öp[Gemeenteraad laat hondenpoep voorlopig liggen is "Samenwerking" wil in de Schoolstraat de oude bomen behouden NS heeft nu al 400.000 vaste senioren-klanten Chez Jacques ieks MS Conciliair Proces De werkloosheid in Venray en de regio Vrij zeldzame granaat gevonden Reünie Hoenderstraat DE TUD. df VAN OORSCHOT MODE Geen bloemen bij Kennedymars? •il - Pac '9 EEL EN MAAS Donderdag 27 april - Pagina 7 8-1311 luseum ent in iliteit ladeth J2 enz ngers ?ers ps, sen rs Ongetwijfeld was de publieke tri- ine jl. dinsdag meer dan normaal door mensen die wel 'ns wil- in weten hoe de gemeenteraad de ita zou behandelen, die is samen- isteld naar aanleiding van de over- stdoor hondenuitwerpselen. Hun ichten is niet beloond geworden, int de raad in zijn geheel voelde weinig voor, daar nu een oordeel rer uit te spreken. Volgens de heer Truijen (CDA) jn er zoveel reakties op deze nota nnengekomen, dat dit heel zeker besprekingen moeten worden ■Meegenomen. Hij herinnerde er i, dat op verzoek van de raad vo- (g jaar de hondenbelasting is ver- Dat leverde een meer- )brengst op van 36.000,-. Dat >ld moet verantwoord worden ge- ruikt om de overlast tegen te gaan. fde in de nota voorgestelde maat- sgelen verantwoord zijn, liet hij in et midden. Zijn fraktie wenste aar nu'geen standpunt over in te emen. De heer Den Brok was het met de hele nota niet eens. Volgens hem behoren er geen verbodsbepalin gen te komen of verplichte uitlaat- plaatsen. Dat heeft immers geen zin als er toch geen kontrole op de na leving ervan is. Volgens de heer A. Jansen (PvdA) moet de nota opnieuw in de com missie aan de orde worden gesteld, met inbreng van de suggesties die gedaan zijn. Ook zijn partij zou met konstruktieve voorstellen komen. En de fraktie Van de Vorle was het, evenals de fraktie van de WD, met de vorige sprekers eens. Het college zal het huiswerk opnieuw moeten maken. En wethouder Claessens beloofde dat zonder pro test. Men moest hem wel even de tijd daarvoor geven. Of daarmee nu definitief afstand wordt gedaan van "honden in 't centrum" en "verplichte uitlaat plaatsen" zal de toekomst ons on getwijfeld nog wel leren. p.p. AY "9 '1600 internationale haarmode dames - heren - visagie langstraat 14 5801 ad venray telefoon 04780-82823 WATERPOMP GESTOLEN Een langs De Haag te Merselo staande elektrische waterpomp, met een waarde van 1.500,- is gestolen. Die pomp is eigendom van de Rijksdienst voor Oudheid kunde. Op het ogenblik worden op een terrein aan De Haag door de Rijksdienst voor Oudheidkunde on derzoekingen gedaan. Werd er vorige week ten nadele van de Rijksdienst voor Oudheid kundig onderzoek een elektrische waterpomp aan de Haag in Merselo gestolen, nu moest er weer aangifte worden gedaan van diefstal van 150 zwarte emmers, welke bij de opgra vingen door de dienst worden ge bruikt. De schade werd nu op 450,- geraamd. VUT MINUTEN VOOR TWAALF... In de afgelopen weken hebben rtj op deze plaats de aandacht ge- itigd op het Conciliair Proces, dat ot doel heeft, te komen tot een in zingende bezinning op de nood- aak van vrede, gerechtigheid en iet behoud van de schepping. Het nitiatief hiertoe is genomen door le Wereldraad van Kerken, in sa- ienwerking met de Katholieke erk. Men behoeft de kranten er maar 'oor open te slaan, om te konstate- en, dat anno 1989 in vele landen rede en gerechtigheid ver te zoe- en zijn. Vrijwel dagelijks wordt leiding gemaakt van milieuram- len. In het kader van dit rubriekje lebben wij steeds de aktualiteit entraal gesteld: de olieramp in llaska, de ramp in het voetbalstadi- in van Sheffield, de moord op Mar in Peeters etc. Allemaal zaken, die rgens te maken hebben met het Conciliair Proces. Wat ons milieu betreft, is het vijf ninuten voor twaalf- Wij hebben het klaargespeeld om len mens op de maan te brengen, naar óók, om met al onze technie ken en chemische industrieën de izonlaag te vernielen. De tempera uur van moeder Aarde wordt ho er, het poolijs smelt, het niveau ran de wereldzeeën stijgt... Zure re en bedreigt onze bodem en bos- en, onze rivieren zijn nog erger lan open riolen, de bodem wordt 'ergififgd, de atmosfeer verward; litlaatgassen en de uitstoot van bio- ultures en fabrieken verontreini- Jen de lucht, die wij inademen-, •ogsten mislukken. Men weet geen raad meer met chemisch en ander Tropische regenwouden slin- ten met de dag. Kortom: moeder terde wordt van alle kanten be- reigd. En nog steeds beseffen wij niet, jat deze vernielende ontwikkeling jedere dag maar doorgaat, in een °*""!ds sneller tempo. Zijn we bereid èvoor zowel plaatselijk als lande- flk financiële offers te brengen; öf loet daarvoor eerst een regering riuvelen...? In wat voor een wereld leven we? is onze toekomst en die van on- kinderen en kleinkinderen? Een meld vol onvrede, ongerechtig- feid, verwoesting, oorlogsdreiging, "tpening, gewelddadigheden, lemisch afval, milieurampen, m maar op. Is dit omgaan met Ö°d8 Schepping"? - ^et wordt hoog tijd, dat men zich bezinnen en beraden. In de afgelopen maand is de werkloosheid landelijk fors ge daald. Ook provinciaal nam de werkloosheid af, evenals in het ge west Venray. Eind maart 1989 wa ren er 3269 personen (mannen en vrouwen) werkloos, eind februari 1989 waren dat er 3586, een daling met 317 personen (hiervan waren 119 personen jonger dan 23 jaar). Deze daling van de werkloosheid kwam voor rekening van zowel het rayon Venray als het rayon Gennep. In het rayon Venray nam het aan bod van werkloze mannen en vrou wen af met 211 personen, een afname van 9,4%; in het rayon Gen nep naar de werkloosheid af met 106 personen, een afname met 7,9%. Mannen In het gewest Venray nam het aantal werkloze mannen af met 201 personen. Het werkloosheidsper centage voor de mannen komt hier door uit op 8,0%, een daling van 0,8%. De afname van het aantal werkloze werkzoekende mannen deed zich zowel voor in het rayon Venray als het rayon Gennep, het betrof een afname van resp. 132 en 69 manne. Vrouwen By de vrouwen was er de afgelo pen maand eveneens sprake van een daling van de werkloosheid. In het gewest Venray waren eind maart 1989 1361 vrouwen werk loos, 116 minder als de maand er voor. Hiervan is de afname in het rayon Venray 79 personen en in het rayon Gennep 37 personen. Het aantal inschrijvingen in maart bedroeg 463, waarvan 332 in het rayon Venray en 131 in het ray on Gennep. Hiertegenover stonden 859 uitschryvingen. In maart werden 155 nieuwe va- katures aangemeld bij het GAB Ven ray. De tijdens landbouwwerkzaam- heden aan de Albionstraat gevon den brisantgranaat, blijkt een hier zeldzaam voorkomende granaat te zijn. De deskundigen van de EOD ontdekten dinsdagmorgen, voordat deze met nog 7 andere soorten oor logstuig tot ontploffing werden ge bracht, dat het hier gaat om een 7,62 cm pantsergranaat van Tjechi- sche makelij. Die granaten werden destijds afgeschoten van een Tsje chisch pantservoertuig Marder 3. Het is wel bekend dat de terug trekkende Duitse troepen op het laatste moment nog aanvullende re serves hadden gekregen van pant servoertuigen, welke zij elders in Europa hadden buitgemaakt. De deskundigen van de EOD heb ben slechts sporadisch deze grana ten ontdekt. Om deze als souvenier mee te nemen, vonden zij echter te gevaarlijk. Al voor tü: per dag bent u in uw eigen Huur-Opel een lekker lang weekend weg met Hemelvaart. Waar u ook heen wilt, Happy-Rent wijst u de weg. In zo n comfortabele luxe Huur-Opel. Het openbaar OfêV\J vervoer is duurder, kijkt u maar VOORDELIG OfCL HUREN Perdaa Corsa f 43.- Kadett f 51,- Asconaf 59,- Per week f 283,- f 338,- f380,- Vraaa onze volledige tarieflijst aan. Reserveer tijdig. Prijzen zijn exclusief 18,5% BTW en inclusief all-risks-verzekering en 200 km vrij per dag 1964 1989 Atebe Garage bv Venray Oude Oostrumseweg 4 Telefoon 04780-86200 De uitnodigingen voor de reünie zijn inmiddels verstuurd. Tbch heb ben de organisatoren de indruk nog niet alle mensen bereikt te hebben, die er woonden of nog wo nen vanaf 1900 tot 1960. Daar het moeilijk is alle families te achterha len, doen zij een beroep op die mensen die geen uitnodiging kre gen, maar denken wel bij deze reü nie te horen. Ook wil men de bewoners van de Bontekoestraat, welke er in die jaren woonden, uit nodigen voor deze reünie. De kin deren van de Bontekoestraat speelden vroeger veel met de kin deren uit de Hoenderstraat, denk maar aan het spelleke "stopperke um de Bonte koe". Als u interesse heeft voor de reü nie, laat het dan weten bij: Mia Willems-Smits, Peter Zuidstraat 2, 5825 EA Overloon, tel. 04788-1252. Tijdens het wandeluurtje door het winkelcentrum krijgt iedere be zoeker van café "de Bonte Koe" een gratis konsumptie aangeboden, 's Avonds speelt het Seniorenorkest dans- en amusements muziek en de zang wordt verzorgt door Venray se troubadours met Venrayse lied jes. Met de V.O.S. (ziekenomroep) zijn nog onderhandelingen gaande voor opnames. VERNIELING Weer was een ruit van een in de Grotestraat gelegen friturezaak in gegooid. het is niet de eersite keer dat daar een ruit werd ingegooid. Kennelijk puur vandalisme. BEJAARDE VERLEENDE GEEN VOORRANG Vrijdagmiddag verleende een 82-jarige fietsende dame, op de splitsing Oude Oostrumseweg- Julianasingel, b(j het linksafslaan geen voorrang aan een personenau to welke recht op vrije doorgang had. De dame kwam met de auto in botsing, viel, en moest met verschil lende verwondingen naar het zie kenhuis worden vervoerd. Zy liep o.a. enkele gebroken ribben op. DOORRIJDER ONDER INVLOED VAN ALCOHOL Zondagmorgen omstreeks 07.10 uur ramde een personenauto de op de kruising Zuidsingel-Henri Du- nantstraat staande verkeerszuil. De bestuurde reed door, zonder zich om de aangerichte schade te be kommeren. Het gelukte de politie de bestuurder, een Ysselsteyner, te achterhalen. De politie konstateer- de alcoholgebruik. De proeven aan het ademanalyseapparaat recht vaardigden, dat hem een rijverbod werd opgelegd en dat proces ver baal terzake het ryden onder in vloed zal worden opgemaakt. Tevens kreeg hy een ekstra proces verbaal wegens het doorrijden. RUIT INGEGOOID In de nacht van zaterdag op zon dag, omstreeks 01.00 uur, werd een ruit ingegooid van een aan de Jan Poelsweg te Ysselsteyn gelegen wo ning. De politie was snel ter plaatse en kreeg een goed signalement van de daders. Drie Venrayse jongens van 14 en 16 jaar konden daarop worden aangehouden. Een van hen bekende de ruit te hebben in gegooid. De ouders werden van de balda digheid van hun zoon op de hoogte gesteld. Zij verklaarden zich bereid voor de aangerichte schade op te zullen komen. EERLIJKHEID WERD TOCH NOG BELOOND Een Venrayse jongen kwam na het sporten tot de ontdekking dat zyn by de Wetteling geplaatste fiets verdwenen was. Wat anderen kun nen, zo dacht hij, kan ik ook en hij nam een andere fiets mee. Hij kreeg achteraf spijt en ging een en ander opbiechten bij de poli tie. Daar was inmiddels al aangifte gedaan van diefstal van de fiets, wel ke hij had meegenomen. De politie kon zich de situatie wel indenken, maar niet goedkeuren. De jongeman kreeg een schrobbe ring, dat hij nooit eigen rechter mag spelen. Hy kwam er nu met een waarschuwing vanaf. Zijn eigen fiets was nog niet gevonden. GESLOOPT TERUGGEVONDEN Een zaterdag by de Veltumse Klef- fen gestolen bromfiets van een Ven rayse jongeman werd zondag morgen gedeeltelijk gesloopt terug gevonden in het St. Odapark. De bromfiets is aan de rechtmatige ei genaar ter hand gesteld. VERNIELINGEN Een aan de Pr. Bemhardstraat ge parkeerde personenauto werd ver nield aangetroffen. De schade bedraagt enkele honderden guldens. De 60+ Seniorenkaart is eigenlijk nog een junior: drie jaar geleden werd deze in zyn huidige vorm geïntroduceerd al had NS al vanaf 1967 speciale kaarten voor senioren. 27 september 1988 passeerde de 60+ Seniorenkaart een be langrijke mijlpaal: de heer en mevrouw G. Lachmeyer in Lelystad bleken de 400.000e 60+ Seniorenkaart te hebben gekocht en werden daarvoor door NS verrast met geschenken: die 60+ Seniorenkaart kregen ze natuurlijk gratis evenals een Rail Europ Senior, een TRANS-stedenreis naar Brugge en een bedrag aan zakgeld beschikbaar gesteld door het Grenswisselkantoor. De kaart is een groot succes: één op de zes senioren heeft er één; die 400.000 kaarthouders vormen de grootste groep vaste klanten van NS. Zeven keuzedagen Nu geeft die 60+ Seniorenkaart ook wel veel aantrekkelijke voordelen. Wie 60 jaar of ouder is koopt de kaart voor een vast bedrag van f 75De 60+ Seniorenkaart is een vol jaar geldig en geeft dat jaar om te beginnen recht op zeven keuze- dagen. U kunt daarmee elke twee maanden een dag kris kras door Ne derland reizen zonder een kaartje te kopen; naar elke gewenste be stemming. De datum van de zeven de keuzedag kunt u geheel naar ei gen wens bepalen. Die keuzedagen zijn mogelijk van dinsdag t/m don derdag vanaf 9 uur 's morgens en op zaterdag en zon- en feestdagen ook al vóór 9 uur 's morgens. Wie op de keuzedag comfortabel eersteklas wil reizen betaalt daarvoor slechts een toeslag van f 10 ongeacht de afstand; wie op de keuzedag voor 9 uur op pad wil betaalt voor de reis tot 9 uur een bescheiden bedrag bij. Andere reizen 40% goedkoper Die zeven vrije keuzedagen zijn nog niet alles. Want verder geeft de 60+Seniorenkaart u recht op een korting van 40% op alle enkele rei zen, retours, wèekendretours en dagkaarten. Daarbij geldt geen en kele beperking; u kunt dus elke dag van de week reizen en zo vroeg ver trekken als u wilt. Wie een 60+ Se niorenkaart koopt, ontvangt boven dien het gratis boekje "Voordelig Uit" met allerlei ideeën voor trips en attrakties die de moeite waard zijn. Er zitten in dat boekje boven dien een flink aantal voordeelcou pons met o.a. korting op toegangs prijzen en consumpties. Verder verschijnt twee keer per jaar (in maart en september) de "Senioren- wijzer", een gratis bij de NS-loket- ten verkrijgbaar informatieblad met allerlei tips en wetenswaardig heden voor reizen in Nederland maar ook in het buitenland. Want dat is nog een voordeel alleen voor wie een 60+ Seniorenkaart heeft: voor een bedrag van f 20= kunt u daarbij een RES-kaart kopen. Dat is de Rail Europ Senior. Deze kaart geeft u op treinreizen naar en in ne gentien Europese landen een fikse korting van 30% en maximaal 50%. En hij is even lang geldig als uw bij behorende 60+ Seniorenkaart. Uniek geschenk als u 60 jaar wordt NS wil graag iedereen die 60 jaar wordt de mogelijkheden laten ont dekken van de 60+ Seniorenkaart. Daarvoor kunt u tot uiterlijk vier weken na uw 60e veijaardag een bon inzenden voorzien van een fo tokopie van een bewijs waaruit uw leeftijd blijkt, b.v. een paspoort, rij bewijs of uittreksel uit het bevol kingsregister. Die bon vindt u in de folder Senioren en in de Senioren- wyzer die bij ieder NS-station gratis verkrijgbaar zijn. U krijgt dan rond Dit gebeurt niet iedere dag: op 27 september j.l. verkocht NS de 400.000e 60+ Seniorenkaart aan de heer en mevrouw G. Lachmeijer uit Lelystad. Ze werden namens de NS-directie verrast met enkele ge schenken. Het aantal van 400.000 60+ Seniorenkaarthouders werd behaald binnen vier jaar na de in troductie van de kaart en bewijst duidelijk hoe populair deze kaart intussen is bij de aktieve senioren van Nederland. uw veijaardag een cheque toege zonden waarmee u dit veijaarsge- schenk bij het NS-loket kunt afha len. Deze speciale actie geldt voor lopig nog tot en met de maand maart 1989. Die gratis 60+ Senio- renproefkaart is twee maanden gel dig en geeft u, behalve een keuze dag, verder ook recht op het voor deel van 40% korting bij aankoop van een treinkaartje in deze twee maanden. Als u een 60+ Seniorenkaart wilt Wanneer u een 60+ Seniorenjaar kaart wilt kopen kunt u met een re cente, ongebruikte pasfoto plus een document waaruit uw leeftijd blijkt (bijv. een paspoort of rijbewijs) naar elk NS-station gaan. U ontvangt dan tegen betaling van f75,- de 60+ Seniorenkaart waarmee u di- rekt op stap kunt. Wanneer u dit al les leest dan zal het u duidelijk zijn waarom de 60+ Seniorenkaart in enkele jaren zo'n groot succes kon worden. En dat deze kaartals u 60 jaar of ouder bent ook voor u een zeer aantrekkelijke mogelijkheid is meer te genieten van uw vrije tijd met bezoeken aan familie en vrien den, aan musea, dierentuinen en andere attrakties. En zo volop te ge nieten van wat Nederland aan moois te bieden heeft. Meer infor matie over de 60+ Seniorenkaart vindt u in de folder Senioren, die gratis verkrijgbaar is op ieder NS- station. Deze week moest de gemeente raad definitief beslissen over een krediet van 118.500- ten behoe ve van het bouwryp maken van de derde fose in De Bleek. Eerder had de commissie voor openbare wer ken c.a. daar al gunstig over geadvi seerd, hoewel - en dat bleek nu nog eens duidelijk - men feitelyk hele maal niet had kunnen praten over die derde fase. De behandeling had maar gauw-gauw moeten plaatsvin den... En zo had men zich toen ook geen mening kunnen vormen over het voorgenomen kappen van de oude bomen in de Schoolstraat, op de hoek van de schouwburg. Men had alleen de toezegging dat straks aan de andere kant van de straat nieuwe flink uit dé kluiten gewas sen bomen geplant zouden worden. De heer Truyen (CDA) wou er nu wel eens wat meer over horen. Vol gens hem hadden de zes "plata nen" nog niet zo lang geleden een flinke onderhoudsbeurt gehad en dat zou ongetwijfeld niet goedkoop zyn geweest. Hoe viel dat te rymen met de plannen van vandaag om de bomen te kappen? Was er in het ge meentehuis dan helemaal geen overleg gepleegd? De heer Den Brok (SV) was fali- kant tegen dat kappen. Dit oude hoekje van de Schoolstraat, met de laatste bomen die voorheen de "mèsters koel" omzoomden, had men in de bouwplannen moeten inkalkuleren. Daar was zeker wat moois van te maken geweest. Ook de heer Jansen (PvdA) had in eerste instantie zyn problemen met deze bomen. Men had er de commissie- en raadsleden uitvoeri ger over moeten informeren. Dat kan nu nog. Wethouder Claessens ging er eens goed voor zitten om deze vraag te beantwoorden. Allereerst: er is hier geen sprake van "platanen", maar van "zoete zilvere esdoorns"; waar dat "zoete" op sloeg wist wel niemand. Deze bomen, aldus de wethouder, hebben een levensduur van 80 tot 100 jaar. De gemeente wil helemaal niet zomaar met de botte byl gaan hakken en heeft zich dus deskun dig laten voorlichten door enkele boomchirurgen. Deze en nog twee andere deskundigen geven de bo men nog maximaal twintig jaar. Hun advies is: de bomen vervan gen, want in die komende twintig jaar zullen de onderhoudskosten hoog zyn. De laatste jaren werd men regel matig gekonfronteerd met dood hout dat uit de bomen viel en pas santen letsel zou kunnen toebren gen. Daarom heeft men in 1985-86 de bomen een grote onderhouds beurt gegeven. De kosten daarvan waren 3.000,-. Het vorig jaar werd er weer veel dood hout gekonstateerd. waardoor "klein onderhoud" nodig was. Kosten 500,-. Men mag dat geen weggegooid geld noemen, zei wethouder Claes sens, want vorig jaar wisten we nog helemaal niet hoe de derde fase van De Bleek er zou gaan uitzien. De heer Truijen was met deze uit eenzetting tevreden. Duidelijk was voor hem, dat hier misverstanden in het spel waren. Die hadden voor komen kunnen worden, indien men de commissie goed had voor gelicht. Ook de heer Jansen was met de uiteenzetting van de wethouder te vreden. Zijn fraktie zou het kappen van de bomen niet in de weg staan, nu hy de garantie had. dat in de on middellijke omgeving nieuwe bo men geplant worden. Maar de heer Den Brok bleef te gen. Dit had een plaats van rust kunnen zijn - een oase in het cen trum. En twintig jaar deze bomen in stand kunnen houden, was zeker een pluspunt. Voor alle duidelijkheid vestig de wethouder Willems er de aan dacht op. dat het praten over deze bomen feitelyk te laat is. Dat had men moeten doen by het vaststel len van het Centrumplan... Daar moest men nu niet sentimenteel over doen... Die laatste opmerking schoot de heer Den Brok toch in het verkeer de keelgat. Het standpunt van z(jn fraktie had niets te maken met sen timentaliteit, in de betekenis die de wethouder er aan geeft. "Hadden we maar meer van dit sentiment ge had, dan was er wellicht meer be houden gebleven...", zo luchtte hij zyn gemoed. En ondanks dat de andere Irak- ties akkoord gingen met het kap pen van de bomen - de fraktie "Samenwerking" bleef er tegen. De bewuste bomen zijn in het be gin van de dertiger jaren geplant, toen de mèsters koel werd omge vormd tot een fraai parlye met vy- ver. (Red.) LEADERS IN STYLE MEN'S FASHION Grotestraat 73. Venrav Helmond, Roosendaal, Boxmeer, Oss, Venray. Vorig jaar december heeft de ge meenteraad de "Vrijstellingsveror dening Winkelsluitingswet" vast gesteld. De staatssekretaris van eko- nomische zaken heeft daar echter niet de vereiste goedkeuring aan kunnen hechten, vanwege enkele redaktionele onduidelijkheden. Zo moest de raad deze week opnieuw de nu gewijzigde verordening vaststellen. Een van de zes vrystellingspun- ten in de verordening betreft de verkoop of aflevering van bloemen op de laatste dag van de jaarlijkse jeugdvierdaagse en wel gedurende twee uur tijdens en op de plaats van opstelling voor het afscheidsdefilé. Volgens de heer Truyen (CDA) zyn er in Venray toch wel meer ge legenheden, waarby bloemen ge presenteerd worden. En daarom zou hy deze vrijstelling graag nog zien uitgebreid met andere evene menten. Maar dat zit er volgens de voorzit ter (de burgemeester) niet in. De ge meente had al voorgesteld ook de Kennedymars met name als vrij stelling te noemen. Maar daar was de staatssekretaris het helemaal niet mee eens - bang als h(j was dat er steeds maar meer vrijstellingen gevraagd zouden worden. De Kennedymars zal het dus zon der bloemenverkoop moeten doen aldus de voorzitter. Waarop de heer Truyen prompt vroeg: "hoe denkt u dat te kunnen kontroleren..."

Peel en Maas | 1989 | | pagina 7