Donderdag 1 juni beslist de raad over de markt op maandagmiddag nr?paTHEKE?n »ma belle" EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Afscheid direkteur van het postkantoor OOOOOOOOOOOOOOOOOO broeken duur? kom nou!!! Venrayse kinderen fietsen en wande len voor kinderen VAN DE KAMP Villeroy&Boch center Wethouder Willems herroept verkeerde informatie over andere plek mestfabriek Nederlands kampioen Historische Wapens PEEL EN MAAS grootse voorjaarsverkoop kortingen tot f150,- kontant PaJNDERDAG 25 MEI 1989 Nr. 21 HONDERDENTIENDE JAARGANG PEEL EN MAAS H ADVERTENTIEPRIJS 31 cl. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO r 18 00 in en verkoop van al gelezen boeken Na een dienstverband van bijna 43 jaar bij P.T.T. Post zal de heer L. Bubberman, direkteur van het Ven- rayse hoofdpostkantoor, vervroegd uittreden. Bij gelegenheid hiervan wordt op donderdag 25 mei a.s. van 16.45 tot 18.30 uur een afscheidsre ceptie gehouden in Hotel De Wieën- hof. Tijdens deze receptie kan men tevens kennismaken met de nieu we direkteur van het Venrayse hoofdpostkantoor, de heer P. Klaassen. KrinsloopartiKelen ~7c \N S>NEETlES0 O GRATIS royale nougatreep bij halve kilo snoep O week 21 geldig van donderdag 25 mei t/m woensdag 31 mei De maandelijkse raadsvergade ring wordt niet -zoals gewoonlijk- op de laatste dinsdag van mei, maar op donderdag 1 juni gehou den. In deze vergadering, welke om 19.00 uur begint, zal de ge meenteraad een beslissing moe ten nemen over de toekomst van de maandagmarkt. Het college van b. en w. stelt de raad voor te besluiten de maandagmarkt te verplaatsen naar de middag. De aanvangstijd zou dan op 12.00 uur moeten worden gesteld, zodat werkenden in de gelegenheid zul len zijn in hun middagpauze op de markt inkopen te doen. De eindtijd zou gesteld moeten wor den op 16.00 uur, zodat een dure stroomvoorziening tb.v. verlich ting in de kramen -geraamd op 115.000,-- achterwege kafi blijven. WINKELSLUITING Het verzetten van de maandag- ochtendmarkt naar de middag heeft, zoals bekend, alles te maken met het streven van de winkeliers in het centrum van Venray naar uniforme winkelsluitings- en ope ningstijden. Per 1 januari jl. werd de winkelsluiting op de maandag ochtend gerealiseerd, maar -zo zeg gen b. en w.- de situatie, die per die datum is ontstaan, Wordt door de bevolking (konsument) als zeer on bevredigend ervaren. Een onlangs gehouden poging van het college om in een gesprek met de winke liers en de marktkooplieden tot een oplossing te komen, bleef zonder sukses. Omdat voortduring van de huidige situatie de belangen van al le partijen schaadt, vooral die van de bevolking, hebben burgemeester en wethouders besloten de raad het verplaatsen van de markt naar de maandagmiddag als oplossing voor te leggen. MARKT MET WINKELOPENING Bij de bestudering van de diverse mogelijkheden hebben b. en w. tel kens als uitgangspunt voor ogen ge houden, dat de bevolking alleen gebaat is met een oplossing, die in houdt: markt gelijktijdig met win kelopening en uniforme winkel sluitings- en -openingstijden. Hier bij is b. en w. gebleken, dat alleen een maandagmiddagmarkt een rea liseerbaar alternatief is. Voor de winkeliers, die de voorkeur geven aan een donderdagochtendmarkt en de marktkooplieden, die graag de maandagochtendmarkt gehand haafd zien, is dit volgens b. en w. niet de gewenste oplossing: toch is het er een, waar beide partijen re delijk mee uit de voeten kunnen. Het college veronderstelt, dat de be volking in zyn algemeenheid tevre den zal zijn met een maandagmid dagmarkt vanwege uniforme win kelsluiting op de maandagochtend en uniforme winkelopening in de rest van de week en markt gelijktij dig met winkelopening. PROBLEMEN Verplaatsing van de markt naar de maandagmiddag brengt -zo de len b. en w. de raad mee- naar de huidige stand 7 van de 82 markt kooplieden min of meer in de pro blemen, omdat zij op die middag reeds elders op de markt staan. Hieraan wordt dan door het college toegevoegd: "Zorgvuldigheid ten aanzien van hun belangen moet be tracht worden". In dit verband den ken b. en w. aan het zo spoedig mogelyk na vaststelling van de wij zigingsverordening de marktkoop lieden daarvan op de hoogte te stellen, zodat men er tijdig op kan inspelen en eventueel een vervan gende markt voor de maandagoch tend kan gaan zoeken en ten tweede, hen de mogelijkheid wordt geboden zich 's middags in Venray te laten vervangen door familie- en/of personeelsleden, zodat zij geen markt hoeven te verliezen. MENING MARKTKOOPLIEDEN Het ziet er evenwel naar uit, dat het verplaatsen van de maandag ochtendmarkt naar de maandag middag toch niet zo gemakkelijk is als het college zich voorstelt. Maan dag jl. vernamen wij van een woordvoerder van de marktkooplie den, dat zy de markt op de ochtend willen handhaven. Ondanks het feit, dat een groot gedeelte van de centrumwinkels op maandagoch tend is gesloten, is de drukte op de markt gebleven. Volgens de woord voerder zijn de marktkooplieden en ook het publiek tevreden met de huidige situatie. Hoe het ook zij, op donderdag 1 juni a.s. zal de ge meenteraad deze knoop moeten doorhakken. Bij gelegenheid van het elfjarig bestaan van de Joekskapel "Moj Zat" gingen vrijdag in de vroege avond - later dan was aangekon digd - drie hete-luchtballonnen de lucht in. In plaats van op de opge broken Grote Markt te starten, werd uitgeweken naar het grasveld naast de Grote Kerkhetgeen in ieder ge val een mooi plaatje opleverde. Het handjevol leden van de jubilerende joekskapel, dat de luchtdoop mocht ondergaan, werd in ieder geval een nieuwe ervaring rijker. De drie ballonnen maakten een perfekte landing in Neerkant. Overloón, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 voor al uw bloemen-, perk en groenteplanten, tevens potgrond kunt u terecht bij plantenkwekerij J. van den Beuken Krekelkamp 3 Wanssum telefoon 04784-1629 VRIEND DACHT TUIN VAN VRIENDIN GOEDKOOP IN TE RICHTEN Er kwamen bij de politie verschil lende meldingen binnen dat uit tui nen van Landweert, heesters en coniferen ontvreemd waren. Uit het door de politie ingestelde on derzoek is komen vast te staan dat die diefstallen gepleegd zijn door een 22-jarige inwoner, om de tuin bij de woning van zijn vriendin in te richten. En dat op een wel heel goedkope manier. Nu zal dat echter veel duurder gaan worden. Proces verbaal is opgemaakt en alle heesters en coniferen zijn weer by de rechtmatige eigenaars terug. HOND GEDOOD Een op de Adelbertweg overste kende hond werd door een perso nenauto gegrepen en dusdanig gewond dat de ontboden dierenarts de hond uit zijn lyden moest ver lossen. De eigenaar van de hond zal voor de schade aan de auto opkomen. Sponsor Fiets- en Wandeltocht voor Thailand Als een dezer dagen de kinderen bij u aan de deur komen voor een sponsorbijdrage voor de fietstocht voor de kinderen in Thailand, dan laat u hen toch niet met lege han den gaan? Want deze landelijke ak- tie van de Vereniging Wereldkinderen heeft als doel 95.000,-- bij elkaar te flesten om 80 van de allerarmste gezinnen te helpen een beter bestaan op te bouwen, en daarmee te bereiken dat hun kinderen niet meer op straat terechtkomen of in fabrieken waar zij soms meer dan 12 uur per dag moeten werken voor een hon gerloon, maar in plaats daarvan naar school kunnen gaan. Om dit te bereiken worden aller lei spullen gekocht, b.v. pompen en buizen voor putten en watervoor ziening, zaden en pootgoed voor ei gen groenteteelt, kippen en eenden voor eieren en vlees, ook medisch moet er nog veel gebeuren maar ook hiermee kan men starten. Dit is natuurlijk maar een zeer bek nopte uitleg, maar de kinderen die bij u komen kunnen u ongetwijfeld nog veel meer vertellen, omdat dit hele projekt via een lesbrief op school uitgebreid behandeld wordt. Ondanks het feit dat vier basis scholen, t.w. De Keg, Coninxhof, Landweert en de Flierefluit, met de aktie meedoen is het best mogelyk dat bij u niemand komt, of dat uw kinderen op een andere school zitten. MAAR IEDEREEN KAN MEEDOEN. Zondag 4 juni vanaf 13.00 uur by basisschool Coninxhof kunt u door een vrijwillige bijdrage ook de rou tebeschrijving krijgen, en gezellig met het hele gezin meefietsen of lo pen. WIJ REKENEN OP U. Wilt of kunt u niet meefietsen maar op een andere manier mee helpen: bij Wereldkinderen kunt u ook kinderen financieel sponsoren voor 65,- per kwartaal. Of gewoon een bijdrage storten op ons rek.nr. 14.03.08.490 Rabobank Venlo t.n.v. Wereldkinderen regio Roemond o.w. Fietstoer. Voor meer informatie fietstoer: Luc Hageman, tel. 04780-86909, Martin Nelissen, tel. 04780-86787, Paul Vriesekoop, tel. 04780-88738. Informatie over sponsoring: Elly i, tel. 04780-86909. ASSURANTIËN telefoon QA7H0-87575 serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF Ff de Villeroy Boch I catalogus ligt voor U klaar I patchwork-quilting-stoffen woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VEIMRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf Ongewild heeft wethouder Henk Willems vorige week de commissie voor de ruimtelijke ordening ver keerd geïnformeerd over de duur van de procedure, wanneer de mestfabriek van de LLTB op een an dere plaats zou worden gesitueerd. Hij zei: "Indien het college van b. en w. besluit om naar een andere loca-. tie te zoeken voor de mestverwer kingsfabriek van "Scarabee" en LLTB, dan leidt dit tot een vertra ging van twee tot driejaar. Door een wetswijziging is dan een Milieu Ef fect Rapportage (MER) verplicht". Bij nader inzien, is dit niet zo. Het situeren van een mestverwerkings installatie op een andere locatie be tekent, dat hiervoor een vergun ning moet worden aangevraagd op grond van de afvalstoffenwet. Deze procedure is in handen van het col lege van Gedeputeerde Staten. Om dat een mestverwerkingsinstallatie M.E.R.-plichtig is, zou in dit geval ontheffing kunnen worden aange vraagd. Overigens is met deze pro cedure eveneens enige tijd gemoeid, maar dit betekent geen kwestie van jaren. Het was de bedoeling, dat de ge meenteraad in zijn vergadering van donderdag 1 juni a.s. een besluit zou nemen over de voorbereidings- besluiten voor de bouw van de mestverwerkingsinstallaties van de LLTB en de heer W. Willenrsen in Ysselsteyn. De behandeling van dit punt is nu uitgesteld tot de raads vergadering van 27 juni a.s. omdat er op dit moment nog te veel ondui- defijkheden zyn. INBRAAK IN ZWEMBAD Door vernieling van een ruit was toegang verkregen tot het winkeltje van het gemeentelijk zwembad. Ontvreemd werden enkele dozen frites, snoep en bier. Ook werden vernielingen aan de afrastering ontdekt welke mogelijk té maken hebben met het illegaal zwemmen tijdens de nachtelijke uren. passage 10 venray tel. 04780-85772 grillrestaurant Grote Markt 11 tel. 04780-80250. Afgelopen weekeind werden in Leiderdorp de Nederlandse kampi oenschappen Historische Wapens gehouden onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Op het onderdeel voor- laadpistool werd J. v.d. Meerendonk uit Venray Nederlands kampioen. Bij het onderdeel voorlaadrevolver bereikte hij een 2e plaats. Totaal aantal schutters 110. Johan Peters uit Venray werd 9e op het onderdeel voorlaadrevolver. Dhr. Hoeymakers, ook uit Venray, werd 12e op het onderdeel voor- laadpistool. 'n abonnement waard met de speciaalzaak in leder, suède en lamsvachtkleding JLedsn Aiorfe Schoolstraat 24, 5801 BP Venray, tel 04780-83500

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1