PEEL EN MAAS Woningbouwvereniging paste geen onrechtmatige huurverhoging toe >P Voliërevereniging „De Vogelvriend viert haar 25-jarig bestaansfeest Veteranenvoetbaltoeraooi te Castenray Chez Jacques ig Bezinning Boschveld en Jerusalem over het Bisschoppelijk Reglement De arbeidsmarkt in april 1989 'tAlvertje vernieuwde het visboothaventje Fraktie Van de Vorle ontevreden over stembureau-indeling Jules Coenen ere-lid van MHCV PEEL EN MAAS pa|EL EN MAAS DONDERDAG 25 MEI 1989 Nr. 21 HONDERDENTIENDE JAARGANG Als antwoord op de beschuldi- ng van de Werkgroep Woonlasten nray, heeft het bestuur van de iningbouwvereniging "Noord mburg" laten weten steeds de ^staande regelgeving te hebben lanteerd. Derhalve is er geen irake van onrechtmatige huurver- ngen. Joals wij vorige week berichtten u de Woningbouwvereniging vol tas de Werkgroep Woonlasten Jnray 30 - tot 70.-- per maand |veel hebben geïnd van huurders n hoekwoningen. Bovendien zou- Tn daardoor enkele huurders ten irechte huursubsidie hebben ont- ingen. Volgens de Woningbouwvereni- ng golden t/m 1985 in het punten waarderingssysteem, dat ontwik keld is voor de berekening van de jaarlijkse huurverhoging, de vol gende waarderingen: vrijstaande woning 20 punten, hoekwoning 15 punten en tussenwoning 12 pun ten. Zowel bij de huurverhoging in juli 1983 als in juli 1984 werden de regels korrekt toegepast. In septem ber 1984 deed de huurcommissie uitspraak naar aanleiding van de huurverhoging van juli 1983. Kon- kreet betekende dit, dat de punten voor deze woningen werden vast gesteld op 189 in plaats van op 192, terwijl de grens voor harmonisatie (10% i.p.v. 5% huurverhoging) bij 190 p. lag. Volgens de Woningbouwvereni ging werd bij individuele protesten de uitspraak van de huurcommis sie gevolgd en vond korrektie plaats. In haar uitspraak is de huur commissie evenwel vooruitgelopen op de sinds 1 juli 1986 geldende waardering voor eindwoningen. De Woningbouwvereniging is ver der van mening, dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig toege kende huursubsidies. Bovendien zo wordt in het antwoord gesteld, is een huurprijsverlaging zonder toestemming van de rijksoverheid niet toegestaan. Bij toegekende huurprysverlagingen met terug werkende kracht - zo dit al mogelyk zou zijn - dienen eventueel toege kende huursubsidies door huur ders aan het ministerie van Volkshuisvesting te worden terug betaald. tijc Door Maria tot Jezus ng 3 E NS 71600 1311 seum it in teit deth, enz, jers ïrs Een van de gelegen heden waarbij wij de vlag uitsteken is de processie. Wij versie ren dan ook de proces sieweg. De processie moet een uiting zijn van ons geloof; met muziek, zang en gebed gaan wij daarbij samen op weg. Belangrijk is daarbij: een sfeer van eer bied en gebed; laten wij in groten getale meetrekken door de straten van Oostrum naar het kruiswegpark Trans Cedron; als Ons Heer voor bij komt laat ons Hem dan eerbiedig groeten. Laat de processie ieest zijn ter ere van Maria, onze Moeder, en vooral ter ere van onze Eucharistische Ko ning, die zegenend door de straten gaat. De kerkdiensten zijn: door de week om 09.00 uur; zaterdag avond om 19.00 uur; zondag 28 mei om 08.30 en om 10.30 uur processie met de Eu charistieviering in de openlucht. (Bij onver hoopt slecht weer is de Eucharistieviering om 10.30 uur in de kerk.) Voor invaliden met een rolstoel is de kerk gemakkelijk toegan kelijk. autobrand tijdens tanken Dankzij snel optreden van perso- leel en toevallig aanwezige klanten an het BP-tankstation aan de eunseweg kon een brand, welke iidens het tanken van gas was ont- 1 in de kiem worden «noord. Een 59-jarige Venrayse auto stuurder wilde kort voor 2T.00 Iturnog zijn gastank vullen en toen i daarmee bezig was kwam er tseling een steekvlam onder de faotorkap vandaan. Direkt werd de ing losgekoppeld en de auto en- Ne meters verder geduwd. Met ine brandblussers werd getracht jiat vuur té doven maar dat lukte piet helemaal. De gewaarschuwde Zldweer had de auto snel ge- flust. De auto liep behoorlijke scha- op maar als personeel en inten niet zo snel waren opgetre- Iflen was een grote brand niet uit floten. internationale haarmode dames - heren - visagie langstraat 14 5801 ad venray telefoon 04780-82823 In het. jaarverslag 1988 van het Boschveldcollege wordt er melding van gemaakt, dat, daartoe uitgeno digd door de federatie Boschveld- Jerusalem, de diskussie over het Bisschoppelijk Reglement op gang begint te komen. Beide scholen proberen in deze kwestie op een en hetzelfde standpunt uit te komen. De strijd om de macht in de bij zondere, katholieke school wordt in Limburg uitgevochten aan de hand van het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs, uitgevaar digd door de bisschop van Roer mond. Naast dit zg. ARKOR is er ook nog een ARKO van de gezamenlijke bisschoppen van Nederland. Dat laatste reglement heeft echter geen zeggenskracht in het bisdom Roer mond. De lucht is absoluut nog niet helder, aldus het jaarverslag. Ener zijds vraagt Roermond een positie ve keuze van het schoolbestuur voor zijn reglement voor 1 januari 1993; anderzijds betwist een groep kerkjuristen de rechtmatigheid van het Roermondse ARKOR en be weert de Nederlandse Schoolraad, dat Limburgse katholieke scholen lid van de landelijke katholieke or ganisaties kunnen blijven, zelfs ge heel buiten het bisdom Roermond om. Boschveld en Jerusalem gaan nu proberen tot een gezamenlijk standpunt in deze moeilijke kwestie te komen. RIJGEDRAG WAS NOODLOTTIG I Vreemd rijgedrag van een perso nenautobestuurder in de gemeente Venlo, was er oorzaak van dat de po litie een onderzoek instelde. Toen de bestuurder in de gaten kreeg dat de politie belangstelling voor hem had ging hij steeds van de rechter- op de linkerweghelft rijden. Op de Havenkade in Venlo kon de politie de auto laten stoppen. De bestuur der .kon geen papieren tonen. Bij nadere inspektie in en aan de auto, werden op de vloer van de auto al lerlei spullen aangetroffen zoals een slof sigaretten, muziekcasset- tes, een geldzak en rollen met kleingeld. In de auto werd verder nog inbrekersgereedschap aange troffen. Bij fouillering werd bij de bestuurder en twee andere inzitten den nog een geldbedrag aangetrof fen van ruim 15.000,-. Tijdens het onderzoek bleek het drietal enkele uren daarvoor te heb ben ingebroken in het restaurant van bungalowpark "De Vers" te, Overloon. Het drietal werd overgedragen aan de rijkspolitie in Overloon. Tij dens verder onderzoek kwam ook aan het licht dat het drietal betrok ken is geweest bij inbraken in een Venrays Uitgaanscentrum aan de Hofstraat en in de tennishal van Red Stars. Het drietal, een 21-jarige inwoner van Leunen en twee inwoners van Venray van 20 en 21 jaar, is ingeslo ten en zal worden voorgeleid aan de officier van Justitie in Roermond. NOG MEER ARRESTATIES Uit een onderzoek naar aanlei ding van de arrestatie door de Ven- lose politie van twee inwoners van Venray en een uit Leunen, kwam vast te staan dat een van hen be trokken was bij de inbraken bij het Uitgaanscentrum in de Hofstraat en het tafeltennisontmoetingscen- trum van Red Stars. Nu blijkt, dat bij die inbraken niet alleen de 20-jarige Venrayer betrokken was, maar ook een 21-jarige inwoner van Meerlo-Wanssum en een 38-jarige Venrayer. Hangende het onderzoek zijn de twee jongsten in verzeke ring gesteld. MET FIETS GEVALLEN Een 82-jarige inwoner kwam op het fietspad langs de Leunseweg door onverklaarbare oorzaak ten val en moest met een gebroken heup naar het ziekenhuis worden vervoerd. WEER DIEFSTAL VLAG Er werd aangifte gedaan van diefstal van een Nationale vlag van af een woning aan het Grootdorp te Merselo. Die vlag was uitgehan gen voor de aldaar gehouden Mu ziekfeesten. PANTSERGRANAAT Tijdens landbouwwerkzaamhe- den aan de Steegse Peelweg kwam een nog op scherp staande 17-ponder pantsergranaat naar bo ven. Deze is in afwachting van de komst van de mannen van de EOD veiliggesteld. OVER AUTO GELOPEN Het schijnt een nieuwe sport van "vandalen" te zijn om over gepar keerde personenauto's te lopen. Dat ondervond een autobezitter toen hij bij zijn auto op het parkeerter rein van de Gouden Leeuw terug keerde. Dak, motorkap en koffer bak waren ingedeukt en duidelijk waren voetzolen waarneembaar. Voor hem een schadepost van vele honderden guldens. TE WEINIG AFSTAND Op de Puttenweg hield een 29-jarige bestuurder van 'n vracht auto te weinig afstand. toen de voor hem rijdende personenauto, waaraan een caravan was gekop peld, afremde om op een parkeer plaats een korte pauze te gaan houden, bemerkte hij dat afrem men te laat. Hij trachtte nog door krachtig te remmen een botsing te voorkomen, maar dat gelukte niet. De caravan werd geraakt en daar door raakte de vrachtauto in een slip en kwam in een greppel tot stilstand. Voor de 63-jarige bestuur der en de inzittenden van de perso nenauto uit Amsterdam een minder prettig begin van hun va kantie, maar de verwondingen vie len achteraf mee. De uitgerukte hulpverleningsdiensten behoefden niet in aktie te komen. Wel onder vond het verkeer wat hinder van dit ongeluk. SUKSES VOOR DE POLITIE In de nacht van zaterdag op zon dag werd de politie gewaarschuwd dat een persoon zich opvallend ge droeg bij de fietsenstalling van de Zuid Ooster. De politiemannen be trapten deze uit Uden afkomstige inwoner terwijl hij bezig was het slot, van een fiets te forceren. Hij gaf toe de bedoeling te hebben een fiets mee te nemen omdat er geen ver voer meer was naar zijn woon plaats. Dat vervoer kreeg hij nu aangeboden door de mannen van de Koninklijke Marechaussee wel ke het onderzoek overnamen van onze politie, omdat de inwoner uit Uden een miliair was. Enkele uren later betrapte de po litie wederom en op dezelfde plaats een 16-jarige Venrayse knaap ter wijl ook hij bezig was een fietsslot te forceren. Die knaap is geen onbe kende "fietsenjatter" want hij heeft al acht fietsendiefstallen op zijn conto staan en daarvoor ver oordeeld. WERKLOOSHEID IN VENRAY Algemeen In de afgelopen maand is de wer kloosheid landelijk gedaald. Ook provinciaal en gewestelijk nam de werkloosheid af. Ultimo april 1989 waren er 3195 (9,4% van de afhan kelijke beroepsbevolking) personen werkloos, eind maart 1989 waren dat er 3269 (9,7%), een daling van 74 personen, ofwel 2,3%. Deze daling van de werkloosheid kwam geheel voor rekening van het rayon Venray. In het rayon Venray nam het aanbod van werkloze man nen en vrouwen af met 85 perso nen, afname van 4,2%; in het rayon Gennep nam de werkloosheid toe met 11 personen, een toename met 0,9%. In de vergelijkbare periode van maart-april 1988 nam in het rayon Venray de werkloosheid af met 6.2%, in het rayon Gennep nam de ze af met 5,0%. Mannen Het aantal werkloze mannen nam landelijk en provinciaal af. In het gewest Venray nam het aantal werkloze mannen af met 82 perso nen. Het werkloosheidspercentage voor de mannen komt hierdoor uit op 7,6%, een daling met 0,4%. De af name van het aantal werkloze werkzoekende mannen deed zich zowel voor in het rayon Venray als het rayon Gennep, het betrof respektievelijk een afname van 74 en 8 mannen. Vrouwen Bij de vrouwen was er de afgelo pen maand sprake van een stijging van de werkloosheid. In het gewest Venray waren eind april 1989 1369 vrouwen werkloos, 8 meer als de maand ervoor. Dit is een resultante van een afname in het rayon Ven ray (-11 personen) en een toename in het rayon Gennep 19 personen). Beroepsgroep Bij de mannen was er sprake van een relatief grote afname in de be roepsgroepen bouw (-56), land- bouwpersoneel (-19) en personen in Algemene Dienst (-29). Een stijging was waar te nemen bij de beroeps groepen metaalbewerkers (+12) en bij de 'overige beroepsgroepen' (+12). Bij de vrouwelijke werklozen nam het aanbod vooral toe in de be roepsgroepen horecapersoneel 6), personeel in algemene dienst 10) en bij de 'overige beroepen' (+10). Een lichte afname was zicht baar in de beroepsgroep handels- personeel (-6). Op zaterdag 27 mei a.s. zal om 14.30 uur in Geysteren het ver nieuwde visboothaventje van Hen gelsportvereniging "'t Alvertje" worden geopend. De ope ningsplechtigheid zal worden ver richt door W. Baron Weichs de Wenne. Het haventje, waarin plaats is voor 75 hengelbootjes, wordt nu al het mooiste visboothaventje van Ne derland genoemd. Het haventje zal de naam "Kasteelhaven" krijgen. De opening vindt a.s. zaterdag plaats op de dag van de "Nationale Hengel dag". In een brief aan burgemeester en wethouders van Venray, uit de frak tie V.d. Vorle haar ongenoegen over de stembuieau-indeling tijdens de Europese Verkiezingen in juni. Dhr. V.d. Vorle bedankt ervoor om op het stembureau "Veulen" te gaan zitten terwijl partijgenoot Lemmens, on der protest, het voorzitterschap van het stembureau/MHeide" op zich neemt. De fraktie V.d. Vorle maakt vooral bezwaar tegen de logistieke inde ling. "Raadsleden van de kerkdor pen worden naar Venray gestuurd en wij moeten naar de kerkdorpen" aldus dhr. V.d. Vorle. Hij stelt daar bij dat de inwoners van Heide en Veulen hem net zo lief zyn als die van Venray. Maar in deze tijd van bezuinigingen en milieubewust wording vind V.d. Vorle het onge past om zo ver weg te moeten. Bij eerdere verkiezingen was de fraktie V.d. Vorle ingedeeld in Veltum en Brukske. Volgens dhr. Vd. Vorle heeft dit al tijd goed gefunktioneerd. "Lo gistiek past dit ook" aldus V.d. Vorle. Volgens hem kan het geen toeval zijn dat zijn fraktie op de kerkdorpen geplaatst wordt en raadsleden van de kerkdorpen in Venray geplaatst worden. De fraktie voelt zich in deze gediskrimineerd. In de brief aan b. en w. wordt dan ook gevraagd de toewijzing te ver anderen. Tijdens de geanimeerde Algeme ne Ledenvergadering van de hockeyclub van afgelopen vrijdag, 19 mei jl. werd Jules Coe- nen als penningmeester gedechar geerd en daarmee kwam officieel aan zijn vele jaren bestuurslidmaat schap een einde. Een periode die zich kenmerkt door zijn enorme inzet en zijn prestaties. Het bestuur wilde deze gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan en droeg Jules - tot grote verrassing van vooral hem zelf - voor als ere-lid. hetgeen una niem door de vergadering werd goedgekeurd. Daarmee is Jules, na de heren L.A. Nelissen, L. Wjjnen en wijlen H. Vorst, het vierde ere-lid van de Mixed Hockeyclub Venray. Door een fraaie koperen plaat met zijn naam erop in het clubhuis vast te schroeven werd Jules offi cieel benoemd, waarna een sponta ne receptie plaatsvond. Het unieke van dit ere-lid is niet alleen dat het Jules is, maar ook dat hy nog volop aktief hockeyt. Jules Coenen is een van de oprichters geweest van de MHCV en heeft in de beginfase zelfs in Heren 1 gespeeld. Voor vriend en vijand was hij berucht vanwege zijn links handige techniek. Je wist nooit wel ke kant de bal zou opgaan. In 1973 werd hij lid van het bestuur, waarin hy zich direkt ont popte als kartrekker en initiatiefne mer. Het ontstaan van veteranen- hockey binnen MIICV is aan hem te danken. Hij is ook de gangmaker geweest van het nieuwe clubhuis en met name ten aanzien van het interieur. De latere uitbreiding heeft hij in feite geheel zelfstandig georganiseerd. De gevleugelde uit spraak van Jules is dan ook "dat re gel ik wel". Jules heeft zich enorm ingezet voor de totstandkoming van het kunstgrasveld en als waardering voor zijn werk werden zijn voetaf drukken vastgelegd in een tegel by dit veld. Jules was en is nog steeds zo ak tief, dat er een identifikatie is ont staan tussen MHCV en hemzelf. Ontelbaar zyn de uren die Jules voor de hockeyclub bezig is ge weest. Het clubhuis was zijn tweede thuis en de vereniging is ook zijn vrouw Jacky. zeer dankbaar dat zy dit allemaal heeft goedgevonden. Het zojuist benoemde ere-lid Jules Coenen schroeft zijn naamplaatje vast Op zaterdag 27 mei viert de Volië revereniging "De Vogelvriend'' haar zilveren bestaansfeest. Om 15.00 uur zal een H. Mis worden opgedra gen in de kapel van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. Van 18.00 tot 20.00 uur is er gelegen heid tot feliciteren in "De Volle Maan" aan de Mereeloseweg. Om 19.00 uur vindt de huldiging plaats van drie jubilarissen, die 25 jaar lid zijn van de voliërevereniging: de heren J. Arts, W. Janssen en H. Janssen. De laatste viert tevens het feit. dat hij 15 jaar voorzitter is van deze vereniging. TERUGBLIK In 1964 besloten de heren Bouw man en Philipsen een oproep te plaatsen in Peel en Maas om leden te krijgen voor een op te richten vo gelvereniging. Binnen een week kon al met twintig leden tot de oprichting worden overgegaan. Op 23 mei werd in café In den Engel een vergadering gehouden, waarbij de heer Brouwer uit Valkenswaard als distriktscommissaris van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers aanwezig was. De heer Bouwman werd als voorzitter gekozen. De heer L. Franssen werd sekretaris en de heer P. Aben penning meester. De heer W. Jacobs werd commissielid. Als naam werd geko zen "Voliërevereniging de Vogel vriend". In 1965 kon de eerste onderlinge tentoonstelling in In den Engel worden georganiseerd. Bij gelegen heid van het eerste lustrum van de vereniging werd by "Het Schutters veld" een grote buitenv&liëte ge bouwd ten behoeve van de bewo ners. die de vogels zelf verzorgden. Bij de verbouwing van het bejaar dencentrum moest de volière jam mer genoeg verdwijnen. In 1974 werd voorzitter Bouwman opgevolgd door de heer II. Janssen, die deze fimktie nu vijftien jaar vervult. In december 1977 werd een Lim burgse distriktstentoonstelling met 2000 vogels in Venray gehouden. Verder werden in de loop der jaren verschillende grote tentoonstellin gen gehouden en in november van dit jaar wordt onder de naam "Peel en Maas" weer een Interessante vo gelexpositie gehouden. 'n leesbare krant Op zaterdag 27 mei a.s. vindt in Castenray, in het kader van het 25-jarig bestaansfeest van de plaat selijke sportvereniging, een groot toernooi plaats voor voetbalvetera nen. Dit evenement zal plaatsvin den op het sportpark "Heesakker", gelegen tussen Castenray en Oirlo. Aan het toernooi nemen 8 teams deel, die in 2 poules gaan uitmaken wie gaan strijden voor de ereplaat sen. In poule A zijn ingedeeld de ploegen uit Oirlo, Leunen, Meerlo en Swolgen. In poule B spelen de veteranen van ONA - Venray, Winni- kendonk (Did), Blitterswijck en Castenray. De wedstrijden duren 2 keer 12Y2 minuut en de eerste wedstryden beginnen om 13.00 uur. Om 16.15 uur wordt gespeeld om de 5e t/m 8 plaats en om 17.00 uur vinden de finalewedstrijden voor de plaatsen 1 t/m 4 hun aan vang. De prijsuitreiking zal aanslui tend gebeuren om 18.00 uur. Behalve het team uit Castenray zyn alle andere ploegen geroutineerde - en op elkaar ingespeelde teams. By SV Castenray bestaat namelijk nog geen veteranenafdeling, al loopt er wel het nodige potentieel rond. Reeds vlak na de oprichting van de Casten rayse sportvereniging kwam op de algemene ledenverga dering van 3 november 1964 de vraag om een veteranenelftal sa men te stellen. Men had toen ech ter nog andere zorgen aan zijn hoofd, zoals b.v. het ontbreken van een speelveld. Op 1 oktober 1973 werd er weer vergaderd over de oprichting van een veteranenelftal, maar SV Castenray voelde zich blijkbaar nog te jong. toen in au gustus 1980 het aantal senioren voetballers zich dusdanig had uitgebreid, dat er een 5e elftal bij kwam, moest men toch tot de konstatering komen, dat in dat 5e team al aardig wat voetbaloudjes rondliepen. Het was dan ook een lo gisch gevolg dat een afvaardiging van dertigers en veertigers van SV Castenray in het seizoen 1980-1981 voor de eerste keer deelnam aan het Gemeentelyk Veteranentoer- nooi te Oostrum. Ondanks het feits dat men nog steeds geen vast vete- ranenteam had, werd toch prompt de le plaats behaald. Na het toer nooi echter werd het team weer ontbonden, om pas het jaar daarop volgend weer by elkaar te komen voor de 2e editie van het Gemeente lijk Veteranentoernooi, wederom in Oost rum. De Casten rayse veteranen behaalden een eervolle 3e plaats en dat was tevens de laatste keer dat het veteranenteam als zodanig funktioneerde. In juni 1984 werd er nogmaals een enquête gehouden aangaande eventueel veteranenvoetbaL Men was echter verdeeld over de speel dag, zaterdag of zondag en zo bleef alles by het oude en tot op heden is in deze situatie geen verandering meer gekomen. Het 5e elftal van SV Castenray biedt een goed alternatief voor de Casten rayse voetbaloudjes. Maar a.s. zaterdag wil men speciaal voor de jubileumviering nog één keer zyn krachten bundelen en zich meten met andere veteranen- teams. Hopenlijk wordt het een ge zellige en sportieve krachtmeting, waar men nog lang met plezier aan zal terugdenken. Het wedstrydschema ziet er als volgt uit: 13.00 DIS-Leunen Meerlo-Swolgens Boys 13.30 ONA-Winnekendonk BW-Castenray 14.00 DIS-Meerlo Leunen-Swolgense Boys 14.30 ONA-BW Winnekendonk-Castenray 15.00 DIS-Swolgense Boys Leunen-Meerlo 15.30 ONA-Castenray Winnekendonk-BW 16.15 4e poule A-4e poule B 3e poule A-3e poule B 17.00 2e poule A-2e poule B le poule A-le poule B Als scheidsrechters zijn aangewe zen-. Hay Achten. Oirlo; Sef Emonts, Venray: Wiek Künen. Castenray; Math Vollenberg. Venray. TWEE AUTO'S OPZETTELIJK IN BRAND GESTOKEN Zaterdag moest dé brandweer tweemaal in aktie komen voor het blussen van een autobrand. waar van de deskundigen aannemen dat beide auto's opzettelijk in brand zijn gestoken. De eerste melding kwam van een in brand geraakte auto aan de We verstraat. toen de brandweer arri veerde was er. geen redden meer aan en moesten de brandweerman nen zich beperken tot nablussen en er voor zorgen dat de bebossing van het Groene Hart niet in brand geraakte. Vrijwel op hetzelfde tijdstip kwam er een melding bin nen dat een aan de Nevadohof staande BMW in lichterlaaie stond. Ook deze auto was niet meer te red den. De schade van beide auto's be draagt meer dan 60.000,--. De politie vraagt of eventuele getuigen zich zullen melden. Rond het tijdstip is het in de buurt van de Kempweg nogal rumoerig geweest. Mogelijk kan dat met die branden in verband worden gebracht..

Peel en Maas | 1989 | | pagina 9