Marshall M. King Voorjaarsconcert Venrays Symfonie-orkest Ingezonden Open dag bij cactusliefhebbers Het Nederlandse Rode Kruis Intersport A S naar Schoutenstraatje 8 Schoolkinderen uit België brengen bezoek aan Venray Geslaagd Fietsvierdaagse De Peel Raadvergadering Vierlingsbeek Jeugdwielerronde 1989 15-jarig bestaan Zilveren Priesterfeest Vierlings beek/Maashees Openbare bibliotheek Sporthal Gevonden voorwerpen PEEL EN MAAS Donderdag 25 mei - Pagina 3 Op 28 mei a.s. zal in het Bosch- eldcollege te Venray het traditio- 'mei-concert' gehouden porden door het symfonie-orkest an Orkestvereniging Venray. Zoals bij de meesten bekend, estaat de vereniging, die op 12 mei 982 werd opgericht, uit twee en- embles, te weten een symfonie- rkest met 31 leden en een blok- luitensemble van 8 leden. De or- estvereniging stelt zich ten doel, Ie beoefening der muziekkunst in nsemble- en orkestverband, door middel van het houden van repeti- ies onder vakkundige leiding en Jiet geven van of meewerken aan concerten en andere uitvoeringen, Het blokfluitensemble 'En Bloc' is ondfsvordt geleid door Ans Thijssen. Zij .v. hoe |s docente blokbluit en IVM aan de Qe^gai Vènrayse Muziekschool. De uitvoe- gebreli pjng van 28 mei door het symfonie orkest staat onder leiding van Ren- Arboretti. Hij geeft. o.a. ook lei ding aan het Kempisch Orkest. Traden beide ensembles aanvanke lijk samen op, tegenwoordig ge- beurt dit. gescheiden van elkaar. Ieder heeft z'n eigen uitvoeringen en programma. In de loop van haar 7-jarig bestaan is het orkest in omvang en kwaliteit gegroeid. Het violisten bestand is echter, zoals bij zovele amateur-symfonie-orkesten, een blijvende zorg. Het Venrays symfonie-orkest heeft momenteel dringend behoefte aan violisten en alt-violisten. (Trompettisten, hoor nisten en trombonisten zijn ook nog welkom.) Het orkest zou daar om graag in kontakt komen met vi olisten en alt-violisten, jong of oud, die enige ervaring hebben (ook al is die ervaring beperkt), om de vio- listengroep te komen versterken. Nadere technische informatie: dhr. Rouwhorst, tel. 04780-89360 of mevr. V. Dijk, tel. 04784-2330. Het vooijaarsconcert wordt ge houden in de aula van het Bosch- veldcollege, Zuidsingel 1 te Venray, aanvang 11.30 uur. De toegang is gratis. Op het programma staan de vol gende werken: 22 Deutsche Tanze: W.A. Mozart; Konsert voor hobe: J. Haydn; Pauze; Tanze aus Siebenbürgen: B. Bartok; Symphonie in II.Moll (unvollendet): F. Schubert. Hobo-soliste is Ans Fransen- Bouwmans. De in 1954 geboren Zeilbergse studeerde aan het Twents conservatorium en kreeg les van Evert van Tright en vervol gens van Frank van Kooten. Ze is docente aan de muziekscholen van Gemert en Deume, vormt een duo met de pianist Ad Verbeme en maakt deel uit van het blazersen semble "J. Bandisti" uit Beek en Donk. 0p 11 mei 1989 stond een inge zonden brief over het kleurfestijn en de getekende voetstappen, i.v.rn. iet 15-jarig bestaan van de Keg, in Peel en Maas. Een medelezer vond dat niet goed i.v.m. het milieu. Zo leerde je kinderen dat niet aan. Ik woon in het hart van Veltum. Hier zijn véél kinderen. Dikwijls toch ien lust om te zien hoe fijn ze kun nen spelen en ravotten. Dus de ge leurde straat was daar een deel van, het was feest, het ging om en met kinderen. De school en het plein is altijd opgeruimd. Maar hier gaat het zienderogen achteruit. Overal huisvuil, hier en daar verspreid, op de niet aangewe zen tijden staat het er al. Dan de ou deren die daar tussen in willen, buiten tussen het groen. Dan de regelmatige autosloperij, auto's afschuren, staan te spuiten, dan het gekerm van een boor om de auto's te versnijden enz. enz. Dan vraag ik. me af. wie neemt nog de moed om over het kleuren te val len, en hoe pakken we de honden poep aan, en hoe moet het milieu verbeterd worden. Door de zaken aan te pakken en geen onderscheid te maken. Het woord diskriminatie is op de helling te gooien. Want als dagenlang auto-onderdelen rond slingeren en autobanden enz. enz., dan vergaat het de mens die het mi lieu in ere hersteld wil zien, door de verpaupering en al het geld ingesto ken om de fiats binnen een goed aanzien te geven. En zijn daar de huren toen naar aangepast en ver hoogd omdat we zo mooi wonen in een woonomgeving. Nee, geef me dan maar de ge kleurde straat, voor de deur was het schoon. N.W. DRANK IN BESTUURDER I Merkwaardig rijgedrag was er oorzaak van dat de politie een on- I derzoek instelde naar een bestuur der van een personenauto op de j.Langeweg. Die bestuurder, een j 36-jarige inwoner, bleek teveel alco- I hol te hebben genuttigd. Met een rijverbod en de aanzegging dat pro ces verbaal inzake het rijden onder I invloed zal worden opgemaakt, werd hij huiswaarts gezonden. De afdeling Noord- en Midden- Limburg van "Succulenta", de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, zal op 28 mei a.s. wederom haar jaarlijkse OPEN DAG houden. Op die dag zullen de nagenoemde leden hun kas tussen 10.00 en 17.00 uur openstellen voor belangstellenden. Er kan een keur van planten, waarvan er velen thans zijn getooid met prachtige bloemen, worden be zichtigd. Geïnteresseerden kunnen inlichtingen verkrijgen over de ver zorging van cactussen en de aktivi- teiten van de vereniging. Ook wordt igenheid geboden zich als lid aan de melden. U kunt in Venray te recht bij Th. Gonunans. St. Jozef laan 8, Smakt-Venray. GESLAAGD Maar liefst 13 leden van het Jeugd Rode Kruis, afdeling Venray moch ten op 11 mei jl. uit handen van voorzitter dr. A.W.G.B. Smeets het Jeugddiploma EHBO B ontvangen. De geslaagden zijn: Richard Arts, Maylce Hoedemakers, Monique Jacobs- Roos Janssen, Grusha Kley- zen, Bea Lenssen, Nicol Staaks, Ri- anne Voesten, Frank v.d. Water, Vincent v.d. Water, Cindy Poels, Jar- no Ceresa en Peter Weys. De geslaagden hebben 16 weken lang gedurende twee keer per week de ku raus moeten volgen voor het Jeugd-EHBO 'B' diploma. Het Rode Kruis afd. Venray be dankt alle leiders en leidsters, do centen en examinatoren voor him wijze van optreden voor het Jeugd Rode Kruis. Met ingang van vrijdag a.s. heeft Intersport A S een tijdelijk on derkomen gevonden in het pand Schoutenstraatje 8, waar voorheen Juwelier Freneken was gevestigd. Het pand van Intersport A S aan het Schoutenstraatje 7 zal in de komende acht weken geheel gemo derniseerd worden. De voorgevel zal worden veranderd en er komt een nieuwe entree. Door de interne verbouwing zal ook de benedenver dieping, waar in de wintermaanden de ski-afdeling en de ski-werkplaats en zomers de afdeling kleding voor vrije tijdsporten zijn onderge bracht, beter bereikbaar worden. A S begon in september 1966 een autoshop aan de Grote Markt. In 1974 werd de sportzaak van Claessen overgenomen. In januari 1980 werd een nieuwbouw aan de Grote Markt betrokken en in 1983, toen men zich specialiseerde op de sportartikelen en -kleding, verhuis de Intersport A «Sc S naar het Schou tenstraatje, waar men nu hard toe is aan modernisering. MOTORRIJDER ZEER ERNSTIG GEWOND Waarschijnlijk door een te hoge snelheid verloor zondagavond een 22-jarige motorbestuurder uit Ven ray op de Veulen seweg de kontrole over zijn machine. De motor schampte twee bomen en kwam vervolgens in een greppel tot stilstand. De bestuurder werd met zeer ernstige been- en voetverwo- ningen naar het ziekenhuis ver voerd. De motor werd totaal vernield. HINDERLIJK STOKEN Een 30-jarige inwoner van Ys- selsteyn kreeg proces verbaal aan gezegd wegens het voor het verkeer hinderlijk opstoken van autoban den langs de Jan Poelsweg. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei zullen voor de tweede keer onge veer honderd Franstalige school kinderen uit het Belgische Huy een bezoek brengen aan hun leeftijdge nootjes van de drie Venrayse basis scholen "de Vlaswei", de Dr. Poelsschool en de Petrus Banden- school. Een jaar geleden vond de eerste ontmoeting met deze drie scholen plaats. In het begin van dit schooljaar hebben de kinderen van groep 8 van deze scholen, samen met wethouder J. van Oers, een tweedaags tegenbezoek aan Huy ge bracht. Het programma stond volledig in het teken van de Hollandse week die toen in Huy werd gehouden. In tussen is een hechte band tussen beide plaatsen gegroeid. Het voornaamste doel van deze uitwisseling is het omgaan met el kaar, waarbij de Nederlandse en de Franse taal centraal staan. Wanneer in 1992 de Europese grenzen goed deels verdwijnen, is het belangrijk, dat hierop tijdig door de basisscho len wordt ingespeeld. Na ontvangst van de kinderen op de Venrayse scholen, wordt een bezoek gebracht aan het Nationaal Oorlogs- en Ver zetsmuseum in Overloon en een sub-tropisch zwemparadijs. Verder brengen de kinderen de tijd thuis door om elkaar beter te leren ken nen en verstaan. Geslaagd voor de H.E.A.O. te Am- hem Mirjam Verheyen voor het vak bedrijfsinformatica. U kunt het nu alvast in uw agen da zetten. Van 4-7 juli vindt de "Fietsvierdaagse De Peel" weer plaats. Ook dit jaar zal er vanuit Venray gestart worden. Elke och tend, tussen 8.30 en 14.00 uur, kunt u met uw gezin vertrekken vanaf het Schouwburgplein voor een fietstocht van 25, 40 of 60 km. Evenals vorig jaar is aan de fiets vierdaagse een routekwis verbon den met weer aantrekkelijke prijzen. Bij de 25 km-tocht worden bovendien nog kinderspelen geor ganiseerd. Verder komt u op uw tocht natuurlijk weer de nodige be zienswaardigheden tegen. U kunt zich overigens nu al aan melden voor "Fietsvierdaagse De Peel". Op het VW-kantoor aan de Grote Markt kunt u zich in laten schrijven. Daar kunt u ook nog ver dere informatie inwinnen. Is uw interesse gewekt, en u wilt er meer over weten, bel dan dhr. Verberkt, tel. 82005; dhr. Hendrix, tel. 83277 of dhr. Kreutz, tel. 88355. "Fietsvierdaagse De Peel" een ideale gezinsrekreatie. zaterdag a.s. vrijdag en zaterdag geopend vanaf 20.00 uur Gouden Leeuw 14 Venray route P3 volgen Tijdens de donderdag jl. gehou den raadsvergadering van de ge meente Vierlingsbeek werden de volgende besluiten goedgekeurd. De verordening leerlingenver voer werd konform de voorstellen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten goedgekeurd. Dit hield enkele wijzigingen in o.a. dat, in dien de leerling daarvoor in aan merking komt, een fietsvergoeding kan worden gegeven. Ook, als een ouder meerdere kinderen per auto vervoert, kan daarvoor een vergoe ding worden gegeven. De verorde ning spreekt ook van een vergoe ding per schooljaar. Het pand Kerkpad Overloon, voorheen gebruik als bibliotheek, kon worden aangekocht tegen de restant hypotheek ten bedrage van 33.534,- en wordt verkocht aan de heer Van Iersel voor een prijs van 125.000,-. Voor uitvoering van rekreatie- ve voorzieningen in de ruilverkave ling Overloon-Merselo stelde de raad een krediet van 8.435,- be schikbaar. Hiervoor zullen ook zelf- draaiende poortjes op het voetpad Rondweg en Kuluutweg te Overloon worden geplaatst. De Hubertusstraat kan wor den afgewerkt. Daarvoor stelde de raad een bedrag van 9.682 - be schikbaar. Een bedrag van 64.108,- werd beschikbaar gesteld voor de aanleg van parkeervoorzieningen bij de bibliotheek te Overloon. Met de beschikbaarstelling van een bedrag van 30.573,- voor de renovatie van het derde speelveld van de voetbalvereniging "Volhar ding" had de raad meer moeite. Ver schillende woordvoerders waren van mening dat investeringen van geld in dat veld, water naar de zee dragen was omdat de bodem gesteldheid zo slecht zou zijn, dat renoveren een onmogelijke zaak was. Maar het alternatief, aanleg van een voetbalveld elders, zou een veelvoud van het bedrag gaan kosten. Omdat de raad de deskundi gen nu maar het voordeel van de twijfel gaven werd besloten dat be drag toch maar te investeren. Aanschaf van de manschap pen/materiaalwagen voor de brand weer werd zonder stemming goed gekeurd en het bedrag van 182.216,-- werd beschikbaar gesteld. De raad had evenmin moeite met het Raambesluit in het kader van het normkostensysteem ten be hoeve van de bouwplannen in de Sociale huursektor. Budgetafspra ken werden gemaakt tot een bedrag van 1.996.313,-. Bij het voorstel een bedrag be schikbaar te stellen van 10.000,- ten behoeve van de Stichting Ont wikkelingssamenwerking waren verschillende woordvoerders het er mee eens dat meer gedaan zal moe ten worden aan de bewustworden ook bij de eigen inwoners. Voor dit jaar zal het bedrag aan zr. Ancilla Huybers te Republique Populaire du Congo gaan. Deze zuster werkt, in de plaats N'Kayi aan een depen dance waar 300 patiënten aan haar zorg zijn toevertrouwd en waar dringend behoefte is aan 40 drie wielers en 100 loopstokken. BOUWSTOP OVERLOON Voor de aanvang van de raadsver gadering kon wethouder Litjens mededelen dat het college de bouwstop in Overloon had opgehe ven - maar het bestemmingsplan Vlasakker te Overloon zal toch met voorzichtigheid worden volge bouwd. Als in een dorp van de ge meente, de behoefte voor eigen bouwers is bewezen, dan is dat wel in Overloon. Er zijn op dit moment 11 aanvragen en daarvoor wil de ge meente dit jaar 5 kavels uitgeven. De bouwstop was vorig jaar inge voerd omdat de verkoop van vrije kavels te hard liep en dat er nauwe lijks ruimte over bleef voor de socia le bouw. In het bestemmingsplan de Vlassert zijn tot 1995 nog 35 ka vels over. Ieder jaar zal bekeken worden welke mogelijkheden er voor de eigen bouwers zijn. Vanuit de raad kreeg het college de op dracht al het mogelijke bij GS te doen, zodat er toch in Overloon ge bouwd kan worden voor de eigen inwoners, want het is en blijft een trieste-zaalc als eigen inwoners niet in hun eigen dorp kunnen bouwen. Een versnelde aanvraag voor een nieuw bestemmingsplan moet tot de mogelijkheden gaan behoren. De 15e Jeugdwielerronde van Noord-Limburg wordt dit jaar ge houden van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli 1989. Deze ronde is een vijfdaagse fietstocht door Noord-Limburg voor jongens en meisjes van 10 tot en met 13 jaar. Het doel van de jeugdronde is het bieden van een stuk sportieve ont spanning, tijdens de zomervakan tie, in de vorm van een alternatieve vakantiebesteding. Daarnaast is het een bredere kennismaking met het gebied, waarin zij wonen en met an dere jeugdigen in de regio. Naast de 40 a 50 km, die er per dag gefietst worden, worden er een aantal opdrachten uitgevoerd zoals individuele tijdrit, behendigheids- rit, cycle-cross, spellen circuit e.d. Er wordt 's morgens ongeveer 25 km gefietst en 's middags ook. Tus sendoor wordt er gerust en wordt de opdracht gedaan. Daarnaast zul- ler er dit jaar ekstra aktiviteiten ge organiseerd worden in het kader van het 15-jarig bestaan. Aan het einde van de dag gaat ie dereen weer naar huis en komt de volgende dag terug. De fietsen wor den 's nachts gestald in de etappe plaats. Elke dag zullen er gele truien uit gereikt worden aan de eersten in de diverse klassementen. Ook is er een zwarte trui voor de grootste pechvogel. Er wordt gefietst over de openba re wegen, in een gesloten karavaan, die begeleid wordt door o.a. moto ren, bezemwagen, E.H.B.O. en bege leiders op de fiets. Daar waar nodig wordt de stoet begeleid door politie. Iedereen kan meedoen. Het is niet van belang of een groep uit een bepaalde vereniging is samen gesteld of zomaar een groep kinde ren uit een dorp. Wel is het de bedoeling dat een groep, die moet bestaan uit minimaal 6 en maxi maal 10 kinderen, zelf een sponsor zoekt, die de deelname wil financie ren. Zo'n sponsor kan dan de nodi ge reklame maken d.m.v. het programmaboekje of op de shirtjes van de rijders of eventueel d.m.v. een volgauto. Ploegen en sponsors, die interes se hebben in de ronde, kunnen meer inlichtingen krijgen bij Jack Schuurmans, tel. 04780-86286 of Sjaak Koenen, tel. 04780-88321. Op zaterdag 27 en zondag 28 mei wordt in Vierlingsbeek en in Maas hees het zilveren priesterfeest ge vierd van de zeereerwaarde heer C.F. Teunissen, pastoor van de H. Laurentiusparochie in Vierlings beek/Groeningen en de St. Antoni- us Abt-parochie in Maashees. In Maashees wordt dit feit op za terdag 27 mei herdacht met een plechtige eucharistieviering om 19.00 uur in de parochiekerk, ter wijl op zondag 28 mei om 10.30 uur in de kerk van Vierlingsbeek een plechtige eucharistieviering plaatsvindt. Men kan de jubilerende pastoor gelukwensen tijdens een receptie op zondag 28 mei van 12.00 tot 14.00 uur in zalencentrum "Con cordia" in Vierlingsbeek. VERNIELINGEN Er werd aangifte gedaan van vernieling van twee ruiten van een aan de Hoenderstraat gelegen woning. Weer moest aangifte worden gedaan van vernielingen aan de Bi ologische school aan de Eikenlaan. Ook werd daar een vogel ont vreemd. Weer moest aangifte worden gedaan van vernieling van een ruit van de openbare basisschool "De Keg". Vervanging gaat 400- kosten. INBRAKEN IN 3 WONINGEN IN YSSELSTEYN In de nacht van maandag op dins dag werd op drie plaatsen in Ys- selsteyn ingebroken. Tbegang werd verkregen door forcering van de achterdeur. Uit een woning aan de Moerslag werd een dameshandtas met persoonlijke bescheiden en een geldbedrag van ongeveer 300 gulden ontvreemd. De tas werd la ter in Ysselsteyn zonder geld terug gevonden. Bij de inbraak in een woning 'aan de Pater Tulpstraat werd een slijpsteen ontvreemd en uit de woning aan de Heidsepeel- weg twee hoofdstellen en een rij zadel. Nieuwe aanwinst voor de Jeugdafdeling Hou je van griezelverhalen of van een spannende thriller? Dan moet je beslist "RASPOETIN" van GUY DIDELEZ eens lezen. Het boek begint met drie vrienden, Bram, Bert en Sofie, die graag iets zouden willen ondernemen tegen hun leraar Nederlands "de Bokser", omdat deze steeds gemene dingen uithaalt. Zoals die dag toen een nieuwe leerling in hun klas kwam. hij liet natuurlijk geen gelegen heid onbenut om meteen al duide lijk aan de nieuwe te laten zien wie er in de klas aller, en wie er in de klas niets te zeggen had. "Je naam!" riep hy met een barse stem. "En sta op wanneer je tegen je leerkracht Nederlands praat.". "Pee... Pee... Peter B... Bee... Beeck- mans", luidde het antwoord. "Ha... Pepeter Bebeeckmans!", riep "de Bokser". "Had dat dan toch meteen gezegd, jongen!" Om zijn woorden kracht bij te zetten, zwierde hij zijn beide armen joviaal in de lucht, als of hij na een jarenlange afwezighei een oude bekende tegen het lijf liep. "Ik ben mynheer Boostings en ik geef Neenee... jaja, Nederlands!", loeide hij terwijl zyn wangen rood en vettig begonnen te gloeien van opwinding. Wat vond hij zich zelf toch weer leuk..." Bram, Sofie en Bert willen zich ont fermen over hun gloednieuwe klas genoot. Als ze hem beter leren kennen, ontdekken ze dat hy een vreemde hobby heeft: buikspre kerspoppen. Dit is een erfenis van zyn vader, die op mysterieuze wijze om het leven is gekomen. Peter is helemaal weg van zyn poppen en gaat helemaal in ze op als hij er één in de hand heeft. De drie vrienden ontdekken dat Peter helemaal niet stottert als hij met de poppen bezig is. Het lykt er zelfs op dat de ge meenste van de vier poppen, ge naamd Raspoetin, zijn boosaardige eigenschappen aan Peter over draagt. Sinds Peter op school is, ge beuren er vreemde dingen, vooral met "de Bokser", ook Peter veran dert, oflijkt dat maar? Bram, Bert en Sofie gaan op onder zoek. Aan de hand van informatie over de vader van Peter en over de werkelijke Raspoetin, komen ze tot belangrijke ontdekkingen. Wil je weten hoe het Peter en "de Bokser" vergaan en wat de drie vrienden op het spoor komen? Lees dan: "RASPOETIN" van GUY DIDE LEZ. Je kunt het al lezen vanaf 12 jaar en je kunt het vinden in de C-kast. Kom naar de jeugdbibliotheek en vraag ernaar!!! Openingstijden Maandag 1^.00-12 v00 M.00-18#0 Dinsdag t/m donderdag Ï4.Ó0-18.00 Vrijdag 14.00-21.00 Zaterdag 10.00-13.00 De Wetteling Donderdag: Atletiekclub Manual Rooyse VK Vrijdag: Rank Xerox Jumpers Venrode Zaterdag: SVCB V. Gaal 16.30-17.30 17.30-21.00 20.00-23.30 16.30-17.30 17.30-19.30 19.30-23.30 16.00-17.00 18.00-20.00 Zondag: Manual 18.00-19.00 Old Calahan 19.00-20.00 Sijbers 20.00-21.00 Maandag: Gemeente 16.30-17.30 Rooyse VK en Manual 17.30-19.00 Rooyse VK 19.30-20.30 Venray 1-de Steeg 20.30-21.30 Veronica-SVCB 21.30-22.30 Venray 2-de Bonte Koe22.30-23.30 Dinsdag: Rooyse VK 17.30-21.00 Manual 20.00-21.00 Badminton 21.00-23.30 Woensdag: Gemeente Badminton Schuivers 16.30-17.30 17.30-22.30 19.30-21.30 2 t/m 22 mei Zak met kleding, herenjack maat 48 blauw/groen, blauwe shawl vier kant model, bruin sleutelhanger- portemonnee. paars kinderschoen tje, 1 blauwe gymschoen merk Car- doni, 1 witte gymschoen merk New Timer, leren riem met daaraan naamplaatje, sleutel met etui, 5 sleutels aan ring, 1 sleutel aan groep label, blauwe kindersporttas, vleeswaren, 2 vlaggestokken. brui ne Satumus, witte damesfiets, groe ne Gazelle damesfiets, groene Cumberland, groene Locomotief da mesfiets, groen herenfiets. Voor inlichtingen kunt u zich tij dens kantooruren wenden tot de administratie van de gemeentepoli tie Venray, tel. 04780-84888, tst. 224. uw weekblad ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen. R.E. Gabeler. T. Lankveld. H. Schraven en J. Wittgen: W. BIX)EMEN Stationsweg 15, tel. 81465 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver. G. van Loon. F. de Muinck Keizer, F. Schmeetz. T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: D. VERCAUTEREN Merseloseweg 33, tel. 82200 DR VAN DONGEN Past Jeukenstraat 6, Ainerica tel. 04764-1707 vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de ge noemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLEN- VERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN DE MONNIKSKAP Paterslaan 2, tel. 80140 van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrydag. Openstelling: zaterdag van 9.00 tot, 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: G JANSSEN, tel. 82557 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden/E.M. Ruymbeek/ J.M. van WindenAV.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend vol gens telefonische afspraak E.M. RUYMBEEK Stationsweg 13, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK WIL Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag vol gens afspraak Zaterdag G. GELLING Julianasingel 24, tel. 10856 Zondag W.H. KREMER Mgr. Nolenstraat 12, tel. 81000 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voqr de prakty keu fijjjv?"- Raay- makers. mevr. Van der Reis. mevr. Tiggeloven en mevr. Veimazeren MEVR. RAAYMAKERS Horst lel. 04709-6538 vanaf vrydag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van mevr. Van der Reis en mevr. Tigge loven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. VAN DER REIS Kuluutslieuvel 16, Overloon tel. 04788-1327 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's middags tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Meerlo en Wanssum is bereikbaar via tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er ge legenheid van maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uitleenartikelen kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 16.00 to 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleeg kundige van de weekenddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na gebruik z.s.in. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Zwangerschapgymnastlek Aanmelden via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum "De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur, tel. 83859. Zuigelingen- en kleuterbureau uitslui tend op afspraak. W ij kgezoud heidscentrum "Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige op maandag, woensdag en vrydag van 11.30 tot 12.00 uur. en dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur. tel. 88273 Wijkgebouw Ysselsteyn Litsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. tel. 04785-1492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5. tel. 04780-80363 Spreekuur: dagelijks van 9 tot 10 uur ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma t/m do 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur: vr 9.00-1230 uur en 13.00-1630 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP De Clockert, Bergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische af spraak tijdens kantooruren 85968 of 04950-30345 ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3