Fancy faiR FancYFjAiR oerenbond Leunen mag bouwen Rollebol'93 werd een geslaagde happening Geen bezwaar tegen lokatie Zuivelweg Prachtige spelen in Castenray Geslaagd EEL EN MAAS Donderdag 24 juni Pagina 7 De nieuwbouw van de Leunense renbond op het terrein aan de veiweg kan doorgaan. Het is logische lokatie en verhui- g van de Boerenbond schept ogelykheden voor woningbouw in Leunen. Van oneerlijke kon- kurrentie voor het nabijgelegen tuincentrum Thuylshof is geen sprake. De overgrote meerderheid van de commissie voor ruimtelijke orde ning ging maandagavond akkoord met het voorstel van b. en w. voor de nieuwbouwplannen van de Boeren bond. Alleen de commissieleden van de WD en Van de Vorle waren tegen het plan van het college om via een bestemmingsplanwijziging de nieuwbouw van de Boeren bondswinkel mogelijk te maken. De frakties van CDA, PvdA en Sa menwerking deelden hun kritiek niet. Die spitste zich voornamelijk toe op de produkten die in de Boeren bondwinkel worden aangeboden. Een groot deel van de artikelen wordt in grote verpakkingseenhe- nen als zakken verkocht maar de renbondswinkels verkopen ook den, gereedschappen, (werk)kle- ding en zelfs voedingsmiddelen. Volgens het geldende bestem mingsplan Buitengebied is detail handel ter plekke niet toegestaan. De gemeente wil, binnen omschre ven grenzen, detailhandel wel toestaan voor de produkten van de Boerenbondwinkel. Dat leverde kri tiek op van ondernemer Poels, die vreesde voor oneerlijke konkurren- tie nu de Boerenbondwinkel op een steenworp afstand van zijn tuincen trum komt te liggen. 'Waarom zo dicht by Venray?', vroeg Poels zich af. 'De Boerenbond is toch voor de boeren van de dorpen?'. Daarmee speelde hy in op de tendens dat de Boerenbonden meer en meer parti culiere klanten trekken. De onder nemer vond het verder niet eerlijk dat de Boerenbond nu relatief goed kope grond in het buitengebied kon kopen en er een winkel op mag bouwen. De fraktie Van de Vorle sloot zich deels by die kritiek aan. De heer Lemmens wees erop dat het assorti ment van een Boerenbondswinkel veel breder is dan in het voorstel wordt omschreven. 'Als ik de adver tenties bekijk hoort zo'n winkel eerder in De Bleek thuis'. Ook de WD had haar bedenkin gen by het plan. Volgens woord voerder Van Hooft kon zijn fraktie het voorstel niet rijmen met het ge meentelijk beleid om agrarische aktiviteiten op een bedrijventer rein in Ysselsteyn te concentreren. 'Als ik iets zou moeten noemen wat op zo'n terrein thuishoort, zou het een Boerenbondswinkel zijn', aldus Van Hooft. De WD vond verder dat de gemeente op deze manier een kans het liggen om weer wat grond op een bedrijventerrein te verkopen. MEERWAARDE Wethouder Kersten bleef by het voorstel van het college. De uitbrei ding en verhuizing van de Boeren bond Leunen is een typisch voor beeld van schaalvergroting zoals je die overal in het beryfsleven ziet, vond hy. Die ontwikkling is in dit geval niet ongunstig voor de dor pen. Bedryven die uit de dorpskern verdwijnen bieden ruimte voor wo ningbouw en vanuit milieu-oog- punt bekeken is het eveneens positief. Deze meerwaarde voor de dorpen rechtvaardigt in dit geval volgens Kersten ook de lagere grondprijs. In andere gevallen moet je regels wel streng toepassen vond <aë wethouder. Een vestiging van de Boerenbond op het agrarisch bedrijventerrein is op zich een goed idee, maar het ter rein ligt er nog niet en je moet reke ning houden met wat de markt aangeeft, antwoordde de wethouder op de vragen van de WD. FUSIE De Boerenbond Leunen heeft ge kozen voor de lokatie aan de Zuivel weg met het oog op de bereikbaar heid in de toekomst. De Deumese- weg is de centrale verbindingsas tussen Wanssum en Leunen en ver derop Ysselsteyn en Merselo. De Boerenbonden van Leunen en Wanssum voeren op dit moment fu siebesprekingen. Ook de Boeren bond van Merselo-Vredepeel is bij de besprekingen betrokken, maar de kontakten daarmee staan mo menteel op een laag pitje. Het is dan ook verre van zeker dat Merselo-Vredepeel binnen nu en tien jaar toetreedt tot de kombina- tie Leunen-Wanssum. CDA-commis- sielid Philipsen liet doorschemeren dat Merselo en Vredepeel mis schien nog eerder aansluiting zoe ken by de Ysselsteynse coöperatie. TALLOZE iïTTRRKTIES OEM ET SPORTTERREIN OOSTSTINGELVENRAY KOM COMEO HELPEN Inbraak In personenauto Een inwoner deed aangifte van inbraak in zijn aan de Kiosk gepar keerde personenauto. Ontvreemd was een zonnebril met een waarde van ƒ50,-. Luifel in brand gestoken In de nacht van donderdag op vrydag werd om 02.50 uur een be woonster van een woning op de hoek Schoolstraat-Schoutenstraatje gewekt door passanten, met de me dedeling dat de luifel van haar kap perszaak in brand stond. Gelukkig heeft het vuur zich uit eigen bewe ging gedoofd want toen de be woonster ging kyken was de brand reeds geblust De luifel moet wel als verloren worden beschouwd. Tbch zou de politie graag in kon- takt komen met personen (rond dat tydstip liepen meerdere mensen in die buurt), die wat hebben gezien. Dergelyke vandalenstreken kun nen zeer ernstige gevolgen hebben. KOM EN DOE MEE KOM COMEO HELPEN Onder een goedkeurende blik van vadertje zon is afgelopen zater dag een einde gekomen aan Rolle bol '93. Klokslag de geplande tijd van 15.45 uur slaakte de claxon zijn laatste kreet Daarmee gaf deze aan dat het voor dit jaar weer afgelopen was. Zo kwam dan een eind aan een, voor de kinderen, onvergetelij ke dag. Rollebol '93 werd in Castenray ge houden. Op het speelveldje aan de Pastoor Verheggenstraat stonden maar liefst 52 spelen en spelletjes opgesteld. Allemaal verschillend, zowel van inhoud als van uitwer king. Prachtig geschilderde clowns- hoofden werden afgewisseld door kunstig gesjorde paalhindemissen, die deden denken als gold het een overlevingstocht Rustige spelletjes werden gevolgd door ruige. Zó kwam men van het pim-pam-pet om vervolgens met z'n tweeën in een binnenbandenrol te kruipen waarmee men dan naar de andere kant moest rollen, als karnemelk in een tonnetje. Het overvolle pro gramma moet wel erg vermoeiend zijn geweest voor de 310 kinderen, die van zeven jeugdclubs uit Noord- Limburg meededen. Je hoorde ech ter geen kind klagen, het enthou siasme deed alles vergeten. Het ene spel vond men nog 'gaver' dan het andere. Bijzonder in trek waren de waterspelen. Het 'pak de straal', een clownshoofd waar uit een achttal punten water spoot bezorgde vrij wel iedereen een nat pak. De groe ne zeep helling leverde de jeugd, als vanouds, weer veel problemen om boven te komen. DE LEIDING Moe, maar zeer voldaan, was ook de leiding van al deze jeugdclubs. Maar liefst 132 leiders en leidsters waren op Rollebol aktief om alles In goede banen te leiden. Voor hen was het werken geblazen. Vanaf 's morgens 6 uur waren enkelen van hen al op het veld aanwezig om met de opbouw te beginnen. De 55 teams, die allemaal begeleid wer den door eigen leiding, werkten het circuit af via een knap bedacht rou leersysteem. De spelbegeleiding vulde de resultaten in en de jury kon dan vrij snel bepalen, aan de hand van het gemiddelde, welke jeugdclub in aanmerking mocht komen voor de eerste prys (plus wisselbeker). Zo kon, na het optre den van de goochelaar El Magico, de Lichtboei '75 uit Lomm gehuldigd worden als zynde de beste jeugd club van Rollebol '93. Maar voor het zover was werden, op deze 10-jarige Rollebol, de jubila rissen Frank Ingenpas, Henk Kuy- pers en §jang Vollenberg in de bloemetjes gezet Zy bezorgden, na mens de Springplank uit Venray. de jeugd van Rollebol in de loop van die 10 jaar veel plezier door vaak goed uitgewerkte zeskampspelen te verzorgen. Ze doen. b(j gelegenheid van dit tweede lustrum, een stapje terug vandaar dat ze even voor het voetlicht geplaatst werden. Rollebol '93 behoort weer tot het verleden, het was een buitenge woon geslaagde uitgave. De kinde ren hebben een fantastische dag gehad waarvoor de organisatie zich zelf gerust op de schouders mag slaan. Het weer werkte mee en de bewoners van de Pastoor Verheg genstraat in Castenray waren meer dan alleen gastvrij. Him medewer king was van groot belang voor het slagen van de waterspelen. Op naar Rollebol '94. De uitslag: 1. Lichtboei '75 Lomm; 2. Jong Aróen*#. Hohblts Keasel; 4. Castlo Castenray; 5. Ador Oostrum; 6. Springplank Venray; 7. Zonne bloem Lomm. Aan de Scholenge meenschap Jerusalem te Venray zijn geslaagd, eer ste periode: HAVO: Wendy Achten. Oostrum; Ma- risol Alvarez van de Pol, Venray; Angeli- que Arts, Venray; Charlotte Arts, Venray; Ineke Arts, Vredepeel; Nicole Bonants, Smakt-, Carl Bouten, Meerlo; Nynke Breeuwsma, Venray; Esther ten Brink, Oostrum; Emiel Broere, Well; Meryn Buitelaar, Oostrum; Esther Coppus, Horst; Linda Coppus, Horst; Geert-Jan Drabbels, Venray; Isabelle Droesen, Hei de; Sander Ebben, Venray; Joyce van Es, Venray; Mandy Fleuren, Sevenum; Ruud Francken, Venray,- Ben Franssen, Ven ray; Jenny Geelen, Venray; Inge Geurts, Leunen; Willem Gosens, Leunen; Judith Haan, Venray; Rob Hejjmans, Venray; Petra Hermsen, Venray; Sjoerd Heur- kens, Wanssum; Therese Hikspoors, Venray; Martijn v.d. Hoef, Swolgen; Bou- ke Hout, Venray; Edwin Hout, Venray; Carina Houwen, Venray; Judith Jacobs, Oostrum; Sandra Jans-Beken, Geyste- ren: Judith Janssen, Oostrum; Olga Janssen, Venray; Wilbert Jeuken, Over- loon; Alice Kaïjasemita, Venray; Joyce Kate man, Oirlo; Ralv van Kempen, Ven ray; Ingrid Knelissen, Oostrum; Luc Koppers, Venray; Lidy Kursten, Swol gen; Audrey Kusters, Leunen; Erik v.d. Leur, Venray; Sandra Linskens, Venray; Noella Loeffen, Venray; Laura Loesberg, Venray; Marielle v.d. Marei, Venray; Ma rieke van Meurs, Wanssum; Bas Mic- kers, Venray; Jochem Mickers, Venray; Freek Mijling, Venray; Bart Mous, Ven ray; Alexander Muermans, Overloon; Li- onne Mühlradt, Venray; Karin de Mulder, Venray; Janneke van Nunen, Oostrum; Sylvia Odenhoven, Venray; Martine Oudenhoven, Venray; Inge Pee- ters, Venray; Remco Peeters, Venray; Oli vier Pelser, Venray; Geraldine Peter, Well; Harm Platsbeecker, Venray; Ankje Poels, Merselo; Jochem Pouwels, Venray; Leon van Rengs, Meterik; Desiree Rotjes, Well; Kim Sanders. Venray; Antoinette 8chlooz, Venray; Diana Smits, Venray; Hans Teunissen, Westerbeek; Marike Thielen, Venray; Kristel Thyssen, Horst; Roy Verdellen, Horst; Bertus Verhagen, WeU; Martine Vissers, Oirlo-, Eefke Volle- berg, Oostrum; Cathy v.d. Voorn, Venray; Olaf Vrooman, Venray; Sander v.d. Wei den, Venray; Janneke Wismans, Venray; Maryn Wittgen, Venray; Eefje Wolfs. Overloon; Rene v.d. Woude, Venray; Mar- ga Wouters, Venray; Barry van Zwol, Leunen. VWO: Jeroen Ackerstaff, Overloon; Frank Berkers. Venray; Monique v.d. Beuken, Wanssum; Nancy Degen, Over loon; Michiel van Dyk. Maashees; Mela- nie Ehren, Venray; Marieke Emonts, Venray; Luc Erps, Venray-, Gysbert v.d. Gaag, Venray; Manken Gerritsen, Ven ray; Dié Gijsbers, Maashees; Styn van Griensven, Venray; Peter Hendrix, Mer selo; Nout ter Horst, Venray; Suzanne Jansen, Venray; Joris van Kempen, Holt- hees; Monique Eerstens, Venray; Nicole Klaassen, Venray-, Sander Kuipers, Swolgen; Balder Lamers, Venray; Jur- gen Langenhuizen, Venray; Steffen Lit- jens, Venray; Roel van Loon, Maashees; Astrid Manders, Vierlingsbeek; Jeroen Mens, Venray; Cas Meulenbeld, Blitters wyck; Remko Muermans, Overloon; Marcel Nellen, Oostrum; Suzanne Neut- kens, Venray; Bram Niessink, Venray; Monique van Oosterhout, Venray; Kirsten Ostendorf, Overloon; Marieke Ostendorf, Overloon; Roel Peeters. Oirlo; Niels Philipsen, Maashees; Anouk Pij pers. Venray; Desiree Pijpers, Oostrum; Sonja Poels, Merselo; Joep Rats, Venray; Daan Reynders, Maashees; Judith Reijntjes, Venray; Rachel Reinders, Ven ray; Maryn v.d. Ruyt, Venray; Carlyn de Ruyter, Venray; Tbn Rutten, Well; Christine Schouwenaar, Venray; Sjors Schut, Maashees; Luuk Smeets, Well; Sa ra Thyssen, WeU; Paul Tillemans, Ven ray-, Fleur v.d. Venne, Venray; Luc Vercauteren, Venray; Rianne Voesten, Venray; Erwin Vogelsangs, Venray; De- rek v.d. Voort, Venray; Dirk Vossen, Ven ray; Frank Winde muller, Venray-, Paula Zitman, Venray. Aan de Scholenge meenschap Marianum te Venray zijn geslaagd: Afd. Individueel Beroepsonder wijs: Carla Camps, Oostrum; Disiree Fla- negin, Venray; Evelien Jansen, Venray; Erwin Janssen, Overloon; Herman Jans sen, Venray; Emel Köseoglu, Venray; Mi- kel Lammerts van Bueren, Venray; Pascal Linders, Venray; Uesbeth v.d. Mark, Venray-, Frank Matthes, Venray; Dilek Soysal, Venray; Heidi Voermans, Venray. VBO afd. Landbouw en Natuurlijke omgeving: René van Enckevort, Merse lo; Paul Ewals, Venray; Irma Janssen, Vierlingsbeek; Rudy Klaassen, Vrede peel; Leon Lameyn, Venray; Nico Ou denhoven, Venray; Mark Verhoeven, Venray. VBO afd. Verzorging: Bemice Aal- ders, Venray; Wendy Arts, Venray; Linda Classens, Leunen; Cindy Eikmans, Ven ray; Cindy Emonts, Maashees; Suzanne Ewalts, Blitterswyck; Sinsy van Hek, Venray; Anouk Hermens. Venray; Elles Jacobs, Wanssum; Hilde Jacobs, Oostrum: Joyce Jansen, Venray; Melanie Jansen, Maashees; Nancy Janssen, Oir lo; Nicole Jeucken, Venray-, Nicole Klee- ven, Wanssum; Natasja Krook, Venray; Saskia Kusters, Wanssum; Judith Lit- jens, Leunen; Mariska Litjens, Oostrum; Petra Olde Daalhuis, Venray; Peggy van Osch, Leunen; Anke Speycken, Venray; Bianca Spreeuwenberg, Maashees; Maud van Straten, Leunen; Brenda Thoone, Leunen; ftja Thuyls, Venray; Sandra van Vegchel, Venray; Kim Ver- haegh, Wanssum; Suzanne Verstappen, Oostrum; Kim van Wees, Venray; Marian v.d. Wijst, Oostrum; Kristel Wiliems, Leunen; Karin Wolters, Venray. Afd. Administratie: David Bouten, Venray; Hind Chejri, Venray; Marcel de Graaf. Venray; Ayse Gulcan, Venray; Wendy Janssen. Venray; Sebahat Kork- maz. Venray; Roy Kusters, Heide; George v.d. Laan, Venray; Kim Litjens, Venray; Maria Rutten, Venray-, Peggy Strybosch, Venray; Richard Swaghoven, Meerlo; Gonnie Theunissen, Venray; Aynur Ön- sel, Venray. VBO afd. Mode en Kleding: Elles Hout, Venray; Margoo Janssen. Horst; Elles Lenssen, Oostrum; Maaike Oo- mens, Venray; Hanneke Rutten, Oostrum; Carima Sebaa, Venray; Mandy Theeuwen, Venray. Aan de Dr. Hub. van Doorneschool Deurne, Voorbereidend Beroeps onderwijs zijn geslaagd: Consumptieve Techniek (brood banketbakken); Ronnie Claessens, Ys selsteyn; Rozé van Wyk, Venray; Bart Wiliems, Merselo. Consumptieve Techniek (koken/ser veren): Due Cuong Hoang, Venray; Wen dy Roskamp, Venray. Landbouw en natuurlijke omge ving: Bas Vergeldt, Ysselsteyn. Mechanische Techniek: Maarten De- liën. Leunen; Linda Jansen, Ysselsteyn; Jules Kleuskens, Ysselsteyn. Motorvoertuigentechniek: Ramon Kuunders; Barry Maessen; Martij n Plum, allen uit Ysselsteyn. Niveauverbetering (4C Mathijs Ja cobs, Oostrum. Aan de Katholieke Ma vo De Kolk te Venray zijn geslaagd: Guido Arts, Venray; Leopold van Asten, Ysselsteyn; Ivette Barents, Ven ray-, Angelina Basten. Venray; Ronald Bonants, Merselo; Sander v.d. Broek, Venray; Julie van Bruggen, Venray; Ni cole v.d. Burgt, Oostrum; Hacihan Cata- loglu, Venray; Merlyn Derks, Venray; Aukje van Dijk, Maashees; Marcel Dries- sen, Venray; Stan Driessen, Venray; Pe ter van Eek, Venray; Patrick van Egmond, Venray; Miijam Flipse, Venray; Merijn Gerlach. Venray; Hennie Geven, Venray; Kristel Gielen, Merselo; Brigitte Goumans, Venray; Wineke van Griens ven, Venray; Peter Harrewijn, Venray; Angela Heckmann, Venray; Laura Her mans, Maashees; Erick Hendrix Merse lo; Marco Hendrix, Veulen; Arno Hol, Venray; Ayla Ipek, Venray; Elvira Jacobs, Leunen; Richard Jansen, Venray; Sjoerd Jansen, Venray; Maartje Janssen, Ven ray-, Paul de Jong, Venray; Peter de Jong, Maashees; Guus Kersten, Maashees; Sonja Kusters, Venray; Sander van Leeu wen, Venray; Peggy van Leuken. Venray; Debby Leupen, Venray; Patricia Linders, Venray; Sandra Linders, Leunen; Sanne Linders. Venray-, Roel Linssen, Venray; Heidy Litjens, Merselo; Jenny Litjens, Leunen; Monique Litjens, Leunen; Hein van Loon Maashees; Suzanne Luiten, Venray; Lilian Maats, Venray; Harm Mar tens, Venray; Mara Martens. Venray; Je roen van Mierlo. Venray; Ivo Nagelkerke, Ysselsteyn; Alberto Omar Alvarez. Ven ray; Moniek v.d. Pas, Oostrum; Maarten Peelen, Maashees; Hanneke Peeters, Ys selsteyn; Cindy Pouwels, Ysselsteyn; Ma rieke Reynders, Maashees; Sander Renkens, Venray; Ellen van Rhee, Maas hees; Martij n Rieter, Merselo-, Cindy Ro- sendaal, Venray; Lenny Salt, Venray; Claudie Schütgens, Venray; Nicole Sey- en, Venray; Ilse Smits, Ysselsteyn; Kim Sonnemans. Boxmeer; Bart v.d. Stereen, Venray: Esther Stramm. Venray: Patricia Strijbosch, Venray-, Hans Swinkels, Ven ray; Nicole Thomassen. Venray; Bernard Tiggeloven, Venray; Michael Tyssen, Venray; Yvonne Verpalen, Venray; Tama ra Volleberg, Venray; Angèle Wientjes, Venray; Nicole Wiliems, Ysselsteyn; Ma- riëlle Windrath, Venray; Jany Wonodi- kromo, Venray; Richard Wortelboer, Venray. Aan het Boschveldcol- lege te Venray zijn ge slaagd: Atheneum: Marye Achten, Horst; Susan van Asten, Ysselsteyn; Meike Bastiaans, Oirlo,- Bart Bouten, Sevenum; Michiel Bovee, Leunen; Kaspar Buite laar, Oostrum; Don Clephas, Oirlo; Dave Coenders, Meerlo; Maickel Creemers. Venray; Nanette van Dyck, Castenray; Ad van Doesum, Venray; Styn van Doo- remalen, Venray; Bianca Drissen, Seve num; Judith Duykers, Venray; Xander Eyssen, Merselo; Annemarie Emons, Venray; Loek Engels, Sevenum; Inge Evers, Sevenum; Timo Flinsenberg, Ven ray; Marlie Franssen, Venray; Edith Geurts, Heide; Jolanda Gielen, Meerlo; Karma van de Goor, Meterik; Ruben Hal mans, Venray; Jacques Francois Hans- sen, Sevenum; Wendy van Helden. Horst; Marielle Heidens, Hegelsom; Emi- le Hermans. Meterik; Nicole Herraets, Horst; Anke Hoebers, Horst; Linda van den Hoogen, Venray; Moniek van Issum. Horst; Saskia Jacobs. Castenray; Don Ja cobs. Broekhuizen; Mare Janssen. Meer lo; Edwin Janssen, Sevenum; Luuk Jeuken, Melderslo; Carolien Keizers. Se venum; Ingeborg Kil. Overloon; Fieke Klaassen. Venray; Jorg Knuttel. Horst; Susan van der Linden, Meerlo; Roel Lin ders, Ysselsteyn; Jos Litjens, Leunen; Ni cole Loenen, Ysselsteyn; Yvonne Logtens, Meerlo; Ivan Maes, Castenray; Eugenie Martens, Leunen; Ruud Mla sers, Venray; Dirk Mutsaers, Venray; De siree Nellen, Oirlo; Jules Oomen, Venray; Diana Peelen. Horst; Silvy Pee ters, Melderslo; Mieke Peters, Meerlo; Rogier Peters, Venray; Marloes Potten, Ysselsteyn; Andre Reintjes, Veulen; Joy ce Roskamp, Venray; Maartje Rutten, Horst; Tbm Ruyten, Venray; Ruben Sharpe, Venray; Mascha Spee, Oirlo; Gerrie Steeghs, Meterik; Paul Steenbek kers, Wanssum; Wilma "Ihcken, Meterik; EU is Tterburg, Horst; Roel Tterwyn, Ven ray; Mischa Tissen, Broekhuizen; Fred Van Rens, Meterik; Yvonne Verhoeven. Ysselsteyn; Lianne Verhoeven, Ys selsteyn; Dirk Voermans, Oirlo; Roger WUdeboer Schut, Venray; Edith Wonodi- kromo, Venray-, Sjoerd Zegers, Well. Gymnasium: Luc Ambrosius, Horst; Roy van den Berg, Venray; Ruud Campsteyn. Venray; Steef Dykman, Se venum-, Annet van der Eist, Horst; Josi- ne Janssen, Sevenum,- Bas Janssen, Horst; Sandra Jeuminck, Sevenum; Din van Nieuwenhuyzen, Horst; Harm van de Pas, Meerlo; Cindy van Ryswick, Tienray; Ralph Wèyers, Venray. Havo: Rianne van Aalst, Horst; Anita Ambrosius, Oirio-, Pascal van den Beke- rom. Horst; Christie Beurskens, Horst-, Kristel Borghs, Overloon; Ralph Bos. Horst; Monique Bosnians. Venray; Natja Brutsaert, Oirlo; Veronique Buddiger. Meerlo; Paul Bussemakers, Sevenum; Ron Bussemakers. Sevenum; Mieke Camps, Horst; Bianca Christiaens, Horst; Jolein Clabbers, Broekhulzen- vorst; Nicole Cleven, Horst; Bart Coop- mans, Venray; Richard Cox, Horst; Marian Cremers, Blitterswyck; Danny Custers, Oirlo; Carin Custers, Oirlo; Mare Deegens, Venray; Astrid Derks van de Ven, Broekhuizenvorst; Walter van Die- rendonck, Ysselsteyn; Rian Dings, Veu len-, Ildi Direks, Swolgen; Christel Driessen. Melderslo; Pieter Drissen, Se venum; Dlmitri van Dun, Venray; Ingrid Elias, Horst; Gys van Elswyk, Venray; Jacqueline Emonts, Veulen; Roel Func- ken, Venray; Renate van Gerven, Mel derslo; Suzan Gielen, Wanssum; Trudy van der Haghen, Heide-, Maijon Heyer, Meterik; Yvonne van Helden, Melderslo; Roy Heidens, Hegelsom; Gessy Hendrix, Broekhuizenvorst; Cindy Hermans, Se venum; Kim Hirdes, Venray; Marcia van der Hop, Venray; Carla Hopman, Everts- oord; Nicole Horstermans, Meerlo-, Christel Hubens. Sevenum-, Eddy Huys, Sevenum; Emil Jacobs, Meerlo; Frank Jacobs, Horst; Martyn Janssen, Seve num; Peter Janssen, Ysselsteyn; Debbie Janssen, Blitterswyck; Carla Janssen, Venray; Lizanne Janssen, Ysselsteyn; Roger Jeuminck, Sevenum; Jasna Joosten, Horst; Martyn Kanters, Horst; Monique Keysers, Melderslo; Nandy Keftjens, Broekhuizen; Rens van de Kerkhof, Venray; Ingvild Kil, Overloon; Sandor de Koning, Horst; Karina Kroft, Venray; Mathy van de Laar, Broekhui zenvorst; Leonie van Leeuwen, Venray; Hilda Lemmens, Ysselsteyn; Melanie van Lin, Horst; Susanne Linders, Ven ray; Nicole van Lipzig, America; Rosita Litjens. Melderslo; Miranda Likens. Mel derslo; Niki Loonen, Blitterswyck; Sil- vie Madou, Meterik; Rachel Marbus, Sevenum; Abdelkader Najja, Horst; Ani ta Nelissen, Horst; Eveline Noya, Venray; Do rus van Ooy, Melderslo; Wilbert van Osch, Castenray: Debby Peters, Casten ray; Harrie Philipsen, Sevenum; Lenny Pluk, Oirlo; Mayke Poels, Horst; Claudia Pouwels, Ysselsteyn; Stefan Pouwels, Venray; Marielle Pouwels, Oirlo; Cindy Rongen, Ysselsteyn; Franca Schattevoet, Hegelsom; Ramon van Schendel, Meer lo; Michelle Scholl, Venray; Ingrid Sey- kens. Venray; Wendy Seuren, Melderslo; Roy Sielaff, Venray; Roy Slootbeek, Ven ray; Jeroen Slot, Blitterswyck; Suzan Smits, Sevenum; Susanne Smits, Ven ray; Ronnie Swinkels, Heide; Susanne Swinkels, Venray; Luc Theeuwen. Horst; Luc Thyssen, Sevenum; Rob Thyssen, Leunen; Mascha Tyssen, Meerlo; Eddie Timmermans. Sevenum; Anky van' Veg chel, Meerlo; Roy Verhaag, Sevenum-, Rob Verheyen, Horst; Marieke Verhel- jen, Horst; Kim Verhoef, Cuyk; John Ver- koeyen. Heide; Maud Versieyen, Meerlo; Irene Vissers, Meerlo-, Mechtild Vissers. Meerlo; Frank Voermans, Heide; Merie- ke Voragen, Sevenum; Freddie de Vries, Venray; Irene Weys, Melderslo; Kim Wynhoven, Horst; Maikel Wiliems, Sevenum. Aan de Scholenge meenschap Stevensbeek- Bergen zijn geslaagd: HAVO: Freek Arts, Overloon; Pieter Bloemberg, Vlerlingsbeek; Michel Botden, Vredepeel; Natasja Hendriks, Vlerlingsbeek; Jose LavriJsseu, Over loon; Joyce Nellissen, Overloon; Joost Speekenbrink, Vierlingsbeek; Th(js Vloet, Overloon; Saskia We(Jmans, Vierlingsbeek; Floor Zegers, Holthees. MAVO: Yuri Achten. Overloon; Ingrid Arts, Overloon, Sacha Buwalda. Venray; Jenny Coppus, Venray; Michel Cree mers. Vierlingsbeek; Frank Edelbroek, Overloon; John Egelmeers, Vredepeel; Mareille van Erck, Overloon; Cindy Ewalts, Venray; Joost Fessl, Venray; Ka rin Gellings, Merselo; Debbie Gerrits. Overloon; Marga van Glabbeek, Over loon; Debbie Goemans, Overloon; Niels de Haas, Overloon; Dick de Haas, Vier lingsbeek; Natasja Hendriks, Venray; Sjaco Hendriks, Vierlingsbeek; Ronny Jacobs. Castenray; Twan Jansen, Over loon; Jaap Janssen, Venray; Coen Jeu ken. Overloon; Maria Klaassen, Overloon, Danny Lange. Venray; Ben Leeuwenburgh, Venray; Martyn Li(jens. Overloon; Dennie Logister, Overloon; Pa scal Loonen, Venray; Loes Maltha, Vier lingsbeek; Sara Ophey, Venray; Caralel Ravensloot, Holthees; Ilse v.d. Cruysen, Overloon; Joanne Smit, Overloon; Nan cy v.d. Ven, Vierlingsbeek; Stan Wannet, Overloon; Lincy Wee rts, Overloon. LAO: Jeroen Hendriks, Overloon; 1h- mara van Veen, Venray. LDGO: Patricia van Arkel, Overloon; Layla van Benschop. Overloon; Kim van Dyck, Overloon; Wendy van Kempen. Vierlingsbeek; Yvonne Rynen. Vier lingsbeek; Lobke School, Overloon; Da nielle Verdyk. Overloon; Jouelle Wiliems, Venray. LEAO: Remko Albers, Vlerlingsbeek; Elles Beyers. Venray; Jeroen Creemers. Vierlingsbeek; Tbssa vd. Einden. Ven ray; Tim Kaak, Venray; Lea van Kempen. Overloon; Fhnny Kersten. Overloon; Na- taqja Marinkovlc, Venray; Chan tal Wyn hoven, Venray; Natascha v.d. Worp, Oostrum. Aan de Katholieke Technische School te Venray zijn geslaagd: Installatietechniek: Robert Aspers, Deurne*James Frays, Merselo*; Edwin Keysers, Ysselsteyn*; Maurice van Lier, Maashees*; Bas v.d. Weem, Overloon*. Installatietechniek CD-nlveau: Rob Schut, Maashees. Installatietechniek CD-niveau twee de diploma: Wilbur Kuenen. Overloon*. Installatietechniek tweede diploma: Sander Spee. Wanssum*; Aloys Peeters, Overloon*; Stephan Driessen. Venray; Roy Hermsen. Venray. Motorvoertuigentechniek: Jan Franssen. Merselo; Dennis van Lin, He gelsom; Jeroen Li(jens Wanssum; Yous- seff Nqjja, Horst-, Stephan Sens, Venray; Ivo Slkes, Oostrum. Motorvoertuigentechniek CD- nlveau: Frank Cuppen. Leunen; Twan Derickx, Wanssum; Roy Gielens. Venray. Motorvoertuigentechniek tweede di ploma: Tbm Arts, Oostrum; Stefan Her- mkens, Sevenum*; John Janssen, Venray; Bas Keysers, Leunen; Joost Wilms, Merselo; Robert Beerkens. Over loon; Ragna Crommentuyn. Grubben- vorst; Sjaak Franssen. Heide: Raul Hermkens, Sevenum*: Eddy van Kem pen, Overloon: Claudia Langewen. Ven ray; Erwin Lenders. Wellerlool*. Motorvoertuigentechniek CD- nlveau tweede diploma: Antonio Areta- no. Venray; Badr El-Allali. Venray; Ra- kesh Gogar. Vfenray; Robert Hollaekers. Venray; Ronnie Linders, Vfenray; Wille- ke Poels. Venray. Mechanische techniek: All Bagcl, Venray; Emiel Bonte. Oostrum*; Mou- loud Bousnina, Venray; WUbert Duits. Venray; Roy Hendriks, Westerbeek; Halil Horasan. Venray; Ralp Jansen. Venray*-. Ahmed Ouaazzi, Venray; Murat Ozer, Venray; Bas Rein(jes, Veulen; Niels Tis sen. Overloon; Roland Wiliems. Venray; Bart Beelen. Overloon*; René Clephas, Oostrum*; Tbm Coppus, Venray; Fuat Kr ol, Venray; Bemie Kuenen. Overloon: Sander Reynders, Oostrum*: Eric van Tilburg; Cheyenne Vermeulen. Venray. Mechanische techniek CD-nlveau: Ramon Arts. Merselo; Patrick Bom, Oostrum-, Thys Emonts, Venray; Roel Groetelaers, Geysteren; Rick Hendriks. Venray-, Ramon Hendrix. Geysteren; Quint van Houdt, Venray; Ibrahim YUdl- ran. Venray. Mechanische techniek CD-niveau tweede diploma: Tlmur Cadirci, Ven ray; Chilum iioefs. Venray-, Abdessamad Houbban. Venray: Eric Lenssen. Well. Bouwtechniek metselen: Bram Broe ienOostrum; Henk Janssen. Venray; Freddy Janssen, Overloon; Peter Na- buurs, Overloon; Freddie Janssen, Venray. Bouwtechniek metselen tweede di ploma: Eric de Bruyni, Venray; Aron Arts, Venray. Bouwtechniek schildei^n: Richard Weys, Venray. Bouwtechniek schilderen CD- niveau: Sjoerd Boom. Geysteren. Bouwtechniek schilderen tweede di ploma: Helnl Janssen. Venray. Bouwtechniek schilderen CD- nlveau tweede diploma: Twan Braucr, Blitterswyck; Duncan Kroh, Venray. Bouwtechniek timmeren: llacl Altin. Venray; Ronny Fleuren, Holthees; Paul Hendrix. Venray; Ronald Wynhoven, Wanssum; Itenzo van Duynhoven, Vre depeel; Emiel Kusters. Venray: Patrick Lenssen. Maashees; Pascal Smits. Ven ray; Rob Stiphout, Venray: Norbert Ver heyen, Leunen. Bouwtechniek timmeren (/-niveau: Paul Bete rams, Wanssum; René Geurts, Venray; Jimmy Hendriks, Overloon; Rob Kessels. Oostrum; Bart van Osch. Merae- lo; Niels Viillings. Leunen. Bouwtechniek timmeren tweede di ploma: Tbon van Goch. Oostrum; Rob Wee rts. Overloon. Deze leerlingen zyn tevens geslaagd voor het NIL-laadlploma. Op de Hoge School te Nijme gen slaagde Ivo Appels voor HBO-V. Op de Hoge School West- Brabant, afd. fysiotherapie, slaagde Mascha Seibert, Bart Jansen uJt Venray is af gestudeerd aan de Hogeschool Eindhoven in de studie Personeel en Organisatie. Aan de Hoge School Heerlen slaagde Mariëtte Vermeulen als lo gopedist.

Peel en Maas | 1993 | | pagina 7