,.s. weekeinde alweer ie zesde Kennedymars •or De Louteringskuur Wegafsluitingen i.v.m. Kennedymars "Kennedy-run" stort zaterdag om 12.00 uur WAO VAN SOEST Tweede Kennedy toertocht Venray PEEL EN MAAS De Kennedymars en de Venrayse Omroep Stichting van den munckhof b.v. Pag I EN MAAS Donderdag 25 mei - Pagina 5 In de Keutsche Pol toundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDUK 2 OVERLOON nend weekeinde is het weer ir! De Kennedymars Venray: in- Idels alweer de zesde editie, lor de wandelaars zaterdag om |ur 's avonds beginnen aan hun wandeltocht, hebben in de f van de dag al vele fietsers ken- naakt met de route. Tussen en 13.30 uur kan er gestart len voor de Kennedytoertocht. B een fietstocht over zo'n 70 ki er. die over dezelfde wegen t als de wandeltocht met uit- lering van de plaatselijke ronde I- Venray. Vanaf de schouwburg fat meteen de weg naar Merselo ins wil de Venraynaar Bert Iers de Kennedymars rennend ingen. Hiervoor zal hij rond [middaguur starten om naar hij it tussen 21.00 en 21.30 uur te len finishen. Deze supermara- wordt gerend voor het Foster its Plan. Na de finish van Bert Iers nemen de wandelaars hun s in achter de startlijn. Om uur wordt door wethouder E. ppenreijs-de Loo het startschot even voor de zesde Kennedy- rs Venray. Alle wandelaars ho- natuurlijk de eindstreep te en voor zondag 18.00 uur. De sten zullen deze vermoedelijk al iseren rond 7.00 uur in de itend. de veiligheid van de wande- s is dit jaar ekstra aandacht ge- mken. Diverse stukken van de e worden voor verkeer afgeslo- De exacte gegevens hierover Bidt u op de Gemeentepagina. i niet nodeloos rond te rijden [i uw favoriete wandelaars) te vin- n kan er weer geïnformeerd wor- Het informatiesysteem is dit Ir verbeterd en uitgebreid om, zo 'acht de organisatie, beter en ef ficiënter informatie te kunnen ver strekken. Het systeem is dit jaar ontworpen door een samenwer kingsverband van Xerox Computer Services (X.C.S) en de afdeling Infor matie Systems van Rank Xerox. Voor de Kennedymars maakte de afdeling Information Systems de programma's en X.C.S. (leverancier van software voor produktie en dis tributie bedryven) levert de beno digde software, de computer, het netwerk en de terminals. De kontroleposten vanaf de post Leunen en het informatiecentrum in de schouwburg zijn via een spe ciaal netwerk verbonden met de computer van X.C.S. waar alle gege vens worden verwerkt en opgesla gen. De gepasseerde wandelaars worden op de kontrolepost inge voerd in de computer en via het netwerk zijn deze gegevens ook me teen beschikbaar voor het informa tiecentrum. Zondagmorgen vanaf 7.00 uur staat het informatiecentrum ter be schikking van het publiek. Voor te lefonische informatie kunt u dan bellen met (04780-J82233. Onder dit nummer zijn twee telefoontoestel len bemand (tegenover één vorig jaar). U kunt ook zelf naar het infor matiecentrum komen om uw in lichtingen te halen. In totaal zijn er voor de informatieveretrekking 5 terminals beschikbaar. Bij al dit computergeweld is ook aan een aandigheidje voor de wandelaar ge dacht, Als een wandelaar de tocht beëindigd heeft kan voor hem of haar een overzicht geprint worden van al diens doorkomsttijden op de kontrole-/rustposten vanaf Leunen. Blijkt na informatie dat uw wan delaar bijna by de eindstreep is, dan kunt u op het terras by de schouwburg wachten. Zaterdag- Ervaring van een wandelaar Zelfkwelling leidt in sommige ge- allen tot een veel hoger bewust- Ijnsniveau, vooral naarmate de oegepaste energie bewust en met en diepe wil gericht is naar een loei. In '88 was mijn doel de Ken- tedymare, hetgeen voor my een ukses is geworden. In mij woedde lat bloeddorstige verlangen naar els wat ik nog nooit geprobeerd tad. Dit verlangen kwam voort uit en in '87 ontstane diepe emotione- e mentale worsteling, die me haast eveel was geworden: zelfdestruktie, iet bestaan kent vele wrede beproe- ingen. Niettemin ervoer ik deze mars in '88 als een frisse gezonde iientaal-tysieke uitdaging. Daarbij tornt nog dat ik werkelijk alle ad- iezen, die men mij toereikte, reso- uut als zijnde overbodig van de land heb gewezen. Ik wilde mijn hoofd vrij houden van opdringerige objektieve invloe den; hoe goed bedoeld dan ook. Ik heb dus niet getraind terwyl ik toch redelijk uit de voeten kan met m(jn benen. Roken en alcohol drin ken zijn voor mij wezensvreemd en In alle opzichten afkeurenswaardig. Van zo min mogelijk wil ik slaaf zijn: geen binding met geestvemau- wende stoffen en invloeden bete kend voor mij vrijheid. Men leeft langer door te lijden denk ik dan weieens; natuurlyk houdt dat in: weloverwogen en dui delijk met een persoonsverbetering in het verschiet, Tydens een zeer zware uitdaging treedt op een bepaald moment een dieptepunt in. Door zich hiervan tot in het detail bewust te zyn. doemt plots een MENTALE VRIJKO- MER op die op zijn beurt plaats maakt voor een enorme energietoe voer die je weer op de been helpt. Een mentale vrijkomer is een kortstondige ontsnapping naar een t energieniveau: de naam die ik eraan gaf volgde vanzelf. Op een dag ergens in juni '88 be vond ik mij naast een sympathieke Canadees temidden van de Kenne dymars. Ik was genoodzaakt Engels te spreken, dat wandeltechnisch ge zien vermoeiender bleek. Zowat de gehele nacht hebben we pratend ddorgebracht onder een halfbe- In verband met de op 27 en 28 mei a.s. te houden Kennedymars worden met het oog op de verkeers veiligheid van zaterdag op zondag de volgende wegen en/of weggedeel ten voor het verkeer afgesloten: In Merselo van 23.30-02.30 uur: Handrik tussen Pas en Wevereven, Pas, Haag vanaf Schaapskuil, Veldstraat vanaf Schaapskuil, Grootdorp vanaf Kleindorp (kerk), Coppelenberg, Dorperveld, Op de Ries (eenrichtingsverkeer). In Ysselsteyn van 24.00-05.00 uur: Ringweg tussen Timiner- mannsweg en Puttenweg. In Leunen van 01.30-07.00 uur: Apollonisastraat. In Smakt van 08.00-17.00 uur: St. Jozeflaan. In Venray van zaterdag 18.00 tot zondag 18.00 uur: Deken Thie- lenstraat, Mereeloseweg tussen Kempweg en Kruitweg, Kempweg tussen Mereeloseweg en Gouden Leeuw, Henseniusplein, Schouw burgplein, Schoolstraat. In Oostrum rijdt de bus van Zuid ooster op zondag tussen 08.00- 15.00 uur niet door de kom, maar via de Witte Vennen. De bushalte in Oostrum wordt dan niet bediepd. avond en zondag is er een orkest, de Starfightere, en is het weer niet zo goed dan kan het terras overdekt worden. Bloemen z\jn er natuurlijk ook weer te koop, als troost of voor de huldiging. (Dit in tegenstelling tot eerdere berichten.) Aan de kinderen is ook dit jaar weer gedacht. Vanaf 11.00 uur zon dagmorgen kunnen ballonnen op gelaten worden voor een ballon wedstrijd. Een kaartje kost 0,50 en de opbrengst komt ten goede aan de aktie "Kan het wat leien" van de Paterskerk. Sponsor garage Strijbosch zorgt weer voor mooie prijzen zoals bijvoorbeeld een wek kerradio. een stereo-radio en speelgoed. Voor de mensen die langs de rou te wonen nogmaals een oproep om de wandelaars te steunen middels water en het laten branden van een lamp. Van de zyde van de organisa tie Kennedymars Venray wordt op bijna alle kontroleposten iets te drinken aangeboden. De ervaring heeft echter geleerd dat dit voor veel wandelaars als te weinig wordt ervaren. Daarom deze oproep om te voorkomen dat de moedige deelne mers voortijdig de strijd moeten verlaten en op de bezemwagen van de firma Klomp moeten gaan wachten. Besluit u alsnog om mee te lopen dan kunt u zich voor 17,50 nog inschrijven op zaterdag 27 mei tus sen 14.00 en 16.00 uur en tussen 18.00 en 21.00 uur. Als u liever goed geoefend aan de tocht begint en nu nog niet getraind heft dan is uw (volgende) Kennedymars Venray in 1990 op 26 en 27 mei. Voor meer informatie kunt u bel len met het VW.-kantoor Venray (04780-)10505 of, na 17.00 uur met de heer Stef Peetere (04780-)82233. wolkte hemel, vooral de ochtend was een beleving zonder precedent. De spierpijn die my gedurende de mare kwam vergezellen betekende een niet al te zware last voor my. Mijn wil nam ter hoogte van Oostrum beestachtige proporties aan, inderdaad ja, het oerbeest in mij liet eindelijk ook weer van zich horen. Tussen de Smakt en het eindpunt brak helemaal de spier- verbrandende hel los. Ik weet nog dat ik rnyn denkaktiviteiten tot op een voor my aanvaardbaar mini mum had getemperd, waardoor energie voor mijn benen vrijkwam. Toen ik het centrum van Venray be reikte begon de energie zich te cul mineren tot een extatisch hoogte punt. Ik heb met opzet alles volstrekt individueel geschetst, om dat ieder gezond denkend rech topstaand wezen absoluut eigen is met zyn subjektieve belevingen. Samengevat kan ik zeggen: voor mij was het een medicijn, een noodzakelijke louteringskuur. Armand Gieling, mei 1989 Bert Linders hoopt dat temperaturen wat dalen beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Wegens de grote belangsteUing vorig jaar. hebben de organisatie van de Kennedymars en de Tber- en Wielerclub Oostrum besloten dit jaar wederom een Kennedy-toer- tocht te organiseren. Deze zeventig kilometer lange route voert de deel nemers grotendeels langs dezelfde wegen als de wandelaars. Om veilig heidsredenen maken de de eerste tien kilometer, die door de Venray- se wijken slingeren géén deel uit van de fietsroute. In de route zyn twee kontroleposten opgenomen: op de Heide en in Oostrum krijgen de deelnemers enige versnaperin gen aangeboden. De gehele route is uitgezet met duidelijk herkenbare pijlen. Men kan starten a.s. zaterdag 27 mei van 10.00-13.30 uur bij de schouwburg in Venray. De eindkontrole sluit om 18.00 uur. Voor diegenen die de tocht volbrengen ligt er een herin nering klaar. uw weekblad Zaterdag 27 mei rond de klok van twaalf uur is het uur van de waar heid voor Bert Linders aangebro ken. Begeleid door de officiële Kennedymare-auto ran de firma Strijbosch, start de Venrayse loper dan voor zijn run over 80 kilometer door het Noord-Limburgse land schap. Zijn doel: de Kennedymars rennend afleggen en tevens geld bijeen te halen voor het werk van het Foster Parents Plan, een organi satie die kinderen uit de derde we reld financieel adopteert. Als alles volgens plan verloopt komt Linders tussen 21.00 en 22.00 uur diezelfde avond op het Schouwburgplein aan. "De 39-jarige Venraynaar is vol goede moed. Deze week legt hij de laatste kilometers van z'n trai ningslopen af. De afgelopen weken hebben trimmers en fietsers hem talloze malen aan het werk kunnen zien op de landweggetjes tussen de Venrayse wijk Brukske en Leunen, waar hij een soort privé-parcoure heeft uitgestippeld. Daar liep hij vo rige week zijn langste training- safstand. Over de vijftig kilometer deed Linders zo'n vier en een half uur. Beseffend dat de laatste dertig natuurlijk wel de zwaarste kilome ters worden, is Bert Linders toch optimistisch over de afloop. "Qua uithoudingsvermogen voorzie ik geen problemen. Ik hoop alleen dat de spieren het volhouden, met na me in de bovenbenen. Dat ik nieu we schoenen heb gekregen van sport zaak Ariaens heeft in elk geval al behoorlijk geholpen. Ik had in het begin beduidend meer last", al dus de loper. Ook de voedings- en trainingsadviezen van de Venrayse triathlonner Jan Oudenhoven heb ben Bert Linders goed gedaan. Van hem leerde hij hoe de training moet worden opgebouwd en ook om vooral in het begin niet te hard van stapel te lopen. Voor zaterdag hoopt Linders dat de tropische tem peraturen van deze week niet aan houden, want in tegenstelling tot snellere wandelaars, rent Bert Lin ders het leeuwendeel van de af stand overdag. BUS Wat betreft sponsoring mag de Venraynaar dus rekenen op de bij drage van sportliuis Ariaens en de ondersteuning van Kennedymare- sponsor autobedrijf Strijbosch. Omdat de Kennedymare-auto niet de hele route bij de loper kan blij ven. heeft c.v.- en installatiebedrijf Clephas aangeboden om de reste rende kilometers Linders met een auto te begeleiden. Ook voor prijzen voor de voor- spellingsaktie heeft Bert Linders via sponsors kunnen zorgen. Wie het juist het aantal kilometers voor spelt dat Linders zal afleggen, komt in aanmerking voor een sportieve prys. In verband met de admi nistratieve rompslomp worden die winnaars pas in de week na de Ken nedymars bekendgemaakt Aan de voorepellingsaktie kunt u overi gens nog meedoen. Elke kilometer kost een dubbeltje en het door u voorspelde bedrag kunt u overma ken op bankrekening 17.39.42.008 van de Rabobank te Venray t.n.v. L.J.M. Linders, inzake "Foster Parents Plan". U kunt uiter aard zo vaak meedoen als u zelf wilt. Wie óp de zaterdag of zondag nog iets wil geven, kan dat ook doen. Bij de schouwburg staan enkele bus sen opgesteld, waarin iedereen die Bert Linders en z(jn initiatief een warm hart toedraagt, zyn of haar bijdrage kan deponeren. Wij wen sen Bert Linders zaterdag in elk ge val veel sukses. De geweldige prestatie van de Kennedymars zal bij de Venrayse Omroep Stichting ook dit jaar niet ongemerkt voorbij gaan. Niet alleen omdat enkele medewerkers de mare meelopen, maar ook omdat wy ruimschoots aandacht willen besteden aan dit sportieve ge beuren. De Venrayse Omroep Stichting is voor de aangesloten instellingen op zondag tydens een direkte uitzen ding te beluisteren van 12.00 tot 15.00 uur 's middags. Vanaf het Henseniusplein zal doorgegeven worden wie aankomt. Tijdens deze uitzending zal ook verslag worden gedaan van het verloop van de mars in de afgelopen nacht DIEFSTAL VAN PLANTEN Een bewoner van de Pastoor van der Gaetstraat deed aangifte van diefstal van planten uit zyn by de woning gelegen tuin. DIEFSTAL ITT AUTO Een aan de Klaproos geparkeerde personenauto was met geweld opengebroken. Uit de auto werden de radiocassetterekorder en twee geluidsboxen ontvreemd. VERNIELINGEN Weer werd aangifte gedaan ran vernieling van een kelderdeur ran een aan de Veltumse Kleffen ge legen flat. Uit sporen viel op te ma ken dat deze deur was ingetrapt Vandalen vierden hun lusten bot op een aan de Albionstraat ge parkeerde personenauto. Voor en kele honderden guldens werden hier zinloze vernielingen aan gericht. I. Jonathan Keilerman 2 William Bayer 3. Dean Koontz 4 Peter Straub 5. John Ie Carré 6. Steve Sohmer 7 Jacques Post 8 Clive Barker 9. Stephen King 10. Robert Ludlum II. Andrew Vachss 12. Agatha Christie De boeken van deze MOORDSCHRIJVERS vindt u bij boekhandel: grotestraat 68, venray - telefoon 82727 ROUTEBESCHRIJVING KENNEDYMARS 1989. Schoolstraat RA Merseloseweg RA Bergweg LA Hoenderstraat LA Biezevenneke LA Merseloseweg RA Westsingel RA Kempweg LA Weg in den Berg LA Veltumse Kleffen RA Blauwververstraat LA Langstraat i RA Zuidsingel RA Brükske LA Henry Dunantstraat RA Oostsingel LA Oude Oostrumseweg RA Julianasingel LA Hofstraat RD Markt RD Marktstraat RD Hoenderstraat LA Deken Thielenstraat LA Merseloseweg RD LA RA LA RD Controlepost No. 1 9.8 km 22.55 - 00.30 uur SCHOUWBURG VENRAY Leeuwstraat RD Langstraat RA Deurneseweg RA Weverslo RA Weversven LA Handrik LA Pas RA Haag LA Grootdorp Controlepost No. 2 18 km 23.45 - 02.30 uur CAFE HET ANKER MERSELO Grootdorp Past. Vercoulenstraat Coppelenberg Kleindorp RA LA LA LA RA LA Op de Ries Deskesven Beekweg Controlepost No. 3 22.8 km 00.15 - 03.45 uur VREDEPEEL Controlepost No. 7 43.1 km 02.15 - 08.50 uur RUSTPLAATS ZAAL 't VEULE Koffie Brood Masseurs Rode Kruis Veulenseweg RA Kooiweg RA Lorbaan LA Veulensewaterweg RD Lollebeek Controlepost No. 8 50.7 km 03.00 - 10.40 uur CAFE HESEN-KUYPERS CASTENRAY (Horsterweg oversteken) Mathiasstraat Tunnelweg Roffert Heesakker Castenrayseweg Hoofdstraat Controlepost No. 9 53.7 km 03.20 - 11.25 uur CAFE WILLEMSSEN OIRLO Hoofdstraat RA Dep. Petersstraat RD Meerloseweg RD Ericaweg RA Wanssumseweg RD Venrayseweg LA Geysterseweg Controlpost No. 10 58 km 03.45 - 12.30 uur CAFE VERSTRAELEN WANSSUM Rode Kruis Geysterseweg LA Oude Kerkstraat RD Tiendstraat RA Nieuwlandsestraat LA Dorpstraat Controlepost No. 11 60.8 km 04.00 - 13.15 uur CAFE 't TREFPUNT GEYSTEREN Oostrumseweg RD Geysterseweg RA Mgr. Hanssenstraat Controlepost No. 12a 64.4 km 04.25 - 14.05 uur RUSTPLAATS ZAAL DE KARKLINGEL OOSTRUM Soep Masseurs Rode Kruis Mgr. Hanssenstraat RD Stationsweg Controlepost No. 12b 65.6 km 04.40 -14.25 uur RUSTPLAATS ZAAL HALFWEG VENRAY Rode Kruis Soep Masseurs Rode Kruis Beekweg LA Stationsweg RA Middenpeelweg RD Smakterveldweg RD Jan Poelsweg RA Kroonkruid RD Lovinckplein Kruidenlaan RA Controlepost No. 4 28.6 krn 00.50 - 05.10 uur Lisdodde RD ZAAL ROELANZIA ÏJSSELSTEIJN Rosmolenbaan RD Lovinckplein RD Spurkterdijk RA Timmermansweg LA Maasheseweg LA Ringweg St. Jozeflaan RA (Middenpeelweg oversteken) Op de Bus RD Ringweg RA Vennenweg LA Pottevenneweg LA Broekweg RD Rouwkuilenweg RA Carmelietenstraat RA Deurneseweg RA St. Jozeflaan Heidseschoolweg LA Controlepost No. 13 73.2 km 05.20 - 16.20 uur Heidseweg CAFE HET PELGRIMSHUIS SMAKT Controlepost No. 5 35.2 km 01.30 - 06.50 uur St. Jozeflaan STOMERIJ RUTTEN HEIDE Heidseweg RA Zuivelweg RA Albionstraat RA Apolloniastraat Controlepost No. 6 38.6 km 01.50 - 7.40 uur CAFE MARTENS LEUNEN (links het spoor over) Pelgrimslaan RA Loobeek LA Spurkt LA Metaalweg RA Smakterweg Controlepost No. 14 77.3 km 05.45 - 17.20 uur Apolloniastraat LA RANK XEROX VENRAY St. Cstharinastraat RA Smaktprweo RD Boodenstraat RA Dr. Kortmannweg RA Vullingsstraat LA Noordsingel LA Steegse Peelweg LA Overloonseweg RD Brugpas LA Eindstraat RA Veulenseweg Hoenderstraat LA Deken Thielenstraat LA Merseloseweg FINISH

Peel en Maas | 1989 | | pagina 5