwet wet ruimtelijke ordening wet milieubeheer Kerstboomversnippering zaterdag 8 januari TAXATIES Commissies UW Inbraak kantine Merselo Autobranden Vacaturebank vrijwilligers- centrale PEEL EN MAAS donderdag 6 januari 2000 - Pagina 15 Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet treft u onderstaand aan een overzicht van de in de afgelopen week bij burgemees ter en wethouders van Venray ingeko men bouwaanvragen @gptab:het vergroten van de woning aan de Bongerdstraat (de Boog) te Venray tnv P.J.H. Driessen, Haalakker 32 te Oirlo; - het vergroten van de woning aan de Castelostraat 18 te Castenray tnv W.P.J. Classens, Castelostraat 18; het bouwen van een garage aan de Wilhelminastraat 26 te Venray tnv L.J.M. Wilms,Wilhelminastraat 26; het vergroten van de dakkapel aan de Pavanestraat 70 te Venray tnv J. de Hoog, Pavanestraat 70; - het bouwen van een woning aan de Ellerbecklaan (kavel 5) te Venray tnv E.M.R. Vennekers, Wilhelmina Sangersstraat 45 te Ven ray; het bouwen van een garage aan de Albionstraat 33 te Leunen tnv C.G.M. leuken,Albionstraat 33; het bouwen van een garage aan de Albionstraat 37 te Leunen tnv A.J.F. v.d. Aker,Albionstraat 37; het vergroten van de manege aan de Buntweg 12 teYsselsteyn tnv A.G. Vissers, Middenpeelweg 8 te America; het vergroten keuken-serre aan de Allegrostraat 23 te Venray tnv W.A.M. Deijkers, Allegrostraat 23; - het vergroten van de woning aan de Annie Romeinstraat 9 te Venray tnv M. Schmeitz,Annie Romeinstraat 9; het bouwen van 14 apparte menten aan de Heuvelstraat te Venray tnv Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V., Postbus 2I0 te Waalwijk; het vergroten van de woonkamer aan de Annie Romeinstraat I I te Venray tnv B. Vinke, Annie Romeinstraat 11; - het vergroten woning aan de Heidseweg 56 te Heide tnv J.M.M. Janssen, Heidseweg 56; het bouwen van 14 woningen aan het Antoniusveld te Venray tnv Janssen De Jong Plancoördinatie B.V., Postbus 131 te Son en Breugel; het bouwen van 12 woningen en 2 woonwagenstandplaatsen aan de Overloonseweg te Venray tnv Stichting Wonen Noord-Limburg, Postbus 210 te Venray; het bouwen van een schuur/ber ging/stalling aan de Beekweg 44a te Venray tnv E.G. Derckx, Buitenweg 6 te Venray; - het bouwen van drie woningen aan het Antoniusveld te Venray tnv B.B.O.M. B.V., Postbus 680 te Sittard; - het vergroten van de woning aan de Kaardebol 35 te Venray tnv F. Vermeulen, Kaardebol 35; - het bouwen van een verbindings gang tbv Zorgcentrum aan de Bergweg 2 te Venray tnv Stichting De Oever, Bergweg 2; - het bouwen van een carport aan de Marjolein 35 te Venray tnv M.L.G. van der Markt, Marjolein 35; - het veranderen van de carport in berging/bouwen carport aan de Marjolein 33 te Venray tnv H. Geerards, Marjolein 33; - het vergroten van de woning aan de Pastoor Verheggenstraat 35 te Castenray tnv C.L.M. Sommers, PastoorVerheggenstraat 35; - het vergroten van de garage en het bouwen van een tuinhuisje aan de Campagnestraat 4 te Castenray tnv G.J. van Knippenberg, Campagnestraat 4; - het bouwen van een woning aan de Ellerbecklaan te Venray tnv Verhoeven Vastgoed B.V., Postbus 67 te Ven ray; - het bouwen van I 19 apparte menten op het Jerusalemterrein te Venray tnv Verhoeven Vastgoed B.V., Postbus 67 te Ven ray; - het bouwen van een clubgebouw aan de Grootdorp te Merselo tnv Sportvereniging Merselo, p/a Haag 12 te Merselo; - het bouwen van een woning aan de Endepoel 9 te Merselo tnv G.L.M. de Mulder, Ambachtstraat I te Venray; het veranderen/vergroten bedrijfsgebouw aan de Deputé Petersstraat 30 te Oirlo tnv Coöperatie Saweco U.A., Deputé Petersstraat 30; - het bouwen van een land- en tuin- bouwloods aan de Laagriebroekseweg te Leunen tnv Mts. M. en P.Wismans. Blankenberg 12 te Leunen. Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwplannen bouwver gunning verleend. het plaatsen van tijdelijke nood- huisvesting aan het Henseniusplein 8 te Venray tnv ABN Amro Bank N.V., Postbus 669 te Amsterdam; - het bouwen van een carport/over- kapping aan De Leng 32 te Oirlo tnv H.J.A. Classens, Boddenbroek 3 te Oirlo; het vergroten van de woning aan de Penningkruid 83 te Venray tnv J.H.H. Hartong, Penningkruid 83; het bouwen twee dakkapellen aan de Knopkruid 21 te Venray tnv J.B.M. Hudales, Knopkruid 21 het verbouwen van het winkel pand aan de Grotestraat 43 te Venray tnv Brouwer-Ceasar Herenkleding, Grotestraat 43; het bouwen hobbyruimte aan de Peelweg 7 teYsselsteyn tnvA.P.M. van Osch, Peelweg 7; het bouwen van een tuinkamer aan het Herderstasje 13 te Venray tnv J.G.M. Vervoort, Herderstasje 13; - het bouwen van een tuinhuisje aan De Leng 11 te Oirlo tnv A.R.M. Jenniskens, De Leng 11; het veranderen/vergroten van de woning aan de Pinksterbloem 13 te Venray tnv L.R.P.M. Nabuurs, Pinksterbloem 13; het veranderen/vergroten van de woning aan de Randenrade 28 te Oostrum tnv M.J.J. Cuijpers, Randenrade 28. Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daarte gen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken na de dag, waar op de beschikking is toegezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaar schrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Bouwtoestemming op bouwmelding Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwmelding bouw toestemming afgegeven. - het bouwen van een tuinhuis aan de Fluitekruid 42 te Venray tnv C.H.M. Schepers, Deputé Petersstraat 17 te Oirlo. Zij die menen door de afgifte van deze bouwtoestemming rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij het colle ge van burgemeester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaar schrift indienen en wel binnen 6 weken nadat de beschikking is toege zonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaar schrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Procedurestart art. l8aWRO t.b.v. bouwmeldingen Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel I8a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende dan wel van de in voorbereiding zijn de herziening bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouwmel dingen. - het plaatsen tuinhuisje aan de Dopheide 21 te Ysselsteyn tnv H.H. Xhofleer, Dopheide 21 - het plaatsen van een tuinhuisje aan de Zilverschoon 19 te Venray tnv R.W.D. van Klooster, Zilverschoon 19. De op de bouwmeldingen betrek king hebbende stukken liggen met ingang van 7 januari 2000 gedurende 2 weken voor een ieder ter inzage bij de balie Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Bouwvergunning aangevraagd Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de volgende bouw aanvragen medewerking te verlenen. - het veranderen van de stallingsruim te aan de Boddenbroek 22 te Oirlo tnv H.J. Soons, Boddenbroek 22; het wijzigen van bouw woning aan het Antoniusveld te Venray tnv B.B.O.M. B.V., Postbus 680 te Sittard; - het vergroten van de woning aan de Bongerdstraat (de Boog) te Venray tnv P.J.H. Driessen, Haalakker 32 te Oirlo. De op de bouwaanvragen betrek king hebbende stukken liggen met ingang van 7 januari 2000 gedurende 2 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Kennisgeving wet geluidhinder Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat Vergunningaanvragen Een groot aantal bedrijven en inrichtingen is verplicht om krachtens de Wet milieubeheer een milieuver gunning aan te vragen. In de milieuver gunning worden milieuvoorschriften opgenomen in het belang van de bescherming van het milieu. De procedure kent 2 fasen: I. de fase van het opstellen van het ontwerp van het besluit; de fase van het opstellen van het besluit; Bij iedere fase wordt de beslissing op een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en de Algemene Wet Bestuursrecht bekendgemaakt (hoofdstuk 13 Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht). Het ontwerp van het besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij voornemens zijn een vergun ning krachtens de Wet milieubeheer te verlenen aan: I. M. van Asten Rouwkuilenweg 30 teYsselsteyn voor een revisiever gunning op grond van artiklel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een vleesvarkensmesterij en -fokkerij annex paardenhouderij, gelegen aan de Rouwkuilenweg 30 te Ysselsteyn. Dit onder oplegging van voorschrif ten in het belang van de bescherming van het milieu. Het ontwerp van het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 6 januari 2000 tot en met 3 februari 2000 in het gemeentehuis, ".aadhuisstraat I te Venray, op maan- lag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op Ie overige werkdagen van 09.00 uur ;ot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). ~p telefonische afspraak (0478- 23630) kunnen de stukken ook op :en ander tijdstip worden ingezien. Gedurende bovengenoemde perio- le kan een ieder schriftelijk gemoti- •eerde bedenkingen indienen bij het :ollege van burgemeester en wethou- lers bedenkingentermijn). Deze ;n hierbij verzoeken zijn persoonlij- :e gegevens niet bekend te maken. ieder wordt, na telefonische ifspraak, gedurende de bedenkingen termijn in de gelegenheid gesteld met etrekking tot het ontwerp van het •esluic van gedachten te wisselen het- :ij tot het mondeling inbrengen van ledenkingen daartegen. Alleen degenen die bedenkingen hebben ingebracht op de bovenom- ichreven wijze en degenen die aanto- en daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, zijn later tot het instellen van beroep gerechtigd. A.M.v.B.-meldingen Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (artikel 8.40 Wm) is bij Algemene Maatregel van Bestuur (A.M.v.B.) een aantal categorieën van bedrijven vrijgesteld van de vergun ningplicht. In deze algemene maatregel van bestuur zijn voor die inrichtingen algemene regels gesteld welke nodig zijn in het belang van de bescherming van het milieu. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er A.M.v.B.- meldingen zijn binnengekomen van: 1. Maatschap Wismans, Blankenberg 12 te Leunen voor het oprichten van een tuinbouwbedrijf ingevolge het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer aan de Blankenberg 12 te Leunen; 2. S.V. Merselo] p/a Haag 12 te Merselo voor het oprichten van een inrichting ingevolge het Besluit hore ca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer, gelegen aan de Grootdorp te Merselo De meldingen kunnen worden inge zien van 6 januari 2000 tot en met 20 januari 2000 (2 weken) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maandag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkda gen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478-523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Bovengenoemde meldingen moe ten nog worden beoordeeld. Venray, 6 januari 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen. De kerstboomversnippering in 2000 zal plaatsvinden op hierna genoemde locaties en tijdstippen: Route I: Merselo, dorpsplein van 09.00-09.45 uur; dorpsraad: mw. Weyers, Grootdorp 91, 5815 AN Merselo, tel. 546513; Castenray dorpsplein van 10.00-10.45 uur, dorpsraad: dhr. Theeuwen, past. Verheggenstraat 9 581 I BM Castenray, tel. 571812; Oirlo gemeen schapshuis Onder de Linden, van I I.00-I I.30 uur; dorpsraad: dhr. T. Ewals, past. Gerardstraat 11 5808 BG Oirlo, tel. 571785; Oostrum Watermolen van 11.45 tot 12.30 uur; dorpsraad: dhr. T. Linskens, van Broekhuizenstraat 47 5807 AK SN! - PR E SERVICE iSSIONELE RKING VERWE DE VOORDELIGSTE TARIEVEN nAn&! Zandakker 24 5801 DV Venray Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 WAO VAN SOEST vanaf 1 oktober een nieuwe naam Taxaties Advies 100% ONAFHANKELIJK HYPOTHEEK TAXATIE BEDRIJFS TAXATIE BEDRIJFSADVISERING VERKOOP TAXATIE WOZ-TAXATIES AANKOOP TAXATIE VENLO VENRAY Deken van Oppensingel 45a Kruitweg 13. 5801 XR 5911 AB, 077-3513301 lel. 0478-586408 www.dirkx-vansoest.nl HJ nrvT Oostrum, tel. 583384; Brukske: wijk centrum van 13.30-15.00 uur, wijk- platform: dhr. Chr. Rodenburg, Bazuinstraat 4, 5802 JT Venray, tel. 586872. Route 2: Veltum, hoek Weg in de Berg/Kulutweg van 09.00-10.00 uur, wijkplatform dhr. Chr. Ter Beek, Rochusstraat 26, 5801 RR Venray, tel. 582839; Centrum: bij wijkcentrum 't Stekske van 13.00-15.00 uur, namens de wijkraad dhr. H. Brekelmans, Stationsweg 121,5803 ABVenray, tel. 589507. De commissie Financiële en Economische Zaken vergadert op maandag 10 januari 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis. De vergade ring is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt als volgt: I. Opening, vaststelling agenda en mededelingen; 2. Spreekrecht publiek; 3.Vaststelling verslag van de vergadering van 6-12-1999; 4. Informatie inzake hertaxatie WOZ; 5. Intentieovereenkomst regionalisering VW; 6. Aanpassing verdeelstelsel gemeentefond; 7. Repressief begro- tingstoezicht 2000; 8. Rondvraag en sluiting. De commissie Stedelijk Beheer ver gadert op maandag 10 januari 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte wel kom. De agenda luidt als volgt: I. Opening en vaststelling agenda; 2. Spreekrecht publiek; 3. Vaststelling verslag van de vergadering van 6-I2- 1999; 4. Programma planmatig onder houd wegen 2000; 5. Programma PlW-projecten 2000; 6. Mededelingen en ingekomen stukken; 7. Rondvraag en sluiting. De commissie Algemene Zaken vergadert op woensdag 12 januari 2000 om 19.00 uur in het gemeente huis. De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte wel kom. De agenda luidt als volgt: I. Opening, vaststelling agenda en mede delingen; 2. Spreekrecht publiek; 3. Vaststelling verslag van de vergadering van 8-12-1999; 4. Ingekomen stukken; 5. Gewestaangelegenheden; 6. Politieaangelegenheden; 7. Ontwerpcollegevoorstel inzake Planning en Controlcyclus 2000; 8. Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake benoeming leden Programmaraad Limburg; 9. Rondvraag en sluiting. De commissie Agrarische Economie en Milieu vergadert NIET op woensdag 12 januari 2000 wegens het ontbreken van voldoende agenda punten. Gedeputeerde Staten van Limburg bij besluit van 20 december I999, CC 10080 1999/60933, hogere grens waarden als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder hebben vastge steld ten behoeve van een woning aan de Haag 42 te Merselo. De verhoogde grenswaarden bedraagt maximaal 51 dBCA). Het besluit en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 januari 2000 gedu rende zes weken ter inzage bij de afdeling publieksdiensten in het gemeentehuis. Binnen die periode van zes weken kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken door indiening van een gemotiveerd bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT. Venray, 6 januari 2000 Burgemeester en Wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen PEEL EN MAAS WEEKBLAD UK7H82579 KANTOOR HENRI DUNANTSTRAAT 37 5807 ES OOSTRUM-VENRAY TELEFOON 0478-582579 FAX 0478-584210 AFVALOVERSLAG METAALWEG 7 VENRAY TELEFOON 0478-585002 Van het begin tot het einde kunnen wij u hulp bieden bij bouw- of verbouwwerkzaamheden: Mobiele kranen en machines voor graafwerkzaamheden Vrachtauto's voor aan- en afvoer materialen Puin en afval containers van 6 m3 tot 35 m3 open en gesloten Magazijn containers voor tijdelijke opslag Stratenmakers voor de nette binnenkomst Tevens kunnen wij diverse materialen leveren zoals zand, grind, rode en grijze split en in eigen compostering gewonnen groen-compost. Stichting Stadspark Venray (4) Het Vincent van Gogh Instituut geniet als enigste instelling in ons land de eer te kunnen bogen op het bezit van drie kerkgebouwen: als eer ste de kapel van de verslavingskliniek Paschalis in Oostrum, dan de kapel op de locatie Sint Servaas en het derde kerkgebouw is de kapel van Sint Anna. Denkend aan de toekomst is natuurlijk de vraag welk lot deze ker ken boven de toren hangt: sluiting, sloop, herbestemming? Want dat ze alle drie voor erediensten beschikbaar blijven, lijkt niet zeer waarschijnlijk. Kijk bijvoorbeeld maar naar onze Vredeskerk. Museum voor kerkelijke kunst? Stichting Stadspark Venray is in ieder geval zeer ingenomen met het (voorlopige) standpunt van de gemeente, dat de kapel van Sint Anna behouden dient te blijven. Natuurlijk is de vraag aan de orde, wat we met dit gebouw in de toekomst denken te kunnen gaan doen. Een zin nige herbestemming voor een kerkge bouw vindt je niet zo maar. Stichting Stadspark heeft onlangs het idee gelanceerd om hier een museum voor kerkelijke religieuze kunst te vesti gen. Op deze wijze krijgt het gebouw een waardige herbestemming en ver werft Venray een fraaie accommodatie waar de kunstschatten van de Venrayse kerken, kloosters en instel lingen permanent geëxposeerd kun nen worden. De plannen verkeren nog een het prille stadium van verkenning en nader overleg zal uiteraard nodig zijn. Met name het Venrayse museum zal zich nader over de mogelijkheden van zo'n museum willen oriënteren maar de eerste signalen zijn hoopvol. Fraai van interieur In 1955 werd de kapel grondig gerestaureerd en verrijkt met een kost baar altaar en communiebank. Het altaar is een massieve tombe van gepolijst hardsteen met gebeeldhouw de medaillons, gemaakt door de Brabantse beeldhouwer M. Steenbergen uit Teteringen die er meer dan één jaar aan gewerkt heeft. Het altaarkruis, het tabernakel, de kandelaars en de Godslamp komen uit het atelier van siersmid J. Noyons uit Utrecht. De fraaie gebrandschilderde ramen boven het altaar zijn van Egbert Dekkers, die ook de grote muurschil deringen maakte bij de ingangen van de kerk. Het interieur van de kapel onder ging een grote verandering in 1988 toen muren, kolommen en plafond werden geschilderd, wat niet door iedereen op gelijke waarde werd geschat. Bijgaande foto maakt dat misschien duidelijk. Maar de beste manier is om zelf een kijkje te gaan nemen. De kapel is nog altijd in gebruik. Elke zondagmorgen is er een hoogmis, waarbij de zang verzorgd wordt door het Sint Annakoor onder leiding van Zuster Letitiae en Zuster Anne-José. Organist is Frans Verhofstadt. Voor nadere informatie over Stichting Stadspark Venray en haar doelstellingen kunt u zich wen den tot het secretariaat van de Stichting: Engelenstraat 8, 5801 RT Venray. Telefoon 581191. 29 en 30 januari open dagen voor publiek Op zaterdag 29 en zondag 30 januari opent TBS-kliniek Venray haar deuren voor belangstellen den uit de omgeving. Op deze dagen worden van 's ochtends vroeg tot in de avonduren rondlei dingen georganiseerd. Elders in deze krant vindt u een advertentie waarin een antwoordbon is opge nomen. Hiermee kunnen belang stellenden voor de rondleidingen zich aanmelden. Programma publieksdagen Naast het bezichtigen van de nieuw bouw, krijgt iedere belangstellende de kans om kennis te maken met wat zich binnen de muren van een tbs-kliniek afspeelt. Aan de hand van het centrale openingsthema 'Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?', naar een regel uit het gelijknamige gedicht van Okke Jager, worden groepen rondgeleid door het gebouw. Tijdens deze rond gang kan het publiek de dagelijkse praktijk in een tbs-kliniek aanschou wen en. vooral ook, beleven. Daarbij zullen medewerkers tekst en uitleg geven over bijvoorbeeld de huisves ting en de behandeling van de toe komstige bewoners. Aanmelding Deelnemen aan de rondleidingen kan alleen na schriftelijke aanmel ding. In regionale weekbladen worden advertenties geplaatst, waarin een ant woordbon is opgenomen. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 januari 2000. In totaal kunnen ruim 2500 mensen wor den rondgeleid. Daarbij geldt de volg orde van binnenkomst na inschrijving. Alleen bezoekers met een bevesti gingsbrief op naam èn een geldig legitimatiebewijs krijgen bij de start van hun rondleiding een toegangs kaart. Officiële opening Rondom de opening is een uitge breid programma samengesteld met speciale aandacht voor verschillende groepen. Het programma begint op woensdag 26 januari. Op die dag vindt de officiële opening plaats. De minister van Justitie, dhr. Mr. A.J. Korthals zal dan de nieuwe naam en huisstijl van de kliniek onthullen. Op donderdag 27 januari is er een voor relaties van de organisaties die bij de realisatie van de kliniek een rol gespeeld hebben. Op vrijdag 28 janu ari is er een seminar voor professio nals uit het werkveld van de TBS-kli niek. Tenslotte volgen in het weekeinde van 29 en 30 januari de publieksdagen. Donderdagmorgen bleek er te zijn ingebroken in een sportkantine aan de Grootdorp in Merselo. De daders kwamen binnen door een deur open te breken. Binnen zijn enkele tientallen pakjes sigaretten en shag gestolen als mede wat kleingeld. De waarde van de buit is zo'n vierhonderd gulden. De schade aan de kantine is tweeduizend gulden. Vorige week donderdagmorgen zijn op de Fagotstraat vier auto's door brand verwoest. Het vuur ontstond in de geparkeerde auto van een 29-jarige vrouw uit Venray. Door de felheid van de brand vatte nog drie andere auto's vlam. De auto's zijn waarschijnlijk allemaal totaal ver nield. Een onderzoek van de politie leverde geen aanwijzigingen op van een strafbaar feit. De oorzaak van de brand is echter niet vastgesteld. De vrijwilligerscentrale van Synthese is regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten. In Peel en Maas zal regelmatig een oproep hiervoor geplaatst worden. Voor de Algemene Hulpdienst Venray wordt iemand gezocht die Administratief werk/informatie kan geven. Het aannemen van hulpvragen per telefoon; deze gegevens later doorgeven aan de coördinator. De werkzaamheden vinden plaats in Venray. Eisen: goede luistervaardig heid: goede contactuele vaardigheden, duidelijk kunnen spreken. De werktij den zijn in overleg, het liefste van 09.00-12.00 uur. Meer informatie: Vrijwilligers centrale, Merseloseweg 59, 5800 GA Venray, tel. 0478-516995. Open dag Jongeren Infotheek De Jongeren Infotheek Venray orga niseert op 21 januari van 14.00-20.00 uur een speciale open dag voor ouders. Daar kunt u gewoon binnenlo pen en kijken wat ze nu precies doen. Want wist u, dat hun Informatie, Advies en Hulp bieden bij vragen over onder andere: Zakgeld, kleed geld, kostgeld; (vakantie)werk en bij baantjes; opvoeding; studiekeuze en stagelopen; werken of studeren in het buitenland; verslaving; het zoeken van de juiste hulp voor uw kind; studie financiering (ze hebben ook de formu lieren); op jezelf gaan wonen (wij hebben een kamerbemiddelingsbu reau); werkstukken, spreekbeurten en scripties (er zijn speciale informatie mappen over diverse onderwerpen). Dus: wilt u meer weten, kom dan naar de Jongeren Infotheek Venray, Schoolstraat 16, 5801 BP Venray, tel/fax 0478-588147. Openingstijden: elke werkdag van 14.00-17.00 uur en op vrijdagavond van 17.00-20.00 uur.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 15