t mn bt Ökote Kerk L geen probleem, bel van den munckhof, 04780-82727 Wij maken eind aan discriminatie ouderen' Ze doen maardie oudjes 65-plusser beschikt over het hoogste inkomen PEEL EN MAAS Pag" 'EEL EN MAAS Donderdag 25 mei - Pagina 11 nee, zerk, voe laar .J. van den Heuvel, directeur Direktbank: let de aanbieding van de 'Latere Leeftijd Lening' zijn ouderen in de leeftijds- roep tot 72 jaar in de gelegenheid geld te lenen op de normale voorwaarden een persoonlijke lening, waarbij bovendien bij overlijden de resterende flossingstermijnen niet behoeven te worden betaald. Met de 'Latere Leeftijd ening' heeft de Direktbank een uniek produkt gelanceerd, dat een uitkomst etekent voor ouderen, voor wie het tot dusver immers moeilijk en vaak runogelijk is geld te lenen. Ouderen; volwaardige cliënten j\ ij willen hiermee een einde maken aan In systeem, dat door vele ouderen als tscriminerend wordt ondervonden," al- Sus de heer W.J. van den Heuvel, direc- van de in Amsterdam gevestigde Di- Iktbank. Zijn bank is gespecialiseerd in jypotheken. spaarrekeningen en lenin- 'N oor velen is het een onaangename Irrassing, dat banken hen bij het ouder Tprden niet meer kredietwaardig vinden, loven de 65 jaar is het vrijwel uitgesloten r ergens geld te lenen. Toch zijn 65- ■flussers in het algemeen redelijk gezond W.J. van den Heuvel uitkomst voor vele ouderen en beschikken zij over voldoende finan ciële middelen om te voldoen aan de al- lossingen. Wij van de Direktbank hebben dan ook gezegd: deze ouderen dienen van onze diensten gebruik te kunnen maken.' Dekking van overlijdensrisico De Direktbank hanteert voor de Latere Leeftijd Lening hetzelfde rentetarief als die van de gebruikelijke persoonlijke le ningen. Er kunnen bedragen worden ge leend tussen 5.000,-en 25.000,-. Le ningen met een looptijd langer dan drie jaar moeten zijn afgelost voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd en leningen met een looptijd tot en met drie jaar voor het bereiken van de 74-jarige leeftijd. Het overlijdensrisico is gedekt, zodat na het overlijden van de contrac tant de weduwe, de weduwnaar of de kinderen niet met een schuld komen te zitten. Geen onverantwoord risico Neemt de Direktbank hiermee geen enor me risico's? De heer Van den Heuvel: "Het bestaande systeem van geldlenen kun je als verouderd beschouwen. Anders dan in het verleden beschikken vele oude ren tegenwoordig over een redelijk en vast inkomen. Zij zijn ook actiever en gezonder dan onze ouders en grootouders in hun tijd. Als wij hen kunnen helpen aan geld om bijvoorbeeld een grote reis te maken of om een auto aan te schaffen en Standaardpakketpoli s Als u een particuliere ziekte kostenverzekering hebt kunt u uw huidige polis desge wenst omzetten in een zgn. standaardpakketpolis. Dit moet echter wel gebeuren binnen vier maanden na het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het standaardpak ket wijkt niet veel af van dat van het ziekenfonds. De pre mie bedraagt f 181 - per volwassene per maand. de voorwaarden zijn aanwezig dat de lening kan worden afgelost dan moet je bekijken of daarvoor een produkt is te maken. Aan onze Latere Leeftijd Lening zijn uiteraard onderzoeken en berekenin gen voorafgegaan. Wij concludeerden, dat de Direktbank met deze lening geen onverantwoorde risico's neemt.' De Latere Leeftijd Lening kan worden aangevraagd bij de tussenpersoon, dus de assurantieadviseur of het financiële in termediair. Ook kan men zich recht streeks tot de Direktbank wenden (voor informatie: tel. 020 - 444222). Onder 60-plussers zijn er nauwelijks criminelen Nederland vergrijst. Dat dit ook po sitieve kanten heeft blijkt uit een uit spraak van prof. dr. L.H. Klaassen van de Erasmus Universiteit: 'Ver grijzing betekent niet alleen minder uitgaven voor scholen, we zullen ook in de toekomst een veiliger verkeer kennen en minder criminaliteit. En dus minder collectieve lasten.' Prof. Klaassen stelt vast, dat jeugdi gen verreweg de meeste verkeerson gevallen veroorzaken en hij becijfer de, dat het aantal gevangenisstraf fen tot het jaar 2000 met tien procent kan gaan dalen. 'Onder de 60- plussers bevinden zich nauwelijks criminelen.' Statistieken wijzen uit: Wel eens op een mooie dag achtereen caravan gereden, waarmee ouderen op stap zijn? En hebt u toen ge dacht: ze doen maar, die oudjes? Gelukkig dóen ze het ook en en kun nen ze het doen. Dat mag dan ook wel na een leven van veertig of meer jaren van hard werken. Zo'n caravan is een typisch voorbeeld van een aanschaf, waarv oor zo lang moet worden gespaard, dal men misschien te oud is geworden om er volop van te kun nen profileren. In zo'n geval is het vol strekt te verantwoorden, dat er een lening wordt afgesloten, waarmee de aankoop geheel of gedeeltelijk kan worden gefinan cierd. Men kan dan van de aanwinst ge nieten. terwijl de lening wordt afbetaald. Hetzelfde geldt voor grote reizen. Wie droomt er niet van nog eens een reis te maken naar Indonesië of Amerika? Üp oudere leeftijd het bedrag bijeensparen brengt het risico mee. dat op den duur de gezondheid zo'n verre reis niet meer toe laat. Hei is dan een overweging waard 'achterafte sparen', dus het geld voor de reis geheel of gedeeltelijk te lenen. Gelukkig is die mogelijkheid er nu. Praat eens met uw tussenpersoon welke moge lijkheden er zijn in relatie tot uw inko men. Hij zal u graag en vrijblijvend informeren.. Ondanks de vaak deprimerende berichtgeving over de positie van de ouderen spreken de statistieken een positieve taal: het modale inkomen van de 65-plusser blijkt per gezinslid het hoogste te zijn van alle leeftijdsgroe pen! Dit uit zich in het bestedingspatroon: ouderen geven per persoon 80% meer uit aan vakantie dan de 30- en 40-jarigen en 40meer aan voeding, 16meer aan ontwikkeling en vervoer, 75% meer aan de woning en 50% meer aan hygiëne en geneeskundige verzorging, aldus de berekening van prof dr. L.H. Klaassen en drs. J.A. van der Vlist van de Erasmus Universiteit. De A O W-uitkering gaat in op de eerste dag van de maand, waarin u 65 jaar wordt. U moet er zelf om vragen: drie maanden voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd stuurt u een aan vraagformulier in, dat ver krijgbaar is op het post kantoor. Leefstijl ouderen verandert Het gemiddeld inkomen van de ouderen neemt nog voortdurend toe. dankzij ver beterde pensioenregelingen, die nu tot uitkering beginnen te komen. Het gevolg is dat de leefstijl van de ouderen een andere is geworden dan die, welke wij in het verleden gewend waren. Wat wel eens de 'derde levensfase" wordt genoemd blijkt een fase, waarin velen eerst echt van het leven gaan genieten. Vooral de eerste tien jaren na de pensionering is men in het algemeen nog zo vitaal, dat men buitenshuis nog tal van activiteiten kan ontplooien. Ouderen blijken graag een potje' te wil len hebben voor een noodgev al. Vroeger werd er ook gespaard om de kinderen wat te kunnen nalaten, maar dat hoeft geluk kig niet meer. 'Gemakkelijker' met geld De wijze waarop ouderen met geld om gaan heeft te maken met de leefstijl in vroegere jaren. Toen golden de regels 'eerst sparen dan kopen' en 'als je poft dan word je gemakkelijker met geld'. Ge leidelijk aan zijn de opvattingen veran derd, zie het gemak waarmee gebruik wordt gemaakt van creditcards, kopen per postorder met gespreide betaling, het financieren van o.a. de auto, het continu- krediet van banken en het aangaan van een persoonlijke lening. De VL'T-ter en de 65-plusser van van daag en vooral die van morgen zullen 'gemakkelijker' met geld omgaan. Zij zul len in voorkomende gevallen ook geld wil len lenen, bijvoorbeeld om een grote va kantiereis te maken, een auto te kopen of hun huis gerieflijk in te richten. De Di rektbank is een van de eerste financiële instellingen, die een persoonlijke lening voorouderen mogelijk heeft gemaakt. Lenen op latere leeftijd Vele denken, dat een lening op latere leef tijd niet meer is op te brengen, omdat men deze in een korte tijd moet terugbe talen. Ook heeft men het idee dat aan ouderen boven ca. 60 jaar geen leningen meer worden verstrekt, wat men overi gens een vreemde zaak vindt. Wal wel en niet mogelijk is kan men echter bespreken met de tussenpersoon, dus het assuran tiekantoor of het financiële intermediair Een lening is een contract tussen twe« partijen, waarbij geen van beide onnodi ge risico's moet nemen. De voorwaardci van de Latere Leeftijd Lening van de Di rektbank zijn hierop gebaseerd. Krachtige consument Was het vroeger zo, dat de ouderen niet O nauwelijks iets betekenden in onzi economie, in de komende jaren zullen zi een belangrijke rol gaan spelen iti d< markt. Het aantal 65-plussers. thans ca 1,8 miljoen, groeit tot het jaar '2000 naai ruim 2 miljoen. Zij zullen individuen meer geld te besteden hebben dan d< gemiddelde Nederlander, die jonger i dan 65 jaar. 'Vergrijzend Nederland' i: dus geen zorgenkind, maar iniegendee een krachtige consument, die o.a, voo werkgelegenheid zorgt, zonder zelf eet arbeidsplaats op te eisen. Uit onderzoeken is gebleken, dat senio ren kritische kopers zijn, die letten of prijs en kwaliteit en die een koopbeslis sing gemakkelijk uitstellen als eer produkt niet als nuttig wordt gezien o niet aan alle eisen voldoet. Maar als eer produkt wel aan alle verwachtingen vol doet dan zal men eerder dan vroeger tot aanschaf overgaan, omdat men over d« financiële middelen beschikt. Als u bent opgenomen in het pensioenfonds van uw tegen woordige of vroegere werk gever kunt u rekenen op een aanvulling op de AOW. Stel vorige werkgevers tijdig op de hoogte van uw huidige adres en informeer op welke uitkering u recht hebt. Zorg voor 'n testament Er wordt wel eens gedacht, dat een testament er voor mensen met veel geld is. Onzin - eigenlijk zou ieder een een testament moeten opma ken. Als een echtpaar in een eign huis woont is het zelfs extra belang rijk. Een testament kan dan voorko men dat bij het overlijden van een van de partners de kinderen hun erfdeel opeisen en het huis voortijdig moet worden verkocht (het zgn. langsilevcnde-testament). Maar ook als het slechts over een inboedel en andere kleine bezittingen gaat geeft een testament de zekerheid, dat er na uw dood geen ruzie ont staat over de verdeling ervan. Een testament wordt opgemaakt door de notaris. De kosten bedragen ca. 150,-. fCPnriNGFORMUUEREN., (Naar gegevens van Ben Kruysen.) HET ST. LAMBERTUSALTAAR Het St. Lambertusaltaar heeft aan de derde altaarrij gestaan en was behalve aan St. Lambertus, de pa troonheilige van het bisdom Luik, ook toegewijd aan de maagden St. Catharina en St. Oda. Dit altaar werd al in 1485 vernoemd en daar in de jaren 1497, 1557 en 1566. In 1628 werd het altaar verenigd met de altaren van St. Barbara, St. Jacobus de Meerdere, St. Bemardus en St. Jan, evangelist. Dit gebeurde op 13 juni 1628, toen een nieuwe [kapelanie werd gesticht. Rektoren van het altaar van St. tbertus waren o.a. Joh, de Aquis (van Aken 1485 en 1510) en Gosevi- tus Ilenrici (1566). Inkomsten van [het beneficie waren o.m. uit 't Ven- rays Veld van Tijske Cremers. Jan Sehayen, Jan Verhoeven, Hendrik [Vermeulen, Dirk Bijstervelds, Jan *lngelkens. Diebei Bans en Claes loers. Deze gegevens zijn uit het Tnrays meetboek van 1628. Gelukkig zijn alle figuren van het reeds in het begin van 17de eeuw verdwenen altaar bewaard geble ven. Deze drie waardevolle beelden van St. Lambertus, St. Catharina en St. Oda, zijn afkomstig uit de omge ving, mogelijk uit het atelier van Meester Amt te Kalkar 1480). Dr Gorissen, de stadsarchivaris van Kleef, schreef over het beeld van St. Lambertus: "Het eikenhouten. hoog 101 cm en van een nieuwe po lychromie voorziene beeld, was oor spronkelijk gehuld in een gewaad van stof. Later gaf men hem de at tributen van St. Ambrosius, de pa troon van de imkers. Tegenwoordig moet het St. Eligius (met de hamer) voorstellen." Pastoor Pascal Schmeits schreef hierover: "Van dit beeld van den pa troon van de imkers, eertijds een zeer talrijk gilde, was een vrij ruwe, nauwelijks behouwen blok, wijl het hoofd vroeger met alb. stool en kap van zijde en brokaat gekleed was." LEVENSSCHETS ST. LAMBERTUS Onder de oorspronkelijke naam van Landebertus, later gewoonlijk Lambertus genoemd, werd hij in 640 in Maastricht geboren. In 668 werd hij door de geestelijkheid van die stad tot bisschop gekozen. Kort na zijn benoeming werd hij ge dwongen om zich terug te trekken in een klooster in Stavelot in de Ar dennen. Na zeven jaar ballingschap kon Lambertus terugkeren naar zijn bisschopszetel in Maastricht. Maar hij vond zijn bisdom in een desolate toestand terug. Zijn eerste taak was het bezoeken van zyn ge hele bisdom. Dat was een zeer moei lijke opgave, vooral omdat het. noordelijk deel daarvan, de Thxandrie-gouw, werd bewoond door heidenen, die berucht waren vanwege hun wreedheid en wilde zeden. Daar kwam nog bij, dat hij in kon- flikt kwam met en in ongenade viel bij de toenmalige Frankische hof meier Pepijn II van Herstal, een der eerste Karolingers. Na een handge meen met een van Pepijns hand langers en een aantal gewapende mannen, werd op 17 september 708 Lambertus overvallen en gedood. Met een onderbreking van zeven jaar wegens verbanning, heeft Lam bertus als 19de bisschop van Maastricht gedurende 40 jaar (668-708) zijn arbeidzaam leven ge wijd aan de uitbreiding van het Christendom in onze gewesten. Zijn lichaam werd eerst naar Maastricht en later, in 721, naar Luik overgebracht. Op zijn graf werd de St, Lambertuskerk ge bouwd. Het is daar dat - volgens de legende - St. Oda van haar blind heid werd genezen. Daarom is het niet zo vreemd, dat het beeld van St. Oda op het St. Lambertusaltaar stond. Over het beeld van St Catharina schreef dr. Gorissen o.a.: "Dit eiken houten 107 cm hoge beeld, waarvan de polychromie gedeeltelijk is blootgelegd, stond samen met dat van St, Oda op het in 1628 verdwe nen (afgebroken) St, Lambertusal taar". En verder: "Het beeld van St Catharina is een "bloedverwante' van de engelen met de zweetdoek van Christus, die samen met de Man van Smarten een bijelkaar be horende altaargroep gevormd heb ben". Deze groep is nog aanwezig in de kerk van Oostrum. De H. Catharina (van Alexandrie) heeft volgens de legende gedurende de regering van Keizer Maximius II (313-313) een vijftal heidense wijs geren weten te bekeren. Zij stierf daarom de marteldood. Zij werd op de berg Sinai begraven en haar ver ering werd vooral door de kruis vaarders over geheel het westen verspreid. De kerk van Leunen, voorafgegaan door de kapel, die op 16 december 1433 werd gesticht is toegewijd aan St. Catharina. Het derde beeld, dat op het St Lambertusaltaar voorkwam, was dat van St. Oda. Haar feestdag wordt gevierd op 28 november. De kerkin- ventaris van 1833 vermeldde: "Een standbeeld van St. Oda met den taaf (ekster)". Volgens de legende zou St. Oda door eksters gewaarschuwd zijn, toen Schotse lieden haar trachtten op te sporen. Het beeld werd in 1485 nog niet vermeld. Vol gens de kerkvisitatie van 1553 werd genoteerd, dat naast de Lambertus- en Catharinabeelden, ook dat van St. Oda voorkwam. Het eikenhouten, 106 cm hoge beeld, heeft een grote overeen komst met dat van St. Bemardus in de zuidbeuk. Dr. Gorissen, en ook dr. Bouvy, konstateerden hierbij De drie beelden van het St Lamber tusaltaar. In het midden het beeld van St 'Lambertus. Tegenwoordig moet het St Eligius (met de hamer) voorstellen. De overige twee beelden zijn van St Oda en St Catharina (links en rechts). verbluffende overeenkomsten. Hier verraadt zich duidelijk de hand van dezelfde meester uit Kalkar. In verband met de Odaverering in Ven ray - de legende over haar leven is inmiddels overbekend - mag het kleine Odabeelc\je uit de kapel aan de Hoenderstraat niet onvermeld blijven. Het grotere St. Odabeeld 'van het voormalige St. Lambertus altaar mag dan wel van een veel gro tere kultuurhistorische waarde zijn. het Odabeelc(je in de nis tegen de oostmuur in de noordbeuk van de Grote Kerk, blijft voor de Venray- se autochtone bevolking "Os Sint Oeike". Wat was de reden waarom Sint Oeike van de Hoenderstraat naar de Grote Kerk werd verplaatst? Dit 62 cm hoge beeldje van rond 1600 is daar in juli 1967 in veilig heid gebracht, omdat het in dezelf de maand van het jaar uit de kapel aan de Hoenderstraat werd gesto len, tot grote verontwaardiging van de Venrayse bevolking. Ondanks in tensieve naspeuringen, bleef men dagenlang in het ongewisse. Totdat op de morgen van donderdag 19 ju li de redaktie van het weekblad Peel en Maas werd opgebeld door een beambte van de Nederlandse Spoor wegen te Eindhoven. Bij het schoonmaken van de trein was het beeldje teruggevonden in een jute zak, waaraan een label hing met als adres "Peel en Maas, Hoofdstraat Venray". Diezelfde morgen nog werd het door adjudant Vervoort en Ben Kruysen op het bureau van de Spoorwegrecherche te Eindhoven afgehaald. Daarna is het aan de rechtmatige eigenaar, het kerk bestuur van de St Petrus Banden- kerk overgedragen. Het is zeker nog de moeite waard te memoreren wat deze diefstal in Venray teweeg heeft gebracht Men werd zich bewust van de waarde van de kunstschatten in kerk en veldkapellen. Om ook de kunst schatten van de Grote Kerk tegen diefstal te vrijwaren, werd toen de kerk, buiten de uren dat de kerk diensten plaatsvonden, afgesloten. De beelden in de veldkapellen wer den door getrouwe replica's vervan gen. Het originele beeldje van Sint Oeike uit de Hoenderstraat is na de diefstal opgenomen in de ry van al die andere heiligenbeelden) en vormt zeer terecht een kerkschatje van de Grote Kerk. Dankzy de medewerking van een aantal bereidwillige suppoosten, kan de Grote Kerk tegenwoordig op geregelde tyden worden open gesteld. omdat de belangstelling voor Venrays monument nr. 1 steeds toeneemt. 'n abonnement waard

Peel en Maas | 1989 | | pagina 11