I ASPERGES 'T IS NU DE TIJD de berghaag Brand in Venrayse Meubelbeurs opgelost Nederlandse kampioenen bij Danscentrum Janssen Ontbijt op bed h lis Etalage wedstrijd Snelheids- kontrole's Een buitengewoon concert Rommelmarkt B.S. De Kemp Tentoonstelling Sporthal Gevonden Bibliotheek Geslaagd Heropening skelterbaan Café Restaurant ifmmi KjJSf IHB Mj BI - Pagir EN MAAS Donderdag 27 april - Pagina 3 I Zaterdag hield de Venrayse politie jen 15-jarige Venrayse jongen aan, lie tijdens de verhoren bekende lat hy op 20 december van het vo- jg jaar een zg. strijker (vuurwerk) n de brievenbus van de Venrayse leubelbeurs in de Eindstraat had egooid, met het fatale gevolg dat er rand uitbrak, welke uiteindelijk >n schade opleverde van 62.000,--. De jongen heeft bekend uit balo- lgheid het vuurwerk in de brieven- ius te hebben gegooid, zonder te «seffen wat de gevolgen zouden cunnen zijn. Van die gevolgen was i(j natuurlijk zeer geschrokken. Vanaf het begin hebben de des kundigen de overtuiging gehad dat le brand was ontstaan door vuur- yverk in de brievenbus. Dat is door e aanhouding en bekentenis van e dader bewaarheid. De ouders van de jongen zullen oor de aangerichte schade aan- prakelijk worden gesteld. Afgelopen zondag vonden in het Congresgebouw in Den Haag de Ne- lerlandse kampioenschappen La- in American dansen plaats. Als tfgevaardigden van Danscentrum leanne en Paul Janssen uit Venray, werd hieraan deelgenomen door iet hoofdklasse paar Hennie Jacobs en Belia Martens. Dit is tevens de loogste klasse waarin amateur- Jansers kunnen deelnemen. Na sen verwoede strijd waarbij onge veer 1000 toeschouwers betrokken waren, werd door een interr ationa- e jury uiteindelijk de eerste plaats ioegekend aan dit paar. Dit na een itryd die 's morgens om 10 uur be- die tot middernacht loorging. Zy mogen zich nu een jaar lang Nederlandse kampioenen Latin American dansen noemen. ïtrum voon- 1000 I, rui- ig en dou- 5rras. rol- y De leden van de Roteract Venray (jeugdafdeling van de Rotary-club) hebben een aardig idee ontwikkeld voor Moederdag - de tweede zondag in mei. Voor zegge en schrijven 15,- bezorgen zij de moeders op die morgen een ontbijt, een uitge breid ontbyt op bed, zo u wilt. En als vader mee wil doen betaalt men 25,-, thuisbezorgd in een straal van 5 km. Geïnteresseerden kunnen 's avonds bellen tussen 18.00 en 20.00 uur, tel. 86043. De Roteract wil op deze manier ;ld inzamelen voor haar projek- ten, met als doel: inzetten voor de medemens. Alles wat u nodig hebt voor de verzorging van uw hond of kat vindt u bij: Asiel Pesion Hekwerken Tuinvijvers Dieren verblijven dierenbeno digdheden Vennenweg 5 5807 EH Oostrum Industrieterrein „de Witte Vennen" telefoon 04780-82512 Zoals men op de "Koninginne dag-pagina" kan lezen, organiseert het Winkelcentrum Venray in sa menwerking met het Oranje comité op Koninginnedag een etalage-wedstrijd voor de jeugd in diverse leeftijdsgroepen. De in de etalages getoonde stripfiguren die nen volgens nummer genoemd te worden. Voor a.s. woensdag dient men de oplossing in te leveren bij de VW. Daarvoor kan men gebruik maken van onderstaand strookje. DEELNEMERSFORMULIER 10. Ingezonden door: Naam: Adres: Woonplaats: Leeftijd: Het leek wel of de commissiele den van Openbare Werken op htm wenken worden bediend. De in sa menwerking met de gemeentepoli tie van Venlo en Tegelen aangeschafte snelheidsmeter was nog maar net gerepareerd, of de Venrayse politie had mankracht ter beschikking om kontrole's te houden. Prompt werd dan ook kontrole gehouden op de Oude Oostrumse- weg. Weer werd bewezen, dat het daar toch nog meevalt. Er werden namelijk 431 auto's gekontroleerd en daarvan reden er 40 te snel (nog geen 10%). Hoogste snelheid 99 km. Blyft echter de klacht van de be woners, dat vooral 's avonds en 's nachts "keihard" gereden wordt... Op de Horsterweg te Casten ray werden 94 auto's gekontroleerd, 3 daarvan reden te snel. Op de Venloseweg (autoweg) pas seerden 32 auto's. Geen van hen reed te snel. Op de Deumeseweg, waar 80 km gereden mag worden, telde men 55 auto's, waarvan er 9 te snel reden. Op de Stationsweg werden 421 auto's gekontroleerd en daarvan re den er liefst 113 te snel. Ook op de Mgr. Hansenstraat te Oostrum werd gekontroleerd. Van de 202 auto's re den er 12 te snel. De hoogste score werd dus be haald op de Stationsweg, waar ook de hoogste snelheid -100 km - werd gemeten, terwijl er slechts 50 gere den mag worden. De politie zal daar dan ook de kontroles opvoeren. Totaal werden er 1260 auto's ge kontroleerd. Daarvan reden er 202 sneller dan is toegestaan. Dat bete kent nog altijd 16%. Ook maandagmorgen hield de politie weer snelheidskontroles en wel op de Henri Dunantstraat waar de toegestane snelheid 70 km be draagt. Daar werden 130 auto's ge kontroleerd; er reden er 33 te snel. Bij een kontrole op de Hoofd straat te Oirlo werden 54 auto's ge kontroleerd en daarvan reden er 6 te senl. Maandagmiddag werden op de Ysselsteynseweg te Ysselsteyn, binnen de bebouwde kom snel heidskontroles gehouden. 50 Auto's werden gekontroleerd en daarvan reden er 20 boven de 50 km. Een bestuurder presteerde het om er 112 km te rijden. Op de Jan Poelsweg te Ys selsteyn werden ook binnen de be bouwde kom snelheidskontroles gehouden. 178 Voertuigen werden gekontroleerd en daarvan reden gr 65 meer dan 60 km per uur. Hoogste snelheid was daar 83 km per uur. Op zondagmorgen 30 april vindt in de aula van het Boschveldcollege een buitengewoon concert plaats dat verzorgd wordt door het jeugd symfonie-orkest van de Bi- schop Neumann Schule uit Kö- nigstein. Dit orkest is te gast bij het Jonge- renorkest "Bojema" van het Bosch veldcollege en brengt een tegen bezoek na het optreden van "Boje ma", "Saltarello" en "Capriccio" in de afgelopen herfstvakantie in Kö- nigstein. Het orkest staat o.l.v. Bernard Schappert, muziekleraar op de school in Königstein. Er worden werken uitgevoerd van o.a. Stradella, Vivaldi, Mozart, Han del, Gluck, Beethoven, Schubert, Joplin. Het concert begint om 11.00 uur. De toegang is gratis en u kry'gt er nog een kopje koffie by. Dus zorg dat u er by bent. Tot ziens. Aangezien de verbouwing van het hoofdgebouw van Basisschool "De Kemp" grotendeels is voltooid, zal de dependance aan de Whistier- straat 3 per 1 mei a.s. niet meer ge bruikt worden. De kleutergroep is voor die datum reeds onderge bracht in het hoofdgebouw aan de Kruitweg. Zodoende wordt er in de dependance aan de Whistlerstraat een rommelmarkt van oude en overgebleven spullen gehouden. U kunt hier terecht op vrydag 28 april van 18.00 tot 19.30 uur en op zaterdag 29 april van 10.30 tot 12.00 uur. De familie Swinkels, afkomstig uit Leunen, houdt op 30 april een tentoonstelling over hun hobby. Dit moet tevens als een familie-reunie gezien worden. Tentoongesteld worden naai- en haakwerk, schilderwerk, beeld houwwerk, draaiwerk, poppen, maskers, foto's, enz. "duizend en een artikel". Deze tentoonstelling wordt ge houden in zaal P. Martens aan de Albionstraat 32 te Leunen, tel. 04780-81616. De tentoonstelling is van 11.00-18.00 uur. Entree is gratis. Voor inlichtingen, tel. 04780- 87152. Eindelijk, na een week aftellen, is het dan zover. Vandaag (zondag 23 april) mag de Jeugd E2 voetballen op het hopfdveld tegen de E4 in de voorwedstrijd van S.V. Venray tegen Limburgia. 12.15 Uur moeten de spelertjes aanwezig zijn. om alvast op een an der veld in te trappen. Enkele ou ders zitten al op de tribune; 13.15 uur worden de ouders verzocht om een speciaal kaartje bij de kassa af te halen; 13.30 uur hadden de ou ders nog geen kaartjes en konden 5 minuten later weer, zonder kaart jes, plaats nemen op de tribune. De Jeugd kwam het veld op en ze werden direkt weer door de trainer verzocht het veld te verlaten. In middels was het 13.40 uur en er was beslist dat er definitief niet gespeeld zou worden, omdat de ly- nen vertrapt zouden kunnen worden. Dit was natuurlyk een grote te leurstelling voor zowel de spelers als de aanwezige ouders. Misschien is het nog goed te maken als Venray thuis tegen Vlissingen moet voetballen. Enkele ouders van E2 Jeugd BORD WELKOM IN LIMBURG ONLEESBAAR Het op de grens van Brabant en Limburg op de Maasheseweg ge plaatste bord van de Provincie waar de weggebruikers een welkom in Limburg wordt toegeroepen is door vandalen onleesbaar gemaakt. Met zwarte verf zyn er diverse symbo len op aangebracht waardoor het bord totaal onleesbaar is geworden. De Wetteling Donderdag: Atletiekclub Manual Rooyse VK Vrydag: Rank Xerox Jumpers SVCB2-SVCB3 nakomp, Wijk Zuid-DZWS Nachttoem. Rooyse VK Zaterdag: Oranje toernooi Zondag: Brukske toernooi Maandag: Gemeente Rooyse VK en Manual Rooyse VK Sijbers Ven rode-D rukshop Rooy'84-SVCB nakomp. Dinsdag: Rooyse VK Manual Badminton Woensdag: Gemeente Badminton Schuivers 16.30-17.30 17.30-21.00 20.00-23.30 16.30-17.30 17.30-19.30 .19.30-20.30 20.30-21.30 22.00-03.00 16.30-17.30 17.30-19.00 19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-22.30 .22.30-23.30 17.30-21.00 20.00-21.00 21.00-23.30 16.30-17.30 17.30-22.30 19.30-21.30 2 sleutels met Ford sleutelhanger, tas met 2 paspoorten en 2 porte monnees, zwarte helm Jet model, zwarte omafiets. Voor inlichtingen kunt u zich tij dens kantooruren wenden tot de administratie van de gemeentepoli tie Venray, tel. 04780-84888, tst. 224. WINNENDE KIJKDOOS UIT VENRAY Luis Miguel Penin uit Venray heeft een prys van 1.000,-- ge wonnen in de landelyke kykdoos- wedstrijd van de Openbare Biblio theken. Dit is donderdagavond 20 april in het televisieprogramma TV3 bekendgemaakt. In zyn kijk doos heeft hij Beethoven aan de vleugel uitgebeeld, naar het boek "De groten aller tijden: Beethoven". Door met spiegels te werken ont stond een ruimtelijk effekt. Tot en met 6 mei 1989 zyn de kykdozen te zien in de hal van het Centraal Station te Den Haag Openbare Bibliotheek Venray gesloten: Zaterdag 29 april: viering Koninginnedag Donderdag 4 mei: Hemelvaart Vrijdag 5 mei: Bevrijdingsdag Zaterdag 6 mei: volgens C.A.O. openbare bibliotheken. Onze oud-dorpsgenote Ilse Claes- sens slaagde aan de Katholieke Uni versiteit Brabant te Tilburg voor het doctoraal examen Ekonomie. Op zaterdag 29 april 1989 (Konin ginnedag) wordt de vernieuwde skelterbaan van het PCV weer in ge bruik genomen. Daarmee wordt de aktie toplaak skelterbaan met suk- Maasheseweg 76, Tel. 04780-81181 Om 11.00 uur zal de baan officieel geopend worden. Daarna, om streeks 12.00 uur, krijgt iedereen de gelegenheid om zelf achter het stuur van een skelter te kruipen. Rond 13.30 uur worden er op de baan enkele demonstraties gege ven. Voor de muzikale ondersteu ning zorgen onder andere de PCV-harmonie en de drumband "Vooruit" van Huize Savelberg uit Koningslust. De baan bevindt zich op de lokatie St. Servatius van het PCV. Sinds 1962 kent de lokatie St. Servatius van het PCV een skelter baan. Destijds werd de baan in ge bruik genomen om het aantal ontspanningsmogelijkheden voor de patiënt te vergroten. Ongeveer anderhalf jaar geleden werd het 25-jarig jubileum gevierd. Toen ontstond het idee om de baan opnieuw te asfalteren. De skelter baan was door het jarenlange inten sieve gebruik aan een veijongings- kuur toe. Het geld voor deze opera tie 35.000,--) kon echter niet zo maar opgehoest worden. Daarom werd een commissie "aktie toplaag skelterbaan" ingesteld. De commissie zette zich met hart en ziel in om de benodigde finan ciële middelen by elkaar te krijgen. Eind vorig jaar was het dan zover: het geld was er en er kon begonnen worden met het asfalteren. De skelterbaan h eeft tijdens de opknapbeurt een grondige face-lift gekregen. Er is een heus circuit ontstaan waardoor de baan niet al leen geschikt is voor skelters. In de toekomst kunnen ook aktiviteiten als skeelerwedstrijden en wedstrij den voor radiografisch bestuurbare autootjes georganiseerd worden. De afdeling kunstzwemmen van de Venrayse Zwemvereniging Spio heeft in het afgelopen weekend, sa men met negen andere kunst- zwemverenigingen, deelgenomen aan de Limburgse kampioenschap pen in Hoensbroek Met plezier heeft men kunnen vaststellen, dat kwaliteit zichzelf bewyst! Na veel geaarzel over wel/niet meedoen had men uiteindelijk, op de valreep, besloten om wel in te schrijven. Door de grote inzet van meisjes en kader heeft men een prachtig resultaat bereikt. De technische presentatie van het kunstzwemmen vond plaats op zaterdag; in de vijf verschillende kategorieën haalden Marian Flin- senberg en Marieke Emonts een le plaats; Marli Schaminée, Josien Gieles en Inge Kappel elk een 2e Het dansgedeelte op zondag werd in vier verschillende leeftijdsgroe pen gehouden en ook daar zwom men de meisjes zich in de prijzen. Meisjes onder 12 jaar: 2e prijs; WANDAFWERKING TO/OJN SCM I I.DTRS81:DRI.I I i L;ingstr;iiil 55 O USUI Mi Veil i ;i\ O lelcloon U47K0-KU5S O GELUIDWERING SC III LDIRSBEDRIJF O L;i ngst riuit 5 5 O 5SOI All Venray O O 'lëlcfoon 04786-81358 O 1 KOEMAN] SCH 1 l. DFRSBFDRIJ 1 O Langstraat 55 O 5801 AB Venray O Telefoon 04780-81358 O meisjes onder 15 jaar: 2e prijs; senioren: 2e prijs. Een Spio-prestatie om trots op te zyn! Op de foto de winnende ploeg van meisjes onder 12 jaar: achter v.l.n.r.: Cindy Fhsotte, Jozien Gieles, Michelle Clarke, Peggy v. Leuken midden: Nicol v.d. Broek vóór v.l.n.r.: Dionie Steinen, Ingrid Fransen, Kirstin v. Tbngeren, Han- neke Verstappen. Op de foto ontbreekt Miriam Linders. Geflankeerd door trainers: Ine Clarke-v.d. Munckhof en Marco Kaaf. ONDERHOUDSWERK TÖMN KJÊlt riMfAN SCH I LDERSBtDRIJF O Langstraat 55 O 5801 A li Vénrav O Telefoon 047X0-81358 O ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten ran W. Bloemen, R.E. Gabeler, T. Lankveld, H. Schraven en J. Wittgen: H. SCHRAVEN Stationsweg 15, tel. 81465 Weekenddienst voor de patiënten ran P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck Keizer, F. Schmeeto, T. van Thiel. D. Vercauteren en J. de Vocht: G. V.AN LOON Patersstraat 60, tel. 8800 DR. KEIJZER Van Beurdenweg 10, Ysselsteyn tel. 04785-1777 vrjjdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data by de ge noemde doktoren terecht; 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLEN- VERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN DE BURGGRAAF Stationsweg 5, tel. 84877 van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling: zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YS8ELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitslui tend na telefonische afspraak neemt waar: G. VALLEN, tel. 86605 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden/E.M. Ruymbeek/ J.M. van Winden/W.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend vol gens telefonische afspraak E.M. RUYMBEEK Stationsweg 13, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTUK W.H. Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag vol gens afspraak W. LOONEN Mgr. Hanssenstraat 42, Oostrum tel. 82690 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktyken ran mevr. Raay- makers, mevr. Van der Reis, mevr. - Tiggeloven en mevr. Vermazeren MEVR. VERMAZEREN Blitterswyck, tel. 04784-2273 vanaf vrydag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktyk ran mevr. Van der Reis en mevr. Tigge loven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. VAN DER REIS Kuluutsheuvel 16, Overloon tel. 04788-1327 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Mëerlo en Wanssum is bereikbaar via tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er ge legenheid van maandag t/m vrydag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uitleenartikelen kunt u terecht van maandag t/ra vrijdag van 16.00 to 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleeg kundige van de weekenddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na gebruik z.s.m. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gelioorscreening: Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Zwangerschapgymnast lek Aanmelden via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum "De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. tel. 83859. Zuigelingen- en kleuterbnreau uitslui tend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum "Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wykver- pleegkundige op maandag woensdag en vrydag van 11.30 tot 12.00 uur. en dinsdagmiddag van L3.30 tot 14.00 uur, fél. 88273 Wljkgebouw Ysselsteyn Litsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag woensdag en vrydag ran 13-30 tot 14.00 uur. tel. 04785-1492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5, tel. 04780-86363 Spreekuur-, dageiyks van 9 tot 10 uur ONDERWLJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstyden: ma t/m do 830-12.45 uur en 13.15-17.00 uur: vr 9.00-1230 uur en 13.00-16.30 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP De Clockert, Bergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische af spraak tydens kantooruren 85968 of 04950-30345 ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163 Bereikbaar weekend van 9.00-11.00 uur en van 19.00-20.00 uur

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3