Opnieuw I vraagtekens bij de marktdag IE Haatten uan öe (SrotE HCErk 't Hof van Loon el is Restaurant Speciaal voor Moederdag PEEL EN MAAS Raadsvergadering Meerlo—Wanssum INGEZONDEN Pagife EN MAAS Donderdag 11 mei - Pagina 7 ^ets- fiets, elijk- npleet nteerd :hting, ien en Irager. oals te verwachten was, heeft de imissie voor ekonomische za- weinig problemen gemaakt het voorstel van burgemeester wethouders, om de wekelijkse rayse markt te verplaatsen naar andagmiddag. Men hoopt daar- e immers eindelijk een algehele ikelsluiting te bereiken op andagmorgen. Zoals de situatie is, is de uniformiteit ver te zoe- De vereniging Het Winkel- itrum Venray" spreekt zelfs van chaos in de openingstijden, ver het algemeen had men ver- clit dat, ingaande januari van dit r, de Ven rayse winkeliers hun za- 's maandagsmorgens zouden liten, in plaats van dinsdag. Toen iter bleek, dat de marktkooplui it van plan waren vrijwillig de irkt te verplaatsen naa maandag- ddag, hielden al direkt verschil de middenstanders en groot- ïkelbedrijven hun winkels ook maandagsmorgens open. Maar i de sluiting op dinsdag werd or enkele winkeliers in stand ge ilden. In feite is het zo: dat de on- idelijklieid in de openingstijden g erger is geworden dan vóór ja- lari. En dat. is niet in het belang n het winkelende publiek. Ju de commissie zich achter het orstel van b. en w. heeft ge- ïaard. zal de verplaatsing van de kelijkse markt naar maandag- ddag, eind deze maand in de ge- lenteraad behandeld worden. Men mag verwachten dat ook de raad met het voorstel akkoord kan gaan en straks eveneens Gedepu teerde Staten. En dan is de verplaat sing een feit. DONDERDAG? Zoals bekend, hebben de leden van "Het Winkelcentrum Venray" zich in hun vergadering van eind oktober vorig jaar, uitgesproken voor het kollektief sluiten van de winkels op maandagfmorgen) en het verplaatsen van de markt naar de donderdagmorgen. Toen echter bleek, dat een deel van de winke liers zich niet aan de gemaakte af spraken hield en verplaatsing van de markt naar donderdagmorgen in ieder geval op korte termijn on haalbaar was, heeft het bestuur zich niet verzet tegen het voorstel van b. en w. om de markt naar de maan dagmiddag te verplaatsen, in de stille hoop dat er dan eindelijk een heid komt in de openingstijden. Op de onlangs gehouden leden vergadering van de VZO (vereniging van zelfstandige ondernemers) waarvan "Het Winkelcentrum" een afdeling is, bleek echter dat niet al le leden er zo over denken. Er zou den zelfs winkeliers zijn, die voorstander zijn van een win kelsluiting op de gehele maandag. Voor hen is maandag dikwijls een beursdag waarop men inkopen gaat doen c.q. bestellingen plaatsen, 's Maandags de gehele dag sluiten li 't Hof van Loon" J Restaurant 't Hof van Loon net even anders Het adres voor: bruiloften personeelsfeesten (t.m. 350 personen) vergaderingen (eventueel met lunch) koude-, warme-, dessertbuffetten lunch- of ontbijtbuffet of zomaar een diner, gezellig in het restaurant Keuken dagelijks open vanaf 11.00 uur. Vrijdag uitsluitend op reservering Voor meer informatie Museumlaan 33 - 5825 AJ OVERLOON - Tel. 04788-1272 Uw gastheer en gastvrouw: Ben en Mariet Verheijen Ruime parkeergelegenheid aanwezig. Eventueel wandel- en fietsroutes 3 verschillende FLESJES PARFUMS voor de prijs van lj,~ per stuk TEZAMEN f 39,50 stijlvol verpakt of geef eens 'n cadeaubon voor een schoonheids behandeling, al v.a. f 25,- PARFUMERIE TRUDY BONGART5 Schoutenstraatje 16 (centrum) Venray Tel. 04780-82705 betekent ook, dat men gemakkelij ker de werktijden van het winkel personeel kan indelen. Anderen houden vast aan de ver plaatsing van de markt naar don derdag, zoals in oktober was afgesproken. Op een donder- dagsmarkt zou men pas echt vers- goed kunnen aanbieden; iets wat volgens hen op een maandagse markt niet goed mogelijk is. Ook zou men met de markt op donder dag meer toeristen, van de bunga lowparken in de regio, naar Venray trekken, 's Maandags is dat maar miniem, omdat, dan veel gasten ver trekken en nieuwe gasten aankomen. ENQUETE Het bestuur van "Het Winkelcen trum" wil daarom nu op korte ter mijn precies weten wat de middenstanders feitelijk wensen. Er is een enquete-formulier ver stuurd, waarin aan de leden ge vraagd wordt of een zo snel mogelijke invoering van de maan dagochtendsluiting prioriteit heeft en zo ja. of het bestuur het gemeen telijk voorstel tot verplaatsing van de markt naar maandagmiddag moet ondersteunen. Een tweede mogelijkheid, waa ruit de winkeliers kunnen kiezen, is: de verplaatsing van de markt naar donderdagmorgen heeft prio riteit en daarom moet het bestuur het gemeentelijk voorstel niet on dersteunen. De antwoorden van de mid denstanders moeten nog deze week zijn ingeleverd. Dat zal zeker nood zakelijk zijn. wil men nog voor de gemeenteraadsvergadering van ein de mei met b. en w. en eventueel met de raadsleden over de uitslag kunnen diskussiïen. 'n leesbare krant In de maandag gehouden raads vergadering van de gemeente MeerFo-Wanssum werden o.m. de volgende agendapunten zonder veel opmerkingen goedgekeurd. Beschikbaarstelling van 11.52,- voor de vervanging van grasbetontegels in de Irenestraat te Meerlo door betonklinkers. In 1970 was in die straat een proef gedaan met grasbetontegels en die blijken niet aan de verwachtingen te heb ben voldaan. 721.000- werd beschikbaar gesteld voor de bouw van een brandweerkazerne, waarin het Ro de Kruis afdeling Meerlo onderdak "om niet" zou krijgen. By deze plannen is een niet onaanzienlijke besparing van ruim 3 ton gereali seerd. De inbreng van adviezen van leden van de brandweer werden door de raadsleden als positief erva ren. Het brandweerkorps bestaat momenteel uit 15 vrijwilligers en zou er eigenlijk 18 moeten hebben. Nu is de werving steeds via via, maar men wil in de toekomst toch meer gericht aan werving doen om het maximale aantal te verkrijgen. Momenteel komen de meeste vrij willigers van de brandweer uit Meerlo, maar er mogen er ook ge rust uit andere dorpen komen. 1.937,- werden beschikbaar- gesteld, zijnde 30% van de kosten van vervanging van de CV-ketel in het gemeenschapshuis te Geysteren. Met investeringssubsidie van 3.491,- voor de stichting RISC, ten behoeve van de aanschaf van 42 alarmmelders voor ouderen, had de raad al evenmin moeite. Jammer, dat. er zo weinig be langstelling is vanuit het bedrijfsle ven voor reklame op de 6 platte- grondkasten in de verschillende dorpen. Er bleken maar 2 adver teerder bereid te zijn 2 maal 400 gulden bij te dragen. De raad zelf gaf een krediet van 33.429- voor de plaatsing van die 6 plattegrond- kasten. Men stemde bovendien in met de jaarlijkse exploitatiekosten, geraamd op 1.200,-. Met ingang van dinsdag kun nen de 1800 aangeslotenen op de kabeltelevisie RTL+ ontvangen in plaats van BRT-Frans. Er zijn voor de abonnees geen ekstra kosten aan verbonden. Het voorstel om 852.000- beschikbaar te stellen voor de reno vatie van de Jachthaven en de aan leg van een zandvang, werd door het college teruggenomen omdat eerst nog een gesprek met het Wa terschap Noord-Limburg moet plaatsvinden. Het voorstel komt nu in de juni-vergadering aan de orde. THEMADAG CONINXHOF Donderdag 27 april j.l. vierde Basisschool Coninxhof zijn Thema dag. Om kwart vóór 9 begon de Bovenbouw met Volkerenkunde, voorafgegaan door het plechtig hijsen van de zelfgemaakte Coninxhof-vlag. Het openingswoord, door één der direkteuren Herman Maessen, was helemaal in de trant van: „Alle Völker werden Brüder!" Iedereen zong toen uit volle borst „Het Coninxhof-lied" mee, ook al weer voor deze gelegenheid speciaal gemaakt. Theo Kessels, één van de leer krachten, luisterde het geheel op met accordeonspel, dit alles bijgestaan door een stralend zonnetje. Om half 10 verzamelden de kin deren van de Onderbouw en de begeleidende ouders zich en kon de pret beginnen. Zij vierden Indianendag, compleet met door ouders gemaakte tepee's (tenten), indianenkleding en allerlei spelletjes. De rest van de dag werd doorge bracht met knutselen, schilderen, to neelspel. schimmenspel, opvoeringen, indianéndans, etc. De limonade, cake en lunch liet men zich goed smaken! Om kwart vóór drie werden alle kinderen getracteerd op 'n ijsje. Dankzij de spontane sponsoring van Bakkerij J. Vasse en Slagerij B. Oomens, Winkelcentrum Veltumse Kleffen, lieten de kinderen om 3 uur de wedstrijdballon op. Onder de treffende woorden van Herman Maessen: „Met de groeten van Coninxhof aan alle volkeren!" gingen 340 ballonnen de lucht in rich ting Friesland, Denemarkenmis schien wel Noorwegen!!! Een fantas tisch kleurrijk schouwspel. Met het plechtig strijken van de vlag was deze Themadag ten einde. Mede dankzij de prettige samen werking tussen de docenten van de Vriie Academie, leerkrachten, ouder raad en assisterende ouders werd deze dag een succes. Een extra woord van dank nog aan G. Lemmens, de conciërge, die ieder een bijstond met raad en daad en net als iedereen al dagen van tevoren bezig was. Met dank aan iedereen. „Werkgroep Themadag Coninxhof' Als verpleegkundige slaken en 5°7o meer eisen, hoor je kreten als: hebben deze mensen dan geen verantwoorde lijkheid voor de patiënten? Nu moeten artsen het werk van verpleeg kundigen doen. Hierdoor krijgen ze misschien een beetje meer respect voor het werk en de verantwoorde lijkheid van hun ondergeschikten. Moeten verpleegkundigen met een veel lager inkomen een grotere ver antwoordelijkheid ten opzichte van patiënten aan de dag leggen, dan artsen met een veel hoger inkomen? Van artsen die eertijds staakten was de kritiek op de verantwoordelijkheid wat patiënten betrof beduidend min der fel. v.-L. (Van redaktiewege ingekort). „GEMEENTE LAATE HONDEN POEP LIGGEN" Aangezien wij zelf ook een hondje hebben en vinden dat er plaats genoeg is voorzijn behoefte, acht ik het toch wel wenselijk, om nu eens te reage ren. Mijn dochter kwam laatst met 'n paar vriendinnen thuis, of ze binnen mochten zitten thee-drinken en zo meer. Na mijn vraag waarom, zei ze: we worden overal weggestuurd door de politie (betreft schoolpleinen); op de veldjes in Zuid kunnen we niet, het ligt er allemaal vol hondenpoep. In zei: ga maar bij de burgemeester thee-drinken. Om het kort te houden: Ze hebben het een paar dagen achtereen opnieuw geprobeerd. Ten slotte zijn ze naar de wijkraad gegaan. Nu staat er in Peel en Maas: de hondenpoep blijft liggen. Er is schijnbaar wel geld om de jeugd onder de duim te houden, maar geen geld om de hondenbezitter „in de gaten te houden". Maar intussen kan de jeugd èn de ouderen wel de poep van de schoenen vegen of onder de kraan houden. Zou de gemeente daarom niet eens willen zorgen, dat de clubgebouwen, vooral in de avonduren, vaker hun deuren open kunnen zetten voor de jeugd. Ook gaan mijn gedachten uit naar de ouwe bieb, voorheen Rabobank aan de Julianasingel, daar is voor de jeugd toch ook wat van te maken. Het ligt er nu renteloos bij. De gemeente moet nu eens meer aan de jeugd denken en niet bunkers bouwen en af-breken. Er wordt met het geld gesmeten, of het niks is. Smijt het dan naar de jeugd, dat die ook eens kunnen zeggen: „De burgemeester is om te zoenen, geen poep meer aan de schoenen; kom we gaan allemaal naar de oude biebzaal, daar is van alles te doen met het fijne geen poep aan de schoen De politie is weer blij; de straat en veldjes jeugdvrij. Burgemeester denk toch eens na hoe zou U het vinden, trap eens in de hondenvla". W. J. v. W. ZORG VOOR T MILIEU? De schoolkinderen van "De Keg" hebben vorige week het vijtienjarig bestaan gevierd van de eerste open bare school in Venray. Waarschyn- lijk vond een onderwijzerfes) het een grandioos idee om de school kinderen op die dat een partytje kleurkrijt mee te geven, waarmee zij hun voetstappen van huis naar de jubilerende school konden teke nen op trottoir en straat. Kennelyk hebben zij ook aan straattekenen gedaan op het stukje Vollenberg straat-Blauwververstraat. Was het maar bij het stukje straat en by wat voetstappen gebleven, want intus sen zijn de straten van half Veltum volgekalkt met voetstappen en teksten, want het krijt van De Keg schijnt onuitputtelijk te zijn. Wan neer men dit resultaat bekijkt, dan vraagje je wel af of dit ook een ma nier is om kinderen zorg voor het milieu bij te brengen... J.L. EETHUISJE VOOR ALLEENSTAANDEN! Wat is er toch in de huidige maat schappij aan de hand? Wat hoorden wij de laatste jaren, en wat stond er in de krant? Ons eet huisje moet weg, het is er altijd zo ge zellig en los. Ja, ja, wij alleenstaanden worden weer eens de klos! Men had het weer eens niet in de gaten. Maar wij als alleenstaanden kun nen daar gezellig eten en met elkaar wat praten. Waarom moet dit nu zo weer gaan? Waarom moet ons gezellig eethuisje weer van de baan? Er wordt voor ons door vrijwilli gers goed gekookt. Daarna wordt er gepraat, gelachen en eventueel een si garetje gerookt. We hebben in de afgelopen jaren toch zeker een bestaansrecht opge bouwd. Maar toch worden we op een ver velende manier er uitgedouwd. Er wordt, en dat vinden we eigenlijk God geklaagd, niet eens naar de me ning van de betrokkenen gevraagd. Daarom komen we misschien via dit ingezonden stuk aan het woord. Van inspraak had men waarschijnlijk nooit iets gehoord. Jongeren zijn in ons midden, je kunt ervan opaan. Altijd welkom, daar gaan we pal voor staan. Maar een nieuwe opzet, daar zijn we op tegen. De huidige opzet, daar is ons veel aan gelegen. Eenider die het wil, is van harte welkom. Stap gerust eens binnen en neem de proef op de som! Mensen van Venray, doe er wat aan. Anders gaat er in Venray weer een groep door willekeur naar de maan! De vrolijke eters. VAKORGANISATIES Naast al die akties en stakingen voor en door mensen met een mini mum inkomen, zou U ook eens uit een ander vat moeten tappen. Met name voor die mannen en vrouwen met een los-vast dienstverband van 25 of méér dienstjaren, die door de huidige C.A.O.-regeling tussen de wal en het schip komen. Deze groepering, de 50 plusser, is te oud voor de arbeidsmarkt en te jong voor de VUT-regeling en worden door hun werkgever vaak klakkeloos in de W.W. gedumpt. Mede hierom zijn C.A.O. duidelijk aan herziening toe, met een meer mens vriendelijk karakter naar de werknemer en de W.W. gericht dan tot nu toe het geval is. M. v. L. (Vn redaktiewege ingekort). GROTE BUIT NA VERNIELING RUIT Met een straatsteen werd de etala geruit van de aan de Schoolstraat gelegen tabakcomer ingegooid. In een mum ran tyd hand de dader een "graai" gedaan in de etalage. De balans opmakende heeft de eige naar een schadepost van 3 k 4.000 gulden. (Naar gegevens van Ben Kruysen.) j HET H. KRUISALTAAR Tegenover het, in het vorig artikel :h reven St. Lucia-altaar stond iet Kruisaltaar van de Broeder- tap ran St. Severus, patroon van Ie wevers. Het bevond zich tegen de irste zuidelijke vrijstaande pilaar iu was door houten traliewerk en irtjes behoorlijk afgesloten. Bin- ien dit hekwerk waren een aantal Jegraafplaatsen van Venrayse fami- ies o.a. van de familie Pouwels 16de eeuw) en de familie Hebben 18de eeuw), waaronder de geestelij ke Petrus Hebben, oud-leraar van de Latijnse school. Hy stierf op 29 oktober 1759. Zijn grafzerk werd in 1838 naar de torenhal overge bracht, waar het nu tegen de muur staat opgesteld. Het II. Kruisaltaar wordt het eerst vermeld in 1485. dan in 1553 en in Als het in dat jaar opnieuw is Ingericht, blykt het voorzien te zijn van een schilderij. Het stelde voor: Christus aan het kruis, met Maria en Johannes. Daartussen de stich ter van het altaar Peregrinus van Dael, geknield en met gevouwen handen, gekleed met superplie en rode stola. Voor dit schilderij verleende Au- ius dAllemont. bisschop van irmond hem levenslang de dis- satie in één H. Mis. Het schilderstuk, een doek van bij 120 cm (copie van Van Jck?), werd samen met het altaar in 1894 uit de kerk verwijderd, la ter werd het weer in de Gróte Kerk ihangen maar is in 1944 verlo ren gegaan. Wekelijks moesten vier II. Missen op het Severus-altaar worden gele zén. Iedere vrijdag werd de relikwie van het H. Kruis ter verering uit gestald. De inkomsten, meestal uit erfpachten, kwamen o.a. uit het Venrays-, OostrumS- en het Haagse- veld (Merselo). Om»terug te komen op de stichter van het altaar: Peregrinus was te vens rektor van de kapel te Leunen en stierf 4 juni 1676. Hij stamde uit het oude Venrayse geslacht Van Dael en wordt ten onrechte verward met de Venrayse pastoor Everardt ran Dael, die in 1635 werd vermoord. Op Maria-Magdalenadag (22 juli) van het jaar 1635, waarin zoals eer der werd vermeld, de Kroatische ruiterbenden Venray binnenvielen en de pest uitbrak, is volgens de aantekeningen van pastoor Van Haeff (1867) in de parochiekerk "een schroomelijke moord ge schied". "Onze schoolmeester Bert Hoorck- mans van Dueren heeft onzen Heer pastoor Everard van Dael wreede- lijk eenen steek in de buik toege- bragt, tvaaraan laatstgenoemde na zes of acht dagen overleden is". Deze moord is gepleegd in een voormalig en later dichtgemetseld noordportaal van de Grote Kerk. De oorzaak van deze daad was het wei geren van een huwelijks- Beeld van ST. SEVERUS met bis schopstaf en iveefspoel. Eind 15de eeuw. dispensatie. De schoolmeester vluchtte door de Peel naar Deume "waar hij vrij was". Tégen de muur in de torenhal staat een grafzerk opgesteld van pastoor Henricus van Dael. zoon van de koninklijke rentmeester in het Ambt van Kessel, Jan van Dael. Onder deze zerk met opschrift, die oorspronkelijk in de kerk lag, wa ren bijgezet de ouders Jan en Eliza beth, zijn broer Stephanus en Dinge de echtgenote hiervan. In het klooster Jeruzalem werd, tot aan de opheffing hiervan, een glas ruitje bewaard ran de Venrayse glasbranderskunst 1640-1719). Volgens deskundigen enig in zijn soort en van een techniek die later verloren is gegaan. Van de Venrayse glasbranderskunst zal Ben Kruy sen t.z.t een publikatie verzorgen. Een Venrayse overlevering ver haald dat deze glasbranders zouden zijn vermoord omdat zij hun ge heim niet wilden prijsgeven. Zij werkten byna alleen voor deze streek. Hun werkplaatsen waren vermoedelijk op het Eind en op de Broekhuizen. Zij maakten overwe gend gebrandschilderde ovale ruit jes met godsdienstige afbeeldingen en portretten, met jaartal en de naam van de koper. Dergelyke glas in lood ruitjes waren aanwezig o.m. in het Patersklooster en in de ka pellen van Merselo en Veltum. In deze laatste kapel hingen vroeger drie ruitjes van de schenkers Con rad t, Jan en Stephanus van Dael. Een aantal is bewaard gebleven en wordt thans tentoongesteld in het Venrays museum "'t Freulekes- huus" aan de Eindstraat. Het genoemd» ruitje ran het klooster Jeruzalem dateert van 1651 en vermeldt de namen van de schenkers Hendrick Henskens en Grietien van Dael. met hun beide huismerken. De familie Van Dael woonde destijds zowel op de Grote Markt in "'t Hert", als in de Grotestraat in "de drie Kronen", beiden oude her bergen. Op het H. Kruisaltaar stond het beeld van de H. Severus patroon van de Venrayse weversgilde. (Hun feestdag was 22 oktober.) Dit beeld is bewaard gebleven. Volgens de kerkinventaris van 8 juli 1833 stond het beeld niet meer op het al taar, maar tussen het altaar ran O.L. Vrouw in den Nood en de biecht stoel in de noordbeuk. Het eeuwenoude eikenhouten beeld (105 5 cm hoog)is voorzien van een moderne polychromie. Pastoor M.J. Jansen schrijft hiero ver, "de wevers hebben hun beeld in 1868 door J.L. Kusters zeer fraai op laten schilderen!!" Volgens dr. Gorissen is het beeld afkomstig uit het atelier van meester Amt te Kal kar en aldaar rond 1480 ver vaardigd. Van de Venrayse weversgilde we ten we o.a. het volgende. Een kro niek van het voormalige klooster Jeruzalem vermijdt, dat de eerste zusters, in het midden van de zestiende eeuw. hun dagelijks brood verdienden met weven (zoals de devoten van die dagen algemeen deden). Maar juist dat veroorzaakte hun veel last en vyandschap. Zy waren daarom gehaat bij de Venray se wevers, die zich door deze vrou wen in hun bestaan bedreigd voelden en dan ook niet nalieten hun kwade gezindheid te laten blijken. Hadden ze een glas teveel op, dan moesten de weerloze vrouwen het ontgelden. Zij sloegen op deuren en vensters, scholden en tierden en gedroegen zich "off sie die susteren wolden ghevreten hebben". Ja, één ging zelfs zo ver, dat hij in de "hoeghe kerek", waar de zusters toen ook naar toe gingen, zich op een hoogst onfatsoenlijke wyze voor het oog ran deze vrouwen ge droeg, enkel en alleen om hen te hinderen. Tenslotte werd de over last zo erg, dat de hulp van de her tog van Gel re moest worden ingeroepen. Deze kwam naar Ven ray "met zyn hellebaardiers en raad". Er werd streng op toegezien, dat de gewelddaden zouden ophou den. De kronist vermeldt niet of de Venrayse wevers zich toen verder rustig hebben gehouden. In het midden van de 16de eeuw was de plattelandslakenindustrie in opkomst. Het verral ran de stede lijke clraperie werd toen duidelyk zichtbaar en bracht de kooplieden in lakens er toe het weven van la kens op het platteland te laten ge schieden. Vele vreemde wevers Schilderij (17de eeuw) van het H. Kruisaltaar met de stichter PEREGRINUS VAN DAEL zochten toen een toevlucht op het platteland, in de dorpen, ook ten westen van de Maas en bevorderden met huil vakkennis de opkomst ran de lakenindustrie in deze stre ken. Een duidelyk symptoon van het verval van de stedelijke drape rie vormt het feit, dat door de ma gistraat ran Roermond de invoer van lakens, die tot dan verboden was, toegestaan werd aan een aantal dorpen, waaronder Venray. Uit brieven ran en aan het Hof ran Gelderland in het jaar 1553, blijkt dat in het dorp Venray. een der grootste dorpen in het Over- kwartier. "vrempde luyden" (vreemdelingen) wonen, die zich in tensief met het weven bezighouden. Een aantal hiervan zyn de "quade secten" of de nieuwe leer toege daan. Reden om. na het overlijden ran de Venrayse pastoor Hendrik Winter op 21 mei 1553. door het Hof van Gelderland te laten voor dragen. Jacob van der Schuyren (Schueren). Venrayer van geboorte en felle tegenstander van deze nieu we leer. Mogelijk waren het die vreemde wevers die een hoofdrol hebben gespeeld in een wel vroege (16de eeuwse) felle aktie tegen de kloosterzusters.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 7